n VAST GOED G R A Eiken Vaten JULIANA-BANDEN W. Schuurman. R. V. I - LA PRIMIÈRE L Rouwbrieven Muursteentjes W. Schuurman. t :/f Schönfeld Wichers ENTERVEEN. Schönfeld Wichers Schönfeld Wichers noodhulp-dagmeid Bouwmaterialen. W. Schuurman. AMSTERDAMSCHE SPAARKAS Vraagt prospectus. BERIJDT UITSLUITEND J. H. HERMAN TER WEEL J. H. STRUIK. ZONDAGMIDDAG HALF DRIE publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen: CEMENTPUTTEN prima portland-cement. D amra k 48 Amsterdam f:2.50 PER MAAND. 1 VOOR OUDERS VAN 1ËDERËM STAND. jj M. Thomasslakkenm eel Kalizout 20 pCt. f 6,85 Kaïniet 12 pCt. f 5,20 OM EEN ZILVEREN MEDAILLE. Entree 15 cent. Kinderen 5 cent. I Rijssensche Drukkerij 1 G. ten Gate Hzn. i Witte en gekleurde in verschillende grootte en soorten vanaf 5 ct. bij Adverteert in dit blad. notaris te Rijssen, zal Woensdag" 16 Juni bij inzet, en 14 dagen latei- bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen, alles gelegen te Rijssen, voor de na te noemen eigenaren Bloemen en Tusveld; 1. VARKENSMESTERU met weiland aan den Enterweg, groot 45.60 are. De schuur is in 1913 gebouw, voorzien van automatische voeder bakken en berekend op 100 varkens. D. Eerdmans 2. BOUWLAND bij den Enter- weg, naast het huis van den Bur gemeester, groot 14.40 are. J. C. Lammers 3. HUIS, waarin 2 won., met erf, in de Tabaksgaarden, groot 1.90 are. B. Beldman 4. GRASLAND en heide in de Leiding, bn zijn woonhuis, groot 96.50 are. 5. GRAS-en VEENGROND in het Schepereind, groot 57.80 are. notaris te Rijssen, zal a.s. Maan dag 7 Juni, 's avonds 6 uur, in „De Kroon" te Rijssen, 50 perceelen, wassende in het Enterveen. Aanwijzing doet VAN ALPHEN. notaris te Rijssen, zal Zaterdag 19 Juni, 's nam. 2 uur, bij de Jutefa- briek te Rijssen, een groote partij, geschikt voor waschkuipen en voederbakken, be nevens brandhout. Gevraagd voor direct een bij C. HOEKSTRA, Haarstraat 441. Voorradig voor gierkeiders enz. CEMENTRIOLEN en BUIZEN, GRESBUIZEN, CEMENTPANNEN BETONTEGELS 20 x 30 c.M. LANDBOUWKALK,SCHELPKALK VLOEREN en PLAVUIZEN in rood en blauw en Aanbevelend, Commissarissen ■Jlfr. Mr. W. H. DE SAVORNIN LOHMAN, President van den Hoogen Raad der Nederlanden 's-Gravenhage Voorzitter, *Mr. E. J. EVERWIJN LANGE, Voorzitter van den Raad van Beheer van de Holland-Bank te Amsterdam. 'v M. L. Baron VAN GEEN, Kamerheer en Particulier Secretaris van H. M. de Koningin Het Loo. *A: G. Baron QUARLES DPI QUARLES, Directeur van de „Hollandsche Hypo theek Bank" Amsterdam. M Mr. F. X. A. VERHEVEN, Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. GERARD VOORHOEVE, Lid van de firmaH. C. VOORHOEVE Co. te Rotterdam. Directie TH. G. VAN HÖOGENHUYZE. Wiskundig Adviseur Dr. H. EKAMA. -r" Leden van den Raad van Toezicht. STORTING VANAF Wilt U iets moois en goeds, kom dan bij ons. Èn aan de ruime keuze, èn aan de sublieme kwaliteiten, èn aan de billijke prijzen zal U bemerken dat we op het juiste mo ment en met degelijke warenkennis weten in te koopen. Wij leveren NIET OP STAAL, maar durven flinke voor raden op te leggen en daardoor in staat belangrijk lager te noteeren dan op staal; E®»'-fttitna wollen en zijden stoffen, ZOO ALS U f *VERGEEFS ELDERS ZOEKT, houden we gerégeld na, en zijn in staat ALLE STANDEN te gerieven. Bij ons vindt „ELCK WAT WILS". Beleefd aanbevelend, TE LINTELO. P.S. Zoo juist ontvangen„NIEUWE ZENDINGEN VAN DE ALLERLAATSTE NOUVEAUTE'S IN ZIJDE EN WOL. Verkrijgbaar bij 18 pCt. f 11.10. alles per 100 Kg. Dagelijks verkrijgbaar bij Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden door ons tegen DENZELFDEN PRIJS" GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NÏEUWENHUIS. i worden door ons in den kortst I mogelijken tijd geleverd. SlIlllllllllillIlllllllllHIilllllilllllllllliilllllllllllllllIHlIM üiili f K

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2