L MPERIAL Rouwbrieven 10 CENTS SIGAAR, Muursteentjes W. Schuurman. Versche Eieren, Adverteert in dit blad. DRUKWERK AMSTERDAMSCHE SPAARKAS Vraagt prospectus, VOOR OUDERS VAN IEDEREN STAND. Bouwmaterialen, W* Schuurman. AGENT JE H. J. VLOGTMAN Een goed en billijk adres Rijssensche Drukkerij t I Damrak 48 - Amsterdam f 2.50 PER MAAND' CEMENTPUTTEN prima, portjand-cem ent» Coenraad Ehrenhard Fa» Gebr» Ni jeboer, Almelo •w I Rijssensche Drukkerij i G» ten Gate Hzn» i Witte en gekleurde in verschillende grootte en soorten vanaf 5 ct» bij Altijd VERSCHE EIEREN uit eigen HOENDERTUIN voorradig» Prijsopgaven kosteloos» ^r?BOAnSC Hi llllllllllllllill llilllllillllllllillllll IPIIIIIIIII Hilllllll! Commissarissen *Jhr. Mr. W. H. DE SAVORNIN LOHMAN, President van den Hoogen Raad der Nederlanden 's-Gravenhage Voorzitter. ¥Mr. E. J. EVERWIJN LANGE, Voorzitter van den Raad van Beheer van de Holland-Bank te Amsterdam. F. M. L. Baron VAN GEEN, Kamerheer en Particulier Secretaris van H. M. de Koningin Het Loo. ":A. G. Baron QUARLES DE QUARLES, Directeur van de „Holiandsche Hypo theek Bank" Amsterdam. Jhr. Mr. F. X. A. VERHEYEN, Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. GERARD VOORHOEVE, Lid van de firma H. C. VOORHOEVE Co. te Rotterdam. Directie TH. G. VAN HOOGENHUYZE. Wiskundig Adviseur Dr. H. EKAMA. Leden van den Raad van Toezicht. STORTING VANAF Voorradig voor gierkelders enz. CEMENTRIOLEN en BUIZEN. GRESBUIZEN, CEMENTPANNEN BETONTEGELS 20 x 30 c,M. LANDBOUWKALK, SCHELPKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en blauw en Aanbevelend, 2e Oosterhofdv/arsweg No. 125 hebben wij aangesteld als j voor den verkoop van onze be kende NAAI-, VVASCH- en KARN- MA CHINES. Schuttenstraat 21, Telefoon 318. Electrische inrichting v. reparaties. Prima NAALDEN voorradig. iiimmtniiiiniwinHnimiiiiiimiiiijPHiiitHmHiHwmmiitiimmffiiBimmroimiiitisiiiiiiiiiiiiitiiiitii»i;iitiiiiHiiB»i^^iiimii^iuiMBmiiiiHij|pimmiiimiiiiim^aiiiHm;mt!iHiBiHiiiiBmHiiiiiiiN»miiiimmiHmijÉ^i«itBiHriiaiiMisa^iH^m A worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. 10 Groote Straat 333, voor het vervaardigen van alle soorten is ae HAARSTRAAT 709 I tBW. AMCv..' IIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIII V- O O ;I.aaaaaaa.::.aa.:vv\AA.:0:!aXXXXXKX!:OOvOOOO%XXX!:00(XXX!:000%X)OOOOOvO(X)Ov OwvvXXKJOOOOOOOOOOC O !!!!!ll!l!lil!!!!ii!l!'l!llllll!!l!il!h ^^OvKJOiXXKSOOOOOööOïXSöïSOOOOOOOCJOOOOOOOOïJOOOCXJöOOOOtXJOOOOOOOOtSOOtKKJOOöOOCÏOOOOOOOoAj

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 3