owieieesten ie li 'li Festin m de mout •uk en Uitgave van oaarstraat, Kijssen il Nummer 99, Zaterdag September 1920. «f ri aa w aSWSS BI geen wanklank is gehoord. p® sffe Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmidd. fs \2 uur. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijüscn vooi den VtikW morgens I0 uur, groote advertentié'n eerder. Prijzen: per vijf gewoi regels 50 cent, elke regel meer tO cent. Voor den handel speciaal tarief. lii De feesten behooren weer tot het verleden. Sta ons toe daf we alles nog even in 't kort laten passeeren. Met klokgelui werd om 8 uur des morgens het feest ingezet. Ve len hadden zich reeds naar het Schild begeven om de muziek op den toren te hooren en tegen ne gen uur was geheel Rijssen op de been om getuige te zijn van den kinderoptocht. De stemming kwam er in. De gezichten toonden ons dat er wer kelijk feest gevierd zou worden. HET SCHOOLFEEST. Met „Wilhelmina" aan de spits werd de kinderoptocht door de- straten gehouden, waarna het schoolfeest verder werd voortge zet in de feestweide. Het was een genot de kinderen daar bezig te zien met do <b'ver spelen. He kinderfeest eindigde te on- veer 12 uur en is uitstekend ge slaagd. Des morgens werd, naar wij ver nemen, het volgende telegram dooi den Burgemeester aan de Koningin verzonden Aan Hare Majesteit de Koningin den Haag. Het zij mij veroorloofd, namens de geheele bevolking van Rijssen, die heden geestdriftig Uwer Ma- jesteits veertigsten verjaardag viert, Uwe Majesteit eerbiedig degeluk- wenschen dier bevolking aan te bieden, daarbij de hoop uitspre kende, dat het Uwe Majesteit ge geven zij, onder Gods zegen nog tal van jaren het volk van Neder land te regeeren. De Burgemeester van Rijssen, I. KNOTTENBELT. Te 1 uur begaven we ons naar den Veerweg om getuige te zijn van de opstelling OPTOCHT. Het programma bevatte 64 num mers. Wij laten hier de verschil lende groepen volgen 1. Marechaussee. 2. Wilhelmina. 3. Vaandeldrager. 4. Landauer, Eere-comité. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 27. 28. 29. 30. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.' 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Zigeunerswagen. Versierd karretje. 2 versierde rijwielen. 'ersiercle Iandauwer. Oudejaarsavond. Versierd karretje. Dam es oet ba lel ub. Twentsche Bruidswagen Woonwagen. 1 luishouding van jan Steen, (.niloom en fannenwu je naai de eiermarkt. Bierhuis. Zwerverstroep. rou venkiesrecb t. Woningnood. Versierd karretje. M uziek, Almelosche 1 larmonu Het Wapen van Rijssen. 1 let Heideprinsesje. De Nederlandsche vlag. Marketenster en soldaat. Oogsttijd. Reclame. Twentsch Boerenpaartje. Clowns. Bedelknaapje. Versierd wagentje (kinderen). Ezel wagentje. Bloemenmeisjes. 2 Jockey's. Opera-groep. Faust, Carmen, j Cow Boys. Versierd karretje. Tirolerwagen. 2 rijwielen. Tegenstelling. Oostersche Hulde. Twee negers. Twee hardloopers. Circus wagen. Verrassing. (Ooievaar.) Jacob Hollander. Scharenslijpers. Reuzen. Naar het Riessender feest. 5. 6. 7. 8. Twee edellieden. 12 maanden. Raadsvergadering nood, volgwagen noodwonin gen. 9. Gas-industrie. 10. Gepensioneerden, invaliditeits wet. 11. Bakkerij. Na een rondgang door de ver schillende straten werd de optocht op het Schild-ontbonden. Hierna hadden de verschillende volksspelen op het feestterrein plaats, opgeluisterd door „Wilhel mina." Om half acht des avonds waren we present in 't Park waar 't slot van 't programma zou worden af gewerkt. Ons restten nog Concert Har monie, Prijsuitdeeling en V uurwerk Allereerst kreeg deBurgemeester het woord. Hij schetste ons de re den om feest te vieren. De blijd schap dat ons verschoond is ge bleven het gruwelijk wereldgebeu ren. Waar overal tronen wankelen is hier blijdschap over een geliefd Vorstin. De leus is dan ook God Nederland en Orpnie. Op verzoek van den heer Kor- tebos, eere voorz. van het Comité, reikte Mevr. van Heel de volgende prijzen uit: I'rijzen Optocht: Groep 1 versierde .wagens. Ie prijs f 25. Oudejaarsavond, 2e - _2..)ü egenslcmng. 3e - 20.v Ooievaar. 4e - 17.50 Finish, v. Steen. 5e - 15. Tirolers. 6e - 12.50 Jacob Hollander. 7e - 10.— Bakkerij. Se - 7.50 Twaalf maanden. 9e 7.50 Circus Luxor. 10e 5.- Raad s vergad er. Groep 2 en 3 (karren en rijwielen) let beteeiKi Groep 4 le prijs f 15. Jockeys. 2e - 12..50 Bloemenmeisjes. 3e - 10.Heideprinsesje. 4e - 7.7)0 Edelen. 7>e - 7).— Reclame. Hierbij dient nog te worden ver meld, dat alsnog een eereprijs werd toegekend aan ,,'t Twentseh Boe renpaartje" dat buiten mededin ging aan den optocht deelnam. Ringrijden Versierde karren: le prijs f 15.f. Struik. 2e - 12.50 A. v. cl. Noort. 3e - 10.— G. A. Muller. 4e - 7.7)0 J. de Baas. 5e - 5.G. KI. Rouweler. Versierde fietsen Le prijs f 12.50 Oosterveen. 2e - 10.- Eshuis. 3e - 7.7)0 Ligtenberg. 4e - 6.— Mej. Biesters. 7)e - 4.G. Wolters. Hardloopen met hindernissen le prijs f 10.- B. Pongers. 2e - 7.50 J. Nijveld. 3e - 5. D. Heijman. 4e - -2.50 S. J. Berg. Hierna werden op verzoek van den heer Kortebos door mevrouw van den Berg de prijzen uitgereikt voor boogversiering. le prijs Oosterhofweg. 2e prijs Stationsdwarsweg. 3e prijs Wierdensche weg. 4e prijs Tabaksgaarde. 5e prijs Haarstraat. 6e prijs Tweede ged. Elsenerstr. 10e belanghebbenden hebben den prijs geweigerd, o.i. volkomen te recht. Hierover zullen we dus nog wel meer hooren. 7e prijs Verl. Rozengaarde. 8e prijs Oranjestraat. 9e prijs Enterstraat. Na afloop van de prijsuitdeeling werd het vuurwerk ontstoken en kon men nog een dansje maken. Wij brengen allen die aan hei- feest hebben meegewerkt een woord van hulde en spreken de hoop uit dat het volgend jaar evenzoo mag zijn. Want: Mooj was't fees dew hebt ehad in Riesen De leu teekn allemoafe flink op de liesen En zoo was ter gaauvv nun hoop geld biej mekoar Zoowal in 't Hangerat as op de Hoar In de Groote Stroate en in 't Skad- deroj O leu! bet ging; bepoald„Riesëns --ene, mooij. At L ycei'uni Oruiijë en i f.. uil mooij fees Dan istvot met de skuppe en vot met den léés, Vol met de tur\ e, vot met de plagn Vot met al 't woark, hang oet non de vlagn! Wiej wilt'wier ces zingn en springn en drink Wiej wilt met mekoar wies ees klinkn Meneer Kottebos, 't Smitien, Skip- pesgeiken incluus Herman van 'n Dikn, Siknstroatn- Dieks en 'n Pluus En dan dee oale, kunnege geste Wadn op dit fees, ook neet de leste, 'k Bedoole dee meuge deet skreewn in de kraantn En doatusken een poar dee zwat wodn emaakt. ,Si k n stroatn woarheidsapostel1 weet non gewis Atte neet koes is, dan dut um „Derk" in de kis. „Hintie oet de Skorfmoat" den was gaauw hènig, -„Drees Moddervat" dee zee 't Dielcs wier labegdig. „Smoelkopmansbenaats", „Sevie- gesmatn" „Fusselfenne" en „Koobs oet 't Hangerat", „Anonymus" en Dixi" dee wödn miej tewies Die deedn ower posa- en nega- of alternatief. „Veritas", „Banisjantjen" en Bram van de Preens" Op zoon fees is 't iieele spil eens De stroatn wadn vesierd, de boagels 'ezat En vot was alle gekief Laater zitte wiej, mekoar alligte nogs op 't mat Op zon fees neet det leelke geskrief. Met 't kinderfees wawwe in 'tbie- zunder heel bliej De oarbeiders drugn doaran vülle biej. Doa wadn der deet de knippe ummekeern En doaduu' saanderdhangs op 't oale vet mossen teern f 2-M l~-; J^fej%05®e»a 1 jr&SaSa i v

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1