Kennisgeving, m Siste Mode. G R A S G R A Irandmaarborg - maaischanpj j W. Schuurman, m een beste trekhond II li Advertentien* 73 O O IS S s publiek verkoope.il publiek verkoopen t Onderlinge F hom jgsslakkenm éel Kalfcout 20 pCt. f 6,35 Kaïniet 12 pCt f 5,20 DENKT OM vïAANDAGavond o 2 8 Loak oew ees ewn zegn, aj nons wier wat heut luln van de leu, dan muj dés bètter oetpluuzen, of'twa woar is, oew inlichtingsdeens zit wa good in mekoar, det muk zegn, mer hee inut nog sekuuder oetvis- ken. Non ziej wa zoo verstaandig de] nooit skrieuwt, dit of det is zoo, doaf hek bewiezen of getuuge van, mer iej lult ter aait omme hen, och joa, dan 1st ook voile makke- lukker om n'een of 'nandern duu'n drek te haaln, is non neet? Ik begrieppe wa, woerumme aij Ivloknderk zoo oetstukn en woej doa biej zint ekömn, det den 't was, mer ik begrieppe neet, woerumme aij zinne iemieliej der ook biej" haaln. Hadn oew dee wat in de weg eleg, en skreef ik ook ower oewe iemieliej In de skrif steet wa, „onderzoekt alle dingen", mer iej mun ze good onderzuukn bedoolt ze, doa met, beg riep iej Non muk oew nog te woare stoan ower 't parkgebouw. Iej zint ter woennèr ook ewes, toetter Clinge Doornbos was, mer zag iej non, det ter de witte ben re de boas speuln Non magt wen, det ze oew zagn en det ze zik toew hênig heuln. iej zint ter tog neet hen egoan Dieks omdèk wonnêr skreef, der iej der nooit kömn, want doar is uil ieder vriej in, of waij bange dai oewn neuze vuu'biej ekuierd hadn, en woij non de parkkemissie oewe goö wiile is teun'n Nee 't is wals good,, daij zelns ook ees ezeen hebt, dan hoow iej als neet van '11 ander te heu'n. Non muj ook ees ne keer 'n zetjen bliewn, aster bal is, dan kuj ook zeen of dèt wa good geet en ofter gin menskc baas speult. Alleman hi fter effen volle reg en alleman mag doa daansen, iej ook wa, min jonge. Ik harre dag, dèt de kemisssie maans genog was um alns zelf te reegein, zonder Dieks, mer iej schient al wier te mên'n det zon der oew groote vestaand neet good kan goan. Mer iej begriépt tog wal, Dieks, aij daansen kont en doar is ge- lêgnheid, dan daansiej tog, zoo De rneesen deet daanst heb nun witn bood amme, en as de leu zon der bood neet durvet met te doone, dan is det tog de skoold nog nêet van dee geste met 'n blik um n ha als", is wa Dieksman Ik gleuwe ook neet Dieks, daij good begriept, wat paftekeieer be- teeknt, iej pakt tenminsen al nun heeln zet pattekeleern an, deet heelndals niks met „oew algemeen belang" te maakn hebt, en de pat tekeleern vuu' oew eegn belang smeer iej 'n honnig dikke umn bek. Begint non ees an den balken van oew zelf en laat 'n splinter van 'n aander rüssen. Ik harre oew kotns al zoo mooj an 'n gank ehulpen. Iej wod tog wa gewoar wik zin en aijt dan good weet, skrieuwe wiej mekoar ook nog ees un pattekeleern breef, of arns aan over, doar hebt de leu ook wals wille an, daggen iej ook niet baasjen Iej hadn 't ook nog ower helg in n kop mer aster eene helg was, dan was iej 't wa. Dieks, Dieks, wat leut iej oew ken'naij non nog 'n betjen vestaand had ehad, haij oew neet zoo dikke maakt wat sputtern, wat sputtern aij deen. Doar wadn der nun heeln hoop deet wa gissen, wee of Dieks was, mer non weet ze 't'wal sekuur. Ik vunne 't aans nog wal reijaal van oew daij skreewn, dat de witte beure wa in 't parkgebouw mog- gen komn. Mer muwwe dan 't blik ook in 't hoes loatn, want doar maake wiej 't jums met kapot en doar heb iej_tèleef vuur, iej zint ter gleuwk in 't geheel al één keer' op ne oetvoerige ewes en akket eeleke zegn mut Dieks, dan gleuwk daj det dee keer nog deen um daij bange wadn det oew de kemissie en 't Riesender volk, in de kaate loern en det zoei nog wal leever neet hemn min'n knegman. En aij der non nog wier ees een* zwat maakn, in oewe onafhaanke- lukke krentjen dan kuj der better zin'n naam biej zetn, dan hoof iej dee lang duudlukke umwêge ook niet te gebroeken en dan muj de] ginne biej hoaln deeter niks me te maakn hebt.- lei kont wal mes 'n Helm geboo'n wên, mèr dan deug oewn Helm neet meer, hee is noa lek, kèlMaakt aij der met biej Klensman komt, das in de buurte, want iej loop niet gèrne veernon kelken dan koej ook wals gaauw nun bikéés kriegn. Zoo aij misschien wal weets Dieks hek min'n breef ook al ehad noa den kei van oew onafhaankeluk krentjen, mèr den hef 't miej wier esteu'd, 't was um gleuwk te per- soonluk en det is det man niet ewent want iej zint nooit pesoonluk en allied ewn Demokrates, dat weet de Riesender leu non ook wal,, Non hadn zëmiej walewoarschoüwd vuu' de onafhankelijkheid, mer ak oew dan wier lieurn bleern van „onafhankluk bownal dan daggen ik, och, die woarschouwers det zint leu, die at Dieks neet lien magt, Dieks is nun opreggen Demokraat- sen kèl en hee hef 'n groot vestaand noa atte zich vuu dut. Hee skrif alleene vuu' 't algemeen belang van Riessen en de Riessen- der en neet in 't belang van den kèl van det onaf hankelukke bleken en ook is 't er um vaste neet um begunn urn-wat te verkoopn. Mer non blik dak miej vergisset hebbe, 'k heb 'n neuze bes estod, doch det gebuud miej non neet wier, non at oonzen Riessender oetgever Tc-n Cate min stukke wal wil plaatsen en det is zoo mooi van Ten Cate, dèt oew stukke ook wal op wil nemn, zoo good aste minne, dèt week wal wisse. Dieks, zee kei det is in min'n zin „ONAFHANKLUK". Non ak oew veteeld hebbe, det oewn Helm lek is, non zal iej in oewn volgenden breef den iej skrienwt in 't algemeen belang wal wier een of aantier pattekeleer pe- soon on do nlo^to Iconop det" dan op ne fesoenlukke menere en laat de Riessender leu neet wier zoo duudlük zeen wukke eedie karaktertrekn aij hebt, en Dieks begint dan veural in 'n anhef van oewn breef met te vroagïi an den man deej onder bande nemt: woar- umme atte oewe breeve non neet meer mooi veend", want iej zint bliekboar van menege, dat ieder- eene oewe breeve mooi mutvin'n. Non hek gin tied meer aanders hak oew nog wiln vroagn wat me neer Kottebostog bedoeld zöl hemn, toen atte vrug„of Tusveld mis schien nun blik in de tookoms harre had". Non wee'k wa dèt nun goon vers to anti er mer 'n hall woo'd neurig hef en doarumme hak gèrne dat iej miej dèt is oetlèèn. Ook hek miej an oewen laasen breef vebeeld dai noar helg wadn op de Börgemeester, det köm tog neet um datte den van 'n Dikn 't abbetwaar neet vehuurn wol, is wa Dieksman. Aflijn doar kuijere wie nog wals neuder ower. Bettert oew junken, 't is nog neet heelemoale telaate, mèr hooit oew dan ook hèneg, en doot neet zoo as de vurige kee', want aij neet reg wilt broan, dan zak ter den duflel ees biej oettrekkn en dan zak ^ees probeern ok oew neet vaste kan jaagn biej de kuper in de weegte. Passet miej dus op, want ten Cate drok bes en ik blieuwe ownvreend KLOKNDERK. RUSSEN. Voor de rechtbank te Almelo stond deze week terecht Johan Olde. R. of B. alhier. Wegens diefstal van kippen_ en van een zak superphosfaat eischte de O. v. J. op 1 Mei Ijaar gev.straf. De rechtbank beval een nadere instruc tie om te onderzoeken of bekl. ook in de termen viel voor een voor waardelijke veroordeeling. De amb tenaar der reclasseering achtte hiervoor geen termen aanwezig. De O. v. J. persisteerde derhalve bij zijn genomen requisitoir. Ds. Hofman is beroepen bij de Geref. Gem. te Werkendam. Zaterdag vertrokken hier de kin deren onder geleide van zuster Koenderink naar liet nieuwe Ko loniehuis der vereeniging voor Kin derherstel] ings- en Vacantiekolo- nies te Oostvoorne, om daar een 5-tal weken te blijven. De uitreiking der Suikertaarten voor het 4de tijdvak zal plaats hebben' als volgt op Maandag' 5 Juli v.d. huisnum mers 1—500. op Dinsdag 6 Juli v.d, huisnum mers 501 1045'. op Woensdag' 7 Juli v.d Buiten wijk. De uitgifte zal alleen geschieden na overlegging van een schrifte lijke opgave van het aantal ge- fhnsieoen. Het Levensm.bedrijf. Mevrouw J. C. STORK, Hen gelo, vraagt Goed kunnende koken of genegen zijnde dit te leeren. Loon f 200, Tijdelijk p.a. Mevrouw STAM NijverdaL TE KOOP Te bevragen bij den uitgever. notaris te Pijssen, zal Zaterdag 10 Juli, 's an. 4 u;nlangs de per- ceeivoor Mr. G. J. Syueandv te Almelo, 8 perceelen, achter den Grimberg. notaris te Rijssen, zal a.s. Donder dag 8 Juli, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen, |P*%> De Heer WEERSMA, Denne nhorst, betuigt hierdoor ook namens dine familie zijn hartelijken dank aan Mejuffrouw NIJHOF, jj vroedvrouw te Rijssen, voor haar plotte en accurate hulp verleend pij de bevalling zijner echtgenoote. IE JONG Co. Amsterdam. Aan belanghebbenden wordt be- rcht dat de kwifantiën zijn ont- imgen en in den loop der volgende "'eken door L. NIJLAND (Booten- hts) zullen worden geïnd. Over 1919 was de premie weer lag. Men zie de kwitantiën. V er zekerden worden er aan her- Inerd dai het pakken van hooi, roo enz. tegen en om de schoor- eenen niet geoorloofd ismen jenke hieraan. R. E. DE VAAL, Correspondent, ijssen, Juni 1920. Van Gebks. Hegeman 6 perc. in het Vree. Van A. ter Harmsel Dz.: 6 perc. in het Vree. Van De. Stokkers: 2 perc. in het Vree. Van Gebks. Koedijk (fan Heedt) 18 oerc. in het Wps- Van Jhr. Coenén van den Oos ten hope 18 perc. in het Vree. 18 pCt, f 11.10, alles per 100 Kg, Dagelijks verkrijgbaar bij x 73 "n in m z I X 1 O 1 m 5 1 h o I 2: O n T| m c cn co m X n-i o 2 o m s txxx H H 0 x m r~ i!:; r- m m H liiiige aij kunt. Concert, te geven door de „ALMELOSCHE HARMONIE", op Zaterdag JO JuÜ a,s. dee avonds om 7 uur in het Parfc. Programma J. Sevillia, Marche Espagnole, M. Kley, 2. Overture Fantastique, A. Govaert. 3. Les Roses du Midi, Wals, Toh. Strauss, 4. Tannhaiiser, Fantaisie l'opéra, R, Wagner, Pauze. 5. Légende Héroique,Ouverture,L.Reijnaud 6. Mozaique sur l'opéra Faust, Gcunod. 7. Berlin bei Nacht, Ein musifcaüsche Btim- melfahrt, P. Lincfce, 8. Marsch. L, Montagne. XXXXXXWOOOCXXXXXXXXXXXXX!' O 73 .2: I Ti X /v l O iOOOOOO co p •-t 6) fü OOOOOO X XX 0 O 7) 'v V X 1 s000000000000000000i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2