DRUKKERIJ TEN CATE TE LINTELO. f 1,761,875, mi EseM l Uil. j. WIJNVELDT Coöperatie „Rijssen". Adverteert in dit blad. HOOFDPREMIE F 25,000 VOOR EEN TIENTJE Kassier en Commissionnair in Effecten. Wit ruimen de nog voorradig zijnde prima opt tegen 9 ets. per Kilo of f 6t- per mud. Vertegenwoordiger Bonds-Motor- en Rijwielhersteller RUSSEN R.S. STOKVIS&ZOMEN.L; LEVERT ALLE VOORKOMENDE een Obligatie van de Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank. benevens in de achtste klasse als EXTRA. PREMIE het schit terend Landhuis „Theresia" in het prachtig Villapark „Berg en Bosch" te Apeldoorn. Den grond kochten wij voor ruim f 7000,van de Gem, Apeldoorn, wij betaalden den Aannemer den Fleer Fï. VAN VEMDE reeds f 26000,— en wij stortten een volgenden termijn in handen van den architect, terwijl het ge heel, dat een waarde zal vertegenwoordigen van meer dan 1 50,000 wordt gebouwd onder leiding van den bekenden architect den heer A, HEUVE- LINK. De winnaarfes) kan naar keuze ook f 50,000 zegge: VIJFTIG DUI ZEND GULDEN in contanten bekomen. kunt u verder winnen een chique gemeubileerde heerenhuis aan de Laan van Meerdervoort te 's Gravenhage (kadastraal bekend als sectie A M Nr. 4635 groot 1 A 46 cA.) ter waarde van f 30,000 of dertig mille in contanten. Premiën van f 50,000, f 30,000, f 25,000, f 15,000, f 10,000, f 5,000 enz. zonder eenige korting. Totale bedrag aan premiën Aanbevelend, ammm 'm-ismmmmmmmmmm Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij zich met ingang van j 1 JUNI TE RUSSEN, MAARSTRAAT 2, HEEFT GEVESTIGD ALS j NEEMT GELDEN SN DEPOSITO. Met 1 jaar opzegging 4,5 pCt. rente. J| 4 3 maanden 3,5 Zonder opzegging volgens rekening-courant condities. SPAARGELDEN 4 pCt. rente. VERLEENT VOORSCHOTTEN tegen borgstelling, Crediet, Hypo- j theek, Effecten of ander onderpand. j Koopt en verkoopt Effecten en Couponskoopt en verkoopt Duitsch j en ander vreemd geld. Sluit prolongatiën. Neemt Effecten in bewaring en in leendepot. INCASSO VAN QUITANTIES EN WISSELS. Kantoor geopend op werkdagen van 912 v.m. en 25 n.m. Zaterdag 9—12 v.m. AGENTSCHAP VAN DE BANK VAN D. JÖRDAAN F.Jzn. Men trachtte zijn vriend in vroeger dagen, Te genezen van het zwaarst chagrijn, Niet door steunen of mede te klagen, Maar door 't„Na regen komt zonneschijn". En thans, veranderd is tijd en zede, De wereld draait en de zon staat stil En, 't schijnt waar, want trots vurige bede FIet zonnetje maar niet wijken wil Maar daarom vrienden, geen moed verloren, Wat helpt het als ge klaagt of bromt? Liever een ander spreekwoord verkoren, Vast: „Na zonneschijn regen komt." En daarom durf ik 't vrij te wagen, Als optimist, man van de daad, Even Uwe aandacht te vragen, Voor wat 'k hier onder volgen laat: Wij hebben fijne REGENJASSEN Solide, beslist waterdicht, Valt straks regen bij stroomen, plassen, Zoo'n jas staat bij 'n vroolijk gezicht. n 12 J* it ii klel-eetaardappelen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 4