Druk en Uitgave van G e hbnv Maarstraat, Riksen Nummer 89* Tuni 1920. m Ingezonden. :Y,f ■y r 1 f .'flVi 1 WÊÊËmiM ki v'teW'i H k' tPM' l'tU. Ingezonden Stokken enz. te zenden aan de Eedactie voor des Donderdag ld gr VI uur. Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags morgens 10 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijf r-gek. 50 cent, elke regel meer f0 cent. Voor den handel speciaal Buiten verantw. der Redactie. De Verplichte Rijkskeur Nood zakelijk Goede abattoirs lapmiddelen, over bodig en kostbaar Prul-abattoirs uit den booze i Tot mijn spijt heeft geen der Raadsleden-voorstanders noch den Burgemeester het noodig geoor deeld hier openlijk en ten aan- schouwe van heel Rijssen de reden en argumenten op te geven of aan te voeren, waarom zij tot het laatst toe en met uiterste krachtsinspan ning hebben geprobeerd, als min derheid, het bewuste gebouwtje op den Mors als abattoir aan de meer derheid van Rijssensch bevolking up te dringen. Nu dit niet geschied is, wil ik terwille van hen die gaarne nog iets meer van de werking van e en go e d a b a 11 o i r wenschen te vernemen ten cn anati ineue- deelen. Het doel wat men met een abat toir beoogd, is wel op de eerste plaatszorgen dat voor de con sumptie goedgekeurd vleesch in den handel wordt gebracht. Tegenwoordig zijn er evenwel onderscheidene personen en groe pen van personen die bewezen en b e w ij z e n dat om dit doel te be reiken volstrekt geen abattoirs noodig zijn. Onder deze groepen van perso nen behoort zeer zeker ook de groep die zich noemtGedepu teerde Staten van Friesland. Deze groep personen heeft n.l. het plan v,a"n den gemeenteraad van Leeu warden om een goed abat toir te bouwen niet goedge keurd. Vooral den laatsten tijd zijn zelfs vele voorstanders tegen standers geworden. Waarom en waardoor, zal zeker iemand vragen. Wel door de verplichte rijks- keurwet, Waarom heeft men tot nu toe in 18 of 19 van de circa 1400 Ne- derlandsche gemeenten een goed abattoir gebouwd Omdat men meende dat men gemeentelijk al thans iets kon doen bij gebrek aan het eene atdoende middel de rijks- keur. Maar het is gebleken dat zoolang de keuring van vleesch niet voor geheel Nederland ver plichtend gesteld is, abattoirs dure lapmiddelen zijn. Het gaat er eenig- zins mede als met het verbieden van sterken drank of liet j van vergunningen in zekere p sen. Hebben we niet kun hei dat in Deventer en meer p! waar de verkoop van sterke T w. ken tijdens de kermis verboer was, de bekeuringen wegens op: bare dronkenschap talrijker v;m: dan vroeger. Deze soort verordeningen V een fiasco geworden, las men y 't eind van een berk j ilhi 'hl aergehjK Zoo zijn ook de enkele abate V een fiasco geworden als men e verschillende gevallen van vL.c vergiftiging leest, juist in pin: die voorzien zijn van een goed a b a 11 o i r. De uitgever dezer courant treerde een en ander dan o< duidelijk door het plaatsen v simpele berichtje over de vi vergiftiging in den Haag, vleesch ingevoerd uit den G schen achterhoek. Een gezin een lid bezweken. Als wilt hei abattoir van de baan is, p At zoo erg, want dat hebben den Haag wel, maar wel is dat jullie nog de verplichte keur niet hebben. En dit i v s jammer voor den Haag, in h ij- zonder jammer voor 't zieke gezin. Want was de Rijkskeur er geweest dan had men van uit den Gelder- schen Achterhoek met ongekeurd vleesch geen gezin in de abattoir plaats den Haag kunnen vergifti gen. Uit dit bericht bleek weer voor de zooveelste keer, de nega tieve resultaten van een abattoir. Nu is het opvallend, dat de frau deleuze invoer van ongekeurd vleesch aanmerkelijk is toegeno men nadat den laatsten tijd bijna overal de abattoir-heffingen zijn verhoogd. Niet alleen de accijnzen maar ook de abattoir-heffingen ma ken een dergelijk afkeurenswaar dig bedrijf loonend. Hoe geheel anders en doeltref fender zal de verplichte rijkskeur werken. De verplichte rijkskleur, waarvoor den Heer v. d. Geest, redacteur van 't Slagersvakblad, in 't hotel de Kroon zulk een vurig pleidooi hield. De verplichte rijks keur die voorgestaan wordt door deze regeering maar ook door den Nederlandschen SlagershondOok ondergeteekende heeft deze keur- dienst verdedigt in 't O. W. van 14 Juni 1919. De verplichte rijks keur voor geheel Nederland. Niemand zal deze wet kunnen ont duiken want nergens in ons land is oen plekje dat van deze wet is v rijgesteld. i dan behoeft de bekende Dr. Hoefnagel, directeur van't Utrech- v - abattoir, niet meer uit te roe ien Al bouwde ik ook een hoo- gen steenen muur om de stad, dan m g kon ik den clandestienen in- v;>.. - van Ongekeurd vleesch niet i gaan. Met z'n abattoir' kan ii Hoefnagel dit niet verhinderen maar wel zal hij dit kunnen onder lieu we Rijkskeur wet ook al o, i hij geen abattoir, want deze el komt evengoed in Enter b.v. H ia Amsterdam. 'En moest er dan toch nog eens slager zijn die koeien of var aan de keuring onttrok dan lit door de Keurmeester en i m enaren der belasting al spoe- opgemerkt worden. Opvallen un dit, daar zoo'n slager dan v illier aangeeft en ook minder keuren als gewoon, t zal hen opvallen als met de veel is, maar nog veel s p o e i- zal hen dit opvallen, ais aan gekeurd wordt. Want bij.ieder huis kunnen de ambtenaren gemakkelijker de mindere slachtingen constateeren als aan een abattoir. Op een abattoir waar voor keurmeesters en ambtenaren heele rijen koeien en varkens te keuren en te controleeren zijn, valt het mindere slachten door een sla ger lang niet zoo gauw in 't oog dan bij een slager aan huis. Het bestuur van de Rijssensche slagersvereeniging heeft dan ook al een tijd geleden meedere raads leden medegedeeld, dat het, zoo dra het gevaar van het prul-abat toir gekeerd is, direct zal komen met een adres bij den raad om de rijkskeur, zoodra dit mogelijk is, te willen invoeren. Hetgeen ik thans over deze kwestie schreef deed ik omdat ik het niet kwaad achtte, zoo deze kwestie eens van beiden zijden bezien werd. Uitsluitend voor de goede zaak die wij voorstaan. Zakelijk hoop ik dan ook geweest te zijn, zonder persoonlijk te worden, of mij te laten drijven door haat tegen per sonen. Deze laatste dingen was ik ook niet van noode, daar ik geen ge brek had aan argumenten. Alleen als men dat heeft en men is tevens wat haatdragend en despotisch aangelegd, zoodat men absoluut geen andere meening tarief. 'naast zich duldt, kan een mensch zich zeer gauw laten leiden door genoemde menschonteerende la gere instincten. Dan ook beoor deeld men een ander naar zich zelf. B.v. als iemand die met der gelijke neigingen behebt is veelal ZAAKJES heeft waar zoo goed als altijd wat achter steekt, denkt zoo iemand, dit kan niet anders, dat zijn evenmensch niet beter is dan hij. Bij tijd en gelegenheid hoop ik en wel zeer spoedig nog eens weer in 't kort uit een te zetten waar om onze vereeniging speciaal ge kant is tegen 't veelbesproken z.g. Rijssensch abattoir. Ik eindig dit stuk met twee vu rige wenschen le. Dat ons abattoirtje spoedig en voorgoed van ons mag zijn heen gegaan en 2e. Dat de Verplichte Rijks- keurwet spoedig voor heel Neder land van kracht moge zijn. Namens de Slagers vereen. Groote Straat 830a. Naschrift. Zeer gaarne had den wij onder dit artikel eenige opmerkingen geplaatst, maar door het late inzenden van de kopy is dit niet mogelijk. We hopen hierop terug te komen. Red. RIJSSEN. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 738 stuks vee als volgt 106 Koeien 5 Stieren Ossen 35 Kalveren 15 Schapen 5 Lammeren 13 Varkens 559 Biggen Prijzen Vette koeien f 1.20 tot f Neurenden f 340f 625 Guste f 310f 550 Stieren f 65f 195 Ossen ff Pinken f 225—f 510 Kalveren f 45f 185 Varkens T 210—f 290 Biggen f 4.50—f 5. p Schapen f 25f 65.p. Lammeren f 15.f 25- Handeltamelijk. 1.35 p. Kg. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. p. stuk. w. stuk. per stuk. Wij vestigen speciaal de aan dacht op een advertentie in dit nummer betreffender het oprichten van een bad- en zweminrichting. Laat niemand ontbreken, en dat oprichting kan worden besloten. 1 'v *M;T gages 'vVV-v- i iiO'j I" t ét li - 1 m i- i -<

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1