i PARKGEBOUW - RUSSEN. r n m r p p t mi BElllU llüls 30 HECTARE. LAND Job. Landeuieep - is». 51 Matera fliet lerhoepen. ft G R A GRAS GRAS AFBRAAK lel iiiio wn zijn ufiosinuis 1. 1. IIP ifflSlI AZD. CHOCOLADE Bensdorp reepen 5 CENT. MMdMtoMmÜ ROOMBOTER Ms nem i ot p. L. iOllMi 01. D. L eving. Aanbesteding. HL f* Vlogtman D. Eerdmans jzn. IlEïïlïliillllllliSilllSlilllllllilIlIBS ALMELOSCHE HARMONIE J. HARBERS, ELTA. nyiiyBsiom wil van 6-8 uur. FOTOGRAFIE. prijzen van voor den oorlog van 10 cent voor Groote Straat Rijssen. Prijs f1,35 per pond. DOOR DE Directeur de Heer E. GEELS Jr», op HEDEN (Zaterdag-) AVOND, van 7,30—9,30 uur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PROGRAMMA Marsch. Ouverture' sur l'Opéra „Zanipa a. Angelus h. Solo voor Fluit en Hoorn Schetsen uit Rusland PAUZE. Ouverture „La Fiancée du Soleil" Vöglein im Baum, Picolo-solo Sur ie Lac Leraan Tannhauser, Marsch. F. J. O E. L. R. K A A GEB R T E H V ERKR IJ GBAA R O UW, ÏEGEM 2 0 CT. F Herold. Massenet. E. Titl. Fetras. Kessels. Rodominski. Langlois. W agner. AAM HET 'ER STUK. I|| De Commissie v.h. Parkgebouw brengt hiermede ter kennis van de bezoekers van het Park, dat het iets rijden vanaf heden alleen toe gestaan is op den hoofdweg", loo- pende van den Oosterhofsweg, voorlangs het Gebouw, naar den Albertsdijk. Wielrijden kan alleen dan in het Park worden toegelaten wanneer dit geschiedt met matige snelheid. Het onbesuisd rijden is -eii meren hen, die zich daaraan schuldig ma ken, zal onmiddellijk worden op getreden. Verder hééft: het de aandacht der Commissie getrokken, dat los- loopende honden dikwijls schade toebrengen aan bloemen en plan ten in 'het Park. Bezoekers met honden worden daarom beleefd doch dringend verzocht, ter voor koming van dit euvel, de dieren bij zicli tè houden. Ten slotte is liet VERBODEN honden in den vijver te laten zwemmen. Heden overleed, na een ziekte van slechts 2 dagen, onze innig- geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Oveï-Grootmoeder G. GGOSSEN Wed. van M. Strookappe, eerder van G. A. Jansen, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen A. JANSEN G.Azn. Rijssen, 1 Juli 1921. Soiled en concurreerend adres voor notaris te Rijssen, bericht den in zet van in het Vertegenwoordiger Sub-Agent best GRASLAND en BOUWLAt-? met flinke SCHUUR, zeer gunstig gelegen nabij Rijssen, aan den straatweg" naar Enter, te aafiv. 1 Nov. a.s."Uitnemend geschikt voor VEEHOUDER1J. Al het bouwland is in 1922 grasland. Geveild in 33 perceelen, staande als volgt Perceel 1 op f 650. 2 - 600. 3 -• 600. 4 - 72o. 5 - 900. 6 - 1400. 7 - 1450. 8 - 1475. 9 - 1300. 10-' - 1325. 14 - 1300. 12 - 1275. 13 - 3500. 700. is - 850. 16 - 900. 17 - 92o. 18 - 775. 19 - 675. 20 - 820. 21 - 1050. 22 - 850. 23 - 1000. 24 - 950. 25 - 950. 26. - 1000. 27 V - 950. 28 850. 29 V 925. 30 - 900. 31 - 850. 32 - 900. - o_D. Samen f 33625, Toeslag Dinsdag 12 Juli 1921, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen. Kaarten en combinatie lijsten a 25 cent bij den Notaris. notaris te Rijssen, zal Woensdag avonds 7 uur Kroon" te Rijssen, publiek ver- koopen Van de Dames j. S. TUSVELD 20 perc. in de Elsmaa'tbij de Bas sen, met 2 groote naweiden. Van KASTENBERG'sANTON 7 aan den Akkerdijk, met naw. Van J. E. SLAGHEKKE 4 aan LeijerweerdsdijkrSsnaast A'or. Dika, met: naw. Van Hkus BOSCH 10 achter 't Winkel, in Spat's weide. notaris te Rijssen, zal as. Donder dag 14 Juli, 's avonds 7 uur, bij SCHUTJEN te Rijssen, voor de NED. HERV. KERK aldaar, pu bliek verkoopen 7 perc. bij Smalbrugge in Zuna. 1 perc. in den Waterhoek. notaris te Rijssen, zal a.s. Vrijdag 15 Juli, 's avonds 7 uur in „DE KROON" aldaar, publiek verkoo pen Van GEBR. KOEDIJK (Jan Hoedt 18 perc. in het Vree. Van Dr. STOKKERS 2 perc. in het Vree, Van Jhr. COENEN 19 perc. in het Vree. Van Abr. TER HARM SEE: 6 perc. in het Vree. Van Gebr. HEGEMAN 8 perc. in Meijersmaat. 10 bij Barink a. d. Regge. notaris te Rijssen, zal Zaterdag 16 Juli, 's nam. 1,30 uur, te Rijssen aan de Veemarkt voor J. KAP- PERT, publiek verkoopen 2200 pannen, kozijns, deuren, ra men, sporen, brandhout, enz. Op VRIJDAG den 15en Juli 's avonds te 1 ure zal in het Café van GIJS- BERS te Rijssen worden aanbesteed voor H. VAN HEEK HJzn. in perceelen le Metselloon etc. 2e Timmerwerk, 3e Glas- en Verfwerk. Bestek en teekening ligt vanaf Maan dag 11 Juli in genoemd Café ter inzage. Inlichtingen verstrekt ondergeteekende J. KAPPERT, Bouwk. Het kantoor der Middenstands- Credietbank is voor Bankzaken geopend en Heden noteer ik: Rijst 10, 16, 20 en 25 ct. per pond. Havermout 17 cent per pond. Stijfsel 22,5 cent per pond. Maizena Dureija 16 cent. per pakje. Prima 1 liee 15 cent per ons. Verpakte Thee van. Helle in de bekende prijzen. Flacons siroop merk De Baarsjes d 1.30. Delftschc Slaolie f 1,50 per flesch. Roomboter van „de Vrijheid" te Holten steeds versch voorradig. Flesschen limonade in de smaken frambozen, citroen, grenadine etc. Flesschen Betuwsche Meikersen. Ranja C. P. alles in prima kwaliteit. Groote blikken Sardines merk Phi lippe en Canaud a f 1,30, ver der blikjes a f 0,45 en'f 0,2 7,5. Zalm en Leverpastei in de bekende kwaliteit. De Jongs hagelslag-chocolade bus sen a f 1,60 en f 2,50. Blikken Verkade s biskwie, steeds versch in alle soorten. Beleefd aanbevelend, A.s. ZONDAG 10 JULI wordt er in het Café en Uitspanning „HET VEER" den geheelen dag gelegen heid gegeven zich te laten fotografeeren. 6 Tip-top-photo's f 0,75. F. V. MAASTRIGT en GIGENGACK Fotografen Zutphen. P.S. Voor familiegroepen aan huis te ontbieden zonder prijsverhooging, Bestelingen worden in bovenge noemd café aangenomen. Beleefd aanbevelend, Prima gegarandeerd zuivere onder dagelijksche controle van alle consumenten. Dagelijks aan huis bezorgd. Aanbevelend, t2H VÉS ^^3*- ISSZHWaswd g=§ A rv, f.Qr.QQi ij H DO QOFv "J 3 Juli °r nunnrlc 7 nnr in Hp

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1921 | | pagina 2