Het Munstersche Land. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., Maarstraat, Rijssen Nummer 203, Zaterdag 26 Augustus Ï922. RAAD RIJSSEN. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5. regels 50 cent, elke regel rjtèfr 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. ui. Nu had ik nog slechts ongeveer 30 K.M. te rijden, om Münster te bereiken. Eerst nog een klein eind stijgen, en dan langzaam maar ze ker dalenwant Münster ligt in een wijde kom van vruchtbaar land. Onder weg kwam ikeenige malen een onderwijzer tegen, die met zijn klasse een wandeling maakte. Alle jongens hadden hun pakje boter hammen te dragen, benevens een veldflesch. Zij zongen somtijds vroolijke liederen, op de maat waar van het wandelen zoo gemakkelijk gaat, maar soms zag ik ze ook in een kring om hun onderwijzer staan, die hun iets ve-ttelde van een plant, of een insect ot een vogel. Zóó voedt men in Duitschland de jeugd op, in liefde voor de na tuur. En daarbij wordt tevens de gezondheid gebaatwant wat is gezonder dan (linke beweging in de reine, vrije natuur Dat moest men toch ook in Holland eens van onze ooster-buren overnemen op geregelde tijden, zoo ééns in de drie'of vier weken, de kinderen onder de hoede van hun onder wijzers „in de wei" zenden, 't Is leerzaam, althans* wanneer de on derwijzer iets voor zijn leerlingen voelt, en tevens gezond. -: Daar kwamen de Munstersche kerktorens in 't gezicht. Zij staken hun ranke spitsen hoog boven de boomen uit, die als een muur van groen, van allerlei schakeering, de stad omringen. Zij lag daar zoo schoon verscholen achter die reu- zenkrans van bladeren, als wilde zij de nieuwsgierigheid prikkelen van wie haar kwam bezoeken. Maar naderbij komende ontwarde zich het kluwen van bladertooi, de boo men schenen te wijken, en vrien delijke huizen kwamen zichtbaar. De oude vestingwallen van Münster zijn herschapen in schoone lommer rijke „anlagen", plantsoeneu, die als een gordel om de stad heen liggen. Ik had volstrekt geen haast om dadelijk de stad in te gaan, want 't was nog pas elf uur in den morgen en ik voelde mij nog zoo frisch als een hoen, zoodat ik be sloot, het plantsoen in te peddelen. Op zeker punt verwijdden zich de „anlagen" tot een ruim park, en daarachter bevond zich een on- beplant groot plein, dat toegang- bood tot het inwendige der stad, en waarop thans allerlei tenten, kra men en spellen waren opgeslagen. Ik was dus op een kermis aange land, en nog wel een zeer groote en drukke. Het volk stroomde et- van alle kanten heen, en verzamel de zich voor allerlei kijkspellen, waar de spullebazen met echt ker misachtige welsprekendheid de heerlijkheden stonden uit te schree- wen, die in hun „etablissement" te zien en te genieten waren. En de vrouwen dier spullebazen hadden geen handen genoeg, om de toe gangskaarten uit te reiken en het goede geld van de brave burgerij in het laadje te werpen. Een open stoom-caroüssel had zóóveel toe loop, dat de menschen er als ha ringen in een ton stonden opgepakt. Een groote plakkaat verkondigde met koeien van letters dat een rit voor volwassenen 6 Mark, en voor kinderen „slechts" 4 Mark kostte. En een rit duurde twee, hoogstens drie minuten. Met moeite konden de menschen zich een plaatsje ver overen in. 'n schuitje. Men kan dus begrijpen, hoeveelgeld op een dag- door die armeDuitschers werd weg gesmeten aan dit zoutelooze „ver maak" En ik vroeg mij toch wel met verbazing af, of zij nu toch heuseh - afgezien van iedere an dere overweging in dezen slech ten tijd waarin Duitschland onder allerlei zorg en kommer gebukt gaat, hun zuur verdiende Marken niet beter konden gebruiken, dan ze uit te geven „voor 't geen dat geen brood is". Het hotel Continental, tegenover 't spoorwegstation gelegen" kan ik aanbevelen als goed en billijk. Voor 110 Mark, belasting en alle fooien inbegrepen, ontvangt men goed Io,„ gies, en de bediening is er keurig. Ik had er spoedig een kamer be sproken, en wandelde, na mij wat verfrLcht te hebben, de stad eens in. Voor wie graag oude steden ziet, is Münster een paradijs. Het her innerde mij telkenmale aan Neuren berg, dat toch wel het puikie van alle oude Duitsche steden mag hee- ten. Het bezit niet de mooie antieke monumentale bronnen waarop Neu renberg trotsch kan zijn. Maar het heeft sommige straten, zooals de Prinzipalmarkt, endeRoggenmarkt, die nog van hée'l oude loofgewel ven zijn voorzien, een soort van bogen, die breed over het trottoir heenreiken, en waarondermen langs de huizen doorloopt. Verrukkelijk schilderachtig zijn soms de door kijkjes die men daar heeft. Loopt men onder zulk een loofgewelf op de Prinzipalmarkt, dan heeft men eenerzijds zoo'n doorkijkje op de prachtige Lambertikirc.he, en aan den anderen kant op het eeuwen oude Rathaus, dat ook voor Neder land nog historische beteekenis heeit, wijl er de zoogenaamde Mun stersche Vrede werd gesloten, die een einde maakte aan den Tach tigjarigen Oorlog. Verder heeft de binnenstad, met zijn onregelmatig en bochtig stra- tennet, nog fraaie oude gevelhui zen, meestal in renaissance stijl en vrij veel in Barockstijl opgetrok ken stads-kasteelen van den ouden Westphaalschen adel, zooals het Beverförder Hof, het Erbdrosten- hof in de Salzstrasse, en het Mer- veldterhof in de Ludgeristrasse, die alle de bezichtiging overwaard zijn, In het centrum der oude stad vindt men, betrekkelijk zeer dicht bij elkander, vier zeer belangwek kende kerkgebouwen. Vooreerst, de reeds genoemde Lambertikirche, gebouwd in 't einde der 14e en de eerste helft der 15e eeuw. Een ge bouw dus van eerbiedwaardige grijsheid. Boven den zuidelijk ge legen ingang is de stamboom van Christus aangebracht. Aan den 99 Meter hoogen toren, hoog in de lucht, ziet men drie enorme ijzeren kooien hangen. Dat zijn de kooien, waarin de lijken der wederdoopers Jan Van Leyden, Knipperdollinck en Krechting werden tentoonge steld. Het inwendige der Lamber tikirche is zeer schoon en indruk wekkend. De kunstig gekleurde vensterglazen temperen het binnen vallende zonlicht zoodanig dat het kerk ruim in een mysterieuse. sche mering wordt gedompeld, die niet nalaat een indruk van groote plech tigheid op den bezoeker te maken. Niet minder interessant is de Dom, de grootste kerk van YVestphalen, 108 Meter lang, 42 Meter breed, 28 Meter hoog', voorzien van twee machtige torens. De wederdoopers hebben in dezen Dom destijds ge weldig huisgehouden. Alle middel- eeuwsche sierader, werden door hen vernield. Toen eenmaal de Vorst- Bisschop van Münster weer kans zag, zich van de macht meester te maken, hebben zij voor hun daden vreeselijk moeten boeten, Intus- schen is de Dom thans weer rijk van kunstwerken voorzien, waar onder het antieke astronomische uurwerk aan den Koor-muur een afzonderlijke vermelding verdient. Verde-i heeft men dan nog in dit stadskwartier de Liebfrauenkirche en de Ludgerikirche, eerstgenoem de in Gotbischen, de tweede in Romaanschen stijl, die bij een be zoek aan Münster niet onbezichtigd mogen blijven. Laat ik u dan nu nog even mogen wijzen op het Rathaus, en meer in 't bizonder op de zaal, waarin de Westphaalsche Vrede tot stand kwam. De bezichtiging hiervan is, vooral voor Hollanders, zeer de moeite waard. AU es is daar nog gebleven zooals ten tiide der samen komst van de vredes-gedelegeerden, tot de kussens van de stoelen toe. Wat niet in verband met dien vrede" s.taat, maar toch in de V're- deszaal bewaard wordt en aan de bezoekers getoond, is het geraamte van een rechterhand, die eenmaal aan een notaris heeft toebehoord. Daar die notaris echter met die hand een valsche akte had opge maakt en getcekcnd, vond men het 't meest geschikt, hem voor een zoodanige verleiding vooreen twee de anaal te bewaren, betgeen men niet beter meende te kunnen doen, dan door hem eenvoudig die hand af te hakken. Inderdaad, geen halve maatr.egel. En het tegenwoordige publiek „ge niet" nu nog van die griezeligheid. Er waren tenminste lachers onder de toeschouwers. Of de zeden sedert de grijze oudheid véél zachter ge worden zijn Vergadering van den gemeenteraad op Woensdag 23 Aug. des middags om hall 3. Tegenwoordig alle leden. Voorz. Burgemeester J. Knottenbelt. De Voorz. opent de vergadering, waarna de notulen worden goedgekeurd. A. Ingekomen stukken. 1Brief van de Erven Spanjar in de Wierdensche Straat met mededee- ling, dat zii ook bereid zijn een stoep voor hun woning te doen aanbrengen. De heer De Vaal vraagt of de aansluitingen aan de woningen door de menschen zelf betaald worden, welke vraag door den Voorz. toestemmend wordt beantwoord. De heer v, d. Willige meent, dat J. P. Koedijk thans ook wél zijn toe stemming zal willen geven. Hij was er alleen tegen, omdat de gemeente bij een vorige gelegenheid na opbreking de zaak niet weer in orde had gebracht. Weth. Baan zegt, dat hij er met den opzichter over gesproken heeft en dat het daarna in orde is gekomen. De Voorz. merkt op, dat Koedijk dus nu misschien wel bereid zal zijn en verzoekt de- heeretj Van de Willige en Tusveld om er eens heen te 'tgaan en er met hem over te spreken. 2. Adres van de Oranjevereeniging met mededeeling, dat het Comité be sloten heeft op 31 Aug. een kinder feest te geven en met verzoek om een subsidie van 25 cent per kind. De Voort zegt, dat dit adres eerst hedenmorgen is ontvangen en dus niet in de verg. van B. en W. is behan deld. Spr. kan wel mededeelen, dat er circa 110,0 kinderen aan het feest zullen deelnemen. De heer v. d. W i 11 i g e is niet tegen een kinderfeest en ook niet tegen een subsidie van 25 cent per kind, Spr. betreurt het echter, dat er voor de rijpere jeugd niets gedaan wordt. De Voorz. antwoordt, Jat dit buiten het gemeentebestuur om gaat en dus buiten debat kan blijven. De Raad kan wel uitspreken, dat hij het betreurt, maar geen wijzigingen aanbrengen. De Oranjevereeniging kan hiervan kennis krijgen door middel van het raadsverslag. De heer Pluim er s onderstreept het gesprokene door den heer v. d. Wil lige. Alles stuit hierop af, dat er niets mag komen op kermisgebied en Spr. vindt dit jammer voor Rijssen. Onze woonplaats is als aangewezen voor een landbouwtentoonstelling en nu is die om bovengenoemde reden niet hier, maar te Raalte gekomen. De Voor z. antwoordt, dat die ker misvermakelijkheden.een ontaarding van een tentoonstelling zijn. De heer Kortebos zegt, dat hij nog eenigszins aan de Feestcommissie ver bonden is en daarom kan hij wel zeg gen, dat het niet de bedoeling is dit jaar een algemeen feest te vieren, doch hiermee te wachten tot het volgende jaar. Er wordt thans ook geen collecte gehouden, maar de kosten zullen be streden worden door het saldo in kas, vermeerderd door de aangevraagde sub sidie. Spr. hoopt, dat het volgende jaar de wenschen van de heeren Van de Willige én Pluimers bevredigd zullen worden. De V o o r z. vraagt of men zich met de gevraagde subsidie kan vereenigen. Teg.en verklaren zich.de heeren Ligtenberg, Baan, Otten en Eshuis, zoodat het verzoek met 7 tegen i st. is toegestaan. 3. De Voorz. deelt mede, dat de waterboringen te Midwolda, waarover in de vorige verg. gesproken is, op niets zijn uitgeloopen. Het zand was te fijn, zoodat de filter verstopt raakte. Spr. heeft naar aanleiding van dezen brief bezoek ontvangen van een ande ren hoorder, die op 't oogenblik te Midwolda bezig is. Spr. heeft dezen gezegd, dat het hier niet gebrek aan water, maar slecht n.l. ijzerhoudend WEEKBLAD VOOR RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1