Kennisgeving. "Druk en Uitgave van G* ten ien Kostelooze Inenting. Nummer 87 Zaterdag 12 juni 1920 .klmmw. - "K- &7ïk ingezonden. Sportnieuws. Gemengd Twentsch N ieuw s. lm 9 r-J ww L,:d h - i®l W *"9^ 4 i '^s pee lG •- v L» - 3 ÈLÉ 1%1 *- - - - 4 e..»..» lct t- Ingezonden Stukken erz. te zenden aan de Redactie voor des Doncierdagsmiddag;: 4 2 «t* morgens 10 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen per vijf gewone tegel 50 Advertcnti da enz» aan de Drul; elke rcvL meer ïO cent. Voc te Rijssen voor des Vrijdags- handel soccLaf iariek Burgemeester en Wethouders dei- gemeente Rijssen maken bekend, ingevolge artikel 18 der wet van den 4den December 1872 (Staats- j blad No. 134), gewijzigd en aange vuld bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad No. 208), dat op Zater dag, den 12 juni aanstaande, des middags te 12 ure, in een der lo kalen van de I O. L. school als mede op Woensdag löjunia.s. op hetzelfde uur, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze in enting en herinenting. Men wordt verzocht het huwe lijksboekje of den Rouwbrief mede te brengen. Rijssen, den 10 Juni 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd KNOTTENBELTBurgem BOSMAlo.-Secretaris. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 588 stuks vee ais volgt 160 Koeien 13 Stieren Ossen 50 Kalveren 5 Schapen 4 Lamngeren 10 Varkens 346 Biggen Prijzen Vette koeien f 1.20 tot f 1.35 p. Kg Ne uren den f 37;»—f 690 p. stuk. 61.0 p. stuk. rui En ais dan een verstandig raads- i'Tid zegt bang te zijn dat hetding Leen strop zal worden, clan heeft een zeker ra 1 uii te roeper t De heek.' b tiers in den Raad de: to iken aan een zet -r - en ziin zweep. dslid Beu nog aen moed ijs dat eens! eurig ik lei- »oü MARKELÖ. Zondagmorgen is de woning van den landbouwer G. („Honde- Albert") sr Stok hum door brand vernield. De oorzaak ligt ongetwij feld aan een gebrek in den schoor steen. Van den inboedel is weinig gered het vee liep reeds buiten. Alleen het huis was tegen brand schade verzekerd voor de geringe som van f 1200 Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren V arkens Biggei 340- 21.0 i f 230—f 540 /o p. 295 p. p. v hu k stuk stu k Stuk stuk er thansn 'het beter abattojr w dan hoon voorstanders ackien reach! t en n d: r 215 i Schapen f 35f .-- p. stuk. Lammeren f fper stuk Handelvlug, Buiten verantw. der Redact! Burgemeester en vVethoüöers van Rijssen vestigen er de aan dacht op, dat de algemeene ver wachting is, dat in de komende winter- en voorjaarsperiode een vrij groote werkloosheid is te ver wachten onder de arbeiders, werk zaam in de LANDBOUW, TUIN BOUW, VEENDERIJ en daarmede annexe bedrijven. De arbeiders, die straks in den winter bij werkloosheid aanspraak willen maken op uitkeering uit de kas, dienen minstens 6 MAANDEN gecontribueerd te hebben. Daarom wordt aangedrongen om zich ten s p o e d i g s t e aan te sluiten bij cle werkloozenkas en in elk geval vóór 1 Juli e.k. Eerst dan heeft men straks aan spraak op uitkeering. Rijssen, 11 Juni 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, KNOTTENBELT, Burgem. BOSMA, lo.-Secretaris. RIJSSEN. Onze plaatsgeuoot de heer A. Schovers slaagde dezer dagen voor kommies bij 's Rijks Derecte Be lastingen. Maandag kreeg de winkelier Hodes in de lulianastraat vreemd bezoek. Terwijl' de eigenaar een oogenblik in den winkel vertoefde stapte het paard in een winkelruit. Het ongeluk is nog al goed afge- loopen.'Het paard een groote snede in zijn poot, Hodes een paar kapotte ruiten. AB ATTCHRS Als bewijs hoe afdoend ec u abat toir werkt bij ,de uitvoerinw den keuringsdienst zij vermeld dal achtereenvolgens in twee plaatsen n.i. Den Haag en Haarlem waar GOEDE abattoirs zijn, ernstig gevallen van vleesehvergiftiging zijn geconstateerd. Men zal begrijpen wat de resul taten zullen zijn, als op een plaats geen goed, maar een prul-abattoir bestaat. Of destijds de heer v. d. Geest uit Amsterdam ook deskundig bleek toen hij de abattoir lapmiddelen noemde. Wat moet men wdj denken van raadsleden die zeggenjuist dooi den heer v. d. Geest tot voorstan- der van 't prul-abattoir te zijn be keerd Wat te denken van een Burge meester en van raadsleden-voor standers die meenen dat, als een abattoir desnoods gebruikt kan wor den door n slager die het in hoofdzaak wenscht te gebruiken voor andere doeleinden dan voor slachterij, dat zoo'n gebouwtje dan ook wel geschikt is voor de vlees.ch- voorziening van een geheele plaats? Dan moet men toch wel tot de overtuiging komen, dat dergelijke heeren precies evenveel weten van een openbaar slachthuis als een kat van de zevenster of van Mars. Neen mijne Edelachtbare Heeren als- het prulabattoir geschikt blijkt voor één slager is juist het bewijs i geleverd dat het ais abattoir een zcopend ge-, dat ze dit in xincnaantoon en. gaarne bereid hen f van antwoord te dienen. Maar dan gaarne andere argu menten als die wei ice zij gee/oon zijn in den raad te'gebruiken. De overtuiging van ai de dappere tegenstanders 6 awLLÓenJdie den f moed hadden ter 'elfder ure het :ere:i, x an a 1 degenen die mee woord en daad de opening hebben helpen verhfn- f deren is, dat Rijssén is ^.'gebleven voor .eèn dv,:; By gil r oe: p, 'Vaa.r a.;or o Wahciériin iiéif 'eehfhaliT leiKnmr zullen gedenken, HERMAN T US VELD, Voorz. Rijss. Siagersvcreen. spéél t deze De In een goedgespeelden wedstrijd st R. V. j.l. Zondag L. P. van rnelo te slaan met 1-- 0. O- !->. 3de klas N. V. B. kail R. V. trótsch zijn op overwinning. reserve doelman heeft hiertoe bizonder veel bijgedragen. Hij wist steeds op het juiste moment op te treden. Moet het woordje reserve nog niet weg R. Akers. LBlCOWS. respa.; 4 bi s ei nds nji-K tu t vfd d van Riampen heeft :n droevig ongeval Het schip '„Nieuwe logeveen werd door Naschrift. Om den schijn van partijdigheid af te werpen, nemen wc bovenstaande op. We willen zooveel mogelijk beide partijen het woord geven. Red. ALMELO. Vrijdag en Zaterdag heeft de wed. v. O. alhier ie doodelijken angst verkeerd over het lot van haar twee jongetjes, een van elf jaar en een jonger. Ze waren en 'ze bleven weg en niemand wist ze te vinden. Ieder dacht aan een. ongeluk. Tot Zondagmorgen de snaken in Bornerbroek werden aangetroffen en naar huis gebracht. De oudste had zoo'n mooi boek gelezen „De twee zwervers". Dat vond ie zoo prachtig, dat ie zijn broertje bij de haml nam en het gelezene in' practijk bracht Drie dagen hebben de jongens rondge zworven, o.a. tn YVeerselo, Borne en Bornebroek, een echt zigeuners leven leidende een onderdak voor den nacht vonden ze in een schuur. DELDEN, In de buurtschap Wiene werd de vorige week in een sloot het |jk gevonden van een boerenknecht R., op het erve ten Dam. De on gelukkige, die aan zwaarmoedig heid leed, was reeds geruimen tijd onder dokters behandeling. dezer 'öag< plaats gel Zorg" van ters voortgetrokleen'bij het opvaren van cle Goot, terwijl schipper .Boer- tien aan boord bleef om te staven en op het zeil te passen. Bij het onverwacht omslaan van het zeil. schoot het vaartuig naar het mid den en sleurde de moeder en een der meisjes mee te water. Toen dc schipper de lijn inhaalde, werd al leen de vrouw daaraan opgehaald, doch de 15-jarige dochter was in de diepte verdwenen. Eerst veel later werd haar lichaam met de dreg boven gébracht. De toestand der moeder is nog steeds bedenke lijk. Maandagavond werd op Hooge Boekei te Lonneker het lijk ge vonden van den 27-jarigen onge- huwden sigarenmaker de Jong, die kort te voren in dronken toestand in gezelschap was van zekeren M. Hoe de J. om het leven is geko men, wordt door de marechaussee onderzocht. Bij het station-emplacement te Leiden is de assistent Bronkhorst i door een rangeerende trein gegre- j pen. Hem werd een been afgereden. Uit de Friesche bouwstreek ver j trekken arbeiders naar de ver- j woeste streken van Frankrijk om behulpzaam te zijn bij den vlas- bouw en bietenteelt. Een 2-jarig jongetje te Garijp (Fr.) slikte een boontje door, dal- in de keel bleef zitten. Het jongslee stierf kort daarna door verstikking. Te Twello is een 12-jarig jon getje door een auto doodgereden. /'a'r 'p W,. i"~ j WJT j ,4-'.'' V.'' 4; ,.-:*4. e 444- f:'%A yL' 44 Ij k;. "v. -'- ALT-• I f»v jjGg' g T T .»<-5 3 lAtzri*'? '4 ,ii.ï'v 4. A ^MOkl t*-tï tl ;L (J 1 V' O O l 11 él LI 40 f 1 1 o C3C, ~-f 6. L) a "7-R T ,1 ,A'.Ti 1 [7 vErgv V l~\ V -»> - v--f -

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1