w GERMAAN Druk en Uitgave van G, ten C Hm, Maarstraat, Rijssen Nui iimer 94. Zaterdag 41 full 1920, Gemengd Nieuws. Ingezonden Mededeelmgen worden algemeen geroemd N.V. Rijwiel-Industrie V v I o Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor des DonderdagsmiddsTgs i uur. Advenentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdag morgens Ï0 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen-: per vijf gewone, regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Te deksel Dieks, wat kreej vleeri wekke wat vuu' de kletnpe. Ikëfcar ook nog wa manga wille an oewwe breewe, mer den Klóknderk kan 't um ook stabaant zegn. Ik gleuwe dej der ook neet helg-umme zint, dèt ter ook' ees eet* teeg n oew skrif, want atter biej de Kroon'e of Skutjen ees flinke kèls kömm vuu' 't een of 't a and re belang dan stun der op dee groote plakoatn dee ze hier en doar anplakn „DEBAT VRIJ' (of ter ook biej stun „Onofhank- luk" det week neet vaste meer.) En non zee'k oew ook wal an vuu' nen flinkn kèl den at ook wa lean hemn, det zum ees teegn- kuijerd, zoonder dej der Koksiaans umme wod't, want det waij "woen- neé. Nen doln hoond kon neet hei- •r wen on tieer staand, mèr ie] zint eü'roadsleu en jglodfi W - - slepn of. Ik heb aal tied edag' net as de woarschou wers van Klóknderk. Dieks en den Kraatnkèl oei Al- melo w£pt wa al léés en 'k hebbe 't wa good eh ad. Mer nog zag ik aln poar keer 'n stukn van Klókn derk in de Riesender Kraan te (weeceepapiekn zol iej wa zegn, wat det beteeknt hef Klóknderk oew at èzeg.) Ik daggen non wik Dieks ook ees 't een en aandern zegn, skoo- newals 'k wa heuvrig zin dej miej tookn wekke voo't 'n knokout geewt. Ik zin neet bange vuu' nen flinkn abbedoedas, mèr sito nun knokout det is te slim. Den van 'n Dikn steeln de borge- meister nen heeln hoop vroagn zol den gas neet wat aans te doone hem as ooit niejs veteln t En zölle non ook nog denkn dat de börge- meister urn doar oasum op gif? Den skeul aaltied zoo op dee slach- terieje en héë wol 't zelf geerne huurn. Ees was tum ioa te onzelig, de beeste kömn der nog smeerger oet as oet nen stal en zal Hermen ken oons non van zukke meuge wos in de hoed wiln l«atn vrêtn Zengt miej non 's eelke Dieks, wee zeej Wee of ik zin vroag iej .mèr efkes an oewn Helm of teuvellanteern, dee zaij non wa zoo wat wier ffoarn hemn. Dan skriewe wiej mekoar stukke in 't algemeen belang, doar hebt de leu tenslotte wat an. Iej bliewt de baas wa, doar hoew iej neet bange vuu' te wên. Miskien wor iej dan ook nog wals nen kee' roadslid, det woij jums zoo genne wèn en doarumme zoj ook wal nun ekel hemn an Koe- janshendrik den hef 't oew joa' of 'ewun 'n niet de stem indertied Den oöln kèl -heij der ook nog als gedureg innezat,- non 't Stun oew neet te knap, iej hebt zelns te volle root an'n hoalbopm, 't pas set oew volstrekt neet um van 'n aan der wat te zegn, denkt doa' mèr ees ovver noa. 't Zol oew aans nog wa wat weert j .wèn aj roadslid kon'n wodn'k j dénke dej direkt vuu'steln urn van Riesen Acne groote wosfabriek te m.aakn en dan wol iej wa. direk- teur wèn is neet Dieksmnn Iej zen'n wonnèer dej der good j oetzagn, non junken, vuu' zooveer 'k wee-te is det de eenigste kee' da ij neet lügn, want -iej hebt 'n heuwd as bin'ugoitsturk. Kèl, kèl, j det zuj wa neet hem van vleis van det suo't beeste atter kotns eene in beslag is ènomm, is Wa OelrI nee, dee zult wa v uu' janboezeroen 'wèn, is sneel: Demo kraal vrendskop en dan wok oew dit nog zegn breur, at Klóknderk oew tarnmet vaste hefzitn biej de kuper in de weegte teegn fraans' zinne skuttege, dan zuwwe oew 'n 1 lelm ees afdoon en dan kriej van miej ampul' nog nen skuppet, vestoat j det good heur Dieksman Genog kelken, de grooth van FUSSELVENNK, DE VLEESCHKEURiNGSWET. De voorbereiding' van de invoe ring der vleeschkeuringswet vor dert gestadig. Twee Kon. besluiten en ministerieele beschikkingen zijn verschenen. Aan het departement van Arbeid is thans in voorberei ding een leiddraad voor de ge meentebesturen voor het samen stellen van de verordeningen en van instructies voor het personeel van den keuringsdienst. Onder zocht wordt, hoe de gemeenten zich. het best tot samenwerking kunnen groepeeren om de kosten van de wet voor alle zoo licht mo gelijk te maken. In studie zijn plan nen voor eenvoudige s 1 a c h t- plaatsen. Zoodra deze werk zaamheden zijn algeloopen, zal aan Gedeputeerde Staten en aan de gemeentebesturen van het resul taat mededeeling' worden gedaan ter vergemakkeling en vereenvou diging van de invoering der wet. GEVAARLIJK VLEESCH. Naar aanleiding van de gevallen van v 1 e e s c h v e r g i f t i g i n g, welke zich in ons land overal voor doen, dringt iemand in het „N- v. t. D." erop aan, dat onze regecring Ge noodige "maatregelen, neme. fhans sterven er meer dan ooit runderen (oud en jong) aair tong- Gaar- en het vleesch dezer gestor- pen dieren wordt clandestien .in consumptie gebracht, vooral in Ge w o r st. DE BROODKAART. De directeur van het Rijks bu reau voor de Distributie van Graan en Meel maakt békend, dat als gril in broodkaart voor liet 145ste èjdvak, hetwelk ioopt van 50 full sot en niet7 Augustus a.s. zal die- teg de Rijksbroodkaart in de zwarte kleur op grijzen ondergrond. TEXTIELFABRIEKEN. Dé Bond van Textielonderne mingen in en buiten Twente heeft w richtloohen herzien. De loons- whooging bedraagt ongeveer 20 ■.WO op christelijke feestdagen werk voor avond-, nacht en Zon- dagarbeid wordt betaald met resp. 25, 50 eh 100 pCt. AUTO-ONGELUK. Op den weg van Wezep naar K am pen h ee ft Don d e rdag; i vond laat eèiïernstig auto-ongeluk plaats gehad. De auto van den heer de Vries, directeur der N.V. Eindho ven Zn., te Zwolle, slipte en reed tegen een boom de inzitten den. werden er uit geslingerd, in het ziekenhuis te Kampen werden de gewonden opgenomen; het zijn mevrouw van Hall-Bierensde Haan, die een zware hersenschudding be ls wam en wier toestand zeer ern stig is mevr. M. de Vries- i rvman, die een lichte hersenschudding kreeg ëh een gebroken sleutelbeen, haar toestand is minder ernstig, en de heer Gregory, die een been verwonding opliepde heer de dieren behoorden aan de coöpera tieve strooeartonfabriek „Reider- land". Deze laffe en lever,s wreede daad wordt in verband gebracht met de staking, aan genoemde fabriek. De raad der gemeente Zwolle heeft, besloten in honger beroep te gaan van -een besluit van Ged. Staten, waarbij deze, hunne goed keuring' hebben onthouden aan de regelingen der betalingen der on- derwijzerssahn'issen, wegens de be paling, dat aan ongehuwde onder wijzeressen bij zwangerschap het zelfde salaris zal worden uitgekeerd als een gehuwde. De Duitse® regeering heeft de processies uit Holland naar Keve- laer toegestaan. De namen moeten in triplo aan den duitschen, consul te Arnhem worden opgegeven, ter wijl de pelgrims hiét langer dan twee uu i" 1 'u toeven en hun eigen voccise! moe ten meebrengen. Te N.-Amstel werd een wielrij der aangereden door een auto. In bewusteloozen toestand werd hij pèj' auto naar zijne woning' te Am sterdam vervoerd, waar hij na en kele uren overleed. Vraagt onze Geïllustreerde Prijscourant Vries bleef ongedeerd. OOK EEN REDEN. Een verloofd paai' zou in het huwelijk treden. De jonge man be gaf zich naar de secretarie van de kleine gemeente, waarin zijn aan staande woonde, om den dag: voor ondertrouw op te geven de bur gemeester stond hem te woord, maar toen deze den datum hoorde gaf hij den jongeman te verstaan dat hij maar een anderen dag- moest nemen, want op den door hem genoemden dag had hij geen lust voor de papieren, enz. te zor gen, wantdan was het kermis. Te Winschoten zijn Zondagmor gen in een weide twee paarden gevonden met atgesneden hals. De RIJSSEN. Woensdagmiddag' trof den Wel eerwaarden Heer pastoor Mulder een ernstig' ongeluk. ZEd. wilde op een aanhangmotor een proefrit ma ken, waarbij hij op den En ter weg, ter hoogte van het Sanatorium, zoo ongelukkig kwam te vallen, dat hij per brancard moest worden weg gedragen. Nog dienzelfden avond werden hem de H. Sacramenten der stervenden toegediend. Heden was zijn toestand ietwat gunstiger. Vrijdag maakte de heer Bruggink met een 80 zijner catechisanten een uitstapje naar Arnhem. i ir/> V> e ,,i W-. Tv Ui Lit 1K.I tv/OjI: Cl uwuou-.c, v, w.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1