mm «o den Ms verpachting staanplaatsen GASPENNINGEN. MUNTGASMETERS. water. Deze hoorder wist daar ook een middel voor. dat niet meer dan i 5UU zou kosten. Hij is genegen een contract te teekenen, hetwelk Spr. in een vo - gende raadszitting wil behandelen. 4. De Voorz. heeft van den op zichter ontvangen een begrootmg voor derioleering van het Haarend van het Schild tot den coöperatieven winkel. Dit zal f 2300 kosten en met 75 eM. breede strooken van gladde keien langs den rijksweg f 4000, behalve even- tuëele grondaankoop. Spr. is te9éIj grondaankoop, maar B. en W. zijn het over die bestrating van 5 cM. aan weerszijden van den rijksweg niet eens. Vandaar dat zij niet met een advies komen. De Raad moet het nu maar weten of de straat daar 1,50 M. ...ree der zal worden. De heer Pluimers verklaart er zich vóór. We moeten er toch op den duur aan en Spr. wil daarvoor een leening sluiten, zoodat het nageslacht voor die verbetering ook mee moet betalen. De heer Baan acht verbreeden niet noodig. Spr. is er wel voor om het daar te maken evenals op de Haar. De heer Otten meent, dat die 5 cM. toch gekocht moet worden, want dat is geen gemeentegrond. De Voorz. zegt, dat de menschen het er voor over moeten hebben om den grond te schenken, Van koopen kan geen sprake zijn. De heer Pluimers merkt op, dat de menschen nog ruimte genoeg voor de huizen overhouden. De Voorz. vindt, dat een verkeers weg zoo breed mogelijk gemaakt moet worden, vooral als dat met weinig kosten kan gebeuren. De heer Often vindt het lastig, dat %de stoep bij Dr. wan Utenhove wel 20 cM. boven de omgeving uit- steekt» De heer Lig ten berg zegt, dat de goten voor de rioleering toch opgebro ken moeten worden. Spr. is er dus wel voor, als de grond kosteloos afgestaan wordt. Het mag niet veel kosten. Weth. Baan wijst er op, dat die kosten toch volgens de begrooting f 1.700 zullen bedragen en Spr. vindt dit qeen klein bedrag. De heer K oT t e b o s voelt veel voor de verbreeding. Dat moet toch eens gebeuren en zal dan veel meer kosten. Het gaat nu in één moeite door. De heer T u s v e 1 d vindt de stoepen bij Ter» Weel en Dr. van Utenhove wel een voet te hoog. Spr. zou het mooier vinden, als ze gelijk werden gemaakt met de omgeving. De heer Otten zegt, dat het post kantoor vrij dicht aan de straat staat. Gaat er nog 75 cM. van de stoep al, dan wordt de toestand slechter. Het staat niet mooi, als zoo n groot ge bouw zoo dicht op de straat staat. Weth. Baan merkt op, dat de wet houders er enkel tegen zijn om de kosten. Het is hier een kwestie van 1700,— meer of minder. De Voorz. brengt het voorstel van de wethouders om niet te ver breed en in stemming, hetwelk met 6 tegen 5 st. wordt aangenomen. Tegen stemden de heeren van de Willige, Pluimers, Kortebos Ter Horst en De Vaal. De heer v. d. Willige vindt het jammer,, dat het Haarend nu alleen maar gerioleerd zal worden, want bij groote drukte kan het er gevaarlijk zijn. 5. De V o o r z. zegt dat hij een rapport heeft ontvangen van den op zichter over de touw rekening, waarover in de vorige vergadering door den heer De Vaal inlichtingen werden gevraagd. Het blijkt dat de rekening van ruim f 60 over 3 jaren loopt en dat het touw grootendëels werd gebruikt voor het dichtbinden van haver- en kunstmest- zakken. De conclusie is, dat de reke ning niet hoog is te noemen en dat er zuinig met het bedoelde touw is omge sprongen, De heeren Baan en Otten gaan er niet mee accoord. Ze begrijpen er niets van. De opzichter Ligtenberg heeft aan weth. Baan gezegd, dat een gedeelte van het touw werd gebruikt bij het koninginnefeest en daarvan staat mets in het rapport. De Voorz. antwoordt, dat er dan niets anders op zit, dan opnieuw in lichtingen in te winnen. De heer Kortebos zegt, dat het touw voor het koninginnefeest verschaft is door de firma Ter Horst 6 Co.he bestond grootendeels uit oud bindtouw. De heer Pluimers zegt uit erva ring met zijn kolenhandel te weten dat er voor 't dichtbinden der zakken heei wat touw noodig is. De opzichter heek zich waarschijnlijk alles niet dadelijk kunnen herinneren en toen het feest op 31 Aug. genoemd. De heer Kortebos vindt die ver- klaring aannemelijk, maar dan had cie opzichter in 't rapport wel mogen ver melden, dat hij zich in 't gesprek met weth. Baan vergist had. t De heer Otten acht het in t be lang van de gemeente wenschelijk, dat de opzichter bonnetjes geeft. De Voorz. wil even opmerken, dat de secretaris hem influistert, dat er ook touw gebruikt is bij de versiering van 't gemeentehuis op 31 Aug. De heer Otten zegt, dat daartoe in den Raad niet besloten is en Spr. is er daarom, beslist tegen die rekening te betalen. De heer De Vaal vindt de reke ning ook erg hoog. Er moet dan Wet roekeloos met dat touw zijn omge- SP De^V o o r z. antwoordt, dat het rap- nort van den opzichter ter beschikking is van den heer De Vaal. Spr. neemt dit een onaangename kwestie, daar e betrouwbaarheid van een ambtenaar i het geding wordt gebracht. De heer v: d. W i 11 i g e vindt deze zaak pijnlijk voor den opzichter Wordt er niet getwijfeld aan de eerlijkheid van den leverancier 1 De Voorz.: „Neen, daar wordt niet aan getwijfeld," De heer v. ^-.Willige constateer dat de moeilijkheid dus afgewenteld wordt op den voorzitter. j De heer Kortebos vindt, dat ae rekening in ieder geval betaald moet worden, andérs wordt de leverancier de dupe. Spr. zegt dit naar aanleiding der woorden van den heer Otten, die geen geld wil toestaan. De heer Otten zegt., dat de ge- meente alleen die zaken hoeft te be:a len, welke door den Raad zijn goed ^De'heer Eshu hs merkt, op, dat het touw vroeger veel duurder wa+ nu, zoodat de hoeveelheid niet zoo groot behoeft geweest te zijn. De heer Pluimers .meent, dat er voldoende gebleken is, dat er niet ge knoeid is. Spr. stelt voor de rekening qoed te keuren. Besloten wordt den leverancier te betalen. 6. Adres der afd. Rijssen van den Tabakswerkers- en Sigarenmakersbond met verzoek om productieven arbeid voor werklooze arbeiders in deze in dustrie, De Voorz. zegt, dat de gemeente deze menschen moeilijk aan productie- ven arbeid kan helpen. Er is echter wel een andere weg om te helpen. Men kan ze sigaren laten maken voor de Spaansche regeering. Verschillende fa brieken doen dat met steun van Kijk en Gemeenten zonder er geld aan te verdienen. B, en W. zijn er voor dat dit hier ook zal gebeuren in de fabriek van Oldekamp 6 Zonen. De gemeente moet dan haar aandeel in de kosten bijdragen. De heer Ter Horst vraagt, noe qroot die kosten ongeveer zullen zijn. De V o o r z. kan daar niets van zeg gen. Dat hangt af van het loon en den tijdsduur. Spr. meent, dat Rijk en Ge meente ieder 50 pCt van den toeslag betalen. .De heer Pluimers wil de men schen hier graag aan t werk houden. Moeten ze naar fabrieken in andere ge meenten, dan^moet er te veel af. De heer De Vaal wil graag eerst meerdere inlichtingen over de kosten De Voorz. antwoordt, dat allerlei onbekende factoren in het spel komen en er dus niets van te zeggen valt. De heer Pluimers merkt op, dat het hoogstens 12 sigarenmakers.betrert. De heer De Vaal wil deze zaak liever nog eens weer in den Raad ge bracht zien en hoopt, dat B. en W dan om een bepaald crediet zullen vra gen. Spr. is t e g e n een blanco crediet. De Voorz. antwoordt, dat daar voor een aparte raadsvergadering voor noodig zou zijn. „Dat moet dan maar zegt de heer D e V a al. De Voorz. zegt. dat ae heer De Vaal dus een bepaald bedrag genoemd wil hebben b.v. f 1000 De heer Ligtenberg dringt er op aan om wat spoed met. deze zaak te maken. De heer Otten heeft m de krant gelezen, dat elders het benoodigde geld van het Burgelijk Armbestuur genomen wordt. ..Nemen 7 vraagt, de Voorz. Ja, zeker nemen antwoordt de heer Otten, „Alle nemen is geen stelen. De Voorz. acht het niet gewenscht er het Burgelijk Armbestuur in te be- tèkken De heer Pluimers wil dit er ook liever buiten houden. De V o o r z. wijst er op, dat het hier ook geen steun betreft, maar °De" heer Kortebos merkt op, dat besloten is om half 6 te eindigen. De tijd gaat inmiddels voorbij en de agen da is nog lang. De heèr Es hu i s stelt voor om B en W. tot opzeggens toe blanco ere diet te geven. De heer De Vaal kan zich daar mee vereenigen. Het voorstel-Eshuis wordt aange nomen.- j Wordt vervolgd De Directeur van de Gemeente Gas fabriek Rijssen, brengt ter kennis van de gewone en de muntgasverbruikers, dat "de Raad dezer gemeente besloten heeft de gasprijs te VERLAGEN TOT 16 CENT PER KUB. METER. De nieuwe gasprijs treedt in werking on middellijk na de meteropneming (resp. lichting) na 31 Aug. a.s., welke het verbruik over de maand Augustus con stateert (het verbruik over Augustus 1922 wordt nog tegen den ouden, prijs berekend, n.i. f 0,18 per M3). De nog in voorraad zijnde gaspen ningen kunnen worden INGEWIS SELD tegen den betaalden PRIJS VAN 18 CENT per stuk, UfTSLLUTEND op: Woensdag 30 Aug. 's morgens 3f30J2 u. 's namid. 1,30—5 u. en Donderdag 31 Aug, 's morgens 8,30 12 u. aan het kantoor van de Gem. Gasfabriek. Na deze genoemde dagen bestaat daarvoor geen gelegenheid meer. MET INGANG VAN VRIJDAG A SEPT. a.s. zullen de gaspenningen aan genoemd adres en bij H.H. win keliers (vermeld in het Weekblad voor Rijssen van Zat. 12 Aug. j.l.) verkocht worden voor den prijs van 16 CENT PER STUK. Ook bij den heer J, G. E s h u i s, Wierdensche straat zijn voortaan gas penningen verkrijgbaar. Wordt bij opneming v. d, munt meter de geldbak ontzegeld bevonden, dan zal voor iedere verbruikte M3 gas een bijbetaling van 2 cent worden ge vorderd. De directeur der Gem. Gasfabriek Rijssen, J. S. THEUNISSEN Jr. commissie. We denken daarbij aan onze eigen jeugd. We hebben immers zulke prettige herinneringen aan onze onschuldige, gezellige schoolfeesten. We weten bijna niet meer, wat we wel het pleizierigste vonden, de voorbereiding, het instudeeren van de gebruikelijke versjes, dan wel t feest zelf met zijn vroolijk gelach en gestoei te midden Van vlaggengewaai en oranje. O zeker, wij, de overgroote meer derheid der ouders van schoolgaande kinderen in Rijssen, wij verheugen ons in 't genoegen, dat onze kinderen wacht. Wij stappen, met een hart niet gesloten voor onschuldig geniéten, desnoods gaarne over enkele bezwaren heen en we hebben pret met onze kinderen mee. Het spreekt van zelf, dat we ons in 't belang van t welslagen der schooi- feestplannenook dit jaar weer aan de consignes houden niet meeloopen met den optocht, niet betreden van voor de.kindéren gereserveerde ruimten op het feestterrein, het in ontvangst nemen onzer kinderen, pas als de' stoet voor iedere school, bij - die school wordt ontbonden. Als 't weer dan een beetje mocht meeloopen, kan t dunkt ons een prettig feest worden. Dat hopen we van gan- scher harte. Naar wij vernemen hebben ver schillende notabelen voorde Athle tiscbe wedstrijden van de Gymna stiekvereniging „D. O.S.", welke gehouden zullen worden op 9 Sept. a.s., mooie medailles beschikbaat gesteld. Bovendien wordt als wis- selprijs een groote zilveren lauwer tak uitgeloofd, waaraan door den schenker echter de voorwaarde is verbonden, dat deze slechts gewon nen kan worden door ploegen uit bestaande vereenigïngen. Een en ander maakt deze wedstrijden zeer aantrekkelijk en zal de animo on getwijfeld aanmerkelijk verhoogen. Op de weekmarkt waren aan gevoerd 15000 kippeneieren. Prrj zen van 1.7,50 tot f 9,50 per 10" stuks. eendeneieren, prijzen van i 5,50 tot i 6,25 per 100 stuks. 150 sladitkippen van t 1.— tol f 1,20,50 jonge kippen van f 2, tot f 2,25 per stuk, 25 oude hanen van f 1,-- tot f 1,25 per stuk, 400 jonge hanen van 1 0,30 tot f 0,60 per stuk, tamme konijnen van f 0,80 tot f 2,25 per stuk 15 tam me eenden van f 0,60 tot f 0,70 per stuk. PREDIKBEURTEN. Ned. Hefv. Kerk. Zondag Vm. half 10 den heer G. Bruggink, en Nm. 3 uur Ds. van Zwet uit Almelo. Geref. Kerk. Zondag Vm. half 10 en nm. 3 uur Ds. E. Prinsen van Enschede. Be diening H. A. Zelfst. Geret. Gem. o. h. Kruis. Zondag Vm. half tien en nrn. half 3 ds. Wijting. Dordtsch Ger. Gem. Zondag Vm. half tien en nm. half 3 ds. Hofman. RIJSSEN. Het vieren van een schoolfeest óp 31 Augustus blijkt, dank zij de goede zorgen van onze Oranjecommissie en de medewerking van ons gemeente bestuur, gelukkig weer een gewoonte te worden! Gelukkig, want wij meenen namens het overgroote deel onzer ouders te kunnen zeggen, dat wè van harte in stemmen met de plannen van de Oranje ADVERTENTIEN. Feestterrein Wierdensche weg, voor 1 consumptietent en 2 fruit- en suikergoedkramen uitsluitend voor gegadigden in Rijssen woonachtig, welke uitgenoodigd wor den hunne inschrijvingsbiljetten op Maandag 28 dezer aan het Bestuur der Oranjevereeniging in te zenden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 2