SCHOUW Druk en Uitgave van G. ten Zate Hzn*f Maarstraat, Rijssen 102, Zaterdag 25 September 1920, op Woensdag den 29 Sep tember 19 20 en zoo noo dig op volgende dagen. T roonrede. V -v »Ü5§ llgi ;z-c: Ingebonden Stukken enz, te zenden aan de Redactie voor des Donderdag;smiddag' t2 uur. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te JRijssen voor des. VrijcR-K'S- morgens 10 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijl gewone regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. over de 1 Burgemeester en Wethouders- van Rijssen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat op de hierna bepaalde dagen zal worden overgegaan tot het Schou wen der Waterleidingen in deze gemeente, als De onderhoudsplichtigen worden herinnerd aan art. 19, le lid, en 20, le en 2e lid, van het reglement op de waterleidingen, luidende: Art. 19, le lid. „De waterleidin gen worden tegen elke schouw van alle riet, biezen, lies ol andere wortels dezer planten, gezuiverd, tot op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen diepte uit gediept en tot de op den ligger vermelde bodemsbreedte gebracht, aan de kanten afgestoken en de wallen of kanten opgezet." Art. 20, le en 2e lid. „Bij de zuivering der waterleidingen, wel ke altijd van beneden af moet be ginnen, worden de gesneden en losgemaakte ruigten door den on derhoudsplichtige uit de waterlei ding weggevoerd. Ieder onderhoudsplichtige plaatst, gedurende de zuivering", aan het uiteinde van zijn onraad een weep of weer ten einde wegdrijven der ruigten te voorkomen." Rijssen, den 17 September 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, j. KNOTTENBELT, Burg. BOSMA, lo.-Secretaris. De Koningin heeft Dinsdag de- Kamers geopend met de volgende Wederom valt mij het voorrecht te beurt in uw midden te mogen spreken van werken des vredes. Al is de oorlogsfakkel in Europa nog niet geheel gebluscht, zoo heeft God ons toch vergund voortdurend werkzaam te zijn tot herstel van het, door den oorlog verbroken evenwicht. Desniettemin blijft de aanhou dende duurte van de eerste levens behoeften ook in hare gevolgen zorgwekkend. Volle toewijding en groot beleid zullen alleen de op lossing kunnen brengen van de vraagstukken, welke zij ons voor- legt. Met de vreemde mogendheden worden be!rekkingen onderhouden, die over het algemeen tot voldoe ning aanleiding geven, intussehen blijft de toestand in Europa onze ker. Daarbij zijn vooruitzichten, welke door den ulken bond wei den geopend, ten aanzien van de toe k o i nstige Sta te n v er h oud i n ge n nog niet in vervulling gegaan. Onder deze omstandigheden Mijl ik bedacht op maatregelen lot ster king van de weerkracht van ons volk, gepaard met vermindering van den persoonlijken en geldelu ken druk van den militairen dienst. Ofschoon de Rijksmiddelen tot dusver boven verwachting vloei den, zal toch versterking der in komsten niet kunnen uitblijven. Eenerzijds mag stellig niet ge, e kend worden op een voortdur«- n ontvangsten, anderzijds nemen de uitgaven in niet mindere mate toe, terwijl nog verschillende maatre gelen in voorbereiding zijn, die ook belangrijke offers van 's Rijks schat kist zullen vragen. O ver tu igddat "d e ond e rsc heid en e belastingen een zeer zwaren druk Op mijn volk leggen, acht ik de uiterste spaarzaamheid geboden. In bet vertrouwen, dat ook de plaatselijke overheid zich doordron gen zal betoonen van dezen eisch, wordt een verhooging van de al- gemeene Rijks-uitkeering aan de gemeente bij wijze van nootmaat- regel voorbereid. Ontwerpen tot gedeeltelijke her ziening van de Grondwet zijn in dit zittingjaar te verwachten. Een voorstel tot technische verbetering- van de Kieswet zal u herijken. Algeheele heziening van de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs zal worden voorgesteld. Eene wettelijke regelng van het middelbaar en lager landbouwon derwijs is in vergevorderden staat van voorbereiding. Ingediend zal worden een wets-, ontwerd, in zake de huisindustrie, een ontwerp-landbouw-ongevallen- wet eii een ontwerp tot instelling van gezondheidsdiensten. Een wetontwerp tot herziening van de grondlagen der geweste lijke en plaatselijke bestuursinrich ting in Nederlandsch-Jndic is daar te lande in behandeling en zal l' in den loop ran dit zittinjaar ter overweging worden aangeboden. Mede zullen U voorstellen berei ken tot versterking der middelen van Nederlandsch-Indië en tot ont ginning- van de aard-oliebronnen van Djambi. Met de bede. dat Gods zegen op uw arbeid moge rusten, verklaar ik de gewone zitting der Staten ieneraal geopend. RIJSSEN. Vrijdagavond werd de tentoon stelling van het 1 ubercuiose-Mu seutn in het Parkgebouw officieel geopend door den heer H. 11. Kor tellus, voorzitter der afdeeling' Rijs sen van het Groene Kruis en tévens voorzitter der Provinciale' Vereen i- gitlg. Spr. heette de vele genoodigden, •waaronder de burgemeester en an- j de re gemeente-autoriteiten, bene- eens deputaties uit de Groene j Kruisbesturen van I lollen en Wier j den. hartelijk welkom en sprak de i hoop uit, dat vleze tentoonstelling j mag bijdragen to-t bestrijding van I -je gevreesde volksziekte, de tuber- beheerster .van het museum, mej. lel to neen de dames uit Rijssen, j welke met haar, .'iet geheel zoo keurig hebben ingericht. Hiermede was de tentoonstelling- geopend en verspreidde men zich door de zaal om alles te bezichtigen. Ons bestek laat niet toe zelfs maar een greep te doen uit het vele, dat het museum bevat, alleen willen we vermelden, dat men na een bezoek een duidelijk beeld ge kregen heeft van de verwoestingen, die de microscopisch kleine tuber kelbacil in hei menschelijk lichaam aanricht. En voor het geheele leven zal den bezoeker bijblijven de we-- tenschap, dat de tuberculose kan voorkomen en bestreden worden door le. frissehe lucht (bij dag en nacht), 2e. de grootst mogelijke reinheid (in de eerste plaats van het lichaam) 3e. een goede voeding. Het bestuur van het Rijssensehe Groene Kruis verdient den dank cler ingezetenen voor de gelegen heid, die zij hun geboden heertom hun kennis ten opzichte van hét behouden van een gezond lichaam te verhelderen en uiT te breiden. Tv. Z. Maandagavond heeft dr. Vos van Hellendoorn een lezing gehouden in het Parkgebouw. Maandagmiddag omstreeks '4 uur kwam hier een vliegmachine van Soesterberg. Nadat de aviateur eenige malen over de stad was gevlogen daalde hij op de Mors. Tegen half vijf werd weer op gestegen en na. eenigé buitelingen te hebben gemaakt vertrok hij in de richting Deventer. De bedoeling van den aviateur was te onderzoeken of de Mors geschikt is voor vliegterrein. Tej zölt vleen wekke wal 'edag hemn ,.woe koompt Log dek niks van Derk heurre"? jonge, 'k har van 't joar nog al troi völle eeple pot't eh at dan zuk mooj weer is, dan muj wa vroeseln dej ze der oet kriegt en 'k zin 'n man allééne zooj wa weet'!. En dan sköt de skriewe- rieje der wals ower. Og en iej zölt 't miej ook wa neet zoo kwoaiuk nemn, dek oew nogs efkes loate woggen, want iej weet 't wal, dek oew neet vegetté. 'k 1 lebbe nog' neet völle tied, want 'k heb ze der nog lange heet oet, mèr 'k wol tog' ees ewn met oew kuijern ower oew breefken van dee boagelkuu'derieje, want don' bleek wier oet, del 't nog aalt mis is met oew. Dej riet kuprespil o! kuu'n kaank !-"• 1 non - neet vim der, iej del ofkuu'n, want iej kuti'd alns of, good en sleg) mèr umdej disse kee' groot geliek hadn. En aj non dee heele kemissie ewn völle „rips" egeewn hadn, dan huk ter niks van 'ezeg, mèr Dieksmenken mos wie' leelk doon, hee neumn speciaal dekuu'DAMES zee det is smeerg. Non ist aaltied laf van neb kèl um vrouwleu an te vain en at 't woar is (wat atter ééne eheu'd har) det ju us de jonge meekes oet dee kemissie an den boagel hooge puntn egeewn hebt, dan is 't nog völle laffer van oew, dej eur de meeste skoold geewnt. Det ze neet zon groot vestaand hadn as iej, des wussen dee vrouw leu wa, mèr zee hadn neet hoovvn te ve'woggen det zéé noa'genog allééne ansprakelijk wödn esteelt viiu' wat miskien juus de kuu'- HEERN bedorven hebt. Non zol iej doa' oewe reedn wavuu'hemn en 'k dag biej miej zelnsat dee jonge meeks helg wodt op Dieks, dan skelt um det nog neet zoovolle in de klaandiezie, is nietwoa' Mèrat dee aandern ook helg wödn, det kon skadelukker wodn, en vuu' ne goö klaandiezie muj a wat doon En dan zoej ook nog waln betjen heureg wen vuu' „Veritas" is neet Og iei weet 't wa den skrievver van indertied, van oew soo't Iej wod't wa vuu'zigteger en des good, mèr non muj ook/neet zoo laf wen um allééne vrouwleu te bekrietesee'n umdej denkt, dee kont miej niks maakn, en umdej doa alligte „indirekt" nen hekel an hebt, begriep iej miej wa Dieks? Je] weet 't nog wa doevv van det veskel Iej zeen'n in oew breefken ook nog dej biej oew zelns daggen „Dee tog 'n betjen van de ooldheid en schoonheid kent, Deze deg in zin binsteHier stoa'k vuu' 'n prachtig monument". Oewe bedoolge was tog neet um det op oew zelns van loepassege te brengn Nee Dieks, zoo sleg Uiï ev -i I I ii,i- ;n 11 I vi v V\jr\j l 'v. g. V j <|-,|- i i.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1