if™ i Ét®! i Land. Druk en Uitgave van G, ten Caxe ¥Lzn.f Maarstraat Rijssen iP Nummer 207, Zaterdag 23 September 1922, RAAD RUSSEN, M Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 1.0 cent. Voor den handel speciaal tarief. VI. Reeds meermalen heb ik gelegen heid gehad, de lezers van dit blad een blik te doen slaan in de ziel van het Duitsche Volk na den groo- ten oorlog en onder den druk der Entente, of liever gezegd van Frank rijk, welk land langzamerhand in zijn haat tegenover, en zijn vrees voor den overwonnen vijand een standpunt begint in te nemen, dat geheel en al atwijkt van dat der andere bondgenooten. Een gevoel van groote bitterheid over de sma delijke bejegeningen die men van Fransche zijde ondervindt, is in ge heel Duitschland duidelijk waar neembaar. En vroeg of laat moet een explosie, een uitbarsting, daar van het gevolg zijn. Intusschen tracht men bij elkan der den moed er in te houden. Dat merkte ik nu te Mtinster ook weer op merkwaardige wijze op. tn ver schillende boekwinkels zag ik daar kaarten ten verkoop uitgestald, in y er S';b i 11 »>n<1 e g root ren .becl rn I-P m e sierlijke letters, zooals ten onzent bij voorbeeld wantte ksi.eu. Maar is- plaats van bijbelspreuken zij" deze kaarten voorzien van verzen, die in hartroerende taal de vaderlands liefde bezingen of op andere wijze aansporen om niet in wanhoop te vervallen. Ik kan de verzoeking niet weer staan, eenige van die verzen te ci- teeren, omdat ze zoo schoon, en te vens zoo duidelijk aangeven de ge moedsgesteldheid waarin het Duit sche volk zich thans bevindt. Van de vroegere overmoedige „stram me" en „schneidige" stemming, die den buitenlander soms zoo onaan genaam kon prikkelen, thans geen spoor meer. Veeleer deemoedige gelatenheid en stille berusting, in hoop op beter tijden. Zoo bijvoorbeeld dit vers TROST. Und ist dein Leid auch noch so grosz, Oft kann es doch in seinen Schosz Ein Körnchen Segen schieszen! Erscheintdie Welt dir noch sograu, Oft sind die Tranen nur der Tau, Aus welchem Freuden sprieszen! Drum trage still u.nd klage nicht Und zage nicht und frage nicht, Bald wird sich alles lösen! Was heute dir zum Leid gereicht Schon morgen zeigt es sich vielleicht Wozu es gut gewesen Of dit: NUR NICHT VERZWEIFELN Nur nicht verzweifeln! Habe den Mut Leid zu ertragen, Khmpfe Dich durch, dann wird alles gut Auch in den dunkelsten Tagen. Ringe und meistre das Leben rnit W ucht, Lerne das Weh überwinden, Halte Dich aufrecht mit eiserner Zucht, Willst Du den Weg sonnwarts finden Op ontroerende wijze herinnert het volgende vers aan Psalm 137 „Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als vrij gedachten aan Sion. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wil gen, die daarin zijn." Luister slechts: Ich hatte 'einst ein schönes Va-ter- land, Da liegt rnein Saitenspiel, ich hab's zersehlagen. Wenn sie mich drauszen nach der Heimat fragen, Ich winke müde, mtide mit der Hand Und sage abgewandt Ich hatte einst ein schönes Vater- land Ich hatte einst ein schönes' Vader land Wer wollte noch mit Stolz von Deutschland sprechen Der Gram will mir das Herz, die Adern brechen, Ich lehn den grauen Kopf an fremde Wand, Fass' meines Kindes Hand: Wir hatten einst een schönes Va- terland Eu'vat de hand mijns kinds: li ij hadden ééns een heerlijk Vaderland! En toch bemin ik u, mijn Duitsche land! Waak op, mijn kind, voor Duitschland, moet gj leven, Om dien vertreden grond weer op te heffen. Düitsck zijn wij beiden, zoon! Tr-Js smaad en schand' Hebben wij toch een heerlijk Vaderland. Wat dunkt u, geven zulke ver- ze: niet een denkbeeld van den drukkenden nood, waarin het Duit- scne volk thans verkeert. Maar waarschuwen zij anderzijds, in hun uiting van gloeiende vader landsliefde en van vertrouwen in een betere toekomst, de overwin naars niet, om nier te ver te gaan in 'hun overwinningsroes j a, de gedachte om „die zertret'ne Heimat aufzubeben" wordt het op groeiend geslacht op school en in 't huisgezin ingeprenten drie werf wee den overwinnaar van heclen, indien hij blijft voortgaan de wijze als tot dusver! Dan ueuïscnes Land: i Waeh .am mem Kink., hm I.hmnech- j Lm Me ze rtreü; c 1 leun at auiV ubeben. j Deuisch sind wir beide, Sohn F rei sei :s bekannt Trotz Schmach und Schand, Wir haben doch ein schönes Va- terland Ofschoon klank en rhythm us de zer verzen onder de vertaling veel van hun schoonheid moeten inboe ten, moet ik ze toch, ter vviile van hen die geen Duitsch verstaan, even in het Hollandsch overzetten. Zij luiden v r ij vertaald TROOST, En is uw leed ook nog zoo groot, Vaak kan er toch in zijnen schoot Een korrel zegen spruiten Al schijnt de wereld nog zoo grauw, Vaak zijn de tranen slechts de dauw, Waaruit zich vreugden uiten Verdraag dus stil en klage niet Versage niet en vrage niet, Snel zal zich alles wenden Wat heden u tot lijden dien' Reeds morgen toont het U misschien, Waarom God 't u wou zenden SLECHT SMET VERTWIJFELEN Slechts niet vertwijfelenHeb toch den moed, Het lijden te verdragen, Sterk u er tegen, en alles wordt goed Ook in de donkerste dagen. Ook als het leven u kwelt en bedrukt, Leer dan het leed overwinnen Houd u rechtop, met ijzeren tucht, Dan zult gij den zonneschijn vinden. Eens had ik een schoon Vaderland, Nu ligt mijn snarenspel ter neer, ik heb 't verbroken, Als vreemden mij naar mijnen heimat vragen, Dan wenk ik moede, moede met de hand, En zeg, terwijl 'k mij afwend: Eens had ik een schoon Vaderland. Ééns had ik een schoon Vaderland, Wie zou thans nog met trots van Duitsch land spreken Verdriet zal mij het hart, de aderen breken, Ik leg mijn grijze hoofd aan vreemden wand, ne van vaclenanös- vcr 'iet Duitsche rmrC 7iir> wcv.mf ■ge en ge weldige rersfaanbaar zal groeld tot een h.o zee, die hém onw va ra vr eigen. Want wie wind zaait, zal storm oogsten Vergadering van den gemeenteraad op Maandag 18 Sept. des middags half 3. Tegenwoordig alle leden. Voor zitter de heer A. Baan, loco-Burge meester. A. Ingekomen stukken. De volgende ingekomen stukken wor den voor kennisgeving aangenomen 1. beschikking van Ged. St., hou dende toezending van een afschrift van een Koninklijk Besluit van 4 Aug. 1922 no. 55, waarbij is goedgekeurd de veror dening op de heffing van marktgelden. 2. alsvoren, houdende toezending van een afschrift van een K.B. dd. 21 Aug. 1922, waarbij is goedgekeurd de ver ordening op de heffing eener plaatse lijke belasting naar het inkomen (af trek f 800,en kinderaftrek f 75,. 3. schrijven van Gerrit Ligtenberg, Haarstraat 43, waarbij hij verzoekt in aanmerking te mogen komen als huur der van een gemeente-woning. 4. beschikking van Ged, St., hou dende verdaging hunner beslissing omtrent het Raadsbesluit dd. 24 Aug, 1922 no. 8 en tot vaststelling eener verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch, 5. alsvoren, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van 5 nieuw gebouwde ar beiderswoningen. 6. alsvoren, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit tot het doen van rechtstreeksche betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven der gemeen- tebegrooting voor 1922. Verder waren ingekomen: 1. adres van de Algemeene Neder- landsche Vereeniging „Het Groene Kruis," inhoudende het verzoek aan die vereeniging een jaarlijksclie subsidie van minstens f 10 te willen verkenen, waartegenover de vereeniging zich ver plicht alle aanvragen op haar terrein, welke tot haar bureau van gemeente wege zullen worden gericht ten allen tijde kosteloos te zullen behandelen. 2. adres van de Coöperatieve aan koop vereeniging „Notter— Zuna-Rijs- sen", waarbij wordt verzocht ten be hoeve van een in 1923 te houden pre miekeuring van landbouwgewassen, een bedrag uit de gemeentekas tot een maxi mum van f 100 beschikbaar te willen stellen. 3. verzoeken van A. J. Nijland. F. Wilbers, A. J. Koster, G. J. Denekamp en Schuiterd, allen wonende te Rijs- sen, om in aanmerking te mogen komen als huurder der gemeentewoning, gele gen aan de Mors, vroeger bewoond door H. J. Wissink. Het prae-advies van B. en W. over deze stukken luidt als volgt gunstig te beschikken op de adres sen onder 1 en 2 genoemd, door aan de vereeniging „Het Groene Kruis" £10 en aan de aankoopvereeniging „Notter—Zuna Rijssen" een maximum van f 100 toe te staan en béide be dragen. voor het éérst uit te trekken op de gemeeniehegtootinc voor *723, niet in ie gaar. op de adressen onder 3 genoemd, maar bed geldt: \romng .met la na, ic vv eg- i, >3 en 244, groot terp, 0,0130 HA. en 0,58,-- H.A. na pubUer.e inschrijving voor den tijd van 6 jaren te verhuren, ingaande 1 Nov. a.s„ waarbij het Col lege van B. en W. wordt gemachtigd tot gunning over te gaan, zonder al leen te letten op de hoogste inschrijving. Na korte discussie wordt het prae- advies onder 1 en 2, goedgekeurd. Wat 3 betreft, besloot de Raad zoo spoe dig mogelijk over te gaan tot publie- ken verkoop. 4. .Adres van „Rijssen's Gemengd Koor" met verzoek tijdelijk een school lokaal beschikbaar te willen stellen voor de repetitie's. Het verzoek wordt zonder discussie toegestaan. B. Beslissing inzake het aanbrengen van een installatie voor gasverwarming in het gemeentehuis. De heer v. d. W i 11 i g e zegt, dat ons al zooveel moois van het gas en andere dingen voorgespiegeld is, dat falikant uitkwam, dat hij bevreesd is voor dit experiment, De huisvrouwen vinden het gas voor koken te duur. Bij slot van rekening zullen we mis schien weer te duur uitkomen. De di recteur komt wel met cijfers, maar er is zoo vaak met cijfers gegoocheld, dat Spr. wat huiverig is. De heer De Vaal vraagt naar de kosten. De Voor?, kan die niet geven. De bouwkosten en het verbruik is wel ge noemd. De heer De Vaal meent, afgaande op de cijfers, dat het verwarmen duur- der zal zijn dan met gewone kachels.: de kosten van aanschaffing enz. zouden per jaar wel f 700 zijn. Er zijn veel voordeelen aan verbon den gas is gemakkelijker, maar het is veel duurder dan andere verwarmings brandstoffen. De heer Kortebos zou er sterk tegen zijn, als het om goedkoopere ver warming ging. Met het oog op de raad zaal geeft Spr. de voorkeur aan gas die verwarming zal doelmatig zijn. De berekening van den heer De Vaal is gebaseerd op de verwarming van alle lokalen, maar dat is de bedoeling niet. 1 •- iiïiiU -m j.l u U-. M 'KX: UgOH thrailKt :- tT\urv'

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1