AST GOED iofeli G R AS INBOEDEL II GRAS wSchuurman. In de Rijssensehe Kaashandel vanai 30 cent per pond. H. j. VLOOTMAN. OPROE F, Openbare BAD- en ZWEM-INRICHTING TE RIJSSEN. Zij die willen medewerken aan de tot stand koming van een Bad- en Z wem-inrichting te Rijs sen worden- uttgeifoodigd ter vergadering DINSDAGAVOND 8 UUR in 't Hotel KOENDERINK. Advertentiën* Schönfeïd Wichers een perceel GRAS a lil mW W. TUSVELD. HERMAN F. TUSVELD, is nog een partijtje publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen Thomasslakkenmee} 18 pCt. f 11.10. Kalizout 20 pCt. 6,85 Kamiet 12 pC'L 5,20 M A 1 asr lik III notaris te Rijssen, zal Maandag 28 Juni 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen, ssg m 1 Van Erven J. S. Tusveld: 20 perc. in de Elsmaat, bij de Rassen, met 2 groote naweiden. Van Gebes. Koedijk (Jan Heedt) 16 perc. in Zuna aan den Blokdijk, bij Kièfman, met 2groote naweiden. Van den Heer J. H. ter Horst 12 perc. op het Helder, in den Grimberg, met naw. Van Mej. Joiia. Janssen 6 perc. in Seinenmaat, tegen Boer kamp. Van Mevr. Wed. J. ter Horst Gz.: 2 perc. in den Brugesch. Van J. Nieuwenhuis G.Jzn. 1 na weide aan Witmoesdijk. notaris te Rijssen, bericht den in zet van alles gelegen te Rijssen, voor de na te noemen eigenaren Bloemen en Tusveld - 1. VAR KENSM ESTER ld "met weiland, aan den Enterweg, groot 45.60 are. v. De schuur is in 1913 gebouw, voorzien van automatische voeder bakken en berekend op 160varkens. Staat op f 2350. D. Eerdmans 9. BOUWLAND, bii rk>.? TW—-■ nt;:, raas.i nferirms van uen Bur gemeester, groot 14.40 are, op f400, 1. C. Lammees 3. HUIS, waarin 2 won., met erf, in de Tabaksgaarden, groot 1.90 are, op f 1725. B. Beldman 4: GRASLAND en heide in de Leiding, bh zijn woonhuis, groot 96.50 are, op f 1200. 5. GRAS- en VEENGROND in het Schepereind, groot 57.80 are, op f 650. Toeslag Woensdag30Juni, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen. notaris te Rijssen, zal a.s. Vrijdag 2 Juli, 's avonds 7 uur, bij Schutjen te Rijssen, Van de Ned. Herv, Kerk 7 perc. bij Smal brugge, in Zuna. 1 in den Waterhoek. Van Jan Hegeman 10 perc. bij Barink, aan de Regge. VanGebrs. Hegeman 6 perc. in bet Ligtenbergerveld, bij den Kiekert. Van Antfe. Brinkhuis: 15 perc. in de Roomkoele, met naw. 7 perc. aan den Akkerdijk. notaris te Rijssen, zal a.s. Donder dag 1 Juli, 's middags 12 uur, ten huize van WILL. TUSVELD, aan de Groote Straat te Rijssen, als: secretaire, tafels, stoelen, spie gels, schilderijen, lampen, kachels, gaskooktoestel, slede, 2 rijwielen, enz. enz. notaris te Rijssen, zal Zaterdag 10 juli, 's nam. 4 uur, langs de per- ceelen, voor Mr. G. J. Sybrandy te Almelo, 8 perceelen, achter den Grimberg. Uit de hand te koop in het Opbroek bij I. HEIJMAN, op de Haar. Voor de morgenuren gevraagd Waar zegt de uitgever. alles per 100 Kg. Dagelijks verkrijgbaar bii RIJSSEN, 25 luni 1920. Ondergeteekende deelt aan zijne Geachte Clientèle mede, dat hij zijn zaak met ingang van 1 JU Li zal overdoen aan zijn zoon 'HERMAN. Tevens bedankt hij zijn begunstigers voor het zoovele jaren In hem gestelde vertrouwen en beveelt hiermede zijn zoon beleefd als zijn opvolger aan. Met de meeste Hoogachting en dank, RIJSSEN, 25 juni 1920. Naar aanleiding van bovenstaande, neem ik de vrijheid, aan het leaclite Publiek van Rijssen en Omstreken bekend te maken, dat ik et ingang van i JUL! de RUND- en VARKENSSLAGERIJ van mijn I/ader de lieer W. TUSVELD zal overnemen en hoop door een nette jen accurate bediening spoedig veler vertrouwen waardig te worden. 1 Met de meeste Hoogachting, Aanbevelend, I: il!ll!J!!llillll!il!ll!l iiaüiiiiiiiii 6 !lll!l!!!!ll!l!!lHj!i!!;i!illl!!!n!i!i:!!!!llillllilll!!l!IÖ!!!!!!l!!!i!l!II!!!II!l!,!!!!!!i!i!!!!l!l!!ilill!!llll!!!!!il!l!ij!!!ii!!l!!l!!!!!!!!ll!li!lllj!l!ll!!i!l:l!l!!i!!!iil!!!i!!!i!!{li \G lliHli!iilllllllilllllllll)!llljj!jllllllllllllllll![||||l!!iHÏi!lllllllll||i||li!liilllll|||||||||||||||||j||||||ii!|||!i;||||||||i||i|||i|||||||||||!!|}i|i||||[||i||||||||||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||||||i üüllill

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2