r'G* I M'1 J! jg Druk en Uitgave van G* ten Gate Hzru, Maarstraat, Rijssen TE LINTELO. Nummer 2Gó. Zaterdag' 16 September 1922, Mmm mm L; L LANDBOUW, II - 2'2. i N w, Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Ad verten tiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. EEN MOOI PLAN. Geleid door de gedachte „In vereeniging ligt onze kracht", een gedachte, die toch ook vooal in onze landbouwkringen zeer ern stig moet worden genomen, hebben de zusteraankoopvereenigingen „Notter-Zuna" en „Rijssen", zich vereenigd tot de aankoopvereeni- ging„Notter-Zuna-Rijssen". Wij meenen beide vereenigingen te moe ten gelukwenschen met haar kloek besluit en we twijlelen niet, of ook hier zal sterk de waarheid opnieuw worden ondervonden van onze al oude, maar helaas zoo vaak ver- ontachtzaamde uitspraak„Een dracht maakt macht". Wij hopen, dat vele landbouwers, daartoe geprikkeld door de over weging, dat een zoo goede daad als dat zusterlijk elkaar de hand reiken, wijst op de goede geest waarmede de jonge vereeniging is bezield, zich nog als lid van de vereeniging zul len laten inschrijven. Meerdere zeer belangrijke zaken zijn bij de vereeniging ernstig in voorbereiding Het zijn zaken, die er van getuigen, dat de aankoop- vereeniging, „Notter-Zuna-Rijssen" baar taak op waardige wijze opvat met ruime blik, met warme lietde voor het mooie doel. Ik mag niet uit de school klappen, binnenkort evenwel zal daaromtrent wel een en ander bekend worden. Eén zaak echter heeft in de laat ste bestuursvergadering haar beslag gekregen en daarover wilde ik het nu eigenlijk hebben. Dat is, wat ik in het opschrift „een mooi plan" noemde. Toch moet ik ook hier, op gevaar af van vervelend te worden, een kleine uitweiding inlasschen. Een van de manieren, waarop de landbouwer in staat is de opbrengst van zijn akkers te vermeerderen, is toepassing der rijenteelt, 't ge bruik van de rijenzaaimachine. We weten dat in streken, die wij zoo gaarnaals voorbeelden noemen, van wat de landbouw vermag, de rijen zaaimachine sedert vele jaren bijna zonder uitzondering op ieder bedrijf wordt aangetroffen. Dat zijn cle stre ken, waar men, ook op zand grond, 500 en meer mudden aard appelen per H.A. oogst, waar men 50 tot 60 mud rogge dorscht van één H.A., waar men mooie zware haver verbouwt tot 70 H.L. toe. 't Is u ook bekend, dat de zaaimachine hoe langer hoe'meer haar weg heelt gevonden en er is nu zeker geen gehucht meer in het landbouwende deel van ons vaderland, of men heelt er met de zaaimachine althans zien werken. Het ligt evenwel voor de hand, dat in streken met een min der ontwikkeld landbouwleven, de zaaimachine nog slechts als uitzon dering wordt aangetroffen, en dat is ook goed. Zoo lang in een streek nog niet de betere inzichten betret- lende, grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding en de keuze van zaaizaad vrij algemeen zijn gewor den, is de zaaimachine daar niet op haar plaats, want zoo lang kan de zaaimachine daar de bodemop brengst niet verhoogen. g Wij hebben eene rijke keuze waarvan een gedeelte thans uitgestald. Beleefd noodigen we U uit, onze etalage, te bezichtigen. Prijzen vanaf f 1,40 per el. .Aanbevelend, zco'n geval te weinig verantwoor delijk voor het gehuurdew We weten gaat niets ïrktuig. voor zoo n Maar even zeker is het, dat in de streek, waar men wel tot die betere inzichten gekomen is, de zaaima chine nis hef ware op uivoering wacht. Kijk en nu ben ik waar ik wezen wilde. Ook hier, in Notter, Zuna en een deel van Riissen, is de tijdvoor de zaaimachine gekomen. Geheel spontaan is bij een belangrijk deel van de landbouwende bevolking in Rijssen en onmiddelijke omgeving het verlangen naar de zaaimachine, als naar een werkelijke, zegenbren- gende vriend, ontstaan. Wij krijgen ze hier ook, hoe langer hoe meer, de boeren, met wie het een lust is te praten over hun bedrijf, mannen, die opgaan in hun vak, mannen, wier handen prikkelen van 't ver langen ze aan de ploeg te slaan, flink en krachtig, mannen die toe gerust met de noodige kennis, ge toetst aan eigen ervaring, dubbele oogsten in hun schuren bergen, ver geleken bij vijf en twintig jaar ge leden. Maar met dat verlangen alleen blijft de zaaimachine verre En er is een groot bezwaar te overwin nen wij leven hier in een streek met betrekkelijk klein bedrijf. Ze ker, ik voorzie de tijd, waarin ook hier boeren voor hun persoonlijk gebruik een zaaimachine zullen aan schaffen zoover zij n we echter voor- loopig nog niet. Het bestuur van de aankoopvereeniging „Notter- Zuna-Rijssen", wetende daarbij te bandelen overeenkomstig het ver langen van alle leden, heeft m.i. de bezwaren, aan de persoonlijke aan schaffing verbonden overwonnen. xAllereerst heeft het overwogen, of voor rekening van de vereeniging mogelijk niet een ot meer zaaima- chines waren aan te schaffen, welke machines, dan tegen een matige huur, (voor onderhoud en afschrij ving) aan de leden in bruikleen konden worden gegeven. Na ern stige beraadslaging en kennisne ming van minder aangename er varingen elders en ook reeds in de vereeniging opgedaan betreffende die manier van exploitatie, heeft het bestuur van dat voornemen af gezien. De gebruiker voelt zich in het immers ook weler boven de baas zelf! Het bestuur meent evenwel iets veel beters voor te stellen in het vojgende Er worden zoo mogelijk dr:e zaaimachines aangeschaftéén voor de buurt Notter, één voor Zv.na, één voor de buurt Rijssen. riet bestuur zorgt voor een zoo praktisch mogelijke demonstratie mét een zaaimachine van 't model dar zij 't meest wenschelijk acht. Tfd en plaats voor die demonstra tie worden nader bekend gemaakt. De exploitatie geschiedt nu ver der als volgt: Een zaaimachine, geschikt deze streek, kost plm. f 200,- Er worden aandeelen in machine beschikbaar gesteld k I 20 en halve aandeelen a f 10. Door aankoop van zoo'n aandeel wordt men dan mede-eigenaar van een zaaimachine. De zaaimachine wordt voor iedere kring zoo praktisch mogelijk bij e<der aandeelhouders onderge- b: acht, waar de machine na ge- tewv: telkens terug bezorgd moet worden. De aandeelhouder, 'dij wie de machine is ondergebracht, zorgt voor een rechtmatige in gebruik- geving, in overleg met de overige aandeelhouders. Het groote voordeel van deze manier van exploitatie is, dat ieder gebruiker mede-eigenaar is van de zaaimachine. Natuurlijk moeten enkele bijzon derheden nog wel nader geregeld worden, maar de regeling daarvan kan nog wel even wachten. Eerst moeten we er van verzekerd zijn, dat de machines aangeschaft kun nen worden. Als 't even kan moet dat nog gebeuren voor de volgende zaai. In Notter en Zuna gaat het plan al zoo goed als zeker door. En in Rijssen moet het ook voor elkaar komen. Binnenkort worden de leden door middel van een lijst welke hun zal worden aangeboden, in de gelegen heid gesteld, zich als aandeelhouder op te geven. Op de voordeelen van een rijen zaaimachine kom ik de volgende Zaterdag terug. Mogeliik is 't mooie plan dan al grootendeels gelukt. Dat hopen we, in 't belang van de landbouw zeer. I. RIJSSEN. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 936 stuks vee 180 38 71 3 4 638 Vette koeien Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren Varkens Biggen Koeien Stieren Ossen Kalveren Schapen Lammeren Varkens Biggen tl,05—fl,30 per K.s f210f 415 p. stuï f115—f285 f 20—f 345 f f f115—f255 f 25—f 95 f 15—f 35 f f f125—f210 13,00—14,00 EEN BEWAARMIDDEL VOOR AARDAPPELEN? Dezer dagen ontving ik van een mij onbekend lichaam een circu laire over een scheikundig prepa raat „Beka", tot voorkoming van verrotting en beschadiging van aardappelen in kuilen. Voorloopig meen ik de land bouwers te moeten aanraden dat middel niet te koopen. Persoonlijk lijkt het me meer een middel ter bewaring van de portemonnaie der verkoopers, dan van de ingekuilde aardappelen. Ter meer bevoegde plaats heb ik inlichtingen ingewonnen. Het resultaat daarvan zal ik in 't vol gende nummer meedeelen. I. Handeltamelijk. Op de weekmarkt waren aan gevoerd 17000 kippeneieren. Prij zen van 1 9,50 tot f 11,50 per Idü stuks.eendeneieren, prijzen van t 5,50 tot 6,25 per lOOstuks. 20C oluckikippen van 1 0>/5 tot f 1,25,40 jonge kippen van f 2,00 tot f 3,50 per stuk, 30 oude hanen van f 0,80 tot f 1,25 per stuk, 450 jonge hanen van l 0,20 tot f 0,65 per stuk, 11 tamme konijnen van f 0,70 tot f 2,40 per stukj tam me eenden van f 0,60 tot f 0,70 per stuk. Uitslagen Athletische wedstrijden „D.O. S.", gehouden op het voet balveld aan den Wierdenschen weg op Zaterdag, 9 September 1922. 100 M. Hardloopen. lste pr. verg. zilv. medaille van den Heer J. J. ter Horst, H. Plui- mers (R. V.) 2de^ pr. zilv. medaille van den Heer J. J. ter Horst, J. Tij hof (R. V.) 3de pr. bronzen medaille van den Heer J. J. ter Horst, W. Ilbrink (D. O. S.) Hoogspringen, lste pr. zilv. medaille van den Heer Schönfeld Wichers, J. Rolleman. 2de pr. bronzen medaille van den Heer Schönfeld Wichers, H. Plui- mers, (na loting met W. Dommer- holt). Verspringen, lste pr. verg. zilv. medaille van den Heer J. Knottenbelt, Prakken (D. O. S.) 2de pr. 1 paar gymnastiek pantoffels, J. Tijhof (R. V.) 3 pr. zakmes, Jansen (D. O. S.) Hindernisloop. lste pr. 1 paar athietiekpantoffels, j. Tijhof. 2de pr. 1 paar gymna stiekpantoffels, H. Pluimers.3e pr. 1 groote doos sigaretten, H.J. van Heek. Kogelstooten. lste pr. zilv. medaille van den Heer J. H. ter Horst, H. Meenks. 2de pr. bronzen medaille van den Heer J. H. ter Horst, Voortman (R. V.) 3 pr. 1 kistje sigaren, J. Tijhof (R. V.) 4de pr. 1 doos sigaretten, J. Tusveld. Aflossingswedstrijd. lste pr. 2 paar gymnastiekpantof fels, koppel J. Tijhof en Voortman. IPs. i Vp FluwiBien I L

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1