geeiiïos zomens. Waterleidingen schonen der wMMm missen in zijn Eer Meld? Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn„ Haarstraat, Rijssen Kostelooze Inenting* mmwm SCHOUW N urnmer 209, 4 Zaterdag 7 October 1922» wA Ilk i m H W m 38 sm mm Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Burgemeester en Wethouders van Rijssen brengen ter openbare kennis, dat de vervroeging met één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Stbl, 236) zal eindigen op Zondag 8 Octo ber a.s. te drie uur in den voor middag. Op dat tijdstip wordt weder inge steld de tijdregeling naar den middel baren zomertijd van Amsterdam, welke tijdregeling alsdan aanwijst twee uur in den voormiddag. Rijssen, 29 September 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BAAN, lo.-Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente Rijssen maken bekend, ingevolge artikel 18 der_ wet van den 4den December 1872 (Staats blad No. 134), gewijzigd en aange vuld 'bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad No. 208), dat op Vrijdag, den 6 October aanstaande, des mid dags te twaalf ure, in een der lo calen van de Openbaare School en op Dinsdag, 10 October, op het zelfde uur, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herinenting. Men wordt verzocht het huwe lijksboekje of den trouwbrief mede te brengen, Rijssen, 3 October 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgem. R. BOSMA, Secretaris. over de Burgemeester en Wethoude: van Rijssen brengen bij deze t kennis van belanghebbenden, d op de hierna bepaalde dagen (1 worden overgegaan tot het in deze gemeente als volgt Maandag en Dinsdag 16 en October 1922. Waterleidingen no. 78 „de Man beeld', no. 79 leiding langs ok- mansveld, no. 80 leiding varren Albertsdijk naar Markvoort, -/4 leiding langs den Leijerweerfhjk, no. 75 leiding langs den ije_r- weerdsdijk naar de Regge, i- leiding van den Kleinen na den Leijersweerdsdijk, no, 70, /^n 73 leidingen in het Noordero"°ek, no. 76 leiding langs den c-kant van den weg achter den O^'hot, ao. 77 „de Oosterhofbeek' o- 67, 68 en 69 de leidingen in het Noor- deropbroek. no. 58 leiding in het Zuideropbroek van de Elsmaten naar den Oosterhof, no. 57 leiding in het Zuideropbroek langs de Els- maten, no, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65 en 66 leidingen in het Zuiderop broek. Donderdag en Vrijdag 19 en 20 October 1922. Waterleiding no. 1 leiding in het veen langs de Westzijde van den Middeldijk, no. 2 en la. leidingen in het veen, no. 3, 4, 5, en 6 lei dingen in het veen, no. 7 leiding- in het veen langs den Westkant van den Geskesdijk, no. 9, 10, 11, 12, .13, 14, 15, 16, 17 en 18 in het veen. Waterleiding no. 23 en 24 leiding vanaf den Keizersdijk door den Schrapert naar den weg Rijssen- Holten, no. 22 leiding langs den Keizersdijk, no. 19 leiding door de Verdeeling, no. 20 leiding door de Verdeeling langs den Zuidkant der spoorlijn, no. 21 leiding door de der spoorlijn, no. 30 leiding ten Noorden der spoorlijn, no. 28 lei ding van den Keizersdijk naar de spoorlijn, no. 29 leiding vanaf de spoorliin naar den'straatweg Rijs- sen-Holten, no. 27 leiding .van den Keizersdijk naar den straatweg Rijssen-Holten, no. 26 leiding langs den Zuidkant van den straatweg Rijssen Holten, no. 31 leiding langs den Noordkant van den straatweg RijssettTIolteq. Waterleiding no. 36 „de Akker- diik'! no. 37 leiding door de Strui kel! no. 38 leiding „de Vloedgra- vci", no. 35 leiding „de Telgendijk", n>. 34 leiding langs den Zuidkant thn den Nieuwendijk, no. 33 leiding ings den Noordkant van den Nie- vendijk, no. 32 leiding door de Lei- ling, no. 39 leiding langs den Noord kant van den Ligtenbergerdijk, no. 40 en 41 idem langs den Zuidkant, no. 48 leiding „de Maatgraven", no. 43 leiding van den Ligtenberger dijk naar Schooneveld, no. 42 lei ding van Schooneveld naar Wind- Bats, no. 45 leiding „de Brandgoot", no. 44 leiding achter de oude Plaag- slagen, no. 52 leiding „de Plompen- graven", no. 53 leiding van de Stads- Bleek naar den kunstweg Riissen- Nijverdal. De onderhoudsplichtigen worden herinnerd aan art. 19 le lid van het reglement op de waterleidingen luidende Art. 19 le lid. „De waterleidin gen worden tegen elke schouw van alle riet, biezen, lies of andere ruig ten, door het verwijderen der wor tels dezer planten, gezuiverd tot op de door Burgemeester en Wethou ders te bepalen diepte uitgediept en tot de op den ligger vermelde bodembreedte gebracht, aan de kan ten afgestoken en de wallen of kan ten opgezet." Burgemeester en Wethouders voornoemd, xA. Baan lo.-Burgemeester. C. Lugtigheid lo.-Secretaris. N.B. Er wordt uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat nu bijna alle waterleidingen geheel droog j 'zijn, de schouw met gestrengheid zal worden gevoerd'. Een ieder der 'onderhoudsplichtigen wordt daar- <om gewaarschuwd de leiding zorg vuldig schoon te maken en op de a.ereischte diepte en breedte uitte graven. Onze lezers zullen zich ongetwijfeld het hoofdartikel herinneren, dat wij on der het opschrift „Rijssen in Opspraak" destijds schreven, naar aanleiding van een berichtje in „de Kampioenwaar in de Redactie van dat blad zich be klaagde over een beweerde wandaad, waarvan een auto-berijder de dupe zou zijn geworden. Een vuile lap jute zou fin de auto zijn geslingerd, en de ter plaatse dienstdoende politie- beambte (zou „te vriendelijk" voor zijn plaatsge- nooten zijn geweest, toen dezen niét vlug genoeg ruim-baan maakten bij het i .aanhoudend getoeter" van den auto bestuurder. i'Niec ceye;i ue veiiucKiiuy de al dan niet gepleegde feiten kwamen wij op, maar tegen den vorm, waarin de Kampioen-Redactie haar berichtje gegoten had, en die beleedigend was voor Rijssen en zijn industrie, waarop wij, Rijssenaren, toch terecht trotsch mogen zijn. Bij het schrijven van dit hoofdarti kel is het toen niet gebleven. De Rijs- sensche leden van den A. N. W. B., ongeveer een dertigtal, richtten een adres aan het Dagelijksch Bestuur van dien Bond, waarin zij aan hun veront waardiging in uiterst gepaste termen lucht gaven, en verzochten, den Redac teur van de Kampioen op te dragen, Rijssen en de Rijssensche industrie in hun eer te herstellen. Zij toonden bo vendien in dat verzoekschrift aan, dat verschillende beweringen in het ge wraakte berichtje onjuist waren, en meenden nu van Redactie en Dage lijksch Bestuur te mogen verwachten, een eerlijke en rondborstige erkenning van de gemaakte fout. Het boetekleed ontsiert immers den man niet, en een royale schuldbekentenis heeft iemand nooit kleiner, maar altijd grooter ge maakt. Edoch, de Groot Moloch van Twello, die den scepter zwaait in de redactie cel van de Kampioen, kon zich tot die hoogte niet opwerken. En het Dage lijksch Bestuur van den Bond, allen óók groote mannen, schenen het geval ook niet de moeite waardig te keuren, er een woord aan te verspillen. Groote honden bijten elkaar nietZij dronken een glas en lieten de zaak zooals die was, Wat drommel, het Dagelijksch Bestuur van den Algemeenen Neder- landschen Wielrijdersbond is dan ook maar geen hoog college! En de leden van den Bond, nu ja, die zijn maar pro- fanum vulgus. Die mogen hun lidmaat schap betalen, die mogen opzitten en pootjes geven aan de hooge heeren, maar verder hebben zij niets in te brengen dan leege briefjes. Ten op zichte van de consuls en zelfs van de afdeelings-consuls is het al niet beter gesteld. Het is ons bekend, dat Mr. de Jager, afdeelingsconsul te xAlmelo, en eenige consuls uit de omgeving van Rijsseti, die Rijssen kennen, evenzeer protesteerden, maar -ook zonder het minste gevolg. Elk protest dat werd ingediend, elk verzoek om rehabilitatie, werd in de groote doofpot gestopt, en de grrroote mannen van den Bond dachten bij zich zelf: „sputteren jullie maar, wij doen het toch lekker niet!" De Redacteur van de Kampioen is een machtig man. Die beschikt over leven en dood van alle ingezonden stukken, zonder dat daarop eenig be- ïoep mogelijk schijnt te zijn. Zijn ze naar zijn smaak, dan vinden ze gast vrij een plaats in het Bondsorgaan. Maar staan ze hem niet bizonder aan, dan verwijst hij ze onherroepelijk naar de prullemand. En dan is er geen macht ter wereld die ze er weer uit krijgt. De griffier van het Kantongerecht te Goor, Mr. C. H. van Dam, die toch wel precies op de hoogte kan zijn van alle processen-verbaal welke door de Rijssensche politie worden opgemaakt wegens verstoringen van het openbaar verkeer, had in een ingezonden stuk. Uat hi) naar de Kampoen-Redactie had opgezonden met verzoek tot plaatsing, de bewering dat de Rijssensche politie „te vriendelijk jegens de Rijssensche ingezetenen is, met andere woorden, dat zij alle overtredingen maar door de vingers ziet, duidelijk weersproken- Maar tot dusver werd zijn tegenspraak niet opgenomen. Ook door een bekend Rijssensch ingezetene, ambtenaar bij de Posterijen, werden eenige ingezonden stukken aangeboden, met hetzelfde po vere resultaat, Men dacht de zaak dood te zwijgen, en dan zouden die domme boertjes in Rijssen wel inslapen. Zoo gingen ruim drié maanden voor bij. En daarmede de zomer, die de toeristen over het land doet heenzwer- men. Rijssen werd natuurlijk vermeden, want volgens getuigenis van het Bonds orgaan, dat immers een geloofwaardig en loyaal weekblad is, zwerven daar de vuile lappen jute over de straat, en liggen er de vuile mesthoopen voor de deuren. Daar moet je niet wezen als je leven en je gezondheid je nog een cent waard zijn. De Kampioen-Redacteur lachte in zijn vuistje. Dat was nu nog eens „bloe dige wraak" op die kaffers, die niet vlug genoeg op zij springen als je op Zaterdagavond in het volle besef van je voornaamheid, je verwaardigt in je auto, voorzien van verblindende lich ten, de straten door te rennen. En de enkele toeristen die Rijssen wel moesten passeeren, konden hun neus optrekken en elkaar toeroepen „hier ben je nu in dat stadje, dat zoo beroemd is om zijn jute en zijn mest hoopen aan de straat." Jawel, inderdaad, „bloedige wraak", want Rijssen was in opspraak gebracht, en de Redactie kon er zich in ver kneuteren, dat door haar berichtje „het vreemdelingenverkeer zeker niet bevor derd werd". Maar de boertjes in Rijssen waren toch niet zoo dom, als die knappe Kampioen-Redacteur ze had aangezien. Zij sliepen niet in, maar de protesten bleven aanhouden, en verschillende leden van den Bond dachten erover, voor hun lidmaatschap te bedanken. ~- 3- J T v v U Kuift

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1