Algemeene vergadering Bouwterrein seiefei leners eerkoop. Dinsdaiis en weensdaossvoiiils Rouwbrieven G. ten Cate Hzn. WIERDEN een nette loopjongen 3 WONINGEN LOODSEN, GESLOTEN. Onderlinge Brandwaar borg Maatschappij Het kantoor der Midden- stands-Credietbank is voor Bankzaken geopend van 6-8 uur. had bij de vaststelling van de met hode te letten op een middel, dat de plant, boven de grond doodt zon der het wortelstelsel te beschadi gen, aan de andere zijde dat middel zoolang' toe te passen, dat het te beschermen gewas zoo weinig mo gelijk en de te bestrijden onkruiden zooveel mogelijk werd benadeeld. En de Landbouw is er tamelijk wel in geslaagd ten slotte een han delwijze uit te vinden, die in de praktijk voldoende resultaten ople- vert Als middelen komen hoofdzake lijk in aanmerking le Kaïniet, 2e Kalkstikstof. Bijde middelen bescha digen sterk de bovenaardsche dee- len en zijn niet alleen onschadelijk voor de plantenwortels, maar z\]n tegelijkertijd nog plantenvoedsel. Zeer opvallende resultaten zag ik reeds eenige keeren o.a. te Wierden, met de aanwending van het eerst genoemde. Voor het doei is expres m den handel gebracht zeer fijn gema len kaïniet. Uit hetgeen verder volgt zal blijken, dat de kaïniet be slist zeer fijn moet zijn om te kun nen werken als onkruidbestrijder. Men strooit het uit tot plm. 500 h qOO K.G. per H.A. (12 a io K.G. laten we zeggen per spint) m den vroegen morgen, als alle planten nog nat zijn van de dauw, terwijl een droge dag verwacht woidt. (Dat komt dan nu speciaal voor Rijssen nog al geschikt uit). Grolte kaïniet zou onmiddellijk tusschen de planten door op de grond terecht komen. Fi jne stuivende kaïniet even wel blijit aan de planten gehecht en lost op in de dauw. In dit op zicht evenwel bestaat er een groot verschil tusschen haver en b.\ herik en dauwnetets. Haver heelt gladde en smalle bladeren, herik enz. hem- ben breed uitstaande, behaarde bla deren. Zoodat naar verhouding de haver slechts weinig kaïniet op de bladen vasthoud en 't onkruid veel. Daar komt nog bij dat met gevorm de druppels de opgeloste kaïniet van de gladde haverbiaden afloopt, terwijl die od de herikbl&den in de opdrogende douwdroppels een steeds sterker geconcentreerde op lossing vormt. Haver en onkruid lijden evenwei beide onder de kaï niet. Herik, het zal na een en ander duidelijk zijn, lijden veel meer. Nu zullen beide planten zich van de o-eleden schade moeten herstel len. Er gaan dan een paar dagen over heen voordat de normale groei weer kan beginnen. Haver evenwel «•roeit veel gauwer weer door en dat is nu juist het „geheim van de dorpssmid". Haver laat nu de hei ik, die er zoo gauw niet weer boven op is, achter zich, die ten slotte niet beter wat te doen, dan oe akker maar aan de haver ovex te laten, wat de landbouwer ook eigen lijk begeerde. Nog dient opgemerkt te worden, dat de tijd voor onkruid bestrijding j met eenige zorg dient gekozen te worden. Ten eerste past men c middel niet toe, als de herik nog in de kiernbladen staat, om dat dan de haver nog niet snel genoeg groei t, om 't nieuw opkomende onkruid te verstikken. Een te late aanwen ding daarentegen benadeelt de dan ie sterke herikplant onvoldoende. De juiste tijd is die, waarin de herik staat in haar 2e of 3e blad. Het ligt natuurlijk voordehancl, dat men geen kaïniet aanwendt, als de onkruid plaag niet werkelijk zeer beduidend is. De kaïniet moet zich betaaid maken in een ver- groote opbrengst van den akker. Wil men voor zich zelf voor eens en vooral overtuigd worden, dan dient men klein deel van t onkruid- perceel onbestrooid te laten, omdan later 't verschil met het het behan delde gedeelte na te gaan. Een nauwkeurige proef eischt metmg van de opbrengsten 't omrekeifeen van de meer opbrengst m gelds waarde. In 't belang van de goede zaak, zou ik graag een paar proe ven nemen. Liefst op teireinen, nabij een weg met behoorlijk ver keer, zoodat menigeen alziende er van zou kunnen leeren. Wie een haverperceel heeft, dat in aanmer king kan komen vooreen onkruid- bestrijding op bovengenoemde wij ze verzoek ik dan ook' het daai- voor beschikbaar te stellen, en zich even bij mij op te geven. De be- noodigde hoeveelheid fijngemalen kaïniet, wordt dan gratis beschik baar gesteld. 8 Juni 1922, "I- (Ongecorrigeerd.) Wegens het houden det jaar vergadering van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis in het Parkgebouw is dit DINSDAG 13 dezer voor het publiek De PARKCOMMISSIE. Drinkende menschen denken niet, l|ffliWjffi|i Denkende menschen drinken met. RUSSEN. P RED IK BEU RT EN Ned. Herv. Kerk. Nog niet bekend. Geref. Kerk. Zondag Vm. half 10 ennm. 3 uur Ds. J. H. A. Bosch van Nijveiftal. Zelfst. Gerei. Gem. o. h. Kruis. Zondag Vm. half tien en nm. half 3 ds. Wijting. Dordtsch Ger. Gem. Zondag Vm. half tien en nra. half 3 ds. Hofman. Marktbericht van Maandag.. Aangevoerd 1008 stuks vee 175 Koeien 20 Stieren Ossen 55 Kalveren 15 Schapen 5 Lammeren 37 Varkens 700 Biggen *v Vette koeien ïl,05—fl;,25 per K.g, Neurende f150—f350 p. stuk. Guste f 95—f295 Stieren f 251 165 Ossen ff0 Pinken f115f210 Kalveren f 30—f 95 Schapen f 15-f 35 Lammeren 1 8t Varkens f 95f175 Biggen l2,5Ö1,350 Handel: tamelijk. Onze plaatsgenooten de heeren G. de Goeijen en D. ter Avest slaagden dezer dagen te Arnhem voor diploma A Stenografie. De heer G. J. Aaftink, rijksklerk aan het ontvangkantoor alhier, deed met goed gevolg examen voor adjunct commies. Ook onze vroegere plaats genoot, de heer W. Aaftink, thans rijksklerk te Almelo, slaagde voor dit examen. op MAANDAG 12 JUNI 1922 in „de Kroon nam. om 8 uur. Agenda*. 1. Bespreking van de toestand d&c ver eeniging. 2. Bestuursverkiezing. HET BESTUUR. DE JONG Co. Amsterdam. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de premienota's ontvangen zijn en in den loop der volgende weken door L. NÏJLAND (Bootenbats) zullen worden aangeboden. Verzekerden worden er nogmaals aan herinnerd dat het verboden is hooi, stroo of andere licht brandbare stoffen tegen of in de onmiddellijke nabijheid van schoorsteenen of stookplaatsen te pakken. Tengevolge van de vele en groote branden in 1921 waarbij de Jong Co, geïnteresseerd waren, zijn de premies van enkele onderdeelen hooger dan de laatste jaren het geval was. Lijsten met opgaaf van betaalde brandschade lig gen bij ondergeteekende voor belang hebbenden ter inzage terwijl desver- langd gaarne nadere inlichtingen ge geven worden. R. E. DE VAAL, Correspondent. Rijssen, Juni 1922. Nog eenige perceelen onvergraven TURF te koop tegen 35 cent per 1000. STEEKTURF per hoop a f 2.50 per 1000 en per voer f2,75. Schriftelijk of mondeling bij FOKKERT werkbaas, Nijverd.weg Wierden en SOUVERIJN. Brakenbelt bij Nijverdal. Van G. J. BAAN Gz. (de Seinen) GRASLAND bij Boerkamp 22,60 are op f 145,—. BOUWLAND aan Nieuw. Mark.weg. 19 are, bouwterrein, in 2 perc. op f 250,— en f 225,—. Dito aan de Horrebelt, waarin kalk zand, 29 are, in 2 perc. op f 50,— en f 120,-. HEIDE Rijss.veld, achter Tichelwerk, 99,80 are op f 60,— VEENGROND Middelveen, aan Ges- kesdijk, 41 are op f 300, Van J. H. KOEDIJK VEENGROND 1 perc: in het Mid delveen, 30,30 are op f 225,en 2 perc. in den Boekelt, elk 20 are, op f 50.— en f 70, Van Erven H. TER HORST Gz, WEILAND bij de Mors, aan Zun. weg, 32 are, in 2 perc. op f 200,— en f 225,— HOOI Veneslagen (Wetterslag), groot 2,06,60 heet., in 3 perc. op f 900,— 575,— f 250.— en 4 stukken VEEN op f 150,— f 90,—; f 180,—; f 290,—. Van HENDRa. PLATENKAMP*. HUIS, erf en tuin a. d. Oranjestraat, grool 3,22 are op f 1750,—. Van J. SCHUITERT (afk, van W. Wessels) ADVERTENTIEN. Ondergeteekenden betuigen hun har telijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun 12,5 jarig huwelijksfeest ondervonden. G. GEERLING en Echtgenoote. Gevraagd bij G. A. HAARMAN. Enterstraat. met schuur, a. d. zwarte weg, 3,13 are in 3 perc. op f 1600,f 1375,— f 1200,-, Van B. J. HEMMER: BOUWLAND Boekelt D 1250, 20 are op f70,-. HEIDE met DENNEN op den Keijzer onder Holten, 1,04,00 heet. op f 150,— Van kind. Gt. AVERESCH: BOUWLAND aan het Eind van 't Straatje, waarin Kalkzand, 11,10 are op f 110, Toeslag Dinsdag 20 Juni, 's avonds 7 uur in „de Kroon" te Rijssen. Vooraf, om 6,30 uur, zal worden geveild bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag voor de R.K. BOUWVER- EENIG1NG zeer gunstig gelegen te Rijssen, aan den Nieuwen weg naar Markelo, geheel groot 49 are, in 15 perceelen, ieder 11,30 bij 26 Meter. Tevens worden dan verkocht voor W. SCHUURMAN 2 houten staande achter den nieuwen molen. HARTELIJK DANK aan allen voor de vele en hartelijke i blijken van belangstelling bij ons zilve ren huwelijksfeest. G. VAN WIJNGAARDEN W.J.Czn. D. VAN WIJNGAARDEN— Leijerweerd. notaris te Rijssen, bericht den inzet van en Hierbij betuigen wij onzen hartelij- ken dank voor de blijken van belang stelling bij de geboorte onzer dochter ondervonden. H. J. SCHUTTE. M. C. SCHUTTE-Lemaire, alles gelegen te Rijssen. Van J. H. BRUINS: GRASLAND (met heide) in de Lei ding, groot 1,00.20 heet. op f 1100,. Van JOHs. RENDER: PAKHUIS aan de Oranjestraat, 2,36 are en grond aldaar 6,30 are, in 2 perc. op f 1650,— en f 350,—. worden in den kortst mogelijken tijd door ons vervaardigd. ui HUIZEH LAID

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 2