(k en Uitgave van u. ten Klissen "li ga Nummer 91, sêv fes mBm GiltC iClXg "V t JÊ$A y ÏWmWm iür k s ft e Ifeas "#m fel lii ;:i feasawk spi o Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmiddas *2 uur. Advertenticn enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags, morgens ÏO uur; groote advertentiën eerder. Prijzen per vijf gewone'Jregels 50 cent, elke regel meer f0 cent. Voor den handel speciaal tarief* RIJSSEN. Heden (Donderdag) zijn door de rijks- en gemeente politie tegen een 5 tal inwoners van Rijssen proces-verbaal opgemaakt terzake het laten loopen van honden zon der muilkorf. Strenge voorschrilten zijn hier omtrent gegeven door den Com missaris der Koningin. Maandag zijn door de politie alhier aangehouel n een drietal jeudige zwervers, 11 tot 14 jaar oud, die de ouderlijke woning waren ontvlucht. Na behoorlijk van voedsel te zijn voorzien zijn ze onder politie toezicht naar Deventer terugge bracht. Zondag.- schijnt het in de Sik- kenstroate tengevolge drankmis bruik nogal erg rumoerig te wezen zoodat de politie meermalen moet ingrijpen. Voor veertien dager, wernen proces-verbalen opgemaakt wegens mishandeling, en j.l. Zondag wegenr. vernieling van glas-ruiten. kruidenierswaren waarin ook m was. En dus zeer schadelijk voor vlo gezondheid. Het spreekt vanzelf', dat de vee h -hoiiarts onmiddellijk cle politie waar- d eel nut is een ruime beigplaaisA 1 i afdeeling voor oen verr.oop va,' sigaren en sigaretten zal wordcij ondergebracht. Achter deze ;E daarnaast de ingang kelder.A'ch-ajpe!iuv\ de en deze vei zocht net lijk ter de afdeeling manufacturer^, een fatsoenlijke begrafenis te be- e ven eens een bergplaats en een zorven, waaraan deze. met veel ge- waschgeiegenhcid met w. c. Boven no,:„.en voldeed. een ruime bergzolder met Kantoor. ft o-, ri "-i Aan de opmerkzaamheid van den De winkel is teieloqjpsch. mevcwn besteancien verbonden. vocmts, maai met nnndci aan net Het werk fs uitgevoerd door der. Jtoeval, dat hij juist op het goede heer B. Nijhuts, onder architectuur - .«ogenblik de bedoelde slagerij .pas- wan den heer G. Platten. M ark tber ich t van M a a n d ag Aangevoerd806 stuks veerde volgt 156 Koeien 10 Stieren Ossen 40 Kalveren 8 Schapen 4 Lammeren 12 arkens 426 i hggen Prijzen Vette koeien f 1.25 tot!' 1.40 p'. Eg Het r at!' walgelijke toonèeitjes op ZonUV nu 'voor goed een einde is gemaa v Zaterdag is door den heer vee arts bij den slager B. ui de Spooi- straat een koe in beslag genomen, die reeds in staat van ontbinding verkeerde. Onder politietoezicht, is ne daver in den grond gestopt. ,-an Maandagmorgen, zijn op1 w om den veearts-keurmeestei ^^ersooji twee koeien van denzeild/r weg-crig van de markt verwij ziekte. /C zijn deze Op verdachte 'g.., vervoerd, dieren naai gj Jnien bang was misschien mAJXhicR hut. voor keui mg J,o-e sporingen der Dooi" de Opgespoord. Een van politie zijnzupc een slech- de dieren te yerkêeren, dat liet ten toesta van den eigenaar in de up vt:'rirgCsu>pt. gr^nci/sen- verbalen zijn opge- Pywegens vervoer van ziek majmtler vergunning van B. en W. v, /nar we uit vertrouwbare bron /nemen heeft de tooneelvereen. T. O. hare repetities hervat, /binnenkort kunnen we haar dus weer op de planken zien. De rechtbank te Almelo veroor deelde deze week Johan Olde R. al hier tot drie m n dge van gen isstrat We herinneren onze lezers aan het concert te geven door de Ai melosche Harmonie heden Zater dag in het Park. Door het Bestuur daartoe in de gelegenheid gesteld hebben we dezer dagen eens een kijkje in den nieuw te openen winkel dei- Coöperatie kunnen nemen. Het geheel is een prachtig gebouw en zeer geriefelijk ingericht. Door cle rechtervoordeur komt men in de afdeeling manufacturen en dooi de linkervoorcleur in de afdeeling vI s te Stieren Ossen Link/ ivalv/ren Vykens joggen I' ^phapengf .Lammeren ,(>05. Handel - vlug. i o/o p. wuk.i' -f 210 stulv'- f p. J p. stuk p. stuk oer stu i seerde, is het te danken, dat cl it „zieke beest niet kan verhuizen in cle magen der Rijssensche burgers. Maar nu een vraag die toch on- i willekeurig in je opkomthoeveel van zulk ziek vee wordt hier wel .geslacht, zonder dat het bemerkt I wordt En hoeveelvuil vleesch wordt hier dus wel aan cle man gebracht De slagers hier zijn tegen het ibattoir, vanwege het algemeen ./lang, natuurlijk, enne omdat jawel juffrouw Brave slagers! Publiek, pas op ie zakken op je dierbare gezondheid. X. (ingezonden.) Een slager hier ter stede bac een mooi koetje gekocht. He beestje was wel ziek, maar, wa deed dat er toe? Het was al zóö ver weg, dat het niet meer loopei kon. Wat nood Een wagen is e altijd wel te krijgen. En zoo were het dier, clat op sterven lag, toei het donker was in alle stilte oj "een wagen naar cle slagerij gt transporteercl. Juist toen het beef de genadeslag zou worden gegeve; 'k Ziirn man a _v ('t zal zoowat half twaalf ge wee; 's nun heèlen zet dood, he was 'zijn) komt daar toevallig de g, |»i Meur ees mien knegjen, 'k ha' vviln woggen toij rmej wierumme skreewn mèr non wotter miej èzeg, daij doar wel gin hoas met zeuTt maakn en daij 't dan nog wazoln (loon in clet Krentieh met den ,,mooin naam en dèt lèes ik neet meer zint clet geval met min'n breet; vuu' clee tied kree'k 't nog wals van dis-se of genne dentdagf len^ clak oew vroo of laate cval ees op 't glem zol komn. Non Dieks, unulak dèt onaf- iianklukke(A blèken neet: mèr lèeze en duu dèt t van vvekke neet tebes heujn, hak nog wa tEentjes tied, pegriep iej .- oewn oolclerjne dikke zeuvnteo-) en meente-veearts vooibij de siaget Z00(j00n(je vervaalt oew 1 Eli denkt hij, wat 'n rare lucl wals 'n betjen. 't Lekken nuej op fzoodooncle vervaalt oew 'tspifdan aie lucl wals/n betjen. 't Lekken miej op krijg ik daar in mijn neus, zooie de hiele en umclak bange was clet als een lijklucht. En kijk, da; m'ej de schadne nat zoln wodn, brandt licht in de slagerij. Zou h- toe?v Wil vu9 91 ook kunnen zijn er wordt t de]J a] hoaste yergeln harre, genwoordig zooveel ziek vee g t Was 't goHstökn van oonze slacht Maar neen, zóó onf; jantjen, (iej weet 't wa hee ha 'n soenlijk zijn onze brave Rijsse sljm been) non kelken 't is un sche slagers, niet. o-ebroVl^tnn^m ,en Van, völle Hij werpt die gedachte ver v; |00rt f ziek. Maar tochkom iaat restroo met opschudt, dan kuj toew voor alle zekerheid eens even ga; wa vuu' steln nin Dieks? zien wat daar aan de hand is. t E 200 toa as hoóneleer en En jawel hoor, 't was wel zo };oek1fetr za§ dag-gen j< yoo't: dèt I Lief koetje, maar yd zi, g Jp„° Jskkef'XnSlNod I dat t al m ontbinding vet keen wee'k wa daj 'n dik vel opn Ixilo- vóór het goed en wel gestorv hebt en vuu'' 'n kop nog froi dik- i ker, mer k wil non tog ees pro- beern ok oene, met .onze jantjen zin stökn, neet zoolange vuu' de plette hen kan strieken toij koak- roopt, good beg rep, m'n knegman Non hoof iej in 't vuutne nog neet te göln, zoo aij cleL-'s maangs doot, want iej kriegt neet meer. kleppe aij wa vedeend hebt, jonge nee, 't zol miej venoal spietn. Iej hebt 'n clattig breeye skreeuwn j in clet onafhanklukke blè'kn en aij daar wat an vedeend hebt loak in 't miln, mèr daij dèr cle meeste wille van op hebt, dat loew ik oew en 'n Klokndokter lug neet, clet weej óók, min junken Iej hebt nun hoop leu doar niks met te maakn hadn lelk zwat emaakt en cloarumme woel 't hooge tied dak oew zelf non ook ees duu' de spitsgarre jaage, 'n balg jukken oew, non zak 'n oew ees schobn met oonze Jantjen zin stökn, dèt knip duu' baasman Knupt non good in 't oor kelken wak oew hier èzeg bebbe, ak oew dan nog ees rips geewe dan weej w o a r n m m e en w o e m è't aij op de boet kriegnt, zee kèl dan begrepn. leen vvekke hekket al evvn annereurcl, daij noa 't miej vuu' kom froi helg wadn, op cle Börge meester umdette den van 'n Dikn 't abetwaar neet doon wol zee baas,'k wol wals weetn, v oeru'mme as iej doar zoo lelk umme wadn. ivhej dug daj den van 'n Dikn genne lien rnagt, is nin, iej doot tog neet met um te hoopeje 'k kan 't aans wa gleüwn want iej zmt nun slimn gas, non, noa ak heurre het den 't spil van zin va L °f vuu' ne dikke f 20000, twen- tig doezend guln, 't is gin klein betjen. Dieks iej vekoopt mênek ook vvos, non baas, atter in zon'n kotn tied zoovolle owerblif dan kan 't wa lukken, dan zitter froi wat an. Toew atte clet spil ekof hef, zolle toew nog eclag hemn an dee klanten v an n ooln ztolle ook eclag hemn an klanten koopn Vuu' zoo veer ak vyeête dutte neet te lioope met eur Garrat is wa Dieks Garrat za' wa, mun'n zeen datte zelf klantn krig- atte clee hemn wil. Zee Dieks 'k daggen zoodèt zal wa 0naf hank 1 ukke Demok raatse brooderleefde wen van det soo't as Dieks zin krentjen begriep iej 't wal jonge? 'n Psalmdichter zeg dan ook; „Eloe schoon, hoe liet! ijk is t dat zonen". Kelken denkt nog 's geduregan den balken en den splinter woek oew al 's mangs van veteeld hebbe heur rrim'n kneg Dieksman, det „cle Knotte" den van'n Dikn 't abetwaar neet doon woj kank-rmiej besbegriepn, want uen ha' joo altied êzeg det 'tdink neet deugn ,,'n prul" neumnet in zmne advertensie en non wolle 't zelf genne hemn, nee kêl, det bo ter noew tog ook te dikke op, is nin Hej van wekke dèt spil ook eheurd met dee koo detter in beslag is nómn biej éene van oonze slagers t Alut de tog glad biej hen hemn wes, nog te slèg, vuu' nun hond K-mmi?-. -rf:: <6?" S'V 3 Ir- JL I l', a

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1