I zin l Druk en Uitgave van G. ten Gate Hz».,, Maarstraat, Rijssen ii _G' Nummer 88* Zaterda| 19 juni 1920, L -AM GGIvw m iga ösua# Aan onze abonné's* Ingezonden* Correspondentie* Gemengd Nieuws* SalSis® mams "WA - - c.W WÉ U - Vjg&* m&m ï-^m n wwji-Giw si^-3a#%y -:: •*-':- IÉ 4gfC j 1 ■0f &M .-.r J WWgj D. ia ^siss G§ w#S! MJSSÏT Ingezonden Stokken eng. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmidd; 12 uur. Adverientiën enz. aan de morgens 10 oor, groote adverientiën eerder. Prijzen t per vijf gewone, regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Burgemeester en W ethouders herinneren aan het bepaalde bij artikel 6 der verordening van Po litie ter voorkoming van brand, waarbij het verboden is, buiten de huizen of gebouwen zich te bevin den met een brandende pijp, niet gedekt door een dopje, brandende pijpen uit te kloppen en brandende sigaren of andere brandende voor werpen weg te werpen, aan welke bepaling tijdens de heerschende •droogte gestreng de hand zal wor den gehouden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgem. BOSMA, Lo.-Secretaris. De Burgemeester van Rijssen noodigt een ieder uit, die, hoewel niet op de laatst vastgestelde lijst van kiezers var. na te noemen col lege voorkomende, niettemin, als zijnde bestuurder of medebestuur der van een bedrijf van handel of nijverheid, aanspraak meent te kunnen maken, om geplaatst te worden op de KIKZ'ERSLi jSri voor de KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN in deze gemeente, vóór 1 Juli 1920 ter gemeente secretarie een aangifte in te dienen, waarvan het formulier aldaar kos teloos verkrijgbaar is. Rijssen, den 15 Juni 1920. De Burgemeester voornoemd, J. KNOTTENBELT. Burgemeester en Wethouders der gemeente Rijssen, brengen ter kennis van de be langhebbenden, dat de vorderingen ten laste dezer gemeente over het dienstjaar 1919 vóór of op den 30 Juni aanstaande aan deze vergade ring moeten zijn ingeleverdbij gebreke waarvan die vorderingen, als verjaard", niet meer zullen wor den voldaan. Rijssen, den 17 Juni 1920. Burgerneesten en Wethouders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgem. BOSMA, Lo.-Secretaris. - Volgende week wordt over het abonnementsgeld der afgeloopen drie maanden beschikt. Buiten verantw. der Redactie. Het was voor mij niet onverma kelijk toen ik, een paar dagen nh het verschijnen van het ingezonden stukje van den voorzitter der sla- gersvereen. alhier, waarin deze de overbodigheid van abattoirs tracht te betoogeiv'een. weekblad in han den kreeg, waarin ik een uitknipsel uit het „ütrechtsch Dagblad" vond, dat handelt over ergerlijke vleésch- knoeierijen door slagers. Het artikeltje, bevat uiterst leer zame lessen, waarom ik de moeite neem liet ter plaatsing in het „Weekblad voor Rijssen" aan te bieden. Tegenstanders van liet abat toir zullen er misschien door lot bezinning komen, uitgezonderd dan, natuurlijk, slagers, die hun „belan gen" door de werking van een- abattoir in het gecirang' zónden zien komen. Bedoeld stukje luidt als volgt aanzien. Bij den een-en slager werd een gansche koe in beslag genomen - liet dier bleek door ziekte gestor- ven te zijn, denkelijk mond- en klauwzeer bij den anderen sla- ger waren het drie kalveren die j in den winkel ten verkoop hingen, eveneens ongekeurd en ziek vee. i De koe was afkoipslig uit Ouden- i rhijn, de kalveren uit Werkhoven, b waar men de dieren uit nood had b geslacht. jj Al- het. vleesch werd naar het I abattoir vervoerd en daar onmidde- J lijk voor de consumptie afgekeurd. Ook in andere steden schijnt hetzelfde te gebeuren; ook daar probeert men de Rijksheffingen te I ontloopen en buiten' het abattoir om te slachten of in stilte vleesch uit de dorpen naar de stad te brengen. Den keurdienst van het abattoir te Utrecht viel het den laatsten tijd op, d at enkele slagers minde d a n a n d e r s aan het abattoir lieten slachten, terwijl toch de om zet in die slagerijen v.a.n denzelf den omgang bleek te zijn. Een onderzoek bracht- aan het licht, dat op enkele plaatsen van die slagerijen 'waren ingericht, waar in stilte werd geslacht, terwijl ook aan den dag kwam dat uit om liggende dorpen op vrij groote schaal vleesch naar Utrecht werd getransporteerd, afkomstig van ziek vee. Ook het vee dat in het geheim werd geslacht, bleek ziek vee te zijn, meerendeels koeien die aan mond en klauwzeer lijdende waren. Met het oog op een en ander werd een zeer strenge inspectie ingesteld, zoowel door den abat- toirdlenst als door de Rijksambte naren, door de laatsten vooral ook hierom, omdat men door het slach ten op verboden plaatsen de ver schuldigde IQ percent accijnzen ontdook. Die inspectie had tot gevolg, dat in de laatste dagen in twee slage rijen al het vleesch in beslag is genomen. Nu moet men niet denken dat dit geschiedde in kleine onaanzien lijke winkeltjes, ergens in een achterbuurt, allerminst. Het zijn twee groote slagerijen, wier clien tele voor het grootste deel bij den meer gegoeden stand viel te zoe ken, winkels aan de hoofdstraten, zaken, die men voor den verkoop van ongekeurd en ondeugelijk vleesch in het geheel niet zou Geen veertien dagen geleden knapte de Ütrechtsche Politie een jschipper in den Krommen Rijn, 'die in zijn schuit onder deklading jdood vee naar de stad smokkelde De inspectie van -het abattoir en •Je politie zijn op een en ancler Ucbe, P tendc-j v. .et rncr: 'ver moedt-, dat er méér in 't geheim wordt geslacht. 'Toen de ambtena ren Zaterdag een stal bezochten, in wijk C, waar men verdenking op had, vroegen zij wat die groote ringen en haken aan de zoldering hadden te beteekenen, natuurlijk materiaal om dieren aan op te han gen. De eigenaresse beweerde, dat- zij die ringen gebruikte om er gymnastiek aan te doen. De thans bekeurde slagers zullen eerlang voor den rechter moeten verschijnen. En nu de lessen die uit het bo venstaande te putten zijn Ten eerste dat abattoirs NOO- DIG zijn. Had men immers niet aan het abattoir te Utrecht ont dekt, dat daar door de twee be doelde grrroote(l) slagers opmer kelijk minder vee dan; gewoonlijk werd geslacht, men zou niet zoo spoedig op het spoor dezer fat- soenlijke(l) lieden zijn gekomen. De tweede les is dezedat men nu kan weten WAAROM de sla gers zoo tegen het oprichten van abattoirs zijn. Want waar een abat toir in werking is, daar is aan die brave slagers voor een groot deel de gelegenheid ontnomen, door hun geknoei de goê-gemeente te bedrie gen. En de derde les Als uw leven u liet is, EET DAN NOOIT WORST, en vooral geen worst van slagers, die hemel en aarde bewegen om de werking van een openbaar slachthuis te voorkomen, want daar steekt wat achter i OPMERKER. Drukkerij te Rijssea voor des Vrijdags- Voor den handel speciaal tarief. Aan X. Volgende week hopen we uw artikel op te nemen. Er ligt zeer veel copy voor plaatsing, het welk in de eerstvolgende nummers wordt afgedrukt. 0 Er heeft zich in Den Haag een zeer ernstig geval van vleesch- v e r g i f t i g i n g voorgedaan. Een oud-Indisch hoofdambtenaar is, naai de „N. Ct." meldt, het slachtoffer geworden van het gebruik van vleesch dat hem uit den Gel derse h e n Achterhoek in bedorven staat was toe- g e z o n d e n. De vier leden van het gezin zijn allen ernstig ziek geweest, doch drie ervan gelukkig hersteld. Alleen HETHOOFD VAN HET GEZIN IS BEZWEKEN. Hedenmorgen is brand ontstaan oo het emvKcernenj: der Gelder- sche stoomtram te Döétihchëm. Het tot de nok gevulde magazijn ging geheel verloren, de schade is aanzienlijk. Aan het Hollandsche Spoorsta tion te 's 1 ra ven h age, bemerkte een heer bij het instappen in den naar het buitenland bestemden trein dat hem een portefeuille waar in zich een aanzienlijk bedrag aan geldswaarde bevond, uit de borst zak van zijn jas werd ontfutseld. Bliksemsnel greep de heer den zakenroller, die de portefeuille reeds in zijn bezit had, vast. Ook de hoofdconducteur van den trein ver hinderde den zakkenroller te ont snappen, waarna de zoo op heeter- daad betrapte dief aan de politie werd overgeleverd. De Vierde Kamer der Amster- el amsche Rechtbank veroordeelde Jacob Luteraan, die als penning meester van den Ned. Sigarenma kers en Tabaksbewerkersbond zich schuldig maakte aan verduistering van 43.500 gulden, welke gelden hem in zijn functie van penning meester waren toevertrouwd, tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een betaling van 100 gld. als schadevergoeding aan den bena deelden bond. Zondag brandde ongeveer 44 H. A. heide af in den Holterberg. Te Laren heeft zich Maandag, na een bruiloft, onder de gasten een geval van vleesch vergiftiging voorgedaan 35 personen zijn on der geneeskundige behandeling. De landbouwer S. te Lierop, is door een auto overreden. Zijn toe stand is zorgwekkend. a WW Öt?S P»5« 2«H3K SB&g &7 -UW-W •;«r-sSK '■U-RCw :W •■.v-^vWViVci: -; "ï-wu.~, ÜË^bk SEÏQSSSCS: <CCEESS£S tC?

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1