Owtere iiisgeuii. fin Sihnsiroain wmw\ Druk en Uitgave van G* ten Cate Hzrnt Haarstraat Rijssen Nummer 97 Zaterdag 21 Augustus 1920 P1H mm Ingezonden Stokken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagzmiddag'" 12 oor. Advertentiën enz. aan de Drokkerij te Rijssen voor des Vrijdags morgens 10 oor, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijf gewone regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. De Burgemeester van Rijssen herinnert de ingezetenen aan het bepaalde in art. 11, litt. a. der Al- gemeene Politieverordening, lui dende ,,Het is verbodenbloed, inge wanden van dieren, VUILNIS OF ANDERE ONREINE STOFFEN OP DE WEGEN, IN GOTEN of in slooten of wateren langs de zei ven loopende, te werpen", enz. Men is derhalve verplicht, het vuilnis, dat men bij de reiniging der straat heeft bijeengevoegd ONMIDDELIJKOP TE RUIMEN De politie zal voortaan streng toezien dat aan deze bepaling de hand wordt gehouden. De Burgemeester van Rijssen, T. KNOTTENBELT. lej hebt oew 'ebetterd non des vestendig van oew, 't is in oew eegn belang dej "n betjen fesoen- lukker wod't. Mèr tog hej nog lelke strekke in 'n balg zitn en dee mun'n der ees oet vuuw met mekoar kuijeren könt. Non dooj wier net aj „alns" weet't umdet iej al ees êschreevvn hebt det de vedeelege vekof mos wodn en umdet den verkoop non zal duu' goan. Nee jonge, iej en oew confroaters hebt nog tevölle vebeelege opn balg en det is vekee'd. En umdet non de vedeelege vekof wod, zeuj oons tookn keer wal wiln veteln, det ze non óók n o a oew lus- t e r n m u n'n met 'tabetwaar det mun zetog VU URAL rot d o o n, is neet klookn woazegger Wisse wal, wiej begriept oew non wa zon betjen, klooke schriewe- breurs. f Non loate we in 'tmiln, of't ve- staandig is van 'n Road dette 'n stukke van de vedeelege vekof, want doa kank neet ower oordeeln. Alleëne zok dit wiln opmoarken As 'n Road van plan is um dee grond beschikboar testeln vuu oar- beiders deet valt onder de „land- arbeiderswet", ist dan wal good ezeen um der 'n gedeelte van te vekoopn, asse doa'biej rekkenge hooit met de liefhebberieje vuu' 'n landbouw van oonze echte Rie- sender leu Wat det slagthoes betreft, det weet 't de leu non al wa zoowat, woerumme iej det leever neet lös hebt. Mèr affijn at 't oew nog neet duudelukke genog is, (det de leu 't weet) dan doowwe dón'ook nog wals wier over. 't Was vuu' oew»: zelns better dej oew koest heuln, mèr doa ziej de man neet noa',' det wee'k, aans wak neet met oew begun'n. Det weet det oole „pilken" ook wa, want det heij ook genog 'eploongt, al is det non al wier 'n poar joar 'eleen, wiej weet 'tdoar- umme nog wal, heerskopOewe meuge zint vviezer, zee stokked oew op en blieuwt zelns agter de skoarmen. Iej haalt de kestanjes vuu' eur oet 't veur en iej mun'n 't gelag betaaln, onthoalt dit, domn lulmeijer! Non mun'n dee geste nog neet denkn det ze 't er heelemoale of- I brengt oew complot besteet oet j luibuize met onmunnege dikke köp- pe en nun dikn balg vol vebeelege, asof zee Riesen mutn regee'n.Den Raïïieskèl hek al ees 'enè'urnt, trier 7 loat den teumeggenger met det i mooje vesjen an, zik ook hèneg hooln. Den gas hef froi vebeelege en is merakel gesteelt op eere. 'k Begrieppe neet dette zich met oew nog wol inloatn. 'k Zal den kieke- breur wal woarlc opgeewn woette meer eere met behaaln kan dan met zwatmakerieje van de Knotte en kesjotn, zegt um det ewn, hee woont neet zoo wiet vot. Vrooger hawwe biej oons in de buurte noa' 'n las van „de Wal- heern". De „oole Skutte" har ach ter opn hof, an „'n Hoognpad" nen grootn beuknenboom stoan. Non, doa' kreupn „de Waiheern", dan Zöndaagsmiddaagns in, (den boom was froi digte van blad) zoodet de leu der voo't gin oarg in hadn, det ter dee geste inzatn en at ze der dan oonder hen gungn, dan m of d ze eur bown op 'n kopzee Dieks, det was smeerg is nin Non, Demokraatsen onafhaank- lukken Dieks, iej en oewe knappe meuge, deedn presies as de Wal- heerri, mèr den boom van de „Skutte" is umme höwn, en de Walheern könt dus eure „hooge" W. C. niet meer gebroekn. Noew, klooke „hoogstaande" reg- en waar- heidsknegte, de Klokke zal oewleu de poale oonder oewn voelegheids- kökker vot zaagn, begriep iej Iej skeuln zoo op de „roon", wat bedooln iej doa' met? Detter det ginne van oew soo't wadn wusse wiej al, ofskoon aj, volgens oew eegn zegn, froi kot biej mekoar stoat, want iejleu zint jums alle- moaleonafhaanklukkeDemokraatn is nin Of koomp det umdet Skip- persgoit vuu' lösdoon van 't abe- twaar hef 'estemt Op koomp „vuuroetstreewtheid" tog neet in oewn kroam tepasse 'k Zal ees ofwoggen woej oew hooit, mèr aj oew neet froi betterd, dan legt mèr vuste 'n berre of nun hoop stroo vuu 't hoes, aans koeij oew wals bezeern aj de duure ees neet zoo gauw vin'n könt, want ak ter oew 'n stok good ower hoole, dan loop iejleu, det oew de ldoompe basset an de beene, det week vaste, heldhaftige woa'zeg- gers Non muj neet denkn, dek oew det zegge omdet Banisjantjen miej det breefken skreef. O nee'k Doot umdej 't dikke ve'deend hebt, begriep iej wal Loat Banisjantjen oew zelns mèr zegn watte op 't gemoed hef, des volle better, ik doo volgens minne eêgne konsjensie Iej hebbed ook aaltied ower vrum- den (importers zooas iej det neumt) jner woerumme zin iej tog zon'n •vuü siaander van dei nieje krenijen oet Almeloo, met den moojn naam der bown, en oewe „hoogstoande" breeve der in Het „Twentsch Zondagsblad" is 'n fesoenluk blad, det leeze ik heel wat leever asset oewe. Zee Dieks aj nogs wier kujert ower „importers" vetelt oons dan ees woerumme aj doa, zoo volle met op hebt. Met dee aandere „importers" (vrurnden, deet in Riesen zint komn won'n duu' eure betrekkinge of wat ook) mag iej hat bliej wen, want dee helpet oew an de kos kelken, is nin Non, domn dikzak, ik skei der vuu' disse kee' oet, 'k mut nog nun hook spurrie zeejn, laaterdus wier niejs. Betterd oew „Groote Onbeken de"? want ik brekke wal of met de penne mer neet met 't batte, gleuwt det van own vrend KLOKNDERK. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 812 stuks vee als volgt 152 Koeien 15 Stieren Ossen 55 Kalveren 4 Schapen 2 Lammeren 9 Varkens 575 Biggen RiJSSEN. Zondag speelde R. V. te Nijver- dal en won met 1—0. Het elftal speelde een goede wedstrijd. De linkervleugel was in den aanval beter dan de rechter. Uit de voorhoede was Kappert dan ook het best. De verdediging was ook in goe den vorm. De doelman keerde menig schot. Zaterdagavond gat de muziek- vereen. Sempre Crescendo van Al melo een concert in het Park. Menigeen zal genoten hebben, daarvan zijn we overtuigd. We hopen dat Sempre spoedig weer een uitvoering mag geven in het Parkgebouw. Prijzen Vette koeien Neurenden f f 1 415- 345- 95- t 345 1 f Guste Stieren Ossen Pinken f 295- Katveren f 90- Varkens f 215 Biggen f 4.50—f Schapen f 25f - Lammeren f 20.- Handelvlug. 20 tot f -f 715 f 610 -f 375 -f 615 -f 195 -f 320 5.00 p 19. p -f 30.- 1.30 p. Kg. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. w. stuk. - per stuk. ALMELO. Op den weg bij „Werklust", is Woensdagavond een droevig on geluk gebeurd. De heer P. alhier, ging met zijn motorrijwiel vanaf Almelo in de richting Zenderen. Achter op zijn rijwiel zat mej. VI. oud 27 jaar, wonende in den Haag, tijdelijk gelogeerd bij den heer P. Juist voor Werklust reden J. K. met ziin meisje ieder op een rij wiel. Door een noodlottig toeval geraakte P. me} K. in botsing, met het gevolg, dat zij kwamen te val len en mej. V. zoodanig werd ver wond, dat zij direct aan de gevol gen is overleden. Dr. Somer, die spoedig ter plaatse verscheen kon dan ook slechts den dood constateeren. Het lijk is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie stelt een verder onder zoek in. Naar we nader vernemen heeft de justitie het motorrijwiel in be slag genomen. Tw. Z. BORNE. Het mond- en klauwzeer breidt zich hier bedenkelijk uit, vooral in de buurtschap Hèrtme worden de veestallen er door geteisterd. Verschillende dieren sterven zoo dat groote voorzichtigheid in acht moet worden genomen. HELLENDOORN. Maandagavond zijn te Daarler- v een door den gemeenteveldwach ter Schut aangehouden een tweetal Duitschers van omstreeks 20 jaren, afkomstig uit Augsburg. Zij had den te voet den weg afgelegd en waren bij Gronau over de grenzen gekomen. Ze zijn overgebracht naar Almelo, vanwaar ze verder worden teruggebracgt naar hun vaderland. MARKELO. Donderdagmiddag half twee ont stond door een tot nog toe onver klaarbare wijze brand in een berg plaats van verfstoffen, benzine enz. in het achterhuis van hotel Lieh- tendahl. Door de brandweer werd het vuur spoedig gebluscht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1