Uitvoering firaeiesil Kosielooze mening. Druk en JJftgave van G Maarstraat, Rijssen Bevolking. Wed. I. C O H E N Versche Groente en FRUIT. Ér 11 -,J G- Nummer 197 Zaterdag' 1 !2, lp a tilt dg, r -; V*-: Van hier en ginds, heeft steeds voorradig ffaWk jfe ISÉ t? ïm.i Sf TUe^ HS r^ri I 1 Ingezonden Stukken enz. wofden ingewacht tot uiterlijk Dondert Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel mj .gesteente dit spoedig ter secreta rie .mede te deelen 25.' bii vestiging in de gemeente spoedig hef verhuisbiljet in te le- e_rén (binnen 14 dagen); 3e. bij vertrek naar een andere "gémeente het verhuisbiljet mede te nemen. Rijssen, 14 Juli 1922. De burgemeester voornoemd, l~~ j. KNOTTENBELT. x Te Sidney is volgens de „Daily Mail" een zekere Conduit overle den-, die indertijd kapitein is ge weest van het jacht van Koningin Victoria van Engeland. Dertig jaar lang heeft hij het vertrouwen van deze vorstin genoten. Als kind heeft hij Napoleon op St. Helena gezien en later is hij erbij geweest, toen het stoffelijk overschat van eren Frartschèn Keizer naar DOTopa' -werd overgebracht. Conduit is 104 jaar oud geworden. De burgemeester van Delfzijl schrijft in „De Eemsbode" „Bij mijn inspectie van de ver gunningslokaliteiten te Delfzijl is het mij opgevallen, dat de veror dening, verbiedende den verkoop van sterken drank op Zaterdag, etc. overal zonder uitzondering werd overtreden. Maar erger vond ik het, dat in die lokaliteiten zeer vele per sonen werden aangetroffen, die se dert geruimen tijd steun genieten. En wat te denken van een werk- looze, die niet tot de bevoorrech ten behoort, die van regeerings- sfeun profiteered, die in den loop der vorige week bij mij kwam en zijn nood klaagde, mij mededeelen- de, dat hij absoluut niets meer voor zijn kinderen had en werk of on derstand behoefde die door mij ook te midden van dit lustige ge zelschap werd aangetroffen. Hun, die het aangaat, verzoek ik goed nota te nemen van wat nu volgtIk zai niet aarzelen last te geven den steun onverbiddelijk in te trekken van degenen, die ifl ver- gunnings-lokaliteiten worden aan getroffen zoolang zij steun genieten, terwijl werkloozen, die bij mij aan kloppen, niet moeten rekenen op mijne hulp, als zij het geld, dat hun, hetzij van dc regeering of van de gemeente verstrekt wordt om te voorzien in de nooddruft van hun gezin, gebruiken om het er zelf eens van te nemen." Tenslotte schrijft deze burge meester nog „Ik had weinig in te brengen op een vraag, aan mij gedaan, of de 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Voor den handel speciaal tarief. Burgemeester en Wethouders van Rijssen, vestigen nogmaals de aandacht der bakkers in deze ge meente op de bepalingen van het den 23 Mei j.l. in werking getreden^ Broodbesluit (Stbl. 221 van 1922). De bepalingen, welke voorname lijk niet worden nageleefd, zijn TT wittebrood le. Het verbod om rc-% tarwebrood af te leveren met een lager ge- 240 wicht van de droge stof dan 2z o gr. of veelvouden hiervan; 2e. het verbod, om brood op den openbaren weg te vervoeren, niet op deugdelijke wijze beveiligd tegen stof, vuil en insecten. Bij overtreding zullen de ambte naren van den Keuringsdienst van Waren, procesverbaal op maken. Ook dc gemeenócpolitic Is be voegd procesverbaal op te maken bij overtredingen van het verbod onder 2e bedoeld. Een ieder zij dus gewaarschuwd Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burg. R. BOSMA, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Riissen maken bekend, inge volge art. 18 der wet van den 4 December 1872 (Stb. no. 134), ge wijzigd en aangevuld bij de wet van 17 Juli 1911 (Stb. no. 208) dat op WOENSDAG DEN 19 JU Li A.S. des middags te 12 UUR in een der localen van de Openbare Lagere School en op ZATERDAG 22 JULI A.S., op hetzelfde uur de gelegenheid zal zijn opengesteld tot KOSTELOOZE INENTING EN HERINENTING. Men wordt verzocht het trouw boekje of den trouwbrief mede te brengen. Rijssen, 14 Juli 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burg. R. BOSMA, Secretaris. De Burgemeester van Rijssen hérinnert nogmaals de ingeze tenen aan hunne verplichting om le. bij verhuizing binnen de il te vinden ?rs f 1300 hadden ver- 1. Wie in betrekkelijk ,i niet voor toekorhen- k Jagen zorgt, moet" de schuif bij zich zelf zoeken. Ik heb er ecy, ter op aangedrongen n u de steunt 'geling nog niet in te trek leer; i ndat er nu nog geen werk is. Ma/- de havenarbeiders mogen zicly.'Oor gezegd houden, dat de regeerng niet gemakkelijk weer voor Jeuverleening zal zijn." Te L. Geertruid (Limburg) ge- raakt'Vde wethouder dier gemeen te. dein eer L. Koubters, die met eenigej zijner arbeiders inleen wei de eefj kuil aan het delven was, ond' »"sn groote"massa instorten de aamè bedolven. Hoewel hij er met d fmeest mogelijke vlugheid werd pal eruit gehaaid waren de levensbeesten toch reeds geweken. De .Tdere die de algemeene -* T.4....V.4 ,'Wa met ">een groot aantal kinderen achter. RIJSSEN. Zondagmiddag wordt op het R.V. terrein een wedstrijd gespeeld, die de moeite van een gang naar het sportterrein ongetwijfeld zal loonen. R.V, ontvangt n.l. bezoek van een vereeniging onder den naam „Pal- the Elftal", in welke vereeniging niet minder dan 8 spelers uit het eerste elftal van „Heracles" mee spelen. Indien de R. V.-ers flink aan pakken, vertrouwen wij, dat zij, mede met het oog op der laatsten tijd genóten onderricht, in staat zullen zijn tegen dit ongetwijfeld beter getrainde elftal flink partij te geven. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag Vm. half 10 de heer Brug- gink. Nm.3uurds. G. J. Kolde wijn van Enter. Beroepen naar hier Ds. G. A. Pott van Oud-Beijerland, die D.V. Dinsdagavond 7,30 uur hoopt op te treden. Geref. Kerk. Zondag Vm. half 10 en nm. 3 uur Ds. Bax van Holten. Zelfgt. Geret. Gem. o. h. k,ruis. Zondag Vm. half tien en nm. half 3ds. Wijting. Dordtsch Ger.-Gem. Zondag Vm. half tien en nm. half 3 ds. Hofman. Op de weekmarkt waren aan gevoerd 47000 kippeneieren. Prij zen van t 5,50 tot f 6,26 per 100 stuks. 1000 eendeneieren, prijzen van t 5,50 tot i 6,25 per 100 stuks. 100 slachtkippen van t 1,tot f 1,50, 40 jonge kippen van f 1,40 tot f 2,40 per stuk, 20 oude hanen van f 1,tot f 1,50 per stuk, 500 jonge hanen van f 0,30 tot f 0,60 per stuk, 13 tamme konijnen van f 0,80 tot f 2,25 per stuk. Als gevonden voorwerpen zijn bij de politie aangebracht een zil verbon van f 2,50; als verloren aangegeven 1 gouden (mutsen) bel en een nieuwe kinderportemonnaie met eepig geld. Inlichtingen "wor den verstrekt op het politiebureau. GeborenGerrit Jan zv G. Voort man en G. Baan. Overledenj. H. Bonninghorst 77 j. geh. met G. J. Knol. Aan de R.H.B.S. te Almelo wer den bevorderd naar de 2 klasse J. J. Logman en F. L. Zuithoff. Naar de 3e klasse: J. Weenink. veld. Toegelaten tot de eerste klasse: R. Iwema, K. de Jong en H. Log man. De chef-veldwachter, de heerH. F. Engelbarts, heeft tegen een paar slagers in deze gemeente proces verbaal opgemaakt, ter zakè van het dooden van slachtdieren zon der voorafgaande bedwelming. Bij de nieuwe Vleeschkeuringswet is onder meer strafbaar gesteld het dooden van slachtdieren zonder voorafgaande bedwelming. Alvo rens de halssnede mag worden toe gepast, moeten door een mecha nisch apparaat de groote hersenen van het te slachten dier zoodanig worden beleedigd, dat onmiddellijk pijnloosheid en bewusteloosheid in treedt. Voor het zoogen. ritueel slachten is dit geen vereischte. De ruwe manier van slachten, zooals door middel van kopslag, nekslag en neksteek, zijn eveneens ver boden. NIJVERDAL. Het 3-jarig kind van den heer K. viel Maandag j.l. voorover in een kuip water. Gelukkig kwam de moeder jukjt ter plaatse en had het voorrecht het kind van den dood te redden. - s,-'-:& Stag <c? i" V-W jL .5. s rr»-( 1 uf r. iü.' Y'

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1