ao siKnsMn een naweide. 2 leste meHite Beffen, 5BINDSTERS Seinfeld leiiers ROGGE seinieid leners ROGGE Seinfeld leners HUIS D. EERDMANSJ Frfesctie Coëperieee zyiaei-EHiri-ireeiiiiig Rouwbrieven 11 Grossier in alle soorten KAAS, Heeren Winkeliers doen hun voor deel van den plaatselijken grossier te koopen. Ge bespaart dan hooge vrachten en dure verpakking. v éiten tien Te koop: bij P. SCHOUTEN, publiek verkoopen: publiek verkoopen: Vertegenwoordiger van de te Leeuwarden. Rijssensehe Drukkerij j G. ten Gate Hzn. Aanbevelend. Wieze „Kobusje kiek iej ees achterumme Heij wals 'eheurd van Siknstroatnkneg, Jonge was det nen baas, Det oarme Haskempken jaggen ne weg En alle aandren met 'n ebn teegn 't gaas. Refrein Siknstroatnkneg, Siknstroatnkneg skrieuwt nog ees een breef, 'n Poar hebter aaltied wille an en iej zelves wisse 't meest. Toew aii 't ees hadn ower de Geie en 'n Doem, Laggen der wat zich half kapot, Mer toej dee geste oewe vuu'leu neum, Hebt dee laggebreurs 'n neuze stot. Refrein. Ook heij 't wals 'ehad ower Skippersgoit Den was oew völ te rood Gin wonder kelken, det is veroit Der ook ginne van oew soo't. Refrein. Neet det oew den man te hatte leup Iej zint jums Demokraat. Ah néé, dèt was de chöse neet Mer 't zat um in wat aans. Refrein. 't Moatbeerntjen en dee hooge eums Woj allemoale op 't mat Mèr dee lessen bleef iej wa van 'n peels Dèt kom zoo in oew'n kroam te pas. Refrein. De Heern dee woj ook slim op 't buis Mer iej heuln oew lekker koes, Iejn zoln wa denkn 'k Heb eur miskien neurg Biej 'n ooln zin deure hoes. Refrein. Iej zoln wa denkn an oew Crediet, En an 't vekoopn van wos, Och ai 'n skot vol wichtere hebt Dee mun'n toch an de kos Refrein. En ai dan neet geerne an de pinne roekt Mèr leewer de lijn wat trekt. Dan muj wa smangs ees .skelmes doon Ook al is 't neet aaltied reg. Refrein. De Börgemeister had 't lelk verbruud, Toette de leu de vedeelge ofnöm Dieks daggendet geval ganw oetgebuud Wat zolt dee turfkèls un wille hemn. Refrein. 't Was Dieks begun'n um wos te vekoopn Det leeë der dikke op Det begreepn dee turfkèls taew nog neet Want dee zat de vedeelge in 'n kop Refrein. Dieks daggen 't slachthoes komp neet van pas, 'k Zal gauw goon aggeteern 'k Moake heele Riesen lekker nat Loat 't de Knotte dan mèr 's probeern. Refrein. Det slachthoes det mut van de baan Det koomp miej better oet A ij smangs waf duu' de wos wilt maaln Kuij 't better in oew eegne hoes Refrein. Dieks deé net of 't abetwaar Allééne de belastege brag Riesen köm der duu' in 't gevoar En det gung um noar fcn 't hatte. Refrein. Ees loatn bouwn en toew aggeteern Zee det was al wa roar. Mèr toeter eene huurn wol Toew was de pap pas goar. Refrein. Non muj neet denkn G-roffelbreur Det 'n Ivlokkendokter deg Det lösdoon van het abetwaar Allée'ne 't heil oons breg. Refrein. Oewn teegnstaand teegn het abetwaar Det brag oew eegn belang Dee zaake is non zunuekloar Vroag iej 't mèr ees an Bram. Refrein. Zee kaken ai nogs wier goat skrieuwn In 't a 1 g e m e e n e belang Zorget det 't dan ook leg kan liên Aans kriewwe d'r nun eêkel an. Refrein. Daj vegget vuu' de wigter en 't wief 't Stellet beslist op pries Mèr goat dan langs mm r egg en weg En doot neet wier zoo vies. Refrein. Een vrèdig lewn is oew 'egoond Van hatte, mèr wèèt hènig At Kloknderk met zin stöksken koomp Dan krieg iej wier labèndig. Refrein. Non dook neet langer ower 't abetwaar De leu weet 't non genog 'k Doo non nog ewn met Teuvelnaats Brengt oewe breewe mèr noa de Hog Refrein. 'k Skei der oet min'n woarheidskneg Passet op vuu' de Klokke zin'n stok_ En vuu' zinne popn en vuu' zinne piln Aans diggitte oew kapot Refrein. Wieze„Wiej hebt ne wal 'ekreegn". Wiej hebt ne wal 'ekreegn, Dieksman met zin Helmken. Hee kon der noa slèg teegn Doa' weere wiej alles van. Wat wadn ze helg de meuge Dieksman en zin'n pruttel Ze zint ter in 'evleugen Wat hak doa 'n wille an. Hee dee aait niks as laggen Asse der wier ééne op 't buis was 'ewès Wat nun kloot, dèt te der neet an daggen Dèt ze um ook ees kon'n kriegn. In 't eesen haj der wille an Want toew skreef wal oarug Mèr later raakne alleman Dèt kon neet langer zoo. Toew stopn um Derk ne pieppe En Dieks mus rookn Den leutte good begrieppe- Dan was 't froi zwoarn tabak. En de pieppe wol wa trekn Al smaakn um ook neet lekker Want Dieks begun te bekn Dèt kum van den B. Z. K. KLOKNDERK. Hiermede brengen wij onzen hartelijker) dank voor de vele be wijzen van belangstelling onder vonden bij ons Zilveren huwelijks feest. H. A. HODES. E. HODES— Efftink. Rijssen, 30 juli 1920. TE HUUR: Wed. J. STRUIK. statu..«.ie in ue rvfrïTUenscïïc nen, bij den straatweg van Rijssen naar Wierden. 1 jonge Geit en een Opfokvarken bij M. OP DEN DRIES, Hexel bij Nijverdal. Gevraagd OOSTERHOF. notaris te Rijssen, zal a.s. Woens dag 4 Augustus., 's nam. 2 uur, langs de perceelen, voor Mej. Gr. TER HORST aldaar, 250 vi m, onkruidvrij, zeer ge schikt voor zaairogge, aan garven notaris te Rijssen, zal a.s. Donder dag 5 Aug.,' 's avonds 6 uur, in het logement Koenderink aldaar, voor Mej. Gr. TER HORS 1aldaar, 325 vim, onkruidvrij, zeer ge schikt voor zaairogge, aan garven staande bij den Friezenberg. notaris te Rijssen, bericht den in zet voor B. WOLTERINK van en erf te Rijssen, aan de Wal- straat, groot' 2.60 are, bewoond door JANNES POORTMAN, staan de op f 2900. Toeslag Dinsdag 10 Augustus 1920, 's avonds 7 uur, in het loge ment Koenderink aldaar. worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. m J I uui«öiC:'i jiiijnjji ju jjm t Ujumjij; llliilHHIÜÜi ^!ü^ll|j!l|!l]!illli BS

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2