Druk en Uitgave van G. Hzn.» Maarstraat, Rijssen Nummer \96, Zaterdag i Juli 1922. gii mmmm As SgBaKi Sfe V - Reiskrabbeis» n te van ae stemming Ritssern Rijssensche Drukkerij j 1 G. ten Gate Hzn. JéjÉI |T *0§g| Üp! 1111 Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Advertentiën 15 regels 50 cent, elke j middags 12. uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. 0 cent. Voor den handel speciaal tarief. XXVI. NAAR MüXCHEN. Toen ik den volgenden morgen ontwaakte, en uit het venstor keek, zag ik mij omringd van 2000 Meter hooge bergen, die trotsch de met sneeuw bedekte toppen In de blauwe lucht staken. Het w,. oen waarlijk grootsch schouwspel, dat zich voor mijn oog ontrolde, dat mij des te meer trof, omdat ik er den vorigen avond niets van had gezien, en het mij dus een volkomen verrassing- was. Gaarne zou ik hier in deze heerlijke natuur nog eenige dagen gebleven zijn, maar mijn vaca w spoedde ten einde, en ik had den tijd die mij nog overbleet meer dan noodig, om zonder al te-veel over haasting het vaderland op den be paalden tijd te kunnen bei eiken. Ik nam dus, toen de trein voorreed die mij naar Mltnchen voeren zou, niet zonder een gevoel van f nn- weecafecn-eid van dit p Ik' zoo; billijk en teven tend overnacht had, A t ..'.e:e vweTI üCKgdA. eigen geld, dat ik reeds in H bij mifhad gestoken, en waa Oostenrijkers niet het minste konden doen gelden.. Zooals ik leid, mag rigens gchee men Beic voor;, afzonderlijke vroeger reedsh ren, hoew ajlendë one i oorschriften van het Duitse Ij niet betreden, zonder zijn van een reisebewiiligung", die roeh n dig heeft behalve het alge Duitsche pasvisum. Ik had kelijk niet de bedoelii over Beieren terug te keet in ij du ook niet vooraf zu „bewildgung" verschaft. Men mij allerlei verhalen opgedischt ovt.r onvriendelijk optreden dooi de Üeiersche politie ambtenaren,die i met het toezicht op de passen zijn I l_a belast, en héél gerust was ik 1 niet, zoodat ik, dadelijk na komst te München, een be. rgebracht, en maakte door zelf- -d eer. eind aan zijn leven. Hi, op uiterst tragische wijze den in de golven van het Starn- er Meer. lar zijn herinnering blijft voort ,i in de harten van alle Münche- n, die het aan hem grooten- 's te danken hebben, dat hun een aantrekking-spant vormt ij allen die gevoel hebben voor st en schoonheid. crel: had mek a •vriéndelijk tot een nirnoodigde zoo uuniun- i dat dor r ,'.ur ->('• ;,.er verblijf Ir an u de :hte mei jen :.j« li- ii u boete, ps-c au zeks ome was te München getuige van voorval, dat scherp aantoont fce stemming er heerscht ten Ichte van de overwinnaars van t den oorlog, die thans als Onder--! drukkers van de Duitsche natie optreden, en welk voorval ik dan ook wil mededeel en. In een der talrijke groote bierpaicizen zat ik üstig een glas „Münchener" te drinken. Het lokaal was stampvol, en de meeste bezoekers waren stu ren te reizen, dan geef ik hun één goeden raad, namelijk, een flink gevulde beurs mee te nemen. Want in onderscheiding met de meeste andere Duitsche landen, is Beieren zeer duur. De hotelhouders hebben altijd wel partij weten te trekken van de gunstige ligging waarin München"zich mag verheugen en van den roep die uitgaat van de kunstwaarden die er te vinden zijn. Maar dit jaar is er nog een aanleiding te meer om ongehoord hooge prijzen te vragen. Want in het betrekkelijk nabij gelegen Ober- Ammergau worden dezen zomer de beroemde Passiespelen opgevoerd, die niet alleen vreemdelingen uit alle oorden van Europa, maar zelfs duizenden rijke Amerikanen naar Beieren doen toestroomen, zoodat dé hotelhouders plaats te kort ko men, en hun prijzen in overeen stemming met "deze gunstige om standigheid regelen. alien n ?er ■lx ichi oms a on g© tat dig Te Kufstein, waar men hetOos tenrijksche grondgebied verlaat, en overgaat op Beieren, had ik een uur oponthoud, dat ik benutte, door dit grensplaatöje eens in oogen- schouw te nemen. Het wordt be- heerscht door de voormalige ves- ting „Geroldseck", die op een hooge en steile rots gebouwd is. Na een rondgang door het stadje moest ik weer terug naar 't station, om dooi de douane te worden gevisiteerd. Bij dat onderzoek had ik bijna een onaangenaam incident, onder vonden. Het is namelijk verboden, een grooter bedrag aan geld uit Oostenrijk over de grenzen te voe ren dan een zekere som, door de belasting-autoriteiten vastgesteld. Dat is een som, die in Kronen uitgedrukt, nogal vrij hoog is, maar in Hollandsch geld een zeer klein bedrag uitmaakt. Ik had veel meer bij mij, dan eigenlijk veroorloofd was mee te nemen, en ik bemerkte dat pas bij de ondervraging. De douane-beambte was een tamelijk barsch heer, die trachtte, mij door een grooten mond te intimideeren, en ik begreep al ras, dat er slechts één redmiddel was, namelijk een nog grootere mond, Ik liet mij dus in het debat niet onbetuigd, zeide dat ik mij bij de regeering zou be klagen over de onbeschofte behan deling, en hield mij overigens van den domme. Het bleek dat de door mij gekozen taktiek wel de beste was, want de man zong tien tonen lager, en liet mij verder met vrede. Met gepaste vrijmoedigheid en het noodige beleid, was ik het gevaar, om door de douane van al mijn geld te worden beroofd, ontloopen, waarover ik mij, toen de trein reeds op Duitsch grondgebied was, nog lang heb zitten verkneukelen. Mijn geweten was er ook volkomen vrij van, den Oostenrijkschen Staat ook maar één cent benadeeld te hebben, want het was immers eerlijk mijn jen gerei- olil'clc iK v ooi het oponthoud, dat ik te München zou hebben, en dat niet langer dan 24 uren duren zou, niets te betalen. Men trad dus tegenover mij zeer coulant op. Mogelijk was dit, om dat men op mijn pas zag, dat ik burgemeester was, en men ten op zichte van mij, als óók hoofd van politie, een collegiale houding wil de aannemen. Maar bij alle ver halen van hardhandige bejegening, die ik ook later nog over de Beiersche politie vernam, wil ik toch eerlijkheidshalve ook mijn ervaring, die van het tegendeel ge tuigt, niet verzwijgen. Een verblijf van vierentwintig uren, waarvan dan nog afgaat de tijd dien men slaapt, is eigenlijk veel te kort voor een stad, zóó rijk aan kunstschatten en gelegen te midden eener zóó aantrekkelijke natuur als München. Maar de wei nige uren die ik te mijner beschik king had, besteedde ik goed, zoo- dat" ik niet zonder indrukken deze merkwaardige stad verliet. Lief hebbers van Beiersch bier kunnen hier hun hart ophalen. München is de stad der bierpaleizen, men vindt straten, waar nagenoeg om het an dere huis een bierlokaal voorkomt met ruimte voor honderden bezoe kers. De musea, waarvan ik er eeni- ge bezocht, bevatten rijke schatten, aan oude en nieuwe kunst. Oude en nieuwe gebouwen van fabelach tige waarde vindt men in München bij dozijnen. De kunstzinnige koning Ludwig II, thans geruimen tijd dood, heeft millioenen en millioenen gouds besteed aan de verfraaiing van München en de omgeving van deze stad. Hij was het levend be wijs van de stelling, dat genialiteit en krankzinnigheid aan elkaar gren zen.De groote koning van dit schoo- ne land werd wegens ongeneese- lijke krankzinnigheid op zijn pracht- slot „Schloss Berg" ter verpleging n. en üte faculteit <e kleur neD- w aar toe zij ben van de behooren. Op zeiter oogenbiik ging een student, 'n kerel als een boom, op 'n stoel staan, en begon een vers voor te dragen, dat hij betitelde als: „Es komrnt eine Zeitu, en waarvan de inhoud hierop neer kwam, dat h^t Vaderland thans door wreede onderdrukkers wordt getergd en door zwarten beleedigd en geschonden, maar dat het tegen woordige en ook het toekomstige geslacht steeds moet worden aan gespoord, dit alles nooi; te vergeten, en het eenmaal te vergelden. En het refrein van ieder couplet was j steeds: „Es kommt eine Zeil" Toen de voordracht geëindigd 1 was dacht ik dat de zaal in elkaar zakte, zóó overweldigend was het applaus dat er op volgde. Met handen en voeten zat men te wer ken, om zijn bijval te betuigen. En spontaan hief men aan, het „Deutschland, Deutschland über alles", zoodat het heele huis er van dreunde. Ook ten opzichte van den revan che-geest neemt de Beiersche be volking een geheel bizondere plaats in Duitschland in. Men -moge in Noord-Duitschland fluisterend aan dien geest lucht geven, uit vrees voor maatregelen van Frankrijk, in Beieren steekt me'n zijn meening- niet onder stoelen of banken, maar bazuint men met luider stern ziin gevoelens uit. En ik geloof dan ook stellig dat, indien eenmaal de tijd zal zijn aangebroken, waarop men tot verzet overgaat, het sein hiertoe zal uitgaan van het Beier sche volk, daarin geholpen dooi de stoere bewoners van het Tiro- ler Alpengebied, die reeds meer malen hun wensen hebben te ken nen gegeven, zich bij Beieren aan te sluiten. Ziin er misschien lezers, die het voornemen hebben om naar Beie- U cgcbraci.it Jll.j stemmen. Van onwaarde 61 stemmen. Totaal geldige 3052 stemmen. Als volgt lijst no. 3a 5 stemmen 3b 8 3c 2 4c 7 9 4 13 1294 Anti-Revol. 15 34 Wijnkoop. 17b 4 Soc. Partij 19b 34 Vrijz. Dem. 20g 6 20m 1 20r 21d 1 Vrijheidsbond. 21f 94 2ig 6 29 7 Christ. DenK 26 5 Kunst. Partij 28 655 St. Geref. Partij 29 9 Groep Heeres. 32a 18 Christ. Hist. 32b 204 35 2 36 220 S.D.A.P. 37 2 39 414 Kath. Staatsp. 41 9 44 - 11 van de Laar 46 1 49 1 1 worden door ons in dep kortst mogelijken tijd geleverd. I M- t BPsbSÊgSi i ^5^ -VN.- SS»®. 1t i R O UI Tl Ktf i j c j- rii ,m i 1 Cl. i volg i i ;t n n n n v 1 7- n i /c n n n n n n M n H j) )i n n D DQ DO n n n n n £5 5S iuui!Hlilli!!li!il!aillllllllli!l!!!lil!!lilill!lll!l|l!lililllillllllllllll!ll!lll!llllllllllllll!l!i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 1