Openbare Vergadermg i Hels me lieiisiroeie. Druk en Uitgave van G. les Gate Hzn,, Maarstraat, Rijssen Nadere bespreking Zwem-Inrichting* f Ntimnier 90* Zatercag Juli 1910, Mi Ingebonden* Gemengd Nieuws* op MAANDAG 5 JULI, 's avonds ACHT UUR, In het Hotel Koenderink* t j 5 wmm 1 1 ISmü I 1 %WÊ 1 w w j Pi spR-fs ianiB /vu-r'. is S^ggffigSg M fömm-. Wmm Inge-,oti den Stekten ene. te eenden ail„ deRedactie v„„ fclW^ 12 „ij. Advertentie,, ene. aan de D.nfckenj ,e Rijssen voaéfe vkw morgens >0 t*ar, groote aavertentien tx.i!- -t (Buiten verantw. der Redactie.) Mijnheer de Redacteur, 'Vergun mij naar aanleiding" van het ingezonden artikel van den heer Tusveldeen kleine opmerking te maken, 't Is niet mijn plan over Rijssens abattoir te gaan schrijven, maar over een gedeelte, dat de lieer T. aanhaalt, om zijn stand punt te verdedigen. Hij schrijft o. a.„Hebben we niet kunnen iezen, dat in Deventer' en meer plaatsen, waar de verkoop van sterke dran ken tijdens de kermis verboden was, de bekeuringen wegens open bare dronkenschap talrijker waren dan vroeger. Deze verorderingen zijn een soort fiasco geworden," Dat resultaat van het droogleg gen der Deventer kermis wordt al op verschillende plaatsen uitge speeld bij de aktie tegen lapverbod, nu moet het ook ai dienst doen men in andere kringen over het verbod denkt, móge uit onderstaan de blijken, meteen kan men dan zien, of 't goed is, alteen. te letten op 't aantal bekeuringen van nu. De Deventer correspondent van „Het Volk" schrijft o. m. dat De venter tijdens de kermis niet „droog" was, het tappen van an dere dan sterke dranken, b.v. bier, was toegelaten. Dan de ongunsti ge ligging' wat het verbod betreft; Voorst en Diepenveen zijn gemak kelijk te bereiken, even over de IJsselbrug ligt de Steenenkamer met beruchte kroeg en de Buiten Soeiteit, waar daukbezochte voor stellingen wérden gegeven, ligt in Voorsten viel buiten 'ttapverbod. Van het aantal proces verbalen wordt nog vermeld, dat de Kom missaris van politie had verklaard, dat voor hem de cijfers niets bêteekenden en dat de kermis dit jaar veel minder luidruchtig was geweest dan vorige jaren. Nu niet dat zinneloos gehos van halve en driekwart dronken menschen. Nu vielen de enkele gevallen van dronkenschap veel meer op en mogelijk was het vorige jaren on begonnen werk alles tegen te gaan. Heel waarschijnlijk heelt de politie het loffelijk voornemen gehad, aan de nieuwe verordening Hink de hand te houden en elke zichtbare, overtreding direct tegen te gaan. Het veranderde karakter van de kermis manifesteerde zich ook in het veel mindere gebruik der la waaierige kermisvermakelijkheden. &ew"nel;'^e!s 50 efce tegel meet- 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Uit de meerde processen mag das geenszins worden afgeleid, dat het' tapverbod heeft gefaald. Met dank voor plaatsing. H. DEjONG. Woensdagmorgen beeft hier een ernstig tramongeluk plaats gehad. Op het Graaf Otto plein zou een tweetal goederen waggons, beladen met rails, aan een moterwageh gekoppeld worden. De wagens waren in-beweging en konden door een detect aan de remmen niet tot staan worden gebracht. Zij liepen de helling af en sloegen, sn de bocht bij de' Graaf Lodevvijk straat en Hommeisehe weg ondersi boven. Een gemeentewerkman, die op een der wagens stond, geraakte onder de lading rails bedolven 'en werd verpletterd. Aan de orde HET VOORLOOPIG BESTUUR. vb ver in het Haagsen Woensdag gevonden he k van een.anhekencmis ..mg"- wsA :kle<d In een Bosch is li ik iw Kaalhoofdig, m zwart colbertcostuum. Op het lijk wei den bevonden een portemon- naie met eenig klein geld, benevens twee zakmesjes, een bril met étui en een nagelskhuier. De politie' verzoekt in lichtingen. V I usschen Horbach en de Lot ht is op Düitsch grondgebied het lijk gevonden van zekeren M. Spriets een Hollander, te I reebeek. woon achtig, die bleek vermoordt te zijn| De jongeman, die slechts 22jaai oud" was, was vreeselijk verminkt.j Vermoedelijk is hij dooreen schotf gewond en daarna door zijn be ïager(s) op gruwelijke wijze alge maakt. Een portefeuille met eei klein bedrag aan marken is hem ontvreemd, alsmede zijn fiets. Door het parket te Aken is me behulp der Nedeiiansche mare] chaussee een onderzoek ingesteld De fiets is hedenmiddag vlak b: de grens teruggevonden. Woensdagnacht is het boerenerv het Neisink, bij den Calckhof, eigö naar H. Valk te Heino, totaal a gebrand, waarbij helaas de onge huwde zoon Hendrik, oud 23 jaar en de meid, Rika Onderdijk, ouc 24 jaar, om het leven zijn geko men. Hoe de brand is ontstaan weet men niet, misschien door dei bliksem, maar zekerheid heeft mei: daaromtrent niet. De andere be woners het echtpaar Valk, als mede een gehuwde zoon met vrouw en twee kinderen, zijn, enkelen ir nachtgewaad, aan een bijna wisser dood ontkomen. De dienstbode heef nog een- der kinderen naar buitel gebrachtze schijnt toen weer naai binnen te zijn gegaan, om nog eer en ander te redden maar schijn door den rook gestikt, men vonc haar voorover liggende op dér drempel van haar kamertje. De zoon heeft blijkbaar de deur niet meer kunnen bereiken en schijnt 'pogingen gedaan te hebben door een dakraampje te ontkomen wat hem niet is gelukt. Ook de oude lieden zijn door een raam gevlucht. De oude man kreeg brandwonden aan hoofd en nek. Nog zijn ongevéèr 2ff varkens verbrand. De paarden en koeien waren gelukkig in de weide. vun aue ctiristeiijite en veie open bare scholen om mede te werken op den té Zwolle te houden zang- dag, gaat deze wegens gebrek aan deelneming niet door. Het ge meentebestuur van Zwolle was i bereid een subsidie va* f300 toe te staan. Ie Leiden begaf zich een ól-ja- rige dame, mevr. Wagemans, even naar builen. Op de stoep van haar woning werd zij vermoedelijk door een toeval getroffen. De vrouw viel op een ijzeren hek, waarvan een scherpe punt in haar hoofd drong met het gevolg, dat zij na eenige oogenblikken overleed". De nijverheidsruad heelt in een uitvoerig schrijven aan den minis ter van arbeid opnieuw de bezwa ren uiteengezet, tegen een te spoe dige invoering van de 45-urige ar beidsweek. De raad vestigt" er de aandacht van den minister op, dat de toe passing der Arbeidswet 1019 het voor vele bedrijven, welke voor een belangrijk deel zijn aangewe zen op arbeid door vrouwen en jeugdige personen onmogelijk zal maken om met twee ploegen te werken. De raad vestigt de aandacht op het belangrijk voorstel door de Engelsche regeering gedaan, om door vervroeging van den arbeids tijd ook in dezeTedrijven het twee- ploegensteisel om 8- uur mogelijk te maken. Vooral met het oog óp het rendement van het kapitaal, vastliggende in gebouwen en ma chines, komt het den raad belang rijk voor, dat de regeering hare volle aandacht aan dit vraagstuk zal wijden. In Oostfriesland is het yooral op de afgelegen plaatsjes onveilig. V rijdagnacht vervoegden zich drie vermomde mannen aan de boer derij van den heer J. Lühring te Bakemoor, nabij de Groningsche grens. Onder bedreiging met revol vers eischten zij de gelden dei- spaarkas op, waarvan L. de beheer der was. Toevallig was er 10.000 Mark in, één dag tevoren 300.000 Mark. .Met dat geld maakten de tot dusver onbekenden zich uit de voeten. sclien üoor „kwartjesvinders" te paw sen nemen. Een 22-jarig fong mensch, medebeheerder van' een scheepvaartkantoor, werd op de Grgoofe markt te Rotterdam aan genouuen door een als heer ge kleed persoon, f24.80 voor de 100 franc bood,... terwijl de koers f24,50 was. Het jongmensch volgde den man naar een herberg op de nieuwe maikt, waar diens com pagnon zich zou bevinden. Daar aangekomen troffen zij den com pagnon niet aan, maar wel een paar andere mannen, met wie zij tot tijdpasseering een kaartje gingen leggen. Het jongmensch dat m handen van kwartjesvinders ge\ allen was, verloor in een om mezien al het geld dat hij bij zich had i óoOö en 10000 franc. Een van de personen, met wie hij kaart gespeeld heeft gespeeld heeft is aangehouden. Dieksman wat heb M oew wat op n haals ehaald. Oewn Rlokn- dei k hai pas zoo van odder ewes en non zag ik ne kotns in 'n heel zet jen neet. Hee zal 't Wal wie' vuur 't gat hebn noa det iej um zoo hebt an epakt. Ik daggen, hee haalt 't non neet wier en dan was 't oew skoold dette umn lugjen was egoan. Iej zêifn det 't neet zoo slim whs' al gunge ook dood en dan ist ook wa zoo, want iej weet wal wat good is vuurn menske en vuur alleman. Mer Dieksmenken, Derk löp ter wa wier en hee is wal zoo wierig- k gieuwe, det 't de baas wier hls „vuur de weend" geet, dus kelken, iej zolt nog wa n hentwier mun'n woggen, begriep iej 't? O cj êsMÈéi OH'I hc i": tvbbatoif jiu Lrc-wii rjvl-. w TMPC" I Tj> r 1 j a-vjjokjwü vuui vies» v i j O V A; '2 i k.AJ~ j <x i 1 bg C i i C G11 'i j 1 'cl ikg W-n tri-vOiPC' van dis..iveioT-ririrr F1" laten Ach nnor. steerLc. men- t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1