Me-Meis „mantis" Weet wei? Fa. HiiUHiis, MMeL KlWns - «Meid loners Grasland en Bouwterrein sciHieid leners 4 woningen mm m fiMiiul enz. primo nieü ïiiiMi, De linne ii Mr. iüerM in i ml Huis en grond een hekkachel vulkachel SkTShien "ffiggXSt advertentien. Het resultaat van een kwajongensstreek, predikbeur 1 EN Deurwaarder Fikkert maken van een ondervrucht (klaver, serradella, penen). Tijd van saaien. De beste tijdis van 25 September—15 October. Vroe ger gezaaide geeft meer stroo, minder korrel. Later gezaaide wordt niet sterk genoeg tegen de winter en wintert uit. Wie niet voor 15 October heeft kun nen zaaien, wachte liever tot Decem ber. De rogge regelt zich dan naar de omstandigheden en levert vaak een goed gewas. Iets over de Veemarkten te Rijssen. Niet zonder redenen spreken wij Rijssenaren altijd met eenige trots over onze veemarkten, En werkelijk, ze mo gen er zijn! Al valt dit reeds op, als we persoon lijk de groote drukte op marktdagen aanschouwen, temeer nog worden we tot dankbare erkentelijkheid voor zoo veel voorspoed gestemd, als we in de gelegenheid zijn, aan de hand van o iiciëele gegevens, de aanvoeren te Rijs sen met die op andere plaatsen te ver- ^In^het „Verslag over den Landbouw in Nederland in 1921" vind ik het volgende In Overijssel bezitten Zwolle en Rijssen de drukaten markten voor rundvee. Bij 't doorlezen van de andere op gaven zien we, dat in Groningen, alleen de stad Gro ningen grootere markten heeft; in Friesland, alleen Leeuwarden en Sneek in Drenthe, niet één, evenmin als m Gelderland, Zeeland en Limburg; in Utrecht alleen Utrecht in de Hollanden alleenAmsterdam, Rotterdam, Gorinchem, Delft, Schagen, Alkmaar, Purmerend en Leiden in Brabant alleen 's-Hertogenbosch. 't Volgende lijstje geeft een over zicht cieel de vereeniging, doch de suppor ters, die zich niet naar cie aanwijzigin- gen van het bestuur wenschen tst ge dragen, en zij, die tenslotte het met hun grooten mond niet af kunnen maar ook nog hun handen moeten gebruiken, zou den wij beleefd, doch dringend #nlen verzoeken de vereeniging geen verder nadeel te berokkenen, doch voortaan thuis te blijven. Zij, op wie wij hier doelen, zuilen ons tegenwerpen, dat de schuld tti«t-aan hun zijde is, doch hierop beweren wij het tegendeel, want al heeft de andere partij, in dit geval dus de Wierdensche soelers, ook aanleiding tot het conflict gegeven, dit geeft u nog niet hetlninte recht op te treden, als thans is geschied. Dordtsch Ger. Gem. Zondag Vm. half tien en nra. half 3 ds. Hofman. Plaatsen aantal groot stuks vee in 1921 Rotterdam Leeuwarden Zwolle Groningen Leiden Utrecht Amsterdam Gorinchem Sneek Schagen Alkmaar Rijssen 110,000 60,000 36,959 31,962 29,040 25,991 23,969 23,536 11,213 10,027 9,112 7,211 RUSSEN. „Rooie Hans" heeft j.l. Maandag (Groote Markt) in het Parkgebouw het succes gehad, dat het verdient, «let ge geven, ontleend aan het Amsterdamsche jordaanleven, beweegt zich tusschen een lach en een traan", beurtelings had het comische of het dramatische de overhand, zoodat met recht elk wiat wils werd geboden. De aankleeding van het tooneel was soms wat sober; dit za wel in verband staan met de moeilijk heid voor een reizend gezelschap alle requisiet mede te nemen. Wij zouden de beteekenis van het stuk overschatten als wij eene bespreking gaven der ver schillende figuren. Het is, en bedoelt ook niet meer te zijn dan amusements kunst van de goede soort en uit dit oogpunt bekeken kunnen wij consta- teeren, dat het een geslaagde avond was, die zeer velen (de zaal van het Parkgebouw was vrijwel geheel bezet, het genoegen heeft verschaft, dat zij er zich van hadden voorgesteld. Vermel den wij tenslotte nog, de rollen alle vervuld werden op de uitstekende wijze, die wij van Solser Hesse gewoon zijn. Als gevonden voorwerpen bij de po litie aangebracht een muntbiljet groot f io,— en een linnen zakje met grut- tenmeel. Inlichtingen verstrekt chef veldwachter Engelbarts, 8 Maandag a.s„ 16 October, g hoopt de héér JANNES SMEIJERS 9. den dag te herdenken, waarop hij X voor vijf- en vijftig jaar bij de S firma Ter Horst Co. in dienst j trad. Dat hij nog menig jaar onze trouwe kameraad mag zijn. Het gezamenlijk personeel afd. Sterkerij, Nieuwe Fabriek. Rijssen, 13 October 1922. 9. m van Maa i y, nat bovenstaand staatje ons voortdurend een onwaardige gegeven Marktbericht 330 Koeien 60 Stieren 4 Ossen 236 Kalveren 32 Schapen 16 Lammeren 12 Varkens 771 Biggen Vette koeien Neurende Langestraat 24 - ENSCHEDE geeft te Rijssen nog een GRAHS PROEFLES, ter kennismaking met het nieuwe, gemakkelijke knipsysteem, zonder rekenen, teekenen of schrijven. De gratis proefles zal plaats'" hebben op WOENSDAG 18 OCTOBER des avonds 7 uur in Hotel „de Kroon". DAT wij advertenties plaatsen in alle bladen, en u deze dus beter bij ons kunt brengen, dan zelf plaat sen. Ge bespaart dan onkosten. DAT wij de boeken aangeboden in de couranten, tegen denzelfden p r ij s leveren Dus weer onkos- tenbesparing. DAT wij alle soorten stempels emaille-naamplaten leveren en tl,05- f210- f145 f I. 30 f 65 f120 f f f f 110 t3,50 f 1,30 ter K.g, -f425 fpistuk. f315 \\Jü als bestuursleden van de voet balvetéenigtag R- 'VL Vs dat hielw niets dan onaange- Ta Aede» VOO, de vereeniging zouden naamneae onaangenaam- voortspruiten. Behalve Je heden, die de misselijke kran- ondervonden oo haar moreel tengeschrijf, e bcrokkend heeft reeds een. 3root, d T y. B. haar als leden, die niet meespeen moge^ °P hetd^huw"sTeeds hebben wij er wien de schul Uek 2jch niet VdfStg ofandekins ging be- met de leicung weer onder moeien, doch deel van het pu- efns'fe Temen, de ve.eemgmgop den duur meer schaadt doch thans ziet men ker, gaarne zien wij strijd een talijk Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren Varkens stuk. Handel: vlugger. i 245 f325 J f310 25f110 15—f 45 7—f 18 -f265 -14,00 per Prij- 100 eld stri ct een w")" r-" i geschaard, dit steunt moreel en finan- On de weekmarkt wat: gevoerd 9000J stukl'eendeneieren .ijzen StUk t' 5,50 tot t 6,25 per f uks 160 slachtkippen van 14 tot f 1 15 80 ionge kippen v.n 2,PU i ^To -n npr duV 60 ouiomen tot f r a «nPto- f 1 15 per Uh 260 van f 0,80 tot t l.io PS1 - L 0Q innjre hanen van t 0,36 }oul,uu oer stuk, 11 tamme kontmyan FÓL tot f2,20 per stuk. Ned. Herv. Kerk. Nog niet bekend. Gerei'. Kerk. Zondag Vm. half 10 ennmip preeklezen. Donderdag 19 October uur ds. E. J- wijk. J Zelfst. Gerei. Gem. o. h.L Zondag Vm. half tien en ra 3 ds. Wijting. s as 7 Voorst vabt- notaris te Rijssen, bericht den in zet voor de Erven Th. G. KOE DIJK, van gelegen te Rijssen. 1—15. BOUWTERREIN aan den straatweg naar Enter, bij het Dag- sanatorium, groot 1,09,80 hectare, in 15 perceelen, op f 200; f 200; f 275; f 300; f 325; f 200; f 200; f 200; f 150; f 200; t 160; t 180 f 100; f 220; f 110. 16. GRASLAND met veen bij de Kapoene, groot 52,30 are, op f 250 17. GRASLAND in de Elsmaat, groot -94,20 hectare, op f 1900. 18. HEIDEGROND in den Hol- terberg, groot 1 hectare, op f 170. Van H. J. NIJZINK (reeds vroeger ingezet) te Rijssen op de Höfte, groot 5,30 are, da delijk te aanvaarden, staande op f 3500,—. Toeslag Dinsdag 17 October, 's avonds 7 uur, in het koffiehuis van Dorus Koedijk aan de Enterstraat. notaris te Rijssen, bericht den inzet van alles gelegen te Rijssen. Van Erven A. NIJLAND: BOUWLAND in Schrapert, 12,30 are, op f 300. VEENGROND aan Krommen, 31,40 are, op f 385. VEENGROND in Boekelt, 2 perc., groot 20,20 en 19,20 are, op f 30 en f 100. HEIDE in Hellend .berg, groot 2,42,10 H.A., op f 80. Van H. SCHAPINK BOUWLAND aan Lenfertsweg, 16,40 are, op t 70. Van JAN VAN SCHOOTEN GRASLAND in de Leiding, groot 1 H.A. in 2 perc. op f 425 en f 450. Van J, SCHARPHOF, Zuna: HOOILAND te Ypelo, in Harmsel- maat, bij Keurst Brug, groot 75 are, op f400. Van J. SMEIJERS: met grond, aan de Elsenerstraat, groot 10,68 are, in 4 perc. op f2100 f2100; f2000; f2000. Van I. VOMBERG WONING achter den Hagen, groot 70 are, bestaande uit voorhuis met kelder en pomp, keuken en kamer, op f 325. Toeslag Woensdag 25 October, 's avonds 7 uur, in „de Kroon te Rijssen. te RiJSSÉN. zal op Zaterdag 21 Octobers a.s. des nam. 4 uur bij het café van J. J. JANSSEN aan de Veemarkt te Rijs sen, voor den GELDERSCHEN HOUTHANDEL te Apeldoorn, pu bliek verkoopen 150 perceelen een partij kistjes en eenige perceelen dakpannen. Te koop z. g. a. n. Te bevragen bij den uit gever. Te koop een zoogoed als nieuw zijnde groote AdresC. van der Waay, Rijssen. Denkt er om. Dinsdag savonds ontvangt de MONNE nog ge regeld kippen, hanen en tamme konijnen. Tevens koopt hij weer alle soorten huiden en vellen. Vanaf heden geslachte kippen verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, Runner*-""1 Afyjy- C ö<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! a xtvxx crvv«.-x* ssesh-- "VW.IIK^VOCIV.I x-ro JU.'3D 12. IN. L hïwwi l RRH- Liyi"« --- dan bevoordeelt, de resultaten. Ze- bij iederen wed publiek om het lltlÉ 331 Huizen V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 2