de eeoiiiilirili-liili. Hels- ei Miosis. R. V Ensemble Solser Hesse, n A sv S m COHE R zwarte en gekleurde t_ Dames- en Kindermantels. B m S Fa. Wed, A. L Tusveld-Vos V iiiiiienleeiisleiiiiiii Visitekaarten MANTELWEEK. Vanaf Maandag 9 October tot erx met Zaterdag 14 October in ruime sorteering tegen scherp concurreerende prijzen, h. ESHUIS ZOON Dagmeisje els Jan Rouwendal Groot e V er loting m PARKGEBOUW - RUSSEN MAANDAG, 9 OCTOBER a Pü M A N T E L S. Bekendmaking, Bekendmaking, "R Z 'S13XNVM Rotterdamsche op Maandag 9 Oct 1-922, Trekking precies 4 uur fs namiddags. Drukkerij Bezoek, Zondagmiddag den wedstrijd des avonds om 8 uur, optreden van net m met het successtuk Prijzen der plaatsen: k rang 11,25. 2e 0,7 5» 3e n - 0,40, Kaarten aan het Parkgebouw verkrijgbaar. m m m M B fp AANVANG 2 UUR. Entree gewoon, D. EERDMANS Jzn. Ontvangen een r u i m e k e u z e in de nieuwste modellen G. TUSVELD. HARING. STOOMBOKKING. V ersch gebrande Pinda's Tegen scherp concurreerende prijzen, Groote Straat 10, Rijssensche Drukkerij Het kantoor der Midden stands-Credietbank is voor Bankzaken geopend van 6-8 uur. 1 G. ten Gate Hzn, Groote voorraad Billijke prijzen, G. TEN CATEHzn. GROOTE STRAAT. N.B. Loopjongen gevraagd niet beneden 14 jaar. Terstond gevraagd een net en flink door notaris SCHöN F E L D W ICHE R S. Aanmelding in per soon, vóórm. 10 tot 12 uur. Te koop bij inschrijving: ('Friesche Borgers en Eigenheimers) in den Pastorietuin der NederL Herv. Gemeente, Inschrijvingsbriefjes voor Maan dagavond 9 October a.s. bij den President-Kerkvoogd j, TE R WEEL, Elsenerstraat. VERLOREN Tegen betaling terug te bezorgen bij ZANDVOORT. De eerste Klasse der 22e Leening trekt vólgende week Woensdag. Premiën van f 100,000, f50,000, f 30,000, f 20,000, f 10,000 enz. Voorziet u voor Maandagmiddag 6 uur van Obligaties, daar u dan alle klassen meetrekt. Vereèmgitig tot Bevordering van het Marktwezen en Plaatselijke Belangen te Rijs.ten. Trekkingslij sten a 12 stuk verkrijgbaar vanaf Dinsdag middag 12 nut bij versus m SÉ pi pi ISI p ■ent per g| Wi m wp&m 0 F rtera 1 TkA As#' S skmm I 1 1 I, I f* lèg (Goor) Volle melk 12 cent per Liter. Karnameik 6 cent per Liter. Dagelijks versche ROOMBOI ER van zeer fijne kwaliteit f 1,3o p. p. Weder voorradig comijne kaas 22 cent per pond. Een zeer voed zaam en smakelijk product voor weinig geld. Aanbevelend, OO Dinsdags en Woensdags is bij G. TUSVELD aan den Enter- wegRUNDVLEESOtd ver krijgbaar tegen scherp concur- teeren.de prijzen. Tevens zijn er heerlijke stukjes Rookvleesch voorhanden zooals: Muisjes. Spierstukjes en Bovenstukken. Minzaam aanbevelend, A.s. Maandag begint onze win kelweek. Groote keuze van alle soorten KOEKJES in de fijnste soorten. Koekjes van .20 cent- per ons nu voor 12 cent per ons. SUIKERWERK van 16 cent per ons nu voor 12 cent per ons. Groote omzet, kleine winst. Allen Maandag naar Probeer ook onze ingelegde 15 cent per half pond. Beleefd aanbevelend, worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. Aanbevelend, J PTT WU& c4 p tl rR-:.:v'' tv" 'M '\9f £fresas| iiiüllHIÜI Dames- in Kindermantels

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3