Druk en Uitgave van G. ten Cite Hzn., Maarstraat, Rijssen Nummer 116 Vrijdag 3! December 1920, Advertentiën* éISIp Ingezonden Mokken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmiddags H oor. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags- mofvens 10 oor, groote adveeteivicn eercer, PRjsen per vijf gewone regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal, tarief. Toew at un poa' wekke leêne (in 't O. W.blad van 4 Dec.) Mol a oons veteein van den Sunterkloas dent bown Riesen was ewes in ne vleegmesiene dagen ik zo! Sunterkloas non van greftemeerde beginselen wèn, det zin'n zwatn kneg zelfs Tiemooteeüs lès Vroe ger, op skoole zèè de meister aait det Sunterkloas nun Roomsken biskop was oet Spanje. Mèr dèt dooter ook neet too of- fe greftemeerd of Rooms is, at te oons mèr wat breg, mèr dèt bef den Sunterklaas van „mola" non juus neet 'edoane, den is zoo wie vot evleugn zoonder atte ewn daale köm, woerumme Jè,hee zol wal bange; wèn, dette wat um de kletnpe kreeg met Klokuderk zin stolen, umdet Kloaseum zin'n zwatn kneg in de vleegmesiene zoo gód deloos zat te leegn Den 'zwatn kneg veieein doar au den oóln (of niejn) Sunterkloas van maalo, notabeene: „moest ge vroeger zien meester, hoe jongens en meisjes bij buitengewone gele genheden als gekken aanstelden. Thans is dit anders. De ar beiders, vroeger ruw en onbehol pen, beginnen nu een net burger lijk leven te leiden en de jenever- fiesch heeft in deze plaats zijn tijd gehad" Hen watte Joa hen, het stunder, mèr heej oojt van oew léven zuk strabaant goddeloos leegn eheurd 't Is mèr good „mola" dat oewn Kloaseum wie vot evleugn is vuu'n donkern want asse ebleewn was tot neegn uur 's oavonds en hee har dan bown 'n Smitnende evleugn en ezeene woer hooge ofdenjenè- ver hier nog in eere steet, dan har den ooln man alligte skrukn van het onbeschaamde leegn van zin'n zwatn kneg. Dan harre van scrik wa ne beroerte kön'n kriegn en dan wasse met de mesiene noa daaltne völn en allichte biej Dieks duur't dak hen en dan in'n pot met longe- wos Non har det meet zoo slim ewes want doar wod wals meer wat duu de wos edoane, mèr aj zon'n leugn agtigen zwatn kneg van „mola" in „oew roap" kreegn, dan waj dei- met kapot, doa har de maage van een ,,'tjoonk Beerndjen nog neet teegn 'ekönt. Zuk leegn as oewn zwatn kneg dee Maalo, met dèt offedoone hemn van de jenewerfleske en dee ont wikkel ege van de oarbeiders, hewwe zelfs van Dieks noojt 'eheurd, nee Dieks was doa'biej veglekn nog Krissenman. Dee't Sunterkloas-soavnds duu' de stroate is 'egoane zal 't met miej ees wèn, noa minne skattege wadn der zoo wat zestig van de honderd bown eur teewater. 'k Heb saanderdaagns oew stuk ke nogs wie niej eleezen, mèr het stun der :„de jeneverflesch heeft in deze plaats zijn tijd gehad". 'k Heb n kop eskot totter miej de leste poa grieze heurkes hoas- te oet völn. 't Kan neetaans, mola of zin'n zwatn kneg hebt, toet ze oons det veteein, zelf smoordikke ewes, joa leu, hatstekke dikke, zoo dikke as een driethoes, aans hadn ze oons neet zuken onzin veteeld. Mer non zèèn ze van wekke biej Lotnjanssmit op 'n hook teegn miej „Derk met mola hei 't mis ehad, den was neet dikke zooas iej dag gen. Den Sunterkloas van mola dent hier ower vleug det was neet „de regte man". Toewwe nog wigtere wadn leem oons de meister (Garrat zin Va) act o tl; i lci 'KJ öas u ziüII k'n'Cg* (i6 beste leu wadn, (feeter wadn, mèr zee hadn nun ekel an Ieugne, aij leugn, kreej de gard en aij 't neet deen'n kreej koek. Aij 'n klein vitsken ondeungt hadn ewes dan kreegn de wigtere nog wa wat, mer vuu' groote leu bragge noojt wat met, ook neet a passen ze nog zoo good op. Want Sunterkloas was keendervreend en doa braggen wat vuu' met mèr vuu' de grootn neet, doa' kömme neet vuu' oet Spanje. Noew, Mola zin'n Sunterkloas is hie' ower vleugn mer hee hef niks met ebrag, wal heffe nog wat bown oet de mesiene 'gooit (opn zelvn oa'd as de Walheern det vrooger deen'n biej de Skutte oetn boom) hee goojn der n.l. oetSt.en stroop bah j De str. goojne der oet vuu' un poar onskuldige wigtere, jonge meeks, en un stroop was vuu de GROOTE LEU... bah.! Nee Mola, 'n eggen Sunterkloas enun gewoon menske met 'n klein vitsken zelfrespek walget van zukke meneern. Mola, aij biegeval ehopt hebt op nun dikkern niejoarsfooi, prebee'd ne- dan op ne fesoenlukke wieze te vedeen'n An 't begin van oew stukke dag gen ik: dek de stemme Jakobs heun'n, mer an 't enne leeke miej volle, völle mer op de stem van Ezau 'k Heb ewogget met dit skrieuwn um oew de gelegnheid te geewn, um met kastiecl ook eens cemand ower Riesen te kön loatn vleegn. 'k Daggen met Sunterkloas vleug ter nun Sunterkloas ower hen, dus met kastied zal der wal nun Verlosser ower hen vleegn, mer 'k heb niks van oew 'eheu'd Mola 'k Bedoole nun Volksverlosser dent oons ees wat vetein mos, van de odfbeidstoostaavcln in Riesen en dent de oarbeides ees de weg mos wie zen um oet eure slaafse domheid tegeraakn en te komn, tot zelf standige denkende oarbeidesDet rrpster dan eene wen, dent neet lig; zooas oewn zwatn kneg, mèr eene dent waarheid zèè, niks as woarheid, ook a was det dan 'n bet- jen o nan gen aam vuur oew mola Miskien koj ons danfook wal ees zegn woer awwe de Tuberculose oót Riesen könt ban'n, (ik bedoole noatuurluk un kitsken soliedere verbannege dan dee jeneverfleske woer 't oewn zwatn kneg ower had. Woet de Tuberculose en 't drank- mis broek hier ekömn zint, det h'i'owiej oons neet te vetein, want dim kon oewn niejoasfooi wal ees V|jes: kleinder wodn en det'zol y' v'ènoai kpiekn, Mola i /Mola, at Skippesgoit det opskrif v'an 'n Gaskettel wier intrekt, mag den Verlosser, den ik bedoole, dan daale komn in Riessen Zoh iej um dan neet teegn hooln Oon- derdak zol iej um wal neetgeewn wiln, mer des neet zoo slim, doa zint wal oarbeides deet berre wa met um weelt deeln daggen iej ook neet Mola. De kasdaage zeent wier agter de rugge, mer loat ne mer vleegn vuur in niejoar Mola. Hee is, biej de oarbeides wal wel kom. Noew jonge 'k wil ter biej loatn, vuurloopsg. Aij nogs wie' skriewt Mola, dan muj det stroop- likn agter weege loatn en woarheid zengn aans muk oew petret ees wat skoarper umlienen. Aij biegeval as good verstaander an een half woord neet genog hebt, dan zak oew volgende kee' 'n heel geewn. Good begrepn Mola, min'n jonge? Good goan dan kelken. Glukssoarnjoar in 't Hoondergat, van oewn gedienstegen DERK. RIJSSEN. Een bizonder mooie Kerst-etalage zagen we deze week bij te Lintelo. Wij durven gerust een ieder aan raden deze alsnog te bezichtigen. Zij is een gang naar de Elsener- straat overwaard, daar hier werke lijk iets bizonders wordt geboden, in zeer oorspronkelijke en artisti- que uitvoering, welke niet alleen den ondernemer, maar onze ge- heele plaats ter eere strekt, daar bedoelde uitstalling volstrekt niet achterstaat bij die onzer grootste steden. Ook hier is de gedachte weer voorop geplaatst Rijssen moei, Rijssen zal vooruit! Stand van de 2de klasse T.V.B. Ot^r^oor^-int^LO Tegen I I I I ci ei ci Tt oo m rt- vo O tJ v <v 3 O co w CA Ph g Zondag gaf de Tooneelvereen „St. Ludwina" uitvoering in het St. Josephgebouw. Vorige week hebben we reeds een en ander over het stuk geschreven. We vol staan met de mededeeling dat de uitvoering uitstekend geslaagd is. Dinsdagavond heeft het Alme- losch Tooneel uitvoering gegeven in het Parkgebouw. Dezen avond werd de heer Van Heel door de arbeiders van Ter Horst en Co. een zilveren voor zittershamer aangeboden. Onze beste wenschen voor 1921. Rijssensche Drukkerij, G. ten Cate Hzn. Firma Nieuwen kuis, t>- Boekhandel. Mijnen geachte'n begunstigers een gelukkig nieuwjaar. te Lintelo. fi. f J. Roosink, Haar Coiffeur. M. Paauwe, coiffeur wenscht een ieder een gelukkig Nieuwjaar 1 o, -i_i l •pp[CU3r> Ponten CO CO O O co N if) lO i o co r>. o ïo CC O 00 cc Cl rtGOiOCUOHOO Voor Verloren Gelijk Gewoon. Gespeeld Cl CM Cl 00 Cl ZD ifO' lC rt it oi 00 th Cl OOCXOQOOOOCtNC p w O O a a o X :g> a Cth G O O JO P T3 O) O <V "O M V co N C 13 O -- Q* P -r-H - .r-t Si/

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1