mm li dé mis. HAVER FifiAiisnsiiif I I K E N Schönfeld Wichers BOERDERIJEN «fieri i li! lis! Schönleld Wichers BOERDERIJEN 1 flinke dienstbode, 3000 krüispannen A.s. Maandag Kennisgeving. Herhalingsschool Advértentiën* PROVISORIE GEBRs. PAGRACH publiek verkoopen: publiek verkoopen BEZOEKT DE met Uitgebreid LeerplarnV TE HOT i ER in de gemeente Wierden* Janna ten Berge Ook haaln ze danbuskus, den'n en aander gedoo, De tied was kot, dus mussen ze 't snaggens mèr doon. Ook heui n ik van 'n paar rentenees Deet niks gaffen vuu' 't kinderféés. 'k Zol gin naamn neumn, woe' genne ok 't wol Want wezeluk zukke meuge ve- deen'n dee lol. Atte zukke geste völle in Riesen zatn Dan woon'n Kloknderlc leewer biej de zwatn En Dieks oet de Siknstroate vol gen miej dan gewis Woe heurig offe aans vuu' min stöksken ook is. O, Dieks, toek oew kotnsoavonds zag in 't Parkgebouw Toew klopn miej 't hatte hoaste van berouw Dek oew zoo begengelt har, met oonze Jantjen zin stökn 't Skeeln weineg, ot min oole hart was ebrökn Toet zum- reupn um te kollekteern in zinne stroate En der eene opstun as ne egte saldoate. Hes wok urn helpen nier 'k bedag miej nog met Want atte zich neet bettern dan „rnuk ter wie' met" Tog is hee nogn flinksen van Sikn- stroatnkomplot Zinne meuge heuin, zich as aal tied, boetn skot. Ilee sprang op de bresse, 't Hink mèr neet kiook Afxiin't was fees, op als dus „het dook". En doarumme Siknstroatnkneg Noew de penne weg eleg Mer ees maak ik biej 't ligjen 't Slot nog an dit feesgedigjen. 'k Wil oew vehaal van Harm en jan Dee gaffen der wier 'n flink sum- ken an. De borgemeister den deet 't ook heel good Hee gaf dissen dag ne passend „taptoo". In zeuvn joar hawwe gin teesken ehad, Op 'n eeuuaiugsten was heel Ries sen trail at. bierman van Dikn hef zin best ook 'edoan, *k Skot van HatnDieks hef um biei estoan. Oarnt van de Smit, stun neet ag- teran, Kottebos, doa vpeewe ajris van. Dissen laasen is 'n eesen, biej al oonze feesen, Wiej brengt um doa' vuu' cere opn meesen. Oonze kemissie vuu' feesen, totnog permanent, Speuln 't neet kloar", alleene eurn vun'zitter is „ne vent". Zinne joarn teelte neet, mer det is gewis Det hee 'n bessen van al oonze feeskels nog" is. Mer ook alle aandern van 't fees- komitee, Eereleen, feurings- sub en alle an dere ees, Breng ik miene hulde vuu"t erns tige streewn Um klein'n en grootn ontspanning te geevvn. Jammer det alns op een'n dag mos gebuu'n, 't Is gin fitterieje, dus vegeewt miej dee kuu'n. Twee daage in zeuvn joar, was neet te völle Non was ter nog drukker, as op ne mölle Aflijn noa 't skeen was 't neet te veraandern Wiej hadn tog „groot fees" met mekaandern En noew vuu' 't allerleste 'n Woo'd van de jonge geste Zee gedreugn zik, des gewis Zoo as 't betaamluk is. In 'n optog wadn ze de eesen Want de meuge hebt slag van feesen „jan Steen" det was heel mooj, „De „bataaf" har ginne kooj, Zee waren zoo zwat as potte Twee duurn smitsel um de köpp'e. Op Teuvelkesoavondvratn ze det 't bassen, Um 'n ooievaar' mossiej ook laJen „Luetor", 't steet biej miej vaste Heun'n tot de eerste klasse. De „Tirolers" wadn heel oarug „De Raadsvergaadring" écnpoarug De „twaalf maanden" ook lief De kleine" „cowbois" kwiek. En dan dee „kleine t w e e" Dee leupn zoo dapper mee, Dee heun'n of 'k zin neet wies Ne heele hooge pries. Noew skei ter oet vuu' vandaage, 'k Hebt van 't riem al in de ma age Dee'k hier neet heb ve'meeld Hek ewn good met eteelt. Nemt miej det den neet kwoaluk Want 'k mut noa 't beri'e, doa'luk. 't Fees was heel, heel fleureg. De stemmege bes, '1: gung kuureg! Mer Kloknderk hel neet evricjt Mer tog is hee met oew ve'bliejt. Dus beste jonge geste Ontvangt as 't allerleste Nen groot en nen steveg;en vlerk van oewn vrëhdskop Ki.oknderk.. Woensdagavond ongeveer 7 uur arriveerde alhier de Koningin-Moe- der per auto van I lellendoorn om met den trein van 7.24 te vertrek ken. Aan het station werd de hooge vrouwe door den heer burgemees ter verwelkomd; Op zeer aange name wijze- werd een gesprek ge voerd. Gevraagd bi] G. H. TER HARMSLL teg-en t November een onder de f6 jaar. Te koop bij H. HOSPERS, Lig- tenberg Ook bij kleine partijen. Doet tijdig uw bestelling. Minzaam aanbevelend, Tel. 26, Spoorstraat, in het logement Koenderink, voor de STAD RljSSEN, 250 vim le kwaliteit Zege-haver, geteeld van te velde goedgekeurde zaaihaver, aan schoven staande in „de Mors". notaris te Rijssen, zal Donderdag 9 Sept. 1920, voor de PROVISO- RIE te. Rijssen, en Mevrouw DIK KERS te Zwartsluis, langs de per- ceelen, De Brandstoffen-Commissie maakt bekend, dat zij, die hun ZOMER- RANTSOEN nog niet hebben ont vangen, dit ten spoedigste dienen aan te vragen, aangezien met 1 OCTOBER a.s. de zomerrantsoe- nen zijn vervallen. in het PARKGEBOUW op ZA TERDAGMIDDAG 4 SEPTEM BER TOEGANG VRIJ. notaris te Rijssen, zal a.s. .Maan dag 6September, 's avonds 6,30 uur te zamen 146 stuks, zeer mooi hout, en wel 's vóórm. 11 uur op de boeren plaats „Maatjan" te Rijssen, bij de Mors, 2o perceelep.; 's nam. 12:j2 uur op de boeien- plaats „het Loohuis" te Nutter, 45 perceelen. 's nam. 2 uur op de boerenplaats „Morsink" te Rectum, aan den straatweg naar Wierden, 64 per ceelen. 's nam. 4 uur op de boerenplaats „Üöljans" te Rectum, 13 perceelen, verder ou „Doljans" 2 WILGEN en 9 PEPPELEN. Het gemeentebestuur van -R maakt bekend, dat de aangifte van j leerlingen kan geschieden' bij het hoofd van bovengenoemde inrich ting den Heer L. IWEMA. Ook leerlingen, die het 2de leer jaar wensëhen te volgen moeten zich opnieuw aanmelden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, KNOTTENBELT, Burgem. BOSMA, lo.-Secretaris. notaris te RljSSEN en A. C. DE VRIES, notaris te ZWARTSLUIS, DINSDAG 7 SEPT. 1920 bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag, tel kens 's nam. 2 uur, in het logement Koenderink te Rijssen, van wijlen den Heer j. DIKKERS, notaris te Zwartsluis, PUBLIEK VERKOOPEN: in den ouderdom van 53 jaar. Heden overleed plotselin I De boerenplaats „HET SLIJKHUIS", gelegen aan den grind weg naar Nijverdal, bestaande in huis, erf, bouwland en grasland, be nevens veengrond, samen groot 7,78,00 hectare, te veilen m 6 per ceelen en massa. IT. De boerenplaats „HET LOOHUIS", gelegen in den Notteresch, bestaande in huis, schuur, erf, bouwland, weiland, hooiland, samen groot 16,81,00 heqtare, in 8 perceelen en massa. Ilf. VEENGROND aan den Notterdijk, waarin best veen, groot 1,62,70 hectare, in 17 perceelen. IV. HEIDE- en VEENGROND te Notter en bij- Nijverdal, 6 per ceelen, samen groot 5,97,35 hectare. Verder voor J. BEUNK, BOUWLAND bij liet Erve „Loohuis", groot 46,30 are. Alles breeder omschreven bij biljetten, die verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris te Rijssen. De EIKEBOOM EN op „het Loohuis" worden afzonderlijk geveild ter plaatse op Donderdag 9 Sept., 's nam. 12V uur, en kunnen door den grondeigenaar worden genaast tegen betaling van O pCt. extra. Aan ALLEN, die er, op welke wijze dan ook, toe hebben mede gewerkt de feesten van 31 Aug, jl. zoo uitnemend te doen slagen, wordt hiermede hartelijk d a n k gezegd door Het voorl. Oranje-Comité, Allen, die iets te vorderen heb ben van het voorl, Oranje-Comité, worden beleefd verzocht hun reke ningen voor 11 Sept, a.s. in te zenden bij den heer B. J. Wilmink. Het voorl. Oranje-Comité. notaris te Ritssen, bericht den inzet, voor aldaar, van de volgende gelegen te Rijssen, en te Rectum in de gemeente Wierden. I. de boerenplaats „MAATJAN" te Rijssen, bij de Mors, bestaande in huis, erf, bouwland, grasland en akkerhout, geheel groot 5.74.00 hectare, in 5 perceelen, op f4000 f 150 f 230 t 150 f 1200 samen f 5730. II. de boerenplaats „MORSiNK" te Rectum, aan den straatweg naar Wierden, bestaande in voor eenige jaren nieuw gebouwd huis met schuur, erf, bouwland, grasland, heide en akkerhout, geheel groot 10,48,12 hectare, in 7 perceelen, op f 9500; f 1775; f 1000; 500; 2450; f 19002400samen f 19525. III. de boerenplaats „KOPPELMAAT" te Rectum, aan den grind weg van Wierden naar Enter, bestaande in huis, schuur, erf, bouw land en grasland, geheel groot 5,66,70 hectare, in 8 perceelen, op f 4500 f 1100 f 275 f 625 f 400 500 f 500 f 325 samen f 8225. V .y-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2