ineen l op i Men M eit de wagon. CONCERT Aanbesteding. DMassenMaosMfó Aanbesteding. 0*108* ZAAIROGGE. T. HOSIER en J. H. POORTMAN Visitekaarten OHDERTROUUIKAAITEH Advertenri Pootaardappelen. Competitiewedstrijd R. V. 2 WIERDEN 1 Muziekgezelschap 11 h e 1 m i n a x het vervoeren van plm* 130,000 korte en lange T urven* 8 f 50 belooning Het kantoor der Midden- stands-Credietbank is voor Bankzaken geopend van 6-8 uur* ft Het bouwen van een woning, met bijleve ring der benoodigde materialen. Groote voorraad Billijke prijzen* G* TEN GATE Hzn* AANVANG 2 UUR. Rijssenschc Drukkerij G* ten Gate Hzn* 2de pel ir. 2 zilveren dasspelden, kop- Pluimers en Poortman. Touwtrekken. 1ste pr. 4 verg. medailles, van den Heer H. H. Kortebos, ploeg J.Hoe- venberg, G. Muller, A. Oostdijk, E. H. Boddé. 2de pr. 4 bronzen medailles, van „D.O.S.", ploeg H. Pluimers, J. Tijhof, Voortman, Nij- land. 3de pr. 4 zakmessen, ploeg Kippers, Nijveld, Gerritsen, v. d. Stouw. Estafette, 4 x 100 M. lste pr. 4 bronzen medailles van derCHeer J. H. ter Horst, ploeg R.V. °de pr. 4 portemonnai.es, ploeg „D.O.S.". Extra prijs, zilv. medaille van den Heer G. Muller, voor den deelne mer, die het grootste aantal punten heeft behaald, j. Tijhof. Wissel prijs,''zilveren lauwertak met 4 bronzen medailles, beschikbaar gesteld door den Heer M. G. van Heel, voor een vierkamp, R. Vmet 91,32 punt. De andere deelneemster, „D.O.S." behaalde in dezen vierkamp b0,9on punt. Het is een goede gedachte ge weest van „D.O.S." deze wedstrij den uit te schrijven en de groote deelname bewijst wel, dat het jon gere geslacht zich meer en raeer voor de openlucht-sport begint te interesseeren. Jammer was, dat het weer zich aanvankelijk niet al te o-oed liet aanzien en wij gelooven, dat het publiek nog talrijker ge weest zou zijn als de zon zich ge durende den morgen wat meer had vertoond. De behaalde resultaten lagen in de lijn der verwachtingen. De meeste prijzen zijn behaald door de menschen met de meeste trai ning, d.w.z. door de R. V.-lui, die tenminste nog iets doen om hun lichaamskracht te verhoogen en hun uithoudingsvermogentevergrooten. Toch gelooven wij, dat zij hun doel nog béter zouden kunnen bereiken als zij zich des zomers meer bezig hielden met athietiekimmers wan neet tvij cie -gemaakte" tijden, -enz. vergelijken met de prestaties van elders, dan blijkt, dat een doelma tige athletiekbeoefening onontbeer lijk zal zijn om een uitkomen op grootere wedstrijden, met een meer algemeene deelname tot een suc ces te maken. Den leden van „D. O. S" ontbreekt feitelijk een oefe ningsterrein, waar zij zich des zo mers ongedwongen zouden kunnen wijden aan de openlucht-athletiek. Overal elders zien wij sportparken verrijzen en de openluchtsport dooi de autoriteiten bevorderen. Zou hier in Rijssen niet een stuk van de Mors voor dit zoo bij uitstek nut tige doel beschikbaar kunnen wor den gesteld? De Gemeente zou hier, met weinig kosten, een sym pathieke daad kunnen verrichten, die haar den dank van jong-Rijs- sen zou verzekeren. De lichame lijke opvoeding wordt hier schro melijk verwaarloosd; voor onze voortvarende Burgemeester ligt hier een terrein van werkzaamheid braak, waarop wij bij dezen de aandacht van Z.Ed. vestigen. Wij spreken daarbij de hoop uit, dat ook de Raad zijn noodzakelijken steun zal willen verleenen en dat reeds den volgenden zomer een terrein aangewezen zal zijn, waar op men zich naar hartelust zal kunnen oefenen en trainen. Als gevonden voorwerpen bij de Po litie aangegeven1 Kruiwagen, een zware gouden Heeren-zegelring, zilver bon van f 2,50. Inlichtingen verstrekt chef-veldw achter. De chef-veldwachter Engelbarts toonde ons gisteren een valsch kwartje dat bij een winkelier in betaling was gegeven. Het is niets anders dan een stukje car ton, met zilverpapier beplakt. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag Vm. half' 10 de heer G. Bruggink en nm. 3 uur Ds. Booij van Vriezenveen, Bed. H. Doop. Geref. Kerk. Zondag Vm. half 10 en nm. 3 uur Ds. G. Bax Tan Holten. Zelfst. Gerei. Gem. o. h. Kruis. Zondag Vm. half tien en nm. half 3 ds. Wijting. Dordtsch Ger. Gem. Zondag Vm. half tien en nm. half 3 ds. Hofman. Briefjes inleveren voor \Voens dag avond 8 uur. Nadere inlich tingen verstrekt J. H. ASSINK, Eiserierstr. Denk et' om de MONNE VAN SPANJAR betaalt trog steeds de hoogste prijzen voor kippen en hanen. AdresR. DE LANGE, in 't „Moordhol"? Walstraat. te geven door het O van de Heeren TER HORST Co, Rijssen ft Directeur de Heer L. H„ G. W. SOMMER O op ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1922 '9 V x in het Parkgebouw. Ondergeteekende wenscht aan te be steden Inschrijvingsbiljetten worden inge wacht tot uiterlijk Dinsdagavond half zeven bij Drukkerij TEN GATE, waar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. JOH. SIEGERINK. 9 x 1. 2. 3. 4. 5. 6. ft; 7. 8. '6 PROGRAMMA. Marche des Dames Beiges Kalma, Ouverture Au Pays des Rêves, Fantaisie Le Valse l'Amblève, Fantaisie Le Tirailleur, March Bellatrix, Ouverture La Reconaissance, Fantaisie Marche' finale. ii:; die mij aan een woning of een paar kamers met stookgelegenheid helpt. D. W. }ANSEN, Spoorbrug. R. Gibe P. Gilson X H. Kling g D, Belleflamme ft L. Soret X M. Caldero Q X V. J. Benoodt X - x AANVANG 8 UUR. x LLUMINAT1E VAN HET PARK. g TOEGANGSPRIJS 15 CENT. g Vrijdag 22 September a.s. 's avonds 7 uur zal namens de Wed. Js. BAAN te Rijssen, in het hötel ,,DE KROON worden aanbesteed A. Metselwerk. B. Timmerwerk. C. Smidswerk, D. Schilderwerk. A en B ook in Massa. f Bestek en teekening liggen vanaf 18 Sept. ter inzage. Nadere inlichtingen geeft F. J. NIJHUIS, Rijssen. 1 f' ./■yy Bij inschrijving te koop de AARDAPPELEN van het Rijksproefveld aan de Enter- weg in twee percaelen. Briefjes worden ingewacht bij S. BAAN lste Oosterhofdwarsweg, waar nadere inlichtingen te bekomen zijn. Bestellingen van FHesche KLEI- POOTAARDAPPELEN, als in April geleverd, kunnen ook besteld worden bij ondergeteekende. Leerlingen die de Landbouwcursus willen volgen kunnen zich nog opgeven bij het Bestuur B. W. HAKKERT, Voorz. S. BAAN, Secr. D. v. d. NOORT, Penningm. ZAAIROGGE Petkuser per mud van 70 Kg. f 12,25 te velde goedgekeurd f 11,25 niet gekeurd doch prima. Zeeuwsche f 12,25 of f 11,25. Ster f 12,50 of f 11,50. Zakken inbegrepenvracht voor kooper. Late soorten: Gele Eigenheimers per 70 Kg. f 6,50 goedgekeurd, f 5,50 niet gekeurd. Blauwe f 6,75. Rood Star f 6,50. Brawo f 6,50. Generaal de Wet f 6,—. Zeeuwsche blauwe f 5,50. Zeeuwsche bonte f 5,50. Voor gekeurde soorten, waarbij geen prijs vermeld, prijs nader aan te vragen per correspondentie. Zakken tegen kost prijs te berekenenvracht voor koopers rekening. MOLENDIJK. versus i Entree 15 cent. Kinderen 5 cent. worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. n j A X Ril iticr-hriïvinrr tR koOD IHliii!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 2