"C3rr\ §H^S8 Él Sjfapa Druk en Uitgave van G, ten Gate Hzru Maarstraat, Rijssen Nummer 215. Zaterdag 18 November 1922. Ingezonden. gl» IStejftïlL! Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Ad\ ertentiën 1 5 regels 50 cent, elke regel neer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. REISHERINNERINGEN UIT OOSTELIJK EUROPA. III. VAN NEURENBERG NAAR PASSAU. Het was maar goed, dat ik den volgenden morgen drie kwartier vóór den tijd van vertrek van den trein die mij naarPassau brengen moest, aan 't station aanwezig was. Want de hall waarin de lokketten zich bevinden, stond vol met een reislustig publiek en voor ieder lo ket bevond zich een lange rij van wachtende menschen, die geduldig en ordelijk het oogenblik verbeid den, waarop zij aan de beurt waren om geholpen te worden. Juist vijf minuten voor den tijd was ik gereed, en niet zonder moei te gelukte het mij nog, een zit plaats in den trein te vinden. Aanvankelijk leverde de reis weinig interessants op. Het land schap is eenigermate geacciden teerd, en op de lichtelijk glooiende heuvelhellingen groeiden allerlei .gewassen van verschillende kleur, van licht- en donkergroen, tot ka stanjebruin en wijnrood toe. AU bedekt met lakens van allerlei kleur, met reuzenscharen door bekwame handen in gelijkmatige rechthoeken geknipt, zoo lagen daar de akkers, die door de zorg der nijvere land bouwers bewerkt en door den ze gen des Hemels tot vruchtbaarheid gebracht waren. Langzaam aan begon daarna de weg te stijgen. Steunend en zuch tend, als een dier dat zijn zwaren last bijna niet meer kan vooruit brengen, trok de locomotief den langen trein de hellingen op. Ik dacht nu wel een mooi uitzicht te krijgen, doch dichte bosschen die de spoorlijn links en rechts be grensden, stelden mij daarin teleur. Wel een uur lang reed de trein zoo, steeds maar moeizaam stijgend, door het donkere woud, totdat het landschap bij het stadje Neumarkt plotseling weer van karakter ver anderde. Wij waren de eentonige bosschen eindelijk uit, en de trein spoorde nu door een bergland, vol van afwisseling, dat al maar mooier en boeiender werd. Als een film die voor mij werd ontrold, vertoonde het landschap zich voor mijn oog in steeds sneller afwisselende ver scheidenheid. Met een vaart van naar schatting 70 K M. per uur wij daalden nu ging het langs bergen en dalen, nu eens bestaan de uit akkerland, dan weer beplant met boomen. Nu en dan passeer den wij in vliegende vaart vriende lijke dorpen van witte of gele ge pleisterde huizen en oude kerken. Het eene oogenblik ziet men zoo'n dorp diep beneden de spoorlijn lig gen, maar een ander maal weer hoog op een berg, oogenschijnlijk ontoegankelijk als een arendsnest. Soms ziin de dorpen tegen een berg aangebouwd, waardoor het van den trein uit den indruk wekt, als zijn de huizen op elkaar gestapeld-Hier en daar zien wij weer groepen kin deren met hun onderwijzers wan delen, hetgeen dan toch in Duitsch- land wel bizonder in den smaak schijnt te vallen. Zijn de kinderen zóó dicht bij den trein dat zij dt reizigers in de wagens onderschei den kunnen, dan wuiven zij vroolijk met hun zakdoeken en petjes. Ik zie het landvolk op de weilanden der berghellingen bezig met het laatste hooi in te halen. Melkkoeien verrichten net trekwerk, want paar den zijn in 't verarmde Duifsch- land te duur, en ossen zijn grooten- deels aan de slachterijen verkocht. Maar 't gaat dan toch, de menschen1 behelpen zich door van den nood een deugd te maken. Wij komen ook voorbij vele boom gaarden. De takken der ontelbare boomen hangen bijna op den grond, loodzwaar van 't fruit dat in ont zaggelijke hoeveelheid is gegroeid van 't jaar. Gelukkig, dan heeft men daaraan ten minste geen ge brek. Passeeren wij een weg, of rijden wij daarlangs, dan zie ik ook die wegen links en rechts met fruit- boomen beplant. Practische men schen toch, die Duitschers. En fat soenlijke kinderen toch. dv* .Dn't sche kinderen. Probeer het in Hol land, probeer het in Rijssen eens, om vruchtboomen langs den weg te poten Of liever, probeer het maar niet, want men kan hier zelfs niet van de appelen en peren in uw eigen tuin afblijven. Wat zou er dus van terecht komen, indien ze aan de openbare wegen groei den In Holland zal men daarmee moeten wachten, tot het begrip van 't mijn en dijn wat beter tot zijn recht zal zijn gekomen, en de in 't wild opgroeiende jeugd een iet wat hoogere trap van beschaving zal hebben bereikt. Hetgeen dan toch, naar te hopen is, ook wel ééns zal moeten komen als de ouders maar willen meewerken. Steeds verder snelt de trein door het land van zoo wondere schoon heid, waarvan ieder stukje grond een waardevol vacantie-oord zou kunnen zijn. En toch, de stations vermelden plaatsnamen van totaal onbekenden klank, en men ziet geen enkel hotel of landhuis. Maar mooie en verheven natuur is in Duitschland dan ook in zóó over vloedige mate aanwezig, dat heele landstreken voor het tourisme nog volkomen braak liggen. Daar zie ik, reeds ver voor mij uit, diep beneden de spoorlijn, ein delijk de torens verrijzen van het oude Regensburg, mooie stad, bekend om haar Gothische bouw werken. Een groote donkere wolk drijft juist over de omgeving der stad, maar de zon ziet nog kans, een bundel van bleeke stralen er over uit te werpen, waardoor zij wordt gedompeld in een zóó won dere belichting, als zag ik een fata morgana. Onbeschrijfelijk schoon lag daar de mooie oude stad in dat geheimzinnige licht. Maar de lucht was onheilspellend. En toen de trein het station Regensburg binnen- stoomde, viel de regen in groote, dikke droppels neer. Regens burg deed zijn naam eer aan Toch zou ik er gaarne een nat pak aan gewaagd hebben, indien mijn reisprogramma mij niet on verbiddelijk had voorgeschreven, op dezen "dag nog in P a s s a u te moeten aankomen. Ik stapte dus niet uit den trein, maar bedwong mij met eenige zelfbeheersching om de reis naar Passau zonder onderbreking voort te zetten. En zoo kwam ik dan, alweer in een stortbui, om drie uur in den middag in die stad aan, waar ik ditmaal al heel spoedig een goed hotel vond waarin mij gaarne gast vrijheid werd verleend. Dat was- hotel Bayrischer Hof, een eenvoudig maar"degelijk huis, dat ik aan iederen tourist ten volle kan aanbevelen. Hollands jeugd in gevaar. De laatste 50 jaar stond onze eeuw m hec ceeken van hei „Kindde wet van 1920 bracht groote verbetering in t lager onderwijs. Maar verbeteringen brengen ook kosten mee, die, zoo 't schijnt door den Minister van Onder wijs niet goed overzien zijn. De nieuw- scholenbouw liep zoo hard van stapel, dat Zijne Excellentie daaraan in 1921 door een „Bouwbesluit" paal en perk moest stellen. En nu 's lands schatkist er niet te best voor staat krijgen we weer een aanzienlijke wijziging in de onderwijswet. Maar alle verande ring is geen verbetering. Dat zal straks i blijken. „Wie het kind heeft, heeft het volk", waren de woorden van een groot staatsman. Voor het kind is het beste zelfs nog niet goed genoeg. Wordt het kind verwaarloosd, het volk gaat onherroepelijk onder. Zorgt voor uw kinderen dus zoo goed mogelijk en het volk uit hen voortgekomen zal sterk zijn in zijn maatschappelijken en geeste lijken strijd. Maar Holland, dat in den laatsten tijd aan cL spits der volkeren stond op onderwijsgebied, za! door zijn nieuwe plannen weer achteraan in de rij gaan staan. Het kind is de Assche- poester der regeering geworden. Rood kapje zal door de wolf der bezuiniging opgegeten worden. En nu, wat wil dan onze eerste Excellentie van Onder wijs? In 't kort samengevat dit: le. Opdrijving van het aantal leer lingen per onderwijzer(es) 40 leerlingen voor 1 leerkracht ten plattelande, 315 leerlingen voor 7 leerkrachten, en bij elke 55 leerlingen meer één leerkracht erbij, voor grootere scholen. Dit geldt zoowel voor b ij z o n d e r e als o p e n- bare scholen. 2e. plm. 6000 onderwijzers (open bare en bijzondere) zullen aan het on derwijs onttrokken worden, 3e. De beloofde verbeterde onder wijzersopleiding wordt teruggenomen, er komt dus niets van. 4. Bevoorrechting van standenschool tjes ten nadeele van de volksschool. 5e. Het vervolgonderwijs zal stop gezet worden. 6e. Hoogstwaarschijnlijk volgt de in- 1 trekking van het 7e leerjaar. Zoodoende maakt men van het lager onderwijs een caricatu.ur. Men zou kun nen vragen: is het de regeering in 1920 ernst geweest ons volksonderwijs te verbeteren? Waarom zal zij nu als stiefvader van het volkskind optreden en dit in een hoekje drukken Ons ouder- en opvoedershart komt daar tegen op. Daarom steunt door uwe handteekening het petitionnement, dat de regeering zal aangeboden worden. Op voor het kind van het volk, waar anderen hun plicht verzaken. Het plaatselijk Comité van Actie tegen de verslechtering van ons onderwijs. RUSSEN.. Wij verwijzen naar de adverten tie in dit nummer, waarin de Park- commissie eene lezing aankondigt van den fleer J. J. van Deinse uit Enschede. De Heer v. D. is, als weinig anderen, met het in zoo menig opzicht merkwaardige^Twen- te, bekend. Hij heeft de geschiede nis ervan doorvorscht tot in het grijs verleden, hij kent de menschen, die er wonen en die er vroeger verblijf hielden, hij weet de bizon- derheden van menige Twentsche plaats en ae sagen er aan vêrDon- den. Ieder die.belang stelt in „Mooi en Merkwaardig Twente", zij het bijwonen dezer lezing, die door lichtbeelden zal worden verduide lijkt, aanbevolen. Als gevonden voorwerp bij de politie aangegeven een lederen ge vlochten hondenhalsband. Inlich tingen verstrekt Chef-Veld wachter H. E. Engelbarts. Het eerste elftal van R.V. be- vocht Zondag weer een schitterende overwinning van 3—0 op Tubantia|3. 1 ubantia won den toss en om ruim 2 uur trappen onze plaatsgenooten af. Het blijkt echter al direct, dat zij aan T. geen gemakkelijke partij hebben de Tubantianen zijn vlug als water en maken het de R.V. verdediging lastig. Langzamerhand komt er een kentering en vallen onze spelers meer aan. Bij een de zer aanvallen werkt de keeper het leer niet vlug genoeg wegen Kap pert, die er als de kippen bij is, geeft zijn club de leiding. DeR.V. ers hebben het op de heupen uitste kend gesteund door de halfiinie, gaat de voorhoede telkens weer tot den aanval over, en hét is te voor zien, dat hier succes niet kan uit blijven. Het duurt dan ook niet lang, of van Brussel weet met een schit terend schot de leiding te vergroo- ten. Met dezen voorsprong voorde gastheeren gaat rust in. Ofschoon er na de rust wel flink doorge speeld wordt, is het spel toch wat minder enthousiast, Na ongeveer 20 min. komt het derde doelpunt voor R.V. van den voet van den linksbuiten. Tubantiadoet wel moei te de eer te redden, maar de R.V.- verdediging is safe. Bakkers had zijn ouden vorm weer te pakken zijn collega is iederen wedstrijd dezelfde, dus goed. De half-linie is een ruggesteun voor de voorhoede en zoo noodig een krachtige ver dediging alleen Hodes moet niet te veel naar binnen loopen dit kan gevaarlijk worden. De voorhoede vormde door begrijpen onderling 4-- -*■ '7' s 1 1 Ajj Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Copy wordt niet teruggezonden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1