isensdag w Juli 1928 ROOKT RHim, orooto sip. 31? k ütfSB Aliiielo zuiuer gesmolten tmm\ ZüÉr ui- eo Bpeediiei vanaf 3ö cent per pond. H. J. VLOGTMAN. LANDWEER. W. SCHUURMAN. rs nog een partijtje 'JSr Inlevering van 'Wapenen, Kleedffig, enbij ontslag. Ingebonden* o i sviïz& l S 3 cJrirEN 1 zinken enliners f L5Ö I grootte f 165 fnalile thans nog 1: L8Ö* 'CU/rciagi-riiddag" "half drie ivosten voor. iedereen Advertentiën. STEENEN. H. F. TUSVELD W ui, De Burgemeester der gemeente Rijssen, brengt ter kennis, dat de verlofgangers" van de Landweer der lichting 1910b en 1916c, die in dit jaar uit den dienst ontslagen zullen worden, gehouden zijn al de hun voor Rijksrekening' verstrekte voorwerpen, met uitzondering van het zakboekje, op grond vain art. 31, laatste lid der .1. andweerwet, in te leveren. Zij zijn echter verplicht hun zakboekje bij die inlevering mede te brengen. Door den Commissaris der Konin gin in deze provincie is bepaald, dat de inlevering door de verlof gangers dezer gemeente, zal plaats hebben op OM 11 UUR Vdvl, in een der lo kalen van de l e Openbare Lagere School, staande aan het Schild, door den verlofganger persoonlijk, die bij de inlevering in burger- kleeding moet verschonen. Voldoet hij aan deze verplichting niet, dan wordt hij in werkelnO u dienst geroepen of gehouden voor den tijd van ten hoogste twee maanden. Zie verder de aan het Gemeente huis. aangeplakte publicatie, De Burgemeester van Rijssen, j. KNOTTENBEL'F, en zuk spul zöln ze oew hoaste in de magie stopn en allichte met dg bosskop der biej ,,'t. vlek is wier 'n dubjen op 'esloane'i i Non Dieks, det was biej nun slager den at' neet teegn het lösdoon van 't abetwaar was, 'k vroage oew woe' zal ter oetzien iiadste teegn itauflpei noar genne van oew weet Non Dieks, de zunne kornp ter wier dun' en dan rnuk nog 'u rut-, ken wat doon, 'k heb doai in n ezolshook nog 'n -paar slepkes heuj an de rille stoan, det müt lös en t is der nog wa nun heeln sjouw Buiten verantvv. der Redactie. Mijnheer de Wilt U s.v volgend e rem Reil;n teur, p. zoo beleefd zijn te plaatsen als nut- huk van den Heer spreekt van denken over veénei- Dan muj 't ook bepaald nog 's hemn ower clee vroage van me neer Kottebos want 'k gleuwe dette doar wa ne bedoolge met ha. jé de baas is um de dattig joarwoaos- lid ewes, at den zoo vat vrüg, uan is 't neet um suns, jonge Dieks, doar muj miej meer van vetelu want iej hebt 'n grootavestaand- zoo] zengt. - Lustert nons min knegjen, 't is miej eêleke neet begum n urn oew te ploagn, mèr iej hadncle vekeede karnmevoa, dee hebt oew op'cstok- kecl en doarduu' hej ook 'n hoop een tot vieaand 'emaakt. Laat 't oew non neet wier veleien en zengt oewe confroaters mer dak eur wa vveete vvon'n, asse eure „firma" Icël hebt dan Ioat ze zich hènig hooln, dèt vestoat ze wat d enk ik Dieksman, wjej zint nog oat m de ten®iej én iej kont wal hemn dQl n ka-ander der ook ne menege op noahoolt, luusterf dan noa goon ioad, iej hebt non nbg nun kop as nen toenharner, zorget dan daij n'e zoo hooit, en denkt tin deu bj.i-.en. aij miej dwingt, dan geet tei oew umme met oonze Jantjen zin stökn, dèt 't hagelt en weeijt en noew goa'k hen heuijti. Oewn vrènd ...KLOKNDERK. woord op het De jong De Heer De Jont „andere kringen" die het tapverbod. Tot welke kring de schrijver mij rekent weet ik niet, kan ik ook niet vermoeden. Laat ik evenwel ter voorkoming van misverstand of eventueeie vergissingen terstond zeggen dat ik j. coiang en nog bestuurslid ber. an de e e n i g s t e d r a n k b e s L r ij d e r s v e r e e n i g i n g h i er te r p l a a t s e Dus voorstander van elke doeltreffende maatregel welke tot gevolg kan hebben Minder drankgebruik min der ellende. Ma-ar dat wil volstrekt niet zeg gen dat wij moeten doen aan struisvogelpolitiek. Integendeel is '1. nuttiger, leerzamer en eerlijker de feiten te nemen zoo ze zijn en daar rekening mede te houden. Trouwe® het voorbeeld dat ik aan haalde n.m. het tapverbod, was niet enkel een argument maar ook een vergelijking, En evenals iedere vergelijking kan 't best zijn, dat ook deze een weinig mank ging'. Voorzichtig als men zijn, moet met vergelijkingen schreef ik op zettelijk": Het "gaat er e e n i g s- zins mede enz. Dat de vergelij king heelemaal niet opging mag men niet zeggen. Als men b.v; in plaats van Deventer leest Amster dam of den i laag, ia plaats van tapverbod, abattoir en men leest niet Voorst, Diepenveen 'en Stee nenkamer maar denkt zich daar voor de abÉJtoirlooze plaatsjes vlak bij de abattoirplaatsen of den Gel derschen" Achterhoek, en men ver anderd „beruchte kroeg" en bui tenroe ietcit" in vilus. rsnok en bui ten knoeiers en ten slotte voor. ge vallen van openbare dronkenschap gevallen van-v leesch vergiftiging-, dan meen ik te mogen zeggen dat mank; ging, maar eeni g' s z m s opging. Erzijn kwaden en kwalen in onze maatschappij w elke niet met vrucht dooreen gemeentelijke ver ordening zijn te bestrijden. Men wordt atlijd belaagd door gemeen ten waar die verordeningen met- bestaan". Zeer vermoedelijk verkiest üe heer Jong een tapverbod voor ge heel Nederland of een Schiet! am sluiting boven een Devetitei tap VerbodZoo ook verkiest oncler- geteekende een verplichte RÜks- keuringswet boven een z.g. Rijs-, sensche abattoir. Overigens dunk ik cl en jieei (Jé jong voor zijn nette en zakelijke wijze van polemiseeren en u mijn heer de Redacteur voor de opname. H. F. TUSVELD. er* nr ft a it* O T n.-* ,r*. t.*~ w® p® r\ s Eiatïf liiöïüisii is TT G 11 Groote voorraad verbeterde versteende CEMENT'PAN NEN, PUTRINGEN, RIOOLBUIZEN in verschil lende soorten, BETONTEGELS 30 x- 30 cM„ GRESBUlZEN, VLOEREN in rood en blauw, SCHELPKALK, LAND-' BOUWKALK, prima PORTLAND-CEMENT, witte en gekleurde TEGELS I5IJ5 en 1333 vanaf 5 et. Aanbevelend, zeer voordeeligc aanbieding Aajibevelend. Epftree I3w, Kmderen 5 -,g f Een „abattoir" betekentSa- menrotting van zieke koeien- J Machters in de aangreiuende Amieenten. lie naar alle abaftoirplaatsen. Slide eerlijke slagers zijn •or verplichte rijkskeuring. nder solide slagers (z.g. vü- rs) zijn VOOR EEN,ABAT- )IR. i overal OOK TE RUSSEN. en lasten voor* den finken slager en .een loonenden en daardooi" toenemenden handel m 1 r a u cl e 1 e u s ingevoerd vicesch. Rijssen,s abattoir geeft LA de cönsumptiê. L' Rijkskeuj-ingswetgeelt De verzekering da t'hen leesch dat gjj eet, afkomstig is van gezond vee. '\j ooi' het abattoir' beteekent: Vgu n en ten looze wi 1 sd oör- p'Ok A (]e fA het abattoir en voor Wil ze.'ik'1tl3 Rijkskeuring' 'v Voor eerlijke en welgemeeiVcu n c>®'orderingeIer olksgezondv..^ Gevraag! 15 a 20 duizend onge regelde steenen. Ook klejnei e pa.i- tijen komen in aanmerking. Aanbieding' aan W. BOSCH, EierhandelRijssen v.h.' W. Tusvéld, Groote Straat. 90 et. 75 ct. Voorhanden een partij dik en blank gerookt spek 95 ct. per pond, alsook dik en blank gezouten spek 35 ct. per portel f. "A ALA 1 Woi 'n kei Mèi ditjweek non \va, dat men'-wr On Plilunis gin berouw hoowt te henm det ze stemt hebt vuu „lösdoon", wat dag; oew doar van zengt 't is eêleke, Dieksrhen- ken. h P n US i-1 c :j s wit - v.„ f - 1 1 ".V ui imiiiüüiiiiiii L?3a H5&2 itiiiiiiiiiiüiuiiiüüiitiiii s Een abattoir betéekent 1 ■.■dl 1.1 jj; Willijli A ■-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2