W, BOSCH 08 lonne in R. 3 TWENTHE 2 li! DANKBETUIGING. SJAALS SJAALS in alle kleuren. in alle prijzen, in alle breedten. TE LINTELO. V tsitekaar ten Stoomzuivelfabriek „Salland D. EERDMANS Jzn. HALT! HALT! GROOTE AFSLAG van PRIMA RUNDVLEESCH, Kont zien en oMt 11 uan ie bialileil. G. TUSVELD, Enterweg. Zondagmiddag 2 uur De club van Drie gaat nooit verloren. 'N DRAOD. De grootste keuze, de kleinste prijzen. Ziet onze etalage enoordeelt. uur gevraagd FLINK rek tusschen en Jannao. Het kantoor der Midden- stands-Credletbank Is voor Bankzaken geopend Ondergeteekenden betuigen mede namens hunne echtgenooten HUNNEN HARTELIJKEN DANK aan hunne geachte patroons, de Weledelgeboren Heeren M. G. VAN HEEL, J. J. TER HORST en J. H. TER HORST, voor het PRACHTIGE GOUDEN HORLOGE MET KETTING hun geschonken, en den gezelllgen avond hun bereid ter gelegenheid hunner 50-jarlge dienstvervulling bij de firma TER HORST Co. RIJSSEN, 23 October 1922. van 6-8 uur. Groote voorraad Billijke prijzen. G. TEN GATE Hzn. Volle melk 14 cent per liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Roomboter f 1,27,5 per pond. Comljne kaas 22 cent per pond. Een zeer voedzaam product voor weinig geld. bij 5 pond 60 cent, per pond 65 cent. Het loopt om mijn 1ste zeer druk in de winkel soort KIPPENVOER. Wel een bewijs, dat de kwaliteit UIT- STEKEND en de prijs ZEER BIL LIJK is. Prijs bij 5 pond 40 CENT. Het voer is in allerlei soorten voorradig. Voor zieken en zwakken MELK- VERSCHE KiPEIEREN 13,5 cent. Eigen GECONSERVEERDE Kip eieren (kwaliteit als versche eieren) 9 cent per stuk. Probeer vooral eens mijn geconser veerde eieren, beslist u komt erom terug. WITTE SUIKER 27 cent per pond. VOLVETTE EDAMMER ROOM™ KAASJES 70 cent. VETTE LEIDSCHE KAAS 55 cent per pond. Aanbevelend, Door omstandigheden te koop een Enterstraat. Tel. Interc. No. 13. f 25,— beneden de waarde. Te bevra gen bij BARMENTLO, Elsenerstr. 72. HalloWaarom uw vellen naar Almelo gezonden 1 Breng ze bij Monne van Spanjar dan krijgt ge geen vracht en hij geeft net zooveel per pond als in Almelo. Tevens de hoogste prijs voor geitenschapen-, ko nijnen en hazenvellen. Tevens kippen en hanen. Beleefd aanbevelend, erstrekt de Uitgever. versus FT wat hek net een lekker Ti. s1 eliaald. IVoer vandan wvannao. Van Berg oetn Boomkaamp, den slagget tog veur de Holluanse boem, weej dat neet. Geeze. Jaowal, nier 'k daggen dat 'l gekheid was. Jannao. Now ik kan oew verteln dat 't waor is, want hee hef er disse wekke al tiene eslagget. Geeze. Wat scheelt dat 'n stukke, ajt door. haalt of biejn aander. Ik hebter net un stukke ehaald, dree pond vuur f 1,80! 60 cent pond en merakel mooi vleis. Jannao. En 't vet, wat schelt dat un stukke, det kost mer 65 cent 't pond. Geeze. Net koggen d'r un spil met me kaar un veerel veur 50 cent 't pond. Hee waogter n'n kraom an. Jannao. Ik murr ook un veerln hemn veur 2 kwartjes 't pond, demi zink 'f winter lös. Geeze. As den kèl neet was begonnen, dan mosse wiej nog 80 cent betalen. Jannao. De leu gaolter allemaal hen, dat is best. De Commissie van het Land bouwbedrijf „de Verdeeling biedt te koop aan: verscheidene duizenden K.G. VOEDERBIETEN en KNOL RAPEN a f 15de 1000 Kg. Tevens verschillende soorten V RU C H T B O O M E N als Struikvorm en Hoog stam. Entree 10 cent. Kinderen 5 cent. De Draod zeê teg'en 't Leeuwken Ze weelt 't vleis allemaole minder heb ben, want biej Berg en Benjamin Co- hen vekoopt ze 't ook minder. Wat zeggiej, zeê Jan Joost, dan doö wiej 't ook vuur 60 cent en biej vief pond vuur 55 cent zoonder butte. Laot 't er dan niks anzitn, wiej weelt. toch gin rommel slaggen, 't is vuur oons mer biezaake. Dus Doonderdag bliejmoodig wier napr JANNES BAAN, Eschstraat. H. TEN HOVE. J. SMEIJERS. M. POORTMAN. B. NIJLAND. H. NIJLAND. M. NIJKAMP. D. BRUGGINK. J. PAS. J. NIJLAND. W. NIJLAND. H. LIGTENBERG. J. HANSTEDE. H. BOERMAN. Fr. VRIJDAG. J. ROUWENDAL. H. BRUINS. A. J. SCHUITERD. H, TER HAAR. H. MEULENKOLK. Aanbevelend, ff Aanbevelend, Hallo! Sn van Ruubn. leder kooper van in Uksc W 4 vv vv T i WW elhuis

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3