Vrijwillige Ouderdomsverzekering Openbare Kennisgeving. WERKGEVERS Ml ilfflirs mi, R. V. I- ZWALUWEN Druk en UitgéfVe van G. ten Gate Hzn.. Maarstraat, Rijssen ZONDAG A.S. ÉlIS Nummer 142* Zaterdag 9 Juli 1921 jps| VERZEKERINGSPLICHTIGEN GIJ, DIE BOVEN 35 JAAR OUD ZSJT, BEDENKT ALLEN GEEN RENTE ZONDER PREMIE. Ingezonden* pigspllilfg i SU ,{00 l jfpD - f 1 ill 'cAl Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagmiddag 12 uur. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags- morgens JO uur, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijf gewone pegels 50 cent, elke regel meer tO cent. Voor den handel speciaal tarief. gij kunt Uw vrouwen, ook al zijn zij ouder dan 35 jaar, ten volle van de voordeelen der Vrijw. Ouderdomsver zekering doen genieten. geett U op vóór 3 DECEMBtR a.s. Bij latere aangifte benadeelt gij Uzelf. dat slechts ouderdomsrente zal worden verstrekt aan hen, die een Vrijwillige Ouderdomsverzekering sluiten of opge nomen zijn in de verplichte verzekering. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Raad an Ai beid cn door de plaatselijke agenten. welke voor korteren of langeren tijd kunnen plaatsen OOK AL iS HET B.V. MAAR VOOR ÉÉN OF TWEE DAGEN, v/orden verzocht deze arbeiders te vragen aan de gemeentelijke werkverschaffing. Schriftelijke aanvragen te richten aan LIGTENBERG, Gem. Opz. Buiten verantwoording der Redactie. ONEERLIJKE POLITIEK en VERKEERDE POLITIEK. ,,'t Is wel de stem van Jacob maar de handen zijn Ëzau s handen." Heel gaarne wil ik mijn christelijk x arbeidershart eens uitstorten en een kort woord richten naar twee zijden. Wat me op het hart ligt, is wat voor korten tijd is geschied door den gemeenteraad met de gemeente-arbei ders. Het verslag van de vergadering van den modernen landarbeidersbond voorkomende in het voorlaatste num mer van dit blad, heeft me tot spreken gedrongen. Ik heb een ernstig, doch welgemeend woord naar twee zijden. In de eerste plaats aan den Voorzitter der plaatselijke afdeeling van den mo dernen landarbeidersbond. Op zijn ini tiatief zal genoemde vergadering toch wel zijn gehouden. In ieder geval hij had er voor te waken dat door eén vreemde spreker oneerlijkheid werd be gaan. En indien die spreker oneerlijk was, moest hij als Voorzitter, die den plaatselijken toestand zooveel beter kende, die ongedaan gemaakt hebben. De oneerlijke politiek geldt hier Voorzitter van genoemden bond. Ten eerste: was de vergadering veel meer een propaganda-avond voor de S.D.A.P. dan voor de arbeiders-orga nisatie. Ten tweede is er op die ver gadering hulde gebracht aan het sociale raadslid Pluimers en geen enkel woord van dank aan het neutrale raadslid Van de Willige. Zie mijnheer de Voorzitter, dat was niet erg neutraal, maar ook niet eer lijk, vindt u zelf ook niet. Uw Bond noemt zich neutraal „modern", maar de felste partijman moet, als hij eerlijk wil zijn, Pluimers en van de Willige beide noemen. De laatste is ons christelijke arbeiders het meest sympathiek. Hij heeft geen gemeenschap met een z.g. moderne ar beidersbond, die alles en nog wat uit buit voor politieke doeleinden en er nu weer terstond bij was om er politieke munt uit te slaan ten gunste van de candidatuur Pluimers. Van een derge lijke vrijage is de heer van de Wil lige afkeerig. Om deze reden en omdat hij op uwe arbeidersvergadering is ge negeerd, wil ik hem hier voor zijn werkelijke arbeidersliefde een woord van hulde en dank brengen. De spreker van uwe vergadering, de heer Portegies, zeide of liever bedoelde, dat de socialisten de beste vrienden der arbeiders zijn. Maar gij, socialis tische voorzitter, zijt gij zooveel beter dan de gemeenteraadsleden die voor loonsverlaging stemden Gij waart eer tijds werkgever gelijk de gemeenteraad, jwij kennen u van die dagen. Het vriend 'der arbeiders zijn is persoonlijk niet anders dan hoe staat het met mijn eigen belang Dan mijn woord naar de andere zijde. Naar de mannen van de „ver keerde politiek". Tot u christelijke en roomsche Gemeenteraadsleden. De li beralen laat ik buiten beschouwing. Hebt u het verslag van de vergade ring bij Gijsbers gelezen Ziet ge nu nog niet dat uw onsociaal en onchriste lijk gedoe met de arbeiders wordt uit gespeeld voor politieke doeleinden i Ziet ge niet hoe uw poging tot loons- I verlaging wordt gebruikt als propa- ganda-middel bij uitnemendheid voor de roode partij. En niet alleen bij Gijs bers op de vergadering maar op hon- derden arbeiders-vergaderingen in den lande. Hoeveel schade hebt gij gedaan aan de christelijke en roomsche sociale beweging onzer dagen? Weet gij niet i .rechtsche raadsleden dat gij door deze i 'daad indirekt het christendom ontec. 1 hebt Hoonend roept men Ziet de VvK WepenJ de vijanden der arbeiders!, -al is dit natuurlijk niet waar wat be- treft het christendom. Gij die u uit- j geeft voor christenen, navolgers van Hem die zeide medelijden te hebben met de schare, gij hebt ergernis gege ven aan de eenvoudigen van harte. Ik hoop dat ge reeds berouw hebt over uw misstap. En ik geloof dat deze hoop niet ijdel is, gezien het feit dat voorloopig de loonsverlaging niet door gaat. Jammer alleen, dat de eere niet aan u is, maar aan de arbeiders die gingen demonstreeren en protesteeren. Ik weet wel er zijn werkkrachten onder die te duur zijn en misschien zijn er ook wel te veel arbeiders, maar dan moeten ze niet aangenomen worden of men moet ze ontslag geven desnoods met steun. Dat deze dingen niet gezegd zijn op de bewuste vergadering is van de beleggers niet eerlijk. Dat op deze vergadering oneerlijke politiek is ge voerd heb ik trouwens wel aangetoond. Maar uw politiek, christelijke en room sche raadsleden was een verkeerde. Daarom schreef ik boven dit stukje Oneerlijke politiek en verkeerde poli tiek. Het eerste geldt den Voorzitter der plaatselijke afdeeling van den land arbeidersbond, het tweede de christe lijke en roomsche leden van den Rijs- senschen Gemeenteraad. EEN CHRISTELIJK GEORG. ARBEIDER. kon vorige week de aangekondigde wedstrijd niet doorgaan. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 1127 stuks vee: 110 Koeien 10 Stieren Ossen 45 Kalveren 6 Schapen 4 Lammeren 17 Varkens 935 Biggen Paarden Men besteedde voor: Vette koeien f 1,60—f 1,80 p. Kg. Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren V arkens Biggen Handeltarne'p' f 400— f 595 325500 90- 425 stuk, 210— 90— - 25— - 15 - 120 3.25 510 215 55 35 245 •4 w. heer met het legde A. .Tuur aimw gunstig gevolg eind gymnasium n J.ezer ïsamej te Deventer. de Aan de Suuuswouy zgn gewogen van 21 Juni tot en met 4 Juli 139 stuks vee, te weten 64 kalveren en 75 varkens. Geboren Janna dv H. J. van den Noort en W. J. Jansen. Gerritdina dv W. H. de Vos en W. Groothuis. Hendrika dv G. J. Nieuwenhuis en E. F. Volkerink. Gehuwd J. Kippers 31 j en W. J. ter Harmsel 28 j. Overleden G. Kool, 27 j., geh. met J, Ligtenberg, overl. te Almelo. G. Goossen, 85 j., wed. van M. Strokappe. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv, Kerk. Voorm. half 10 en nam. 3 uur ds. Klomp. Geref, Kerk. Voorm. half tien en nam. 3 uur Preeklezen. Geref. Gem. o. h. Kruis. Vm. half tien en nam. half drie ds. Wijting. Dordtsch Geref. Kerk. Voorm. half tien en nam. half 3 ds. Hofman. RIJSSEN. Naar we vernemen worden er den laatsten tijd ergerlijke baldadigheden gepleegd in de bosschen van Jhr. Coe- j nen banken worden vernield en boo- men beschadigd. In zoo erge mate, dat j het in de bedoeling van Jhr. Coenen ligt de bosschen te sluiten. We hopen dat dit niet noodig zal 1 zijn, maar dat een ieder zal meehelpen de vernielzucht tegen te gaan. R. V, ontvangt een Zwaluwen-elftal uit Almelo. Een ieder zij dus aanwe zig. Door onvoorziene omstandigheden l (Combinatie van Heracles- andere spelers te Almelo.) AANVANG 2 UUR. en De bouw der 24 arbeiderswoningen te Nijverdal, waarvan openbare aan besteding heeft plaats gehad, 27 Juni j.l. is aan de laagste inschrijvers Gebr. Koedijk alhier gegund. De firma H. die onlangs werd bekeurd wegens het verkoopen van ondeugde lijk vet, hoorde dezer dagen de hoogste straf, nl. 6 hecht, tegen zich eischen. 1 Ik&c-ïI

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1921 | | pagina 1