Gaspenningen. W W BÉHI ^Èk ^ÉÊÊ&iÊ'^k ÊÊÊÉ0 Druk en Uitgave van G* ten Gate Hm, Maarstraat, Rijssen ;j Nummer 201. Zaterdag 12 Augustus 1922. maken bekend, RAAD RUSSEN. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief.' Burgemeester en Wethouders van Rijssen dat met 1 September e.k. NIEUWE LEERLINGEN op de school voor gewoon lager onderwijs zullen worden toegelaten. De leerlingen moeten vóór 8 januari 1923 den leeftijd van zes jaren bereiken om toegelaten te kunnen worden. Aangifte moet geschieden onder over legging van het vaccinatiebewijs (pok kenbriefje) op Woensdag 16 Augustus 1922, 's namiddags van 3—4 uur in de Schildschool. Rijssen, 7 Augustus 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgemeester. C. LUGTIGHEID, lo.-Secretaris. De Directeur van de Gemeente Gas fabriek te Rijssen, brengt ter kennis van de muntgasverbruikers, dat van wege de gasfabriek alle muntgasmeters worden ingericht voor het gebruik van gaspenningen, volgens het systeem 1 M3 VOOR 1 PENNING. Is de muntmeter, dus ingericht als penning- meter, dan zijn er derhalve geen bijbe talingen meer op den gasprijs. Ondergeteekende vestigt in het bijzon der de aandacht op het volgende: 1. Alle gaspenningen zijn voorzien van een inkeeping. 2. Breng de penning in de desbe treffende gleuf van den muntmeter, zoo danig dat de inkeeping van den pen ning voor het pennetje in de gleuf komt, dan zal hij, losgelaten, om de pen als een as, draaien en doorvallen in de bus, zoodra men den sleutel van rechts naar links heeft gedraaid. Gebogen ofbeschadig de pen ningen mogen nimmer in de gleuf geworpen worden. Zij belemmeren de werking van het mechaniek. Twaalf penningen kunnen achter el kaar ingeworpen worden, doch één voor één, en bij elk stuk de onder 2 genoemde bewerking herhalen. Het muntrad naast den sleutel wijst aan hoeveel ingeworpen stukken nog niet verbruikt zijn. De aanwijzing van het verbruikte gas is evenzoo als bij den gewonen meter. De geldbak is verzegeld. NIMMER mogen de zegels beschadigd of ver broken worden. Gaspenningen zijn verkrijgbaar aan het Kantoor der Gemeente Gasfabriek (v.m. 8,30—12 en n.m. 1,30—5 uur) en verder reeds in de onderstaande winkels G. ter Horst, Bouwstraat, E. Klein Horsman, Eisenerstraat, J. Ilbrink, Elsenerstraat, J. Dommerholt, Elta. D. H. Dijkink, Haar, J. Huizink, Haar. Wed. ter Weel, Haar, J. W. ten Bolscher, Eschstraat. B. ten Hove, Höfte, Wed. Siemerink, Höfte, D. ter Harmsel, Haarstraat. W. Bosch, Enterweg. Klein-Ligtenberg, Oranjestraat. H. Kraa, Walstraat. J. Eshuis Bzn,, Wierdensche Straat. Wed. A. ter Harmsel Hzn., Wierd. Str, Coöperatieve Winkelvereen., Haar. De prijs der penningen is 18 cents per stuk. Bij de meterlichting kunnen direct de penningen weder ingekocht worden bij den muntmeteropnemer van de gasfabriek. De Directeur der Gem. Gasfabriek ie Rijssen, J. S. THEUNISSEN Jr. (Vervolg.) C. Voorstel van B. en W. inza ke bestrating van den Enterweg. De V o o r z. stelt voor dezen weg van de Zaagkuil tot aan den Pro vincialen weg met Brab. keien te bestraten. Weth. Baan. vindt het gedeel te van de Zaagkuil tot het kantoor van Eerdmans nog heel goed, zoo mooi als ergens in Rijssen. Spr. wil dit stuk met de beste klinkers uit het andere gedeelte nog wat opknappen. De V o o r z. antwoordt, dat het werkloon de meeste kosten geeft. De keien zijn tegenwoordig goed koop en nu vindt Spr. het raad zaam het werkloon voor goed en duurzaam materiaal te besteden. De kosten zijn geraamd op f1900 voor het gedeelte van het kantoor- Eerdmans tot den Prov. weg en op f 3200 voor de heele straat. Weth. Eshuis wil het eene ge deelte repareeren met klinkers uit het andere. De V o o r z. antwoordt, dat weth. Eshuis zuinig is, maar Spr. is ook zuinig en daarom wil hij de heele straat afdoende bestraten, een lee ning sluiten en de kosten over 30 jaar verdeelen. De heer P 1 u i m e r s is er tegen een gedeelte der straat te repa reeren, want dan moet ze over een paar jaar toch vernieuwd worden. Spr. adviseert het voorstel van den Voorz. aan te nemen en de vrij komende klinkers te gebruiken voor een ander straatje, een waar mod dergat. De heeren de Vaal en van de Willige voelen veel voor het voorstel van den Voorz. Weth. Baan doet zijn voorstel alleen om zoo zuinig mogelijk te wezen. De heer Kortebos vindt het een slechte economie voor de ge meente om weer met lapwerk te beginnen. Daarvoor is het werk loon te hoog. Spr. is voor het voor stel van den Voorz. De heer Ligtenberg kan zich niet met het voorstel van de wethouders vereenigen. Wordt daar >p ingegaan, dan komen alle jaren de kosten terug. Spr. wil dan lie ver wachten tot het goede gedeelte van de straat ook slecht geworden is. Spr. is er niet tegen om nu de keien goedkoop zijn--deze aan te koopen en dan te bewaren. Het voorstelom een nieuwe straat te leggen van keien van de Zaag kuil tot aan den Prov. weg wordt in stemming gebracht en met 6 te gen 4 st. aangenomen. Tegen stemden de heeren Baan, Schuitert, Otten en Eshuis. D. Nader voorstel van B. en W. omtrent het adres der bewoners van den 2 den Oosterhofdwarsweg, inzake verharding van dien weg. De Voorz. zegt, dat hij er oor spronkelijk niet voor was het ver zoek in te willigen, doch nu er klinkers van de" Enterstraat vrij komen, is Spr. meening veranderd. De heer v an de W i 11 i g e is ci niet tegen. Maar de Watermolen heeft ook verbetering noodig. B. en W. moeten daar maar eens gaan kijken. De Voorz. antwoordt, dat dit een drukke verkeersweg is en dat het beter is daarvoor keien te ne men. In een volgende vergadering kan dat voorstel behandeld worden. Weth. Baan stelt voor om de 2e Oosterhofdwarsweg ook breeder te maken evenals de Tabaksgaar- den. De heer Pluimers acht dit niet noodig. Dat wordt nooit een verkeersweg en dan is 3 M. breed genoeg. Na eenige verdere discussie wordt het voorstel van den Voorz. aan genomen. E. Voorstel van P>. en W. in zake het verzoek van J. ter Maat en G. ten Dam omtrent verhuring van een perceeltje grond in de Lei ding. B. en W. stellen voor in zooverre afwijzend op het adres van ter Maat te beschikken, dat de grond niet opnieuw wordt verhuurd. Bij onderzoek is n.l. gebleken, dat den 4 Mei 1921, naar aanlei ding van een adres van A. J. Paal man te Holten, is besloten over te gaan tot publieken verkoop van het kad. perceel, sectie E1588, groot 1,21,50 H.A., waartoe het perceel van ter Maat behoort. Voormeld raadsbesluit werd nog niet uitgevoerd, omdat naderhand bleek, dat bedoeld perceel voor den tijd van 10 jaren aan diverse per sonen was verhuurd. Thans hebben alle huurders zich bereid verklaard afstand van hun rechten te willen doen, als zij over 1922 geen huur behoeven te beta len. Gaat de Raad hiermede ac- coord, dan zal zoo spoedig moge lijk tot publieken verkoop van het geheeleperceel worden overgegaan. De heer van de Willige ver zoekt een uitzondering te willen maken met Oldereuver of Briel. De ze heeft verleden jaar 3 kwart bun der zwaar bemest, doch er door de droogte geen oogst van gekregen. Op sprekers advies heeft de man ook dit voorjaar een goede bemes ting gegeven en nu gaat het niet aan, dat de gemeente daarvan zou proüteeren. De man heeft boven dien een talrijke huishouding en moet toch al geholpen worden. Na eenige discussie wordt beslo ten bij den verkoop te bepalen, dat dit perceel eerst het volgend jaar aanvaard kan worden. F. Alsvoren tot verhuring van acht arbeiderswoningen. B. en W. stellen voor deze wo ningen te verhuren voor den tijd van één jaar, met ingang van de» dag en tegen een huurprijs als achter ieders naam is vermeld. G. H. Pijffers, 15 Juni 1922, f 4,2 U per week. J. Kamp, idem. H. W. Betz, 1 Juli 1922, f 8,43 idem. H. J. Kreijenzang, 6 Juli, f 4,21s idem. G. Wevers, idem. H. Nijkamp, 13 Juli, idem. J. A. Dommerholt, 20 Juli, f 4,40 idem. G. J. Keizer, 3 Aug. f 4,21s idem. Het voorstel wordt aangenomen. G. Alsvoren tot vaststelling eenei verordening ex-artikel 15 der Leerplichtwet (verlof voor veld arbeid). B. en W. stellen voor als tijdvak, binnen hetwelk bedoelde vergun ningen kunnen worden verleend, aan te wijzen de twee laatste weken van Sep tember en de twee eerste weken van October. De op dit voorstel betrekking hebbende verordening wordt daar na goedgekeurd. H. Alsvoren tot vaststelling eener verordening, ter uitvoering van art. 5. der Veewet. De Voorz. zegt, dat volgens de Veewet op één plaats markt moet gehouden worden. Spr. wil pro- beeren er door te krijgen, dat hier de toestand blijft, zooals die thans is en ook in de nieuwe verorde ning is opgenomen. Spr. heelt er zelfs een audiëntie bij den Minister voor over. De districhts-veearts heeft geadviseerd om achter de nieuwe veemarkt een stuk grond bii te koopen, en toen Spr. er op wees, dat de eigenaren dien grond niet willen missen, zeide hij, dat de grond dan maar onteigend moest worden. Weth. Baan merkt op, dat de markt dan nog veel te klein zou zijn. De Voorz. wijst er op, dat als de markt verdeeld blijft, er voor de keuring 2 veeartsen moeten zijn. Het gemeentebestuur moet het dan op een accoordje zien te gooien met een veearts uit de buurt. De heeren van de Willige en Kortebos vragen eenige in lichtingen over de verordening, welke door den Voorz. worden ge gevenwaarna de verordening wordt goedgekeurd. I. Alsvoren tot het afstaan van 50 oude schoolbanken aan het Be stuur der Chr. Bewaarschool. De Voorz. zegt, dat door het aankoopen van 80 nieuwe school banken voor de o. 1. school een aantal oude banken buiten gebruik is gesteld. Het is B. en W. bekend, dat de WFFKBI AD VOOR RI«j i', a E N

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1