m m Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., Maarstraat, Rijssen Kennisgeving* Advertentiën» AGENT Nummer 86 Zaterdv* 5 Juni 1920. Openbare Kennisgeving. maken bekend RAADSEL. De Zilvervloot* Gemengd Nieuws* Coenraad Ehrenhard Fa* Gebr*Nijeboert Almelo Ingezonden Stufeken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdag-smidds. morgens 10 uur, groote advertentiën eerder. Prijzen: per vijf g-ewor \2 uur* en Wethouders genoemde Burgemeester van Rijssen, dat de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de eerste openbare lagere school zal geschieden op Zaterdag den 19 Juni 1920, des voormiddags te ELF ure in een der lokalen van school dat voor de inschrijving in aan merking komen de kinderen die vóór den 1 November 1920 den leeftijd van zes jaren hebben be reikt en te rekenen vanaf 1 Juli a.s. de school zullen bezoeken Bij de aangifte behooren te wor den overgelegd de vaccinatiebe wijzen der kinderen, alsmede de Rouwbrieven of trouwboekjes der ouders, zoomede opgaven worden gedaan van het juiste huisnummer. Rijssen, den 2 Juni 1920. voornoemd De Lo-Burgemeester, A. BAAN. De Lo-Secretaris, BOSMA. spoedig te vervoegen, kans voor 't verkrijgen sioen niet verloren ga. opdat hun van pen: Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdag-s- regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Mejuffrouw Henrica Heil alhiei vierde j.l. Dinsdag haar 90sten verjaardag. Zij is nog steeds goed ter been en zien en hooren kan zij ook nog goed. Moge zij een rustige levensavond hebben in de Slott- man van der MiiU's-stichting. Zondagmiddag ontvangt R. V. bezoek' van La Première I uit Al melo. Voor deze ontmoeting stelt La Première een zilveren medaille beschikbaar. R. V. zal zeker al haar krachten moeten inspannen, wil zij niet door dezen derde klas- ser geklopt worden. We mogen dus een spannenden wedstrijd ver wachten. Oplossing" van het vorige week opgegeven raadsel Parkgebouw, Werl „Och,'1 vervolgt de juffrouw en ze knipt beteekenisvol tot een col lega, „als de juffrouw de verhooging r van minister De Visscher krijgt", „Waar woont die, juffrouw v vraagt de kleine opnieuw. „In Den Haag, dus 't zal nog wel een tijdje duren, voor de zil- vervloot hier is". 1 Het meisje druipt af en zonder eenig overleg te plegen met de zoo goedhartig belovende juffrouw richt het zich schriftelijk tot den meneer in de residentiestad. Na eenige dagen komt het verheugd j ipct onderstaand goed nieuws tot de juffrouw. Ze had een schrijven j van minister De Visser terug. „Zie eens juffrouw, de zilvervloot komt gauw". En de juffrouw leest: s-Grayenhage, 31 Mei 1920. Op uw lief briefje, waarin gij vraagt, of de salarissen voor onder wijzers en onderwijzeressen wat hooger worden, antwoord ik, dat het wel waarschijnlijk is, dat dit lui! geschieden, hoewel ik nog niet vcét, hoeveel hooger dit zal' zijn. 'k kan begrijpen, dat gij er zeer ar verlangt, nu_ u in dat geval Met ingang der volgende brood kaartenperiode (24 Juni) houdt de distributie van Roggebrood op. Zij, die thans nog roggebrood- kaarten betrekken, kunnen dan daarvoor in de piaats ontvangen Wittebrood- of Bruinbroodkaarten. Opgave daarvan kan worden ge daan op het Levensmiddelen bureau des voormiddags van 9—12 uur. Het Levensm.bedrijf. RIJSSEN. Onze vroegere plaatsgenoot de heer W. Mekenkamp, thans huis vader van het Militair Tehuis te Harderwijk is gisteren geslaagd voor Godsdienst-onderwijzer. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer G.J. H. ter Weel slaagde de zer dagen voor het bevordings- examen voor rijksklerk der 2 e klasse. We vestigen de aandacht op de advertentie van 't P. V. C. Verschillende personen zeggen telkens hoe is dat toch met de ouderdomswet Nu het antwoord geeft u 't P. V. C. Ouden van dagen dienen zich Prijs toegekend aan K. de Jong die de volgende oplossing inzond: De tien letters vormen samen Den naam van 't parkgebouw. Ik zie vaak die hooge ramen, Want ik bezoek het park getrouw. Het werk, genoemd door 10, 6, 3, 4, Doet ieder niet met veel plezier. 4, 8, 9 is zeker kou? Die maakt ons soms bont en blauw. De kar, gemaakt uit 4, 3, 2 Daar rijd ik gaarne mee. Bij Kraa haal ik die echter niet, Zoo ver te loopen, geeft mij maar [verdriet. Liever ga ik naar 't 1, 2, 3, 4 En voer de visschen, dat [plezier. 'k Hoop, mijnheer de krantenman Dat ik het boek nu winnen kan, 'k Heet Iveimpe de Jong en zeg Ik woon Stationsdwarsweg. Verder kwamen goede oplossin gen in vanRensje Schuurman, Geesje Vos, A. H. Vos, W. Beunk, D. J. Hanstede, Dina Eshuis, Betsje Bökkerink, Jenneken Schuitert, Eg- berdina Schuitert, A. Wolters, Jo- han Brinks,. Jo Oostdijk, G. Meken kamp, B. Roosink, H. Pluimers, J. H. Brinks, J. R. Eshuis, J. Weenink, Jan Kraaijeveld, Johan Nijkamp, Berend Jansen, G. ten Bolscher, Joh. Eshuis. ma Kou. Kar o|un gouden 'ringetje is toegezegd. K. de Tong, J dat' j'dVliüPtV ^DJXvbor u be geeft Een onderwijzeres te Deventer had reeds lang aan een klein vriendinnetje ringetje beloofd. De kleine vroeg nog eens weer en de juffrouw stelt haar tevreden met „Ja, als de zilvervloot komt, hoor „De zilvervloot, juffrouw, wat is dat gesteld. Met vriendelijken groet. (w.g.) Dr DE VISSER. Het Ned. Weekblad voor den handel in kruidenierswaren ver neemt, dat binnen drie weken de rijstprijs belangrijk zal dalen. De pellers zullen dan têr markt komen met een partij Rangoon en Siam- rijst tegen een prijs van f68f 70 per baal van 100 K.g.dat is dus f 20 minder dan den tegenwoordi- gen prijs. Ook verneemt het blad dat de gemeente Amsterdam tracht zich van haar rijstvoorraad te ont doen en daarom de makelaars Val kenburg en Dunnewold belast heeft met den verkoop van een hoeveel heid geglansde Siam-rijst. De prijs dezer rijst is gesteld op f81 con tant zonder korting. Nu de pellers zelf weldra met een lagere aan bieding ter markt komen, zal Am sterdam wel met zijn rijst blijven zitten of nog lager moeten gaan. Verschillende Kamerleden van de fracties der Unie-Liberalen, Vrije Liberalen en Neutralen hebben eenige amendementen ingediend, .om de bepalingen van het anti-re volutie-ontwerp te verzachten. De amendementen beoogen lo. om het begrip „aanslag" „tot een feit" eenigszins scherper te om- lij n.en I 2o. om deogene, van wieii blijkt, dat hij „enkel in algemeenen zin staatkundige veranderingen voor bereidt of bevordert" (ook al zijn die veranderingen gericht op wij ziging in den grondwettigen re- geeringsvorm of in de orde van Troonopvolging) niet strafbaar te verklaren 3o. om niet strafbaar te verkla ren hem, die opruit tot geweldda dig optreden „tegen de openbare orde, zooals het ontwerp wil, maar „tegen het wettig gezag". Tijdens een hevig on weder sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer 11. Eshuis, te Wierden. Het huis brandde geheel uit. Ver zekering dekt de schade. Bij de familie Siemerink aan de Duerningerstraat te Enschede had den de ouders een zoodanige ruzie, dat de kinderen boven ontwaakten. Het twaalfjarig dochtertje gooide onder den indruk der ruzie haar zusje van yen maanden uit het om het veiligheid te brengen. Zelf sprong ze het kindje na, terwijl voorts nog een broertje van 6 jaar den sprong ondernam. Het kleintje kreeg een schedel breuk en was direct dood, het broertje brak een enkel. Het Plaatselijk" Voorliehtings- Comité te Rijssen maakt bekend Dat zij die in of voorlichting wenschen over de Invaliditeits- en Ouderdomswet, in hun eigen be lang worden aangeraden zich te wenden tot het P. V. C. alhier die daarvoor ieder Dinsdagavond van half acht tot half negen zitting houdt ten Gemeentehuize. 't P. V. C. 2e Oosterhofdwarsweg No. 125 hebben wij aangesteld als voor den verkoop van onze be kende NAAI-, WASCH- en KARN- MACHINES. Schuttenstraat 21, Telefoon 318. Electrische inrichting v. reparaties. Prima NAALDEN voorradig. i r V i< Dvii JT1"Jiiêxrs LX i Cli TV*CXliG- UEi'<21 5

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1