SGhtüfefd loners Schiield ieders Aanbesteding. Aanbesteding. K I N O E R F E T, Een en ander opgeluisterd door muziek. Christelijke Landhoinicms FRUIT - PflSïlËTÏr Dinsdags en uloensdausauoiHls PARKGEBOUW - RIJSSEN. mimmmmj Illuminatie van den vijver. TOEGANG VRIJ. een wagon prime eooseeiros Peiiiser zaairogge. Abonneer! u op dit blad. Adverteert in dit blad. 1,45 uur, Opstelling op ft Schild, 2 uur. Zang der Schoolkinderen, 2,15 uur, Afmarsch naar feestterrein. 3-4,30 uur, Tractatie en spelen op t feestterrein, 4,45 uur, Ontbinding op 't Schild, Muziek van de K. S. W. te Nijverdal. Rondgang met fakkels door de stad. GROOT VUURWERK. een keukentafel een pathéfoon Het aan huis bezorgen van pirn* 60 wagon lange en korte turf. Route: Schild, Haar einde, Walstraat, Oranjestraat^. Emmastraat, Rozengaarde, Steeg, Elsenerstraat, Schild, Smitteneind, Beek, Wierdenscheweg? T errein, te RIJSSEN. Aanvangende September. Deelnemers kunnen zich- opgeven bij JEURLÏNK Enterstraat, Het kantoor der Midden- stands-Credietbank is voor Bankzaken geopend van 6-8 uur. Rijssensche Drukkerij 1 1 G. ten Gate Hzn. 1 8 UUR 9 UUR 9,30 UUR notaris te Rijssen, bericht den in zet van en Van de Dames J. S. TUSVELD 1. Weiland in het opbroek, naast Krone Jans, groot 54,50 Are, op f1500. 2. Weiland in de Elsmaat, „het Kleine Land", groot 79,30 Are, op f2500. 3 --8. Weiland in de Elsmaat, bij de Basse, groot 3,84,70 H.A. in 6 perceelen op f 1200f 1300 f 1403 f1400; f1450; f1525. 9. Bouwland aan Lenfertsweg bij Linteio's Kempke, groot 22,90 Are, op f175. VanW. H. PIEFFERS 10. Bouwland bij de Steenovens, groot 18,40 Are, op f 90. Van MEIBRINK v. d. Maat 11. 12. HUIS EN GROND aan Nijverdalsche weg, bij Elta, groot 3,30 Are in 2 perceelen, op f 1100 en f 900. Van H. J. NI)ZINK Wzn 13. Huis en grond op de Höfte, groot 5,30 Are, dad. te aanv. op f 3475. Toeslag Dinsdag 5 Sept. 's avonds 7 uur in „de Kroon". notaris te Rijssen, zal a.s. Donder dag 34 Aug. 's nam. 6 uur voor I. VOMBERG, aan den Hagen pu bliek verkoopen alskast, eik. bureau, glazenkast, fornuis, 2 kachels, beddegoed, klok ken, enz. Tot f 3 contant. Voor rekening van S, BAAN zal worden aanbesteed Dagelijks worden 2 wagon verwacht. Inschrijvingsbiljetten worden tot uiter lijk a.s. Woensdagavond 6 uur inge wacht bij Drukkerij Ten Cate, waar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. A.s. DONDERDAG des avonds 7 uur, zal voor rekening van den heer G. J. BAAN Gzn., in 't hotel „DE KROON'' worden aanbesteed Het verbouwen van zijn woonhuis en schuur in de Haarstraat, in 2 perceelen a. Timmerwerk. b. Glas- en Schilderwerk. Bestek en teekening liggen vanaf Maandag a.s. in bovengenoemd hötel ter inzage. Bij inschrijving zullen worden verkocht de Appels en Peren aan de boomen in den tuin der Pastorie Ned. Herv. Gemeente. Inlichtingen geeft tuinman Vrielink. Inschrijvingsbriefjes voor Maandag avond 9 uur in te léveren bij den Kerkvoogd TER WEEL, Elsenerstraat. 1 worden door ons in den kortst j mogelijken tijd geleverd. 1 Wordt verwacht Woensdag of Don derdag a.s. oogst 1922 en circa 50 mud goedge keurde Alles tegen scherp concurreerende prijzen. Bestellingen worden aangeno men bij J. W. ROUWENDAL, Park straat, J. ROUWENDAL, Eschstraat en G. ROUWENDAL, Zuna, TE KOOP een kinderwagen, een rieten wieg, een handnaaimachine een bevolkte bijen korf met ledige korven. K. v. d. VELDE, Entos 11, Rijssen. Wegens omstandigheden te koop: met 44 nummers, zoo goed als nieuw. Te bevragen aan 't bureau van dit blad. WBLAMD HUIZEN. Inboedel Koninoinnefeest Augustus p 5= AVONDFEEST op 31 Augustas a.s.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3