IfelsGGsis I rffMf-l SBJ« s#a Er^saïwaa, 3SS=was?' har fit Md. mm leners GRAS GRAS luim iiiiBii lier. GRAS sine lupin 11 to1 iniu. Huisplaatsen iiimi m perceelen Maad, MMt ifl i Mad. LOODSEN Kippenhouders W. BOSCH. ENTERVEEN. g„„„, dee. van d, reeds aangewende 1 fJ« ^aS' 3*1 St'Het verdient daarom aanbeve.tng on- ^^'fc^eSe^ÏI j stembureaux aanwezig is. Ver zocht wordt, om aangiften voorden Burgelijken Stand, welke niet be slist op Woensdag 5 Juli moeten geschieden, te willen doen op D o n- derdag d.a.v. Voor dringende aangelegenheden kan men zich ter secretarie ver voegen tusschenv.m. 9 en n.m. 1 uur. s,often er voor zij» gier "ifElLLvoor' Ce arbeid G i; Rijssen, 30 Juni 1922. salpeter. Men geve vanbe de m We waren nog even Burcemeester en K ,1'j^nen ^We„even hoogde groei aan te sporen. De hoe- brj veahoogd. 't Is een klein 28 juni 2.2. J- en nog muller werd de zandweg, die 1 we inmiddels hadden ingeslagen, nog korter werden de roggehalmen en nog Burgemeester en W ethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgem. R. BOSMA, Secretaris Eigenlijk deugt 't opschrift niet, want j het doei van onze re;s is al sede»c lange jaren geen turfland meer. Aan de turf heeft de Dedemsvaart evenwel haar j ontstaan te danken, de turf heeft De- i demsvaart beteekenis gegeven en met eenig respect voor de historie scxueet ik daarom „Turfland 't Was een heel eind over Helien- doorn, Ommen, enz., maar ae weg viel niet langeen gezelschap van twintig jongelui, op inarsch met een pieUrge 'dag in 't 'vooruitzicht, op een uur, waarop de morgenstond zijn goud nog niet pleegt ingeslikt te hebben, kijkt op geen uurtje. En dan 't waren a lemaal jeugdige landbouwers, die al wat er groeide of niet groeide op akker en weide, al wat er graasde of althans probeerde dat te doen, aan zwart- oi roodbont, met belangstelling opmerkten. Al bood het landschap vooral de land bouwer nu juist geen bemoedigende aanblik, de stemming was er in en uit de guitige opmerkingen aan t ^adres landman of boerendochter, die we microscopischer de haverplanten, totdat over het hoogste punt gekomen, t land schap als bij toovérsiag veranderde. Met blijde uitroepen en aanduidend armgezwaai, gleden we nu langs t d^ts- pad de laagte in het turfland van De demsvaart, dat nu een groote, veelbe lovende, groene vlakte is, met oov nu nog meer dan voldoende water, bun- dersqroote havervelden, zoo egaal, ais- i of „Oom Piet" er zijn beste zorgen aan 1 3 ds_ Wijting» had gewijd, wisselen er af met even r groot of grooter complexen rogge en j aardappelen, en paardebocnen ra ka- j verweiden en mangelwortelzaadakkers. En daartusschen in, temidden van eenig I olantsoen liggen de flinke boer- (ierifii met haar ruime schuren en het uitwendig aanzien van slechts een ree^ enkele gaf recht, wat minder weelvaart PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag Vm. half 10 ds. Enklaar van Wierden en Nrn.3 uur den heer G. Bruggink. Gerei. Kerk. Zondag Vm. half 10 en om. 3 uur Preeklezen. Zeifst. Gerei. Gem. o. h. Kruis. Zondag Vm. half tien en ntn. half notaris te Rijssen, zal Woensdag 5 Juli, 's avonds 7 uur, in „DE KROON te Rijssen, publiek verkoopen Van Dames S, TUSVELD 20 perc. in de Elsmaat, met 2 naw, Van J. P. KOEDIJK: 3 in het Opbroek, in Derksen. Van HEINS JAN 2 aan Enterweg, met naw. 1 aan Witmoesdijk, met naw. Van wed. J. R. ESHUIS: 1 in 't Veerenland. Van HERMs. GIESBERS: 2 in het Opbroek. 't land van Dordtsch Ges-, Gem. Zondag Vm. half tien en nra. half 3 ds. Hofman. ADVERTENTIEN. notaris te Rijssen, zal Donderdag o juli, 's avonds 7 uur bij „SCHUTJEN te Rijssen, publiek verkoopen: Van Dr. STOKKERS: Kruk- te vermoeden, 't Is er een streek, waar onze zandboer wennen moet. Wij iig- qen met onze oude boerderijen aan gek- ke, bochtige, haast gevaarlijke dreven, wij kruipen weg achter knoestige ken en berken en hakhout, wij ver- j dwalen tusschen al onze schuren en schuurtjes en hokken en hokjes. De veen passeerden, viel- niet af te leiden, dat ^oer WOOnt daar open en b.oo en - - - reden. zjet -s avoIKjs de zon blikkeren m we vaak als door een woestijn Wat zagen de weiden er bijna oceral uit't Was om medelijden met het vee j te krijgen treurige beelden van hon- j ««ïre%nde. En s*e.k.adden de,mens,3»^ op meerdere plaatsen wel willen toe- roepen Zorg beter voor uw weiden, j richt uw bedrijf beter in. Natuurjijk j weten we wel, dat de droogte de aan- leiding geweest is tot wat bijna een onoverkomelijke ramp dreigde te wor den voor menig veehouder, maar a< boer heeft zelf schuld mee. t Is niet mijn bedoeling dat verwijt hier breea te motiveeren, maar merken ^we ahen 't verschil tusschen akker en akker, wei den en weiden niet op, ook waar de natuurlijke omstandigheden gelijk zijn Onze weiden worden nog zoo Vaak verwaarloosd, en de verhouding tus schen veebestand en grasland is aik- wijls foutmen moet niet grooter Doe- ren, dan men kan, want zoodra cie om- standigheden tegenloopen, moet men dan j met groote schade zijn vee aan ce i markt brengen. De rogge stond over t algemeen zoo j slecht niet, om te vergelijken, vaak j heel wat beter, dan op sommige dee.en van onze esch, waar t er trouwens hier en daar „bruin" of liever „geel voor staat. Wel was 't stroo niet te lang, trouwens hoe kan t ook anders, maar opbrengsten van plm. 30 H.L. zaad per H.A. zullen, zonder tegenslag, op me- nige akker worden bereikt. Niet dai we dit een uitstekende of zelfs maar een voldoende oogst vinden, maar on ze Rijssensche landbouwers zullen er over 't algemeen nog wel mee tevreden zijn, dunkt mij zoo. (1 oen üe Land- j bouwcommissie in der tijd na enkele j proefvorschingen en een algemeene be- Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader GERRIT HENDRIK VAN DER STOUW in den ouderdom van 63 jaar. Diep betreurd door ons allen. A. VAN DER STOUW Echtgenoote en kind. Rijssen, 28 Juni 1922, de"1 ruiten van al zijn verre buren. E>aat moet de zandboer aan wennen en me nigeen zou er 't heimwee krijgen. Maaj "van LaridboüV gesproken; die" om van te watertanden Onze gastheer, die niet weten kon, dat kleine fietsreperaties ons zouden op houden, stond al uit te zien langstelling, bij de geboorte van ons we naderden, wees rmrWvonden. betuigen wij 5 perc. langs het Kanaal 2 in het Veerenland. 8 in dé Modde. Om te weiden 1 bunder bij ken Toone. Van wed. G. GERRITSEN 6 in de Plaagslagen, met naw. 1 naw. aan Leijerweerdsdijk. Van Erven I. SPANJAR 4 in den Schrapert. 5 in de Plaagslagen, met naw. Van KASTENBERG's ANTON 20 in de Roomkoele. Voor de zeer vele blijken van 3r- 1 gebaar de weg. Met ons ruim twintigen ae reden we de groote schuur binnen waar we niet alleen met een hartelijke hand druk welkom werden geheeten, maar waar nota bene voor ons heeie groo e gezelschap geurige Koffie wera pP9J diend. Dat gaf dadelijk al een uitstekende indruk, 'en toen we later, rondgeieid door de eigenaar, de heer te^aoom, zijn bezitting doorkruisten, bieeso- langer hoe meer, dat we t met onze excursie nu toch maar eens getroffen hadden. De volgende keer hoop ik u van t veenkoloniale landbouwbedrijf in t bij zonder iets te vertellen. 28 Juni, '22. De Burgemeester van Rijssen j vestigt er nogmaals de aan dacht op, dat de kiezers, zoowel de oproepingskaart als het o m- slag ter stemming moeten mede- j brengen in ongeschonden staat, Tevens merkt hij hierbij op, dat j gestemd moet worden met r o 0 d j potlood, hetwelk in het stembureau aanwezig is. Stemming met een zoontje ondervonden, hierbij onzen hartelijken dank. Rijssen, 30 juni 1922. R. BOSMA. M. BOSMA—Smedink. Ondergeteekende betuigd niermede aan het Spoorwegpersoneel van Rijssen, nu hij den dienst met pensioen gaat verlaten, zijn hartelijken dank voor de vriendschappelijke samenwerking ge durende tal van jaren. J. W. GOORMAN. P. S. Beleefd beveelt hij zich aan voor het verrichten van allerlei werk zaamheden. notaris te Rijssen, zal Katerdag 8 Juli, 's nam. 2 uur, in „de Roöhaan onder Enter, publiek verkoopen: 50 perceelen midden in het rekening, de gemiddelde opbrengst van potl0od is O n g e de akkers in de gemeente Rijssen^ op - plm. 20 H.L. per H.A. stelde, sloeg o—30 mm menig landbouwer, die rogge aan t.Kijk moest afstaan, met ongeveinsde of als zoodanig bedoelde verwondering, de handen ineen, omdat hij b.v. niet meer dan 10 H.L. per bunder kon inleveren en er toch naar zijn uitdrukkelijke verze kering „geen koorntje, meester, eerlke door de molen was gegaan.) In tver- Rijssen 30 Juni 1922. De Burgemeester voornoemd, j. KNOTTENBELT. van dit excursieverslag vind ik gelegenheid nog eens even terug ce ko- men op wat we een goede roggeoogst j mogen noemen. nersoneel ter secretarie op den dag Vooibij Ommen cvenn-e, ieet j„ hoofdzaak bij de niet erg op goede roggeoogsten ve i summing Burgemeester en Wethoudeis van Rijssen maken bekend, dat het notaris te Rijssen, bericht den inzet voor de R.K. BOUWVEREENIGING van zeer gunstig gelegen te Rijssen, aan den Nieuwen Markeloschen weg, ge heel groot 49,85 are, in 15 perceelen, op f 160; f 180; f 175; f 120; f 100; f 100; f 100f130; f90; f 100;f120; f 80f 80f 80f' 80. Verder twee aldaar, van V/. SCHUURMAN, op f 125 en f 100. Toeslag Dinsdag 4 Juli, s avonds 7 uur in „de Kroon" te Rijssen. TE HUUR: op den Banis. Aanvaarding stoppel bloot. Te bevragen bij J. H. DE GOEIJEN, Walstraat. Wilt ge de leg uwer kippen bevor deren geeft ze dan het volgende voer Alles bij 5 pond. Tarwe 45 cent. Haver 45 cent. Kanariezaad 60 cent. Prachtig gemengd voer met veel boekweit erin 42,5 ct. Zeer kleine mais (Duivenmais 37,5 ct. Duivenboonen 75 cent. Dikke Gerst 42,5 cent. Boekweit 57,5 cent. Hen nepzaad 70 cent. Voor de kuikens: Prachtig kuiken- voer 57,5 cent. Kuikenrijst 45 cent. Al het voer wordt stofvrij verkocht. N.Bk Zoo juist ontvangen, prachtige nieuwe Pruimedanten 35 ct. en blanke nieuwe Schijfjesappelen 70 ct. per pond. ZIE DE ETALAGE. Aanbevelend, Betaal de hoogste prijs voor de eieren 1 i 1 Korier waucu 1 1 T .-v^ cyk-moXr waar \7 D .„I ;;br> Ar"o\roY\ A ei van ïaiiumcui scfluuitjcü c,u nvmxv» 1„omïrJriolrL onbrenast i Wc nduciUvU, w UC muieu yv volg van u»» c

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 2