ROOKT IMPERIAL CLUB 10 CT, VLINDERTJE 8 CT, 1 üf sosi n ui, ui zié li lira - f li le ïm'mit izïn, en z i li bi liiü i mi Bin I üf in 'e Heers in m 1 isi en imnie, les1 li al isin BIIE SMEfl TE LINTELO. f JULIANA-BANDEN 4" Vraagt de prima gebrande KOFFIE van G. J. P eddemors, Almelo verpakt in halfponds pakjes. 6 CENTS SIGAAR. Hedenavond om 8 uur Westïandsche Aardbeien Wed. I. COHEN Zn. BERIJDT UITSLUITEND H. HERMAN TER WEEL H. E. STRUIK. Vraagt uwen winkelier: wliipm Prima Vorstenlanden, zandblad. en Betuwer KERSEN NIEUWE AARDAPPELEN en alle soorten GROENTEN JSpf Correspondentie. Uit den Omtrek. P*S* Ziet onzt Etalage. le soort Paarsch merk 2e soort Rood merk 3e soort Blauw merk GROOTE aanvoer van mooie TEGEN GOEDKÖOPE PRIJZEN. RUSSEN. Uit het ons toegezonden jaarver slag van de vereeniging „Dagsa- natorium Rijssen" stippen wij het volgende aan In het tijdperk van 7 April tot 13 November werden verpleegd 27 patiënten, 8 mannelijke en 9 vrou welijke. Hoewel de resultaten gunstiger hadden kunnen zijn, indien enkele patiënten langer in de inrichting waren gebleven en deze niet vóél den tijd hadden verlaten, zijn die over het afgeloopen jaar toch heel goed geweest. Het aantal verpleegdagen was 2010 dagen, waarvan voor de man nen 610 en voor de vrouwen 1400. De uitgaven over dit jaar over treffen de inkomsten vèr, zoodat ditmaal een aanzienlijk tekort is ontstaan. Met groote dankbaarheid ver meld het verslag de aanzienlijke gilt groot f 25000, van wijlen den heer J. ter Horst J.Iizn. In de samenstelling van het be stuur kwam geen verandering. De leiding van het Dagsanato rium was toevertrouwd aan zuster C. W. Brussen, die zich op ver dienstelijke wijze van haar taak heeft gekweten. Het door X. ingezonden artikel is door hem teruggenomen. Van 't een op 't ander wordt volgende week opgenomen. ALMELO. Door een agent van politie werd op het bureau een levende ooievaar gebracht, die niet meer kon vlie gen en door de jeugd lastig werd gevallen. Het bleek aldaarJ dat het dier vleugellam geschoten was. Bewoners hadden in de buurt van het nest 's morgens in de vroegte een schot gehoord. Het is des te laffer, wijl de dader toch had kun nen weten dat er zes jonge ooie vaars in het nest waren, clie nog hulpbehoevend zijn. WIER DEN. Door cle marechaussee uit Al melo zijn de laatste dagen eenige personen bekeurd wegens het rij den met een fiets zonder licht. 1 Beleefd aanbevelend, 1 Verkrijgbaar bij "Hl Aanbevelend, *1t «1 ËË5 ll'llllllillllINlIlllllllIlllilllllllltilllllllllllllllllilllllllillllllIlllllllllillillillillillHlllliilislliiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiijiijiiHiiiiijiiiiijfi liüiüiii '"«IlilBi., 'iliiüüiiiili lililli ijüiiiiiiiiüi •üiii e

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 3