Druk en Uitgave van G* ten Gate Hzn*t Maarstraat, Rijssen M ven insist 1 USSEN'S TOONEE Donderdag 24 November Aanbesteding. Na afloop B A L onder leiding. Nummer 163* Zaterdag 12 November 1921* mm wmm Ingezonden* aanstaande in het Parkgebouw alhier* Een antwoord op een dankwoord* I Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Hec Gemeentebestuur van Rijssen wènscht aan te besteden, de levering van 90,000 K.G. Thomasslaklcenmeel 90,000 Kaïniet 20,000 Kluitkalk. Inschrijvingsbiljetten kunnen worden ingeleverd TER SECRETARIE TOT VRIJDAG !S NOVEMBER 's MID DAGS 1 UUR. Voorwaarden en inliuh tin-gen ver krijgbaar bij J. LIGTENBERG, Gem.-Opz. MILITAIRE VOOROEFENING BIJ DE LANDSTORM. Vier maanden verkorting van Eerste Oefening. {Geen dienst meer in de ka zerne, maar slechts 1,5 maand oefening in een oefeningskamp.) Geachte Heer Redacteur. Beleefd verzoek ik u het volgende in uw courant te willen opnemen. Het heeft mijn aandacht getrokken, dat in een groote plaats als Rijssen nog geen klasse is gevormd van jonge lieden, die wenschen te profiteeren van de voor-oefeningen bij de Vrijwillige Landstorm. Ik schrijf dat toe aan on bekendheid met het instituut der Vrij willige Landstorm en met de voordeelen die men, door de oefeningen te volgen, kan behalen. Een en ander in het kort mede te deelen over die voor-oefening lijkt mij zeer gewenscht. De jongeling, die den 16-jarigen leeftijd heeft bereikt, kan zich als vrij williger verbinden bij de Landstorm. Hij wordt dan in zijn woonplaats in zijn vrijen tijd (gewoonlijk avonduren of vrije Zaterdag-middagen) geoefend daarbij als militair gekleed en uitge rust. In den regel wordt 2 dagen per week geoefend, telkens gedurende 2 uren. Hij is verplicht die oefeningen steeds bij te wonen en dat is ook ge heel in zijn eigen belang. Zoo wordt hij opgeleid voor het examen voor In dividueel geoefend man. Voldoet hij aan dat exameri (en dat kan heel goed als hij getrouw de lessen heeft bijge woond) dan wordt hem een diploma uitgereikt, welk diploma hem recht geeft op 4 maanden verlof, ingaande op den dag waarop hij als milicien voor eerste oefening onder de wapens moet komen. Hij dient dus in werkelijkheid slechts 1,5 maand (nieuwe dienstplichtwet eerste oefeningstijd 5,5 maand). Gegeven dit belangrijke voordeel, zou naar mijn bescheiden meening - Opvoering van blijspel in vier bedrijven door OSCAR BLUMENTHAL en GUSTAV KADELBURG. ÈsksimgmóiM iedere jongen van 16 tot 18 jaar zich moeten haasten een verbintenis te sluiten bij de Landstorm. Wat kan men meer verlangen Oefening in eigen woon plaats in vrijen tijd (dus geen werk verzuim). Later slechts 1,5 maand onder de wapens en dan nog wel in een oefeningskamp, dus geheel buiten de kazernes. Een voordeel voor de betrokken jon gens in de le plaats, maar ook voor werkgevers en ouders,die hen immers inplaats van 5,5 maand slechts 1,5 maand missen. Eindelijk een voordeel voor het Rijk, want iedere diploma-bezitter dient 4 maanden minder, dus voor ieder een bezuiniging van 120 dagen voeding en soldij. Hoe méér jongens er vóórge- oefend, des te meer daalt het cijfer der oorlogsbegrooting. Nader is door den Minister van Oorlog bepaald, dat men het diploma reeds verworven moet hebben uiterlijk op 1 November van het jaar vooraf gaande aan dat van inlijving bij de militie. Hieruit volgt, dat de jongens die dit jaar geloot hebben, geen verbintenis meer mogen sluiten. (Zij zouden 1 No vember j.l. het diploma al moeten be zitten). Maar er volgt tevens uit, dat het voor de jongens, die in 1903 ge boren zijn, (en dus volgend jaar moe ten loten) hoog tijd wordt een ver bintenis te sluiten, althans als zij er prijs op stellen 4 maanden verkorting van diensttijd te erlangen. Zij hebben dan nog juist één jaar den tijd vóór het examen 1 November 1922 moe ten zij het diploma bezitten. Een jaar lijkt heel wat, maar is niet veel. Men rekene maar uiteen jaar is 52 weken iedere week 4 uur oefening maakt 208 oef? ingsuren. Een oefeningsdag in de kazerne is 8 oefeningsuren. Dus 1 jaar Land ,torm is 208| is 26 oefeningsda- gen. In dien tijd moet geleerd worden, wat de milicien in de kazerne in 4 maanden leert. Men ziet, het wordt hoog tijd voor de jongens geboren in 1903 en ook voor die van 1904. Die van 1903 kunnen zich na 1 Januari a.s. niet meer verbinden. Zij, die een verbintenis wenschen te sluiten, kunnen zich daartoe opgeven bij den heer A. ROUWENDAL te Rijssen, die zich bereid verklaard heeft mij de namen van gegadigden te melden. De Kapetein-Instructeur P. C. WILOD VERSPILLE. Nu de heer de Jong zijn dank betuiging heeft geschreven in dit blad, vind ik, dat ook op; dezelfde plaats een woord van hulde aan de mannen en vrouwen die de zoo prachtig geslaagde steunbeweging op touw zetten en leidden, niet misplaatst is. Moeite, last, noch het tegenprut telen van enkele inwoners heett hen belet, dit op zich zelf zoo schoone werk goed georganiseerd en met veel toewijding uit te voeren. Uw werk roode plaatsgenooten is geweest een prachtwerk. Ik ben overtuigd, te zijn de tolk der gan- sche stad, zoo ik U allen zonder uitzondering een woord van op rechte bewondering en hulde breng. Gij hebt het meer dan verdiend! Vele andere, zelfs christelijke partijen kunnen hier een puntje aanzuigen en moeten hiervoor, in plaats van voor Fimmen, hun petje afnemen. Zelfs de partij, waartoe ondergeteekende behoort, moet het hier tegen afleggen. Niet als zou den de Roomschen niet hebben bij gedragen voor dit edel en mensch- lievend doel, verre van daar. Daarvoor zijn het de Roomschen in den lande, die elke partij of gods dienst verre, verre achter zich laat in het geven voor liefdadige doel einden. Maar de manier, waarop de inzameling voor Rusland is ge schied uoor de socialisten en mo- d e r n e v a kveree n i gi n gs m a n n enw on het dezen keer verre van de wijze en den tijd, waarop de onzen dit hebben gedaan. Wel stond het eerste met het tweede in verband en was de minder gewenschte ma nier een gevolg van het te late oogenblik. Te laat, omdat anderen hen waren vóór geweest, en om dat het werk van die anderen wel ecnigszins 1 ge.mas*kcid cn oiTvei- hoeds is geschied, maar overigens boven allen lol is; daarom zou het jammer zijn, zoo één hunner na afloop den boel bedierf. En nu is het niet in hoofdzaak dit laatste, wat mij aanleiding was de pen ter hand te nemen, maar meer het feit, dat die z.g.n. dank betuiging vergezeld ging van een verdachtmaking van personen, die niet op de lijsten der rooden had den geteekend. Weet de heer De Jong wat die personen heeft be wogen niet of met tegenzin te tee kenen Ik vermoed dat hij het wel weet. Echt verdachtmakend en als een die geen andere meening eer biedigt zegt hij, dat die menschen zeker dachten aan waardelooze Russische papieren en dat deze hun invloed lieten gelden of wat natuurlijk nog erger is, dat ze heele- maal niet dachten. Dat een mensch ook nog anders kan denken dan socialistisch, kon de heer de Jong zich niet voorstellen. Ook ik heb niet op de roode lijst geteekend en toch heb ik evenmin Russische papieren als de heer de Jong". Ziet u nu wel, mijnheer de Jong, aat uwe regelen een lasterlijke aan tijging inhielden aan het adres van hen, die de vrijheid opeischten hun geld te laten beheeren door ande ren dan S.D.A.P.-ers of N. V.V.-ers. Daarom was uw bewering een in sinuatie, waarmede gij bezig waart uw mooi werk te ontsieren. Voor al vrijdenkers moeten anderen vrij laten denken. En als het het recht is van U en de uwen om het geld, door anderen gegeven, te beheeren en te verzenden, dan hebben de 1 Roomschen minstens het recht hun eigen geld af te dragen aan wie zij VOOR D - 'V- Doe •I.V.- O „Muurbloempjes"

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1921 | | pagina 1