Uit den naad van MM Opgrauingen te Heerlen. Druk en Uitgave van G» Un Gate Hzn.t Haarstraat, Rijssen Nummer 95» Zaterdag 7 Augustus 1920» Gemengd Nieuws» Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsm ddags 12 uur. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags morgens 10 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijf ge ,vone regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. UIT DE TEXTIELINDUSTRIE. Het bestuur van den Bond van Loonbleekerijen heeft aan de be sturen van de Textielorganisaties mededeeling gedaan, dat door de leden van hunne vereeniging met ingang van 2 Augustus de vol gende riehtloonen zijn vastgesteld Weekloon en kalanderdrijvers uurloon f25, stukloon Y27. Appre- teerders, drogers, machinedrijvers, zengers, stempelaars, inpapierders, arbeiders in de perskamer uurloon f24.50, stukloon f26.50. Bègginne- lingen in het waschuis van f6 tot f22. Sjouwers uurloon f22 stukloon f24. Meisjes in het ruwmagazijn uurloon f16, stukloon f 18. V ol- vvassen opmaaksters uurloon f 15, stukloon f 17. Aanhaakster naai leeftijd, uurloon f6 tot 113, stuk loon tot 114.50. Kleine meisjes uurloon te beginnen met 1 o. i.ot dering van het eerste overuur) voor overuren 25 extra women betaald, >ov nachtarbeid 50 extra en voor Zondagarbeid 100 extra. SPAARBANKBOEKJES. De Directeur der Rijkspostspaar bank brengt ter algemeene kennis, dat alle spaarbankboekjes, uitge geven in de maand Augustus, en waarop de rente over het aige- loopen jaar nog niet werd bijge schreven, spoedig mogeliik tei verificatie en rentebeschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik gemaakt worden van om slagen met gedrukt adres, kosteloos aan de kantoren der posterijen verkrijgbaar-i Des verlangd kan voor de toe zending der tusschenkomst v an deze kantoren worden ingeroepen, welke alsdan bij de overname van het boekje een ontvangbewijs af geven. (St. Ct.) Door de directie van Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven is, naar M. van den Broek in 't jongste nummer van de „Veld post" mededeelt, een groot land bouw- en veeteeltbedrijf gesticht ten behoeve van het fabrieksper- soneel. De bedoeling hiervan is het ver krijgen van producten, voorname lijk melk en boter, van zoo goed mogelijke kwaliteit, ten einde deze tegen billijken prijs voor het per soneel beschikbaar te stellen. Er zijn reeds twee-en-twintig zwartbonte koeien aangekocht, welke op een enkele uitzondering na, alle zijn, ingeschreven in het Nederlandsche Rundvee-stamboek. Het ligt in de bedoeling den vee stapel geleidelijk uit te breiden door aankoop en opfok. Daarmee in verband staat de ontginning van woeste gronden, die door Ph lips is ter hand genomen. Deze gronden, schijnen van uitmuntende kwaliteit j te zijn en ver boven de gewone heidegronden, die cultuur worden gebracht, te staan. Door een te Rotterdam gc res- tigd filiaal van een bankinstelling j in Amsterdam werd voor eemgen tijd aan een bank te New York een aangeteekende brief verzonden waarin 50.000 dollar aan bankpa pier. Bij aankomst te New York bleek de brief slechts 45..000 dollar te bevatten. Het bureau Pauwen- steeg te Rotterdam werd met het onderzoek belast. Toen bleek, dat een der WdiencEu van het finaal j der h: 'v r accier -5ire i gehotiüu uwe ge 1 vrienden e e r - I vermiste 5O00 Uuiuvf gocue r maakte. Bij zijn aanhouding werd1 slechts weinig geld op hem bevon den. Hij deelde mede, dat een vroegere collega het grootste ge deelte van het geld in bewaring had. Deze collega was onzichtbaar, tot de recherche j.l. Zondag op het denkbeeld kwam op het Kager- meer naar hem te zoeken. Men wist nl., dat de collega een groot liefhebber van de zeilsport was. Inderdaad werd hij daar aange houden. Het bleek, dat hij van het geld een race motorboot en motor sloep had gekocht. Beide vaartui gen zijn in beslag genomen. 1 10.000 komt van het geld terecht. Het parket van 's-Hertogenbosch vertrok heden naar Hilvarenbeek, waar zekere Jan Heeser door den eigenaar van het buitengoed „Groe- nendaal", den heer B., is doodge schoten. De dader, die beweert uit zelfverdediging gehandeld te heb ben, is gearresteerd. Een 14-jarige Weensche jongen viel uit den trein van Hengelo naar Almelo. Op het station Al melo werd hij pas vermist. Bij wachtpost 6 werd hij gevonden, vanwaar hij naar het station werd gebracht, waar bleek, dat hij eenige bloedende hoofdwonden had beko men. ENSCHEDE. Zondagmorgen vervoegde zich aan het politie posthuis aan de Haaksbergerstraat J. Hofstra, wonende op het Path- mos. H. vertelde aaa den dienst- doenden agent, dat hij zijn vrouw met een mes zoodanig had bewerkt, dat hij niet kon zeggen hoe ze er aan toe was. Toen de politie zich naar het huis van H. begaf, bleek, dat hij zijn vrouw met een vlijm scherp knipmes een levensgevaar lijke wonde aan den hals had toe gebracht. Bovendien was de rech terhand van de vrouw, waarmede zij den aanslag probeerde te ver ijdelen, danig door het mes geha vend, terwijl haar bovendien in de lengte over den benedenarm een messnede van ongeveer 10 c. M. lengte was toegebracht. De man erkende, dat hij reeds lang met de gedachte had rondgeloopen zijn vrouw te vermoorden. Hoewel de vrouw van nek tot hals een groote messnede was toegebracht, kon dr. Smits constateeren, dat de hals slagader niet was geraakt en dat ook pe polsslagader intact was gebleven. Na verbonden te zijn, geleden nog. was bevallen vaneen tweeling naar het ziekenhuis over gebracht. en H. naar het politie bureau, terwijl zijn 7 nog jonge •kinderen door de buren werden verzorgd. De heer van Kleef deelt mede,-in de volgende vergadering met voorstellen te zullen komen inzake verplichte vleeschkeuring. In de 7 jaren die de coöp. slagerij heeft bestaan, zijn er op last van het bestuur al een drietal koeien welke tuberculose waren vernie tigd. Bij andere slagers hoort men zooiets nooit. Neen daarvan hoort men ook te Rijssen niet. Zou er onder de vele koeien die hier geslacht worden, nu nooit een tuberculeuze koe door- loopen Wie gelooft dat Tusschen haakjesTe Goor is een coöperatieve slachterij, waar men tuberculeuze koeien vernie tigd en de veel te hooge slagers winsten onder de verbruikers ver deelt. Wanneer komt in het tweemaal zoo groote Rijssen eens een coöpe ratieve slachterij Dat zou een waarborg opleveren voor goed en gezond vleesch r X. Markelo een zwervelinge, vrouw J. J. 'de V., gearresteerd, die in het Algemeen Politieblad stond gesig naleerd, daar zij nog 8 maanden gevangenisstraf tegoed had. Ook werd zij verdacht van een dezer dagen te Neede gepleegden dief stal van gouden en zilveren siera den. Zij heeft deze misdaad be kend ook bekende zij dat zij in 1916 bij R. te Rijssen f 100 had gestolen. De te Neede gestolen voorwerpen werden op haar aan wijzing op de grens van Rijssen en Markelo in den grond verbor gen gevonden. De heer F. Treep, onderwijzer aan de Clir. school alhier, is be noemd tot onderwijzer aan de Chr. school voor M.U.L.O. te Kampen. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 713 stuks vee. als volgt 1.50 Koeien 8 Stieren 40 Kal vereiï 7 Schapen 2 Lamme w 493 Biggen Prijzen Vette koeien f l'.20totf Neurenden f 3851 725 Guste f 325—f 615 Stieren 1 115f 385 Ossen ff Pinken f 285f 595 Kalveren f 75—f 185 Varkens f 210f 310 Biggen f 4.00—f 4.50 p Schapen f 25f 45.^p Lammeren f 20.1 35.- Handel vlug. Varkensmatig. 1.30 p. Kg. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. w. stuk. - per stuk. RIJSSEN. Ds. M. Hofman is beroepen te Genemuiden (2e maal.) De politie alhier heeft in een boekweitveld tusschen Rijssen en Wc lezen in de Tel. Met het opdelven van de vier steenen grafkamers bij het Aam bosch te Heerlen, is een hoogst interessante en wetenschappelijk zeer belangrijke vondst gedaan. Nabij deze plek bevond zich vroeger een kruisweg van twee door de Romeinen aangelegde we gen, waarvan een de heerweg van de oude versterking Coriovallum (Heerlen) naar Keulen. Bekend is dat juist langs deze wegen de Romeinen hunne dooden verbranden en begroeven en reeds vroeger werden aan den oostarm van die kruiswegen brandgraven gevonden, waarin urnen, vaasjes, vaatwerk, een gedeelte skelet en verder houtskool. Die graven wa ren dan omgeven door steenen. Ook met pannen bedekte werden gevonden. Bij het graven is men thans WEEKBLAD VOO R f, nit-r< rt- l'Ui;... V-1' WC-my! dr W'w-v ]'s» INGEZONDEN. i v ci i ivC i i S

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1