VAST GOED O NG ET W IJ FE LD AMEUBLEMENTEN W. Schuurman. o yJ z O GRAS £Q 3 Eiken Vaten Wilt u een werkelijk prima sigaar? No. 12. TABAKSMATTEN 75 CENT. OLDEKAMP ZN. ENTERVEEN- Schönfeld Wichers Schonfeld Wichers Meubelmagazijn „DE POST" Damesfiets. BE MORS. Schonfeld Wichers t a m m 3 1 S m cr X 1 Schonfeld Wichers een flinke dienstbode Vorstenlanden-zandblad. 5 cents sigaar. GROOTSTE KEUZE /2V,-/ /A' /'/f D Q 2 K ROOKT DAN ONS RECLAMEMERK V publiek verkoopen publiek verkoopen: Lange Bisschopstraat - Deventer Thomasslakkenmeel ili publiek verkoopent LIJ ÜJ Of UJ H Of Z h= 1 X publiek verkoopen: T notaris te Rijssen, zal a.s. Dinsdag 's nam. 2 uur, langs de perceelen, 35 perc. gras en 30 perc. KLAVER wassende in het Enterveen. Aan wijzing doet Van Alphen. notaris te Rijssen, zal Woensdag 16 juni bij inzet, en 14 dagen later bij "toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen, alles gelegen te Rijssen, voor de na te noemen eigenaren Bloemen en Tusveld 1. VARKENS MEST ER IJ met weiland aan den Enterweg, groot 45.60 are. De schuur is in 1913 gebouw, voorzien van automatische voeder bakken en berekend op 100 varkens. D. Eerdmans 2. BOUWLAND bij den Enter- weg, naast het huis van den Bur gemeester, groot 14.40 are. J. C. Lammers 3. HU SS, waarin 2 won., met erf, in de Tabaksgaarden, groot 1.90 are. 13. Beldman 4. GRASLAND en heide in de Leiding, bil zijn woonhuis, groot 96.50 are. 5. GRAS- en VEENGROND in het Schepereind, groot 57.80 are. loont het de moeite van de reis, om ons magazijn te komen bezoeken, wanneer U meubels noodig hebt. ALLES UIT VOORRAAD. 'M-e R A 'k//. D* AAyJJcn- cm AAzzj-AJAcm. Te koop een zoo goed als nieuwe Te bevragen bij den Uitgever. Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden door ons tegen DENZELFDEN PRIJS GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NIEUWENHUIS. is pCt. f n.io. Kalizout 20 püu f 6r85 Kaïniet 12 pCt. f tp20 alles per 100 Kg. Dagelijks verkrijgbaar bij am /-/ >/- ccm y notaris te Rijssen, zal a.s. ponder dag en Vrijdag 17 en 18 juni. tel kens 's avonds 7 uur, bij Schutjen, voor de Stad Rijssen, 140 perceelen, wassende in de Mors. Aanwijzing doet de opzichter Lig- 3 i H 1 yj M ijlillillii!! tenberg. notaris te Rijssen, zal Zaterdag 19 Juni, 's nam." 2 uur, bij de Jutefa- briek te Rijssen, een groote partij, geschikt voor waschkuipen en voederbakken, be nevens brandhout. In een burgergezin alhier wordt gevraagd Loon 200 gulden plus kost ên in woning. Brieven aan 't bureau v.d. blad. ss ï-f-tZ-re/A//-■cï'c/c*? c/c G.ZS3ES! /z-ï-y XsCM /z-oyz mïcZ I'd /'ryyc/. AA es y'/ïyycM iza-M /fcZ iz/&e^ac/? ycc&ct- m-Zc c/zc- i'zzzv zzyz Z.J.T/tz z? z.zz>Z //yz'zz - z/<:v z ■zy'Z/zy z: z//(S w/ -yz l< bJD V SB illlliilltiilllilIllllllillUihlMiliillllllllllill

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2