Bespreking Feestavond enz. De Brandstoffen-Commissie Een ppeuijen og Be Me innen Jan en fiail. ffliddensigniis-CredieffianH t B op dit Dlad. van G* ten Gate Hznv Maarstraat, Rijssen HEDENAVOND Advertentiën. Bekendmaking* DEKSTIER een kolomkachel klein vaaskacheltje Nummer 10 8 Zaterdag 6 November 1920* JlH half negen vergadering van de sociëteit „de Kroon"* Firma W. TUSVELD 1 TT;*.? Ingezonden Stokken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmidda-s J2 uur. - Ad ver ten tien enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags morgens J0 uur, groote advertentiën eerder. Prijzenper vijf gewon regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. RUSSEN. In verband met den in den nacht van 28 op 20 Sept. 1.1. gepleegden diefstal met braak in de onbewoon de villa van mevr. de wed. Van Heelter Horst alhier, begaf zich onze chef-veldwachter Engelbarts in opdracht van den heer officier van justitie te Almelo dezer dagen naar Dusseldorf. Van de Kriminal Polizei te Dusseldorf was aan den burgemeester van Rijssen telegra fisch kennis gegeven, dat aldaar twee personen waren aangehouden, die een groote partij zilverwerk te koop aanboden. Bij huiszoeking bleek, dat een dezer personen in het bezit was van een brief, waarop voorkwam het adreshoofd „H. Tij huis, CaféUitspanning Veer, Rijs; sen". Deze brief heeft de politie op het vermoeden gebracht, dat de zilveren voorwerpen te Rijssen wa ren ontvreemd. Op verzoek van den officier werden deze personen van hen naar Holland gezonden. Uit deze photo's bleek al spoedig, dat de gebroeders jozef Andreas en Wilhelm Bönner de daders moeten zijn geweest van de diefstallen met braak, gepleegd te Brummen, Bath- men, Rijssen en Wierden en niet zooals de politie eerst meende de gebrs. Behmke. Dit waren de dieven van Hattem, Deventer, Zutfen en Lichtenvoorde. Degebr. Bönner waren in deze streek zeer goed bekend. Wilhelm Bönner was 3 jaar in betrekking geweest als boekdrukker te Almelo. Een koffer vol zilverwerk werd door genoem den chef-veldwachter mee terug genomen en kon aan mevr. Van Heel worden teruggeven, terwijl ook 4 zakken met gestolen goede ren, als kleedingstukken, dekens enz., ontvreemd uit het jachthuis van den heer Mr. A. Capadose, zijn teruggegeven. De daders wa ren bij het verhoor, dat werd af genomen door 2 wachtmeesters der Krim. Polizei in tegenwoordigheid van chef-veldw. Engelbarts en wachtmeester M. van Oosten van Deventer, tegenover onze politie zeer brutaal. Zij wenschten op de vragen van de Holl. politiemannen niet te antwoorden. Dat zal wel komen, omdat eij door deze zeer in het nauw werden gedreven en zij wel begrepen, dat er zooveel bewijsmateriaal was verzameld, dat ontkennen niet kon baten. De jachtopziener van den heer Capadose herkende Joseph An dreas ook pertinent als dengene, die op hem had geschoten. Zij zullen nu wel geruimen tijd onschadelijk worden gemaakt. Dooi de Duitsche Kriminal Polizeibe- ambten werd aan onze politie me degedeeld, dat deze twee gevaar lijke sujetten gedurende de woe lingen in Dusseldorf met politie gezag waren bekleed geweest. Or ze politie sprak met lof over de hulp van hunne Duitsche collega's ondervonden. A.s. Zondag godsdienstoefening- van de afd. Rijssen van den Ne- derlandschen Protestantenbond. Spreker Ds. A. J. Werner van Deventer. Aanvang 8 uur. J.l. Zondag- speelde R. V. I al- hier tegen Nijverdal I. Voor rust was de thuisclub overwegend stei ker. Nadat ongeveer een kwartier was gespeeld maakte Kappert hef eenige doelpunt in dezen wedstrijd, Na de rust gingen beide partijer vrijwel tegen elkander op. Doe; punten bleven echter uit, zooda: Rijssen welverdiend won. Tvca Duiiüerüagïnoigen de zo- jarige reiziger Kleinschmidt uit Rotterdam zijn klanten bezocht, en bij Ilbrink een order noteerde, stortte hij in den winkel neer. Toen men hem wilde opnemen was hij reeds overleden. Het lijk werd naar het klooster vervoerd en de fa milie telefonisch werd gewaar schuwd. Hedenavond werd het lijk per auto naar Rotterdam vervoerd. Trouwe opkomst zeer gewenscht. te Rijssen maakt bekend, dat, zoo lang de voorraad strekt, tot 1 De cember 1920 geldig zijn le Bons no. 2a en 2b der brand- stoffenkaarten (blauwe kaar ten), beide bons te zamen voor 1 H.L. ANTHRACIET of 1 H.L. EIERKOLEN of 1 H.L. STUKKOLEN. 2e Bons no. la en lb der kaarten voor kamerbewoners (witte kaarten), op deze bons kan dezelfde hoeveelheid en soort brandstof als bovenvermeld voor de blauwe kaarten, wor den verstrekt. Nog steeds zijn er onder onze klanten "die bevroren rundvleesch vragen. Wij moeten hen hierbij evenwel mede deelen, dat dit vleesch reeds sedert ong. zes weken niet meer verkrijgbaar is. Ofschoon wij hen toegeven dat dit vleesch van uitstekende kwali teit is en veel goedkooper dan het hier geslachte, bleef het getal af nemers klein. Zoo klein zelfs, dat het tenslotte de moeite niet meer loonde, het in voorraad te hebben. Wij achten ons verplicht dit langs dezen weg bekend te maken, om de enkele klanten (lief hebbers van genoemd vleesch) niet telkens te moeten teleurstellen. Vleeschhouwerij en Varkensslagerij GROOTE STRAAT. Er staat weer ter dekking ge reed een BESTE bij JAN KAMPHUIS, in de Plaagslage. 3e. Bons no. la en lb der kaarten voor studeer- of leskamers (witte kaarten met op de bons opgedrukt cijfer 5). Hierop kan de bovenvermelde soort en hoeveelheid brandstof worden betrokken. De prijzen der brandstoffen zijn I als volgt geregeld H.L. anthraciet f 3,75 per H.L. eierkolen f 3,10 per H.L. stukkolen f 3,10 per H.L. Aan huls bezorgd, worden deze prijzen verhoogd met f 0,10 per H.L. De Brandstoffen zijn te verkrij gen bij de navolgende handelaren G. Pluimers, anthraciet en stukko len, Velnaar, anthraciet en stukko len, Gebr. Struik, anthraciet, Har- bers, eierkolen, Coöperatie, anthra ciet en stukkolen, Wed. Nijland, eierkolen. Verder wordt er nog de aan dacht van belanghebbenden op ge vestigd, d.:t zij, di<? in.plnats van bovenvermelde brandstoffen voor hun bons liever gascokes ontvan gen deze ten allen tijde door hen kan worden betrokken op vertoon hunner kaart ten kantore der gas fabriek, alwaar hen evenveel bons worden afgenomen als H.L. gas cokes, welke zij betrekken. De Brandstoffen-commissie voornoemd. Rijssen, 4 November 1920. Klokkenderk en Dieks uit de Sikkenstraat, Hebben beide veel gepraat, Maar ze hebben vergeten Dat bij BRAM VAN DRIES op de Elta de hoogste prijs voor alle soorten vellen en wild wordt gegeven. Ook kippen en hanen worden tegen de hoogste prijs gekocht. J. Zeg Gait weet iej ook wat de vellen en hazen kost? G.Joawal, mèr det kank oew zoo niet zegn, want det löp geregeld in de hoogte mèr brengt ze biej de MONNE VAN SPANJAR, dan kriej de hoogste pries, ik breng ze der ook altijd. J. Non mer dan goa ik ter ook hen, akket in Rijssen kan loaten, woarumme zakket dan an de vrömde iW door., dee geewt wat ze kwiet wilt G. Non doar hi-j met de MONNE gin last van, doar kriej geld noa woar. Hee woont tegenower de Waldrees. J. Zeg Gait is det dan woei alle joar ai slacht de mooie darme hen haalt, non dan ken ik hem wal, den weet kleinste wig wal won. 't Is miej te kooit ik goa hen etten en dan onder de wolle. G. En aj 't hem zegt wille ze oew wal oet hoes haaln Te koop en een Te bevragen bij W. DANNEN- BERG, Elta, Rijssen. RIJSSEN. Rentevergoeding In Rekening-Courant 3, |2 °|0 Deposito's 4 °|0 met 6 mnd. opzage. Verstrekt gelden op aanvrage onder hypotheek en borgtocht, op nader overeen te komen voor waarden. Het kantoor is geopend Dinsdag en Woensdag van iedere week, des avonds van 8 tot 10 uur. De Directeur, H. KWIKKELO. BLAD VOOR »-v-^ T r wX'ii. - >- w' üi -w V£*ii

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1