Waterleidingen, schouwen der uMtiüigen MÜ Mill. Hei lisiwit Land. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., Haarstraat, Rijssen Bevolkingsregister Nummer 208» Zaterdag 30 September 1922, Gemeente Rijssen, SCHOUW p iSü Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. 10 uur. De Burgemeester van Rijssen herin nert nogmaals de ingezetenen aan hunne verplichting tot het doen van aangifte ter secretarie van alle verhuizingen bin nen de gemeente. Op grond van de bepaling der „ver ordening op de plaatselijke indeeling enz.' behoort van iedere verhuizing binnen 14 dagen kennis te worden ge geven. De Burgemeester voornoemd, A, BAAN, lo.-Burgemeester. Rijssen, 25 Sept. '22. De Directeur van de Gem. Gasfa briek Rijssen brengt ter kennis van de muntgasverbruikers, dat binnenkort alle muntmeters zullen ingericht zijn tot pen- ningmeters. Daar bij het penningsysteem het lichten der muntmeters tot een zui vere administratieve maatregel wordt teruggebracht, zal in de toekomst de lichting der penningmeters slechts om de DRIE MAAND geschieden. In verband met omstandigheden van ad ministratieven en anderen aard, zullen echter nog 2 lichting plaats moeten vin den om de TWEE maanden. Vandaar dat nu de eerste lichting niet zal plaats vinden direct na 1 October, doch onmiddellijk na 1 November en de daaropvolgende na 1 januari 1923. Op die tijdstippen zal dan meteen de installatiehuur geïnd worden. De laatste lichting vond plaats na 1 September, waarbij tevens de installatiehuur werd geïnd. De eerstvolgende zal 2 maanden later zijn, direct na 1 November, waar op dus 2 x f 0,30 of f 0,60 installatie huur geïnd zal worden, daar de instal latiehuur f 0,30 per maand bedraagt. De Directeur der Gem. Gasfabriek te Rijssen, J. S. THEUNISSEN Jr. over de Burgemeester en Wethouders van Rijssen brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat op de hierna bepaalde dagen zal worden overgegaan tot het In deze gemeente als volgt Maandag en Dinsdag 16 en 17 October 1922. Waterleidingen no. 78 „de Molen beek", no. 79 leiding langs Stok- mansveld, no. 80 leiding van den Albertsdijk naar Markvoort, no. 74 leiding langs den Le ij er weer no. /5 leiding langs den Leijer- weerdsdijk naar de' Regge, no. 72 leiding van den Kleinen naar den Leijersweerdsdijk, no, 70, 71 en 73 leidingen in het Noorderopbroek, no. 76 leiding langs den oostkant van den weg achter den Oosterhof, no. 77 „de Oosterhofbeek", no. 67, 68 en 69 de leidingen in het Noor deropbroek, no. 58 leiding in het Zuideropbroek van de hlsmaten naar den posterhof, no. 57 leiding in het Zuideropbroek langs de Els- maten, no. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66 leidingen in het Zuiderop broek. Donderdag en Vrijdag 19 en 20 October 1922. Waterleiding no. 1 leiding in het veen langs de Westzijde van den Middeldijk, no. 2 en la. leidingen in het veen, no. 3, 4, 5, en 6 lei dingen in het veen, no. 7 leiding- in het veen langs den Westkant van den Geskesdijk, no. 9, 10, 11, 12,* 13, 14, 15, 16, 17 en 18 in het veen. Waterleiding no. 23 en 24 leiding* vanaf den Keizersdijk door den Schrap ert naar den weg Rijssen- Holten, no. 22 leiding langs den Keizersdijk, no. 19 leiding door de Verdeeling, no. 20 leiding door de V erdeeling langs den Zuidkant der spoorlijn, no. 21 leiding door de Verdeeling langs den Noordkant der spoorlijn, no. 30 leiding ten Noorden der spoorlijn, no. 28 lei ding van den Keizersdijk naar de spoorlijn, no. 29 leiding vanaf de spoorlijn naar den straatweg Rijs sen-Holten, no. 27 leidingjvan den Keizersdijk naar den straatweg Rijssen-Holten, no. 26 leiding langs den Zuidkant van den straatweg Rijssen-Holten, no. 31 leiding langs den Noordkant van den straatweg Rijssen-Holten. Waterleiding no. 36 „de Akker- dijk", no. 37 leiding door de Strui kelt, no. 38 leiding „de Vloedgra ven", no. 35 leiding „de Telgendijk", no. 34 leiding langs den Zuidkant van den Nieuwendijk, no. 33 leiding langs den Noordkant van den Nie- wendijk, no. 32 leiding door de Lei ding, no. 39 leiding langs den Noord kant van den Ligtenbergerdijk, no. 40 en 41 idem langs den Zuidkant, no. 48 leiding „de Maatgraven", no. 48 leiding van den Ligtenberger dijk naar Schooneveld, no 42 jep ding van Schooneveld naar Wind- Bats, no. 45 leiding „de Brandgoot", no. 44 leiding achter de oude Plaag- slagen, no. 52 leiding „de Plompen- graven", no. 53 leiding van de Stads- bleek naar den kunstweg Rijssen- Nijverdal. De onderhoudsplichtigen worden herinnerd aan art. 19 le lid van het reglement op de waterleidingen luidende Art. 19 le lid. „De waterleidin gen worden tegen elke schouw van alle riet, biezen, lies of andere ruig ten, door het verwijderen der wor tels dezer planten, gezuiverd tot op de door Burgemeester en Wethou ders te bepalen diepte uitgediept en tot de op den ligger vermelde bodembreedte gebracht, aan de kan- l ten afgestoken en de wallen of kan- V ten opgezet." j Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. Baan lo.-Burgemeester. C. Lugtigheid lo.-Secretaris, N.B. Er wordt uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat nu bijna alle waterleidingen geheel droog zijn, de schouw met gestrengheid zal worden gevoerd. Een ieder der onderhoudsplichtigen wordt daar om gewaarschuwd de leiding zorg vuldig" schoon te maken en op de vereischte diepte en breedte uit te graven. '2 Burgemeester en Wethouders van Rijssen brengen ter openbare kennis, dat de vervroeging met één uur van den wettel ijken tijd, bedoeld in art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Stbl. 236) zal eindigen op Maandag 9 Octo ber a.s. te drie uur in den voor middag. Op dat tijdstip wordt weder inge steld de tijdregeling naar den middel baren zomertijd van Amsterdam, welke tijdregeling alsdan aanwijst twee uur in den voormiddag. Rijssen, 29 September 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BAAN, lo.-Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. VII. EEN UITSTAPJE NAAR HET TEUTOBURGER WALD. Eenmaal te Mtinster zijnde, is, bij wijze van spreken, een reisje naar het Teutoburger Wald niet meer dan één stap. Ik heb dien stap ge daan, en met groot genoegen. Maar 'k het mijn fiets in 't hotel, want per spoor duurt de tocht nog altijd ongevier vier uren, en niet steeds gaat de weg 'vlak, doch veelal stij gend en dalend. Een vermoeiende toer dus. En daar de spoorreis in de 2e klasse niet duurder kost dan één Hollandsche gulden, doet men derhalve beter, zijn krachten te sparen en de locomotief het werk te doen verrichten. Onder weg passeert men Biele feld, een mooie stad met 79000 in woners, die aan den Noordelijken voet van het Teutoburger Wald ligt. Het loont de moeite, hier uit te stappen, en eenige treinen over te blijven. Naar het zuiden en 't Westen is Bieleteld omgeven door bergen, die met heerlijke beuke- bosschen bedekt zijn. Een mooie allée voort naar den S p a r e n b e r g, die, 176 Meter hoog, als een trouwe wachter de stad schijnt te bewa ken. In de dertiende eeuw reeds bevond .zich op dezen berg een kasteel, en het vermoeden ligt voor de hand, dat de stad Bielefeld aan dit kasteel haar ontstaan te danken heeft. In overoude tijden immers stelden de burgers zich onder de bescherming van den adel, die burchten en sloten bewoonde. Zij groepeerden hun woningen m de nabijheid van zulk een slot, brach ten den slotheer een jaarlijksche belasting op, maar konden dan ook rekenen op de hulp en cle bescher ming van den burchtheer, indien zij mochten blootstaan aan vijande lijke^ overvallen of roofpartijen, die in die donkere middeleeuwen lang geen zeldzaamheid waren. In 1877 werd de oorspronkelijke burcht door brand vernield, doch men bouwde hem opnieuw op. Thans kan men tegen een kleine vergoeding het slot van binnen be zichtigen. Men toont den bezoeker de feestzaal en de onderaaidsche gangen die nog in hun oorspronke- Hjken vorm zijn bewaard gebleven. Men heeft er verder een klein mu seum van volkenkunde ingericht, dat d® bezichtiging wel waard is. Van den ronden toren af heeft men een heerlijk uitzicht over Bie lefeld, dat onder uw voeten ligt uitgespreid, en d$ met, bosschen bedekte bergen der gansche om geving. In deze slottuin bevindt zich een kaai bronzen standbeeld van den „Groszen Kurfürst", een der voorvaderen van het tegen woordige Keizersgeslacht. Voor hongerige en dorstige men schen heeft men op den Sparen- berg ook gezorgd, waat er is een goed bestuurd restaurant met een mooi en groot terras, waarop men, genietende van_ heerlijken uitzich ten, tegelijkertijd den inwendigen mensch kan versterken. Bielefe3d_ heeft nog een merk waardigheid, die ik hier even wil aanstippen. In 1867 stichtte name lijk Pastor (Dominé) Von Bodel- scnwingh op zeer bescheiden voet aan de zuidzijde van den Sparen- berg een inrichting voor lijders aan vallende ziekte. Het was philan- tropisch werk, waaraan Von Bo- delschwingh zich met hart en ziel wijdde. Stad en land werd afge reisd, om in het bezit der benoo- digde gelden te komen. De arbeid gelukte door de ijzeren energie die Von Bodelschwingh wist te ont wikkelen, en thans is zijn inrich ting in de heele philantropische wereld beroemd, en dient zij als model voor alle andere instellingen van dergelüken aard. Men staat dan ook verbaasd, over den omvang die deze aanvanke lijk op zoo kleine schaal begonnen onderneming thans heeft verkregen. Zij vormt een stad op zich zelf. De verpleging der patiënten geschiedt m palviljoens, die tezamen een tuin stad van eerbiedwaardire uitge breidheid vormen. Maar daarnevens vindt men bovendien de villa's van de talrijke geneeskundige en admi nistratieve ambtenaren en van het verplegend personeel. De kinderen van deze verschillende categoriën van „aangestelden" ontvangen hun onderwijs in de scholen en zelfs op het Gymnasium, die zich mede op de terreinen der stichting bevinden en haar eigendom zijn, en ook al weer door een eigen directie worden beheerd. In de leve- VOOR rusIe

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1