ILfffirüi 1 li iia* mm. t ipa M Druk en Uitgave van G% ten Uate Hzn*, Maarstraat, Rifssen «el liliSMS Lui. Nummer 210, Zaterdag 16 October 1922 m «ÏUJ - ÉÉêI j LANDBOUW. HL, ff. V,\ ft": m 22' Ingezonden Stukken enz, worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10. uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel nv^ér 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. IX. EEN UITSTAPJE NAAR 'T TEUTOBURGER WALD. 'T HERMANNS DENKMAL. De electrische tram voert hen die een bezoek willen brengen aan 't Hermans Denkmal, over een mooien landweg, die langs een don ker woud van hooge beukeboomen loopt, naar een punt, waar de pas sagiers moeten uitstappen om een vrij steil en zeer steenig pad in te slaan, dat leidt naar dén bergtop, waarop het Denkmal is gebouwd. Wilt ge spoedig boven zijn Tem per uw haastige drift, want hoe harder ge loopt, hoe langer de tocht duurt. De bewoners der bergen weten dat uit ervaring zeer goed, en daarom houden zij er den zoo- genaamden bergpas op na. Voetje voor voetje, stap voor stap, met ge bogen rug, gaat het bergopwaarts. Zóó alleen is het stijgen vol te hou den. En dan hier oi: daar, aan een zwenking van hef pad, even gerust om idem te scheppen. Het bergen bestijgen is een kunst. cbVfe/ratgi un tic ir-.ge ïanaexi aau ue zee sTéuits langzaam leert. Men moet daar rou tine in krijgen, en menschen die kortademig zijn leerén die kunst nooit. Hoe 1: oog er men stijgt, hoe vre diger de rust wordt die den een zamen wandelaar omgeeft. De stilte op een berg is als een weldoende prediking, waarnaar de ziele met eerbiedige aandacht luistet t. En als de wind door het lover der statige boomen speelt, dan is dat, als ruischt er een gezang van ontroerende wi j ding, in melodie van volmaakte schoonheid. Ik werd in mijn meditatie gestuit door een wegwijzer, aan een krom ming van het pad. De ééne arm droeg het opschrift„bequemer Weg nach Hermanns Denkmal", de andere weesden^nacbster Weg" daarheen. De „gemakkelijke weg" steeg gelijdelijk, de „naaste weg" daarentegen liep zoo ongeveer met een hoek van 48 graden naar boven. Ik voelde mijn lust van stijgen vaar dig over mij worden. Het is een wonderlijk iets, dat berg-beklimmen. Heeft men er den smaak eenmaal van te pakken, dan wordt het een hartstocht, die moeilijk meer te tem peren is. Men wii al steiler, men Hermann, wil hl hooger. Ik koos dus het steile pad, dat regelrecht naar den bergkam gaat. Nog tweemaal kruis te ik den anderen weg, die in lan ge windingen naar boven voert, en toen had ik het doel van mijn tocht bereikt, en kwam ik op het plateau waar het Hermanns Denkmal staat. Nu moet ik toch eigenlijk eerst even aanstippen, voor hen dieniet thuis zijn in de Algemeene Gésehie denis, waartoe- ddGreh' aan in ge daclitéh terug te^ gaan tot diep in de oude terug geschiedenis, Met wellust adem. ik de reine lucht in. Zie, daar staat aan den rand van het bergpad, een klein, vriendelijk landhuis. Een laag hou ten hekje geeft toegang tot den tuin, waarin veel kleurige en geurige bloemen groeien. Tusschen dien bioemenschat zie ik twee rustbed den staan, op elk waarvan een jon ge man ligt, bleek en vermagerd. Blijkbaar menschen, die na zware ziekte op weg van herstel zijn.Zij hadden moeilijk een heerlijker plek je kunnen uitzoeken om weer tot volle levenskracht te komen, dan hier, waar de natuur zelve medicijn is. Een gevoel van innige dankbaar heid komt over mij, dat ik niet aan het ziekbed behoef, gekluisterd te zijn maar gezond en sterk, mij vrij be wegen mag. Waardeeren wij wel altijd onze gezondheid, waardeeren wij wel alle zegeningen die wij, terwijl we ze eigenlijk vaak niet eens opmerken, dag aan dag ont vangen .J Menigmaal immers niet eerder, dan wanneer ons de gezond heid ontnomen wordt, of tegenspoed over ons komt. Ofwel, indien wij héél nabij ons, anderen zwaar ziek of ongelukkig zien. Zoo was het aanzien van deze twee jeudige zie ken mij oorzaak, dat ik nog te dank: baarder genoot van mijn klimpartij en al het schoone dat zich rondom mij openbaarde. en wel 9 jaar i na Christusj geboorte. De Romeinen, die de toenmaals bekende wereld bijna geheel be- heerschten, haddenook de Germa nen onderworpen. Keizer Augustus had als opperbevelhebber van het j Romeinsche leger in Westphalen j aangesteld Sentius Sarturninus, die j niet alleen een bekwaam veldheer, j maar tevens een handig diplomaat was. Want eenerzijds maakte hij gébruik van de eeuwige twisten en oneenigheden, die tusschen de ver schillende Duitsche stammen be stonden, anderzijds trachtte hij de genegenheid der toen nog onbe schaafde Germanen te winnen door vriendelijkheid, en door hen te doen kennismaken met de weelde, en de zeden en gewoonten der Romeinen. Ware Sentius Saturninus in zijn functie gehandhaafd gebleven, de Germanen zouden zich ongetwijfeld in hun onderwerping zijn blijven schikken. Maar in een onbewaakt oogenblik roept keizer Augustus zijn bekwamen veldheer terug, en benoemt in zijn plaatsPublius Qum- tilius Varus, tot dusver bevelheb ber van het Romeinsche leger in Syrië, een man, totaal onbekend met het volkskarakter der Germa nen. Deze behandelde hen met Romeinschen overmoed, legde hun zware belastingen op,.strafte streng' elk vergrijp dat hij meende te ont dekken, en voelde zich eerst recht groot, als hij de opperhoofden der Germaansche barbaren voor zijn rechterstoel zag staan. Om kort te gaan, hij maakte zich schuldig aan de zelfde fouten, die thans door de Franschen worden herhaaldhij prikkelde het Germaansche volk tot 't alleruiterste, en bracht tot wanhoop. s an grooten invloed vorst der Cherusken, aan wien Sa- fcurnirius, wegens zijn verdienste als aanvoerder van een Duitsche rui terbende, zelfs de waardigheid van Romeinsch ridder had verleend. Toen de gramschap op haar hoog ste punt gekomen was, rijpte in Hermann's gemoed de gedachte aan opstand. Hij vereeniijde een groot deel van zijn 1 andgenooten tot een .geheim verbond tegen de Romeinen, n bediende zich van de listen, die ■ij in zijn omgang met dezen ge mard had. Zijn plan was, om de volksstammen van Noord Westelijk Duitschland tot vernietiging der Romeinsche heerschappij in één erbond te vereenigen, Varus door voorgewende vriendelijkheid in slaap ie wiegen en hem dan met zijn leger in een streek te lokken, waar het met weinig moeite kon vernietigd worden. Varus liep in den val. Hij trok mei zijn leger naar Noord-Westelijk Westphalen, waar Hermann een volksstam tot opstand .«d overgehaald;, en kwam, door na nu geleid, in geheel ontoe- W'N'lff ,5i;rek-p.n v.s.v.het Teutö- I' hossehen den aanvat'op het Ro meinsche leger gemakkelijk maak- ten, 1 oen V ar us in de streek l etmold zich plotseling door den zag omringd, was de strijd wfoedig beslist. De Romeinen ieden '7n volkomen nederlaag het leger «i Varus wérd in de pan gehakt, i Rij zei stortte zich uit wanhoop zijn zwaard. te verbouwen, geve dan voor de winter de diepe grondbewerking. Na de anrd- appelen kan dan rogge verbruikt worden. Overigens behoeft voor rogge niet te diep geploegd te worden en mag de stalmest ook niet te diep onderge bracht worden, 't Moet wel dieper, dan men op onze esch gewoon is, b.v. 20 a 25 cM„ waarbij men er om moet denken, dat men van 12 cM. niet in eens op 25 cM. mag komen, omdat dan te veel slechte grond boven bracht wordt. Op lichte grond zaait men liefst over de- versche voor omdat men dan beter ge en mm der 1 ast van onki' 'uid moet men kan meggen krijgt. Op onze lichte gronden niet te straf na-eggen. Bemesting. Zoo mogelijk verbou wen we rogge niet zonder stalmest We geven bovendien 500 Kg. kaïniet en 600 Kg. slakkenmeel plm. 14 dagen voor 't zaaien, of in de stoppel bij 't voorjaar, niet te laat, een onregelmatig gewas we als overbemesting chili-salpeter, naar ge- vndpr geil ii. is uitge- sehillen. ïn 't omdat we dan krijgen geven 100 a 200 Ka. minder of rneeV van vijan- Het was gedaan, met de Romein- ie Heerschappij aan gene zijde in den Rijn, en Keizer Augustus -.n hij de tijding van de neder- ftg ontving, scheurde zijn kleeren teeken van rouw, en riep in inhoop.uit: „Vare, Vare, redde hi legiones(„Varus, Varus, ft mij mijne legioenen weder pedertdien werd Hermann een in wien het Duitsche volk de en v gewas winterd. uitsluitende kunstbemesting, waar in ooa een uitstekend gewas verwacht mag woraen, geve men 800—1000 Kg. kaïniet, gedeeltelijk voor t zaaien, gedeeltelijk in Novem- als overbemesting. ?sn slakïcenmeel voor 't zaaien. 5,1 A9' chdi~salpeter, naar gelang de akker meer of minder schraal is. Als de omstandigheden, waaronder zaait ongunstig zijn, zooals ver jaar b.v. geve men bij 't handvol chili-salpeter om wat weerstand tegen den zorgen. ber 1000 men leden een zaaien 't gewas winter te be- Zaaizaad. Men ld t hen Onder de Duitschers, die tijdens het bevelhebbersschap van Sartur ninus in het Romeinsche leger had den gediend, bevond zich een man 1 sonilicatie ziet van Duitse hen iea en vaderlandsliefde. En in de 1 AAvoordige jaren van tegenspoed ken drommen Duitschers on t r het gedenkteeken, dat te zijner IP" den rand van 't Teuto- tger Vvald is opgericht, om daar u 6n ilc9p en 11506(1 te putten de gedachte, dat Duitschland maal weer vrij en machtig zal den, evenals het ook door Her in tot vrijheid en aanvankelijke xheid en macht werd gebracht. verbouw van winterrogge. oor omstandigheden komt dit arti- te laat ofschoon het zeker voor -deren in zijn geheel of gedeeltelijk nuttig kan zijn. r ond be werking. Zoolang de Jbank op onze eschgronclen, ont- i door jaren lang ploegen op de- e °iePte- niet is gebroken kan geen male opbrengst worden verwacht. j doegbank dient gebroken te worden de ondergrondploeg eenige maan- ''OOR 2aaien reeds. Iemand, die i genoe voorjaar aardappelen denkt I gebruike prima zaaizaad van te of 2e nabouw Pet- icuser. Inlandsche rogge moet men niet meer veroouwen, terwijl tot tijd nieuw zaaizaad fen. Wie van wat nieuws houdt, zaaie de ongineele Svalofs ster- of staal- rogge, verkrijgbaar bij Wiersma, kwee- ter Groningen. Volgens de leveranciers levert die soort 10 PCt. korrel meer dan Pe kuser. Op onze esch durf ik ze evenwel niet aanbevelen. Als we daar maar eerst eens overal Petküser zagen. Men gebruike per H.A. hoogstens 2 mud van 70 Kg, op de lichte gron den op de betere niet meer dan 125 men van tijd moet aanschaf- W ij z e van zaaie n. Op onze min- I9°t? °jl ei'fl°uclen akkers (een groot zaaie men breed- deel van de esch dus) Op de betere akkers met de op plm. 18 cM. rijenafstand, noodiq is 10 Kg. zaaizaad werpig. machine waarvoor perqH.A. Zaaien met de machine geeft de vol- genae voordeden: 1. Juiste regeling van te gebruiken hoeveelzaad zaaizaad. Regelmatige ver- aeelmg (zeifs bij zeer sterke wind) over de heele akker. Aanzienlijke zaaizaad- besparing.^ Regelmatig gewas, 1 ichl fi L laSt Va,n re8elen' omdat Jicht en lucht beter de onderste halm leden kunnen bereiken. Hierdoo. minder ziekten,, zooals roest. 3. Betere gelegenheid bestrijding (schoffeln). o. Betere gelegenheid r ook voor onkruid voor 't gebruik- «WisatBSiSSWa^jS- ,<iV -^aaiowKs» Cl ^3HCL^-S3T3BW.i5.-=.ï-i 2 £®KS« 9\ 9'2 9 -9 fk&*£ -jq -VX: >t jk.QN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1