Kenntsf' evme. ,2 Wordt abonné. Druk en Uiig ave 'um e*&. z i Nummer 85, ZaLw Md-1920. >*f ;i g, U onoag'swei. RAADSEL. r- a ,|\'tV J 'G' Ingezonden Stukken enz. morgens 50 uur, s zendefl aan de Redactie jroote advertentiër. eerder, .r oes xJonaeraags De Burgemeester var Rijssen, vestigt de aandacht van belang hebbenden op het besluit van den Raad der gemeente d.d. i! Meij.l. waarbij de gasprijzen zijn verhoogd tot 17 en 18, cent per kuR Meter ingaande .(verhooging De Bun cent per kub.yM.) meester voornpfcmd, A. BAAK, f,:J. VeluwscB boertje op, eh droeg; sexieutciie dcoi hew /.cii y. c m iiedjes voor, begeleid door harmonica. De avond is reusachtig gesia Marktbericht van Dinsdag. Aangevoerd 7de stuks vee als v s 18:1 Roeier 2 ik? Stieren 1 kk Kai vél en Schapen Lam mei en 'IR" f V eva... De Burgemeester van Rijssen guste herrinnert belanghebbendeifi; laan de betaling van den TWEEDEN termijn van het WEIDEGtJLD, verschijnende- 1 Juni a. s, Dé ont vanger houdt voor de onvangst zitting op Maandag 31 Md en Dinsdag 1 Juni van 9- 1 uur De ontvangen kwitantie moet op Woensdag 2 juni aan d'-e en passer worden wr Dmo ■"^HeFveè wordt andei op doet; dag niet toegelaten. Rijssen, 28 Mei 1920. De loco-Burgemeester A. BAAN- smeren Pinken Kalveren. Varkens f.310 f 24b- 495 24ÖSP aio Scha ik am Kt 50- per ndel R Op tweeden pinksterdag is té Eis, een automobiel, waarin de fa milie t. B. C. uit Alrnio was gezeten, van den. vrij hoogeh ifjkweggere der. en in den sloot terecht geko- meip. De echtgenoote,alsmede de j kinderen van den heer t. B. C. kon- j den direkht worden gered. De heer De Burgemeester van Rijssen t. B. C. en den chauffeur waren f A -) t„„; -v bewusteloos toen ze onder de auto maakt bekend, dat op 1 Jum c.k. den ,a} cn gebracht in werking treecu de nieuwe vu- Op den huize Dijkakkers werd ordening op de heffing van het geneeskundige hulp vérleend, wel- weeggeid. ke voor den chauffeur het meest Deze belasting bedraagt in hel noodig bleek. Deze mug niet wor vervolg .4, Ai iKwhii SAP ddi enz. aan de Dfufcfe te/ L tinnen v- n de ee. Moor den handel voos1 - des Vïödag's- scclas! tarief Wiet ck minste- haast. I De Tel. schrijft i In parlementaire kringen wordt j vrij alpeiufen verwacht, dat er met i de behandeling van het ontwerp- j Zondagswet niet de. minste haast i zal worden gemaakt. Velen ver- zekeren zelfs, dat het tot een open- behandeling nooit zal komen k ontwerp in het schriftelijk wh blijven ,5steberPh Zooals ceschied met wets- 'eaavonu. *dat ww; p bar achterna j" en agai Jtem j, deij 1 cRkTT 1 wel - s- de keel dicht te knijpen. wvAwwwghw zag dit, b'w- Oiiiiciluit en scliöitide het van dit soort. Vast ar dit zittingjaar vam v, x c r v e "saggev e rsc ..eerde, r'.Po een auto ar got politi bureau w :.pt, - rsfh uw zona te bij een j we der ju betfèkkth„. ?n :rc-i/-;cc. W /v ji>zr||b i::;;:!: orde. Wilde niet plat het ou meegaan. Dit 'plan ■Enter niet bij haar, zoo- roede in deze geheel on- rd was. Hij toonde berouw over zijn daad, waarna men hem, na proces-ver baal te hebben wgemaakt, naar huis liet gaan. Tel. meer werper staat, dat e 'Cengg: bcharReiihg niets meer zal komen. Maarmocht het ontwerp de i nhase van het .«remeen overleg be- 'i Pan zak het ongetwijfeld prijk worden gewijzigd-. Wij ai redenen óm aan te nemen, hoogerhandz' de noodzakelijk heid daarvan zelf in ziet. Dit ont- reusCü belafiê - dat \bë.-.w; jat: gem den vervoerd. a. voor elke gewogen gewis selde koe f 0,35 b. voor ieder ander gewogen dood- of levend, gewicht, niet val lende onder lett. a f 0,15. Rijssen, 28 Mei 1920. De loco-burgemeester, A. BAAN. Bij het sloopen va| de villa „Ruimzicht" op de badmisweg te Scheveningen, is gisterenmiddag een deel van een muur ongevallen. Een werkman geraakte onder het puin bedolven. Hij werd be-, wusteloos voor den dag gehaald. Zijn toestand was zeep ernstig. Door het onweder, da. Woens dagmorgen boven Deventer en de omgeving woedde, is del öOjarige landbouwer P. te Twellofloor den bliksem getroffen en gecjiod. Hij iaat een vrouwen eenigelinderen na. Naar aanleiding van hetgebeur de te Maastricht, waar inlangs een militaire arrestant bij jen po ging tot ontvluchting werd dood- heer Van Heel, werden een 4-tal j geschoten, heeft de Mimstr van RIJSSEN. Dinsdagavond trad voor een stampvolle zaal op, de bekende Veluwsche zanger de heer jan van Riemsdijk met zijn pianist de heer Stuurop. Na een korte inleiding van den Met verwijzing na, \lgemeen Politiebkid van 13 No -ember 1919 geplaatste kennisSe de in het ing, waarschuwt cl an Nieuw Helvoet le firma E. van d nakelaar en in hy igcl aldaar Moriaw burgemeester andermaal aan er Wel o: Co., loteken, geves- ische weg wijk j eider: in voor- voidoen, alvQ- wde zaken ten anderden -Zondagswet komt er niet, of ;orf unnen mnchtingen wor- No. 216, geen schot of voor-rik f ijens de desbetre Vjülle zijn afgehan TV erder dan ingewonnen bij den burge meester. De kermisvreugde werd te- Gre- venbicht op ruwe wijze verstoord. In het cafe Savelkoül werd bij een i niet veel last van. VOETBAL. Op de Maandag gëhouden serie- wedstrijden te Nijverdaï, behaalde R. V. den tweeden prijs. De reserve-doelman Bijen vol deed goed. We zullen maar eens weer be ginnen. ZVe gevet] thans weer een raadsel op, waarvan de oplossin gen a.s. 'Woensdag in ons bezit moetenj zijn. Voor de beste oplos sing stellen we wederom een boek ■beschikbaar. Ziehier het raadsel Mijn geheel bestaat uit tien let ters en is in Rijssen te vinden. 10, 6, 3, 4 is goed voor eik ge zond mensch. 4, 8, 9,j daar hebben we vooreerst Een 4, 2, 3 vindt men bij Kraa. Hqïiandsche liedjes gezongen, waar van enkele refreinen door de aan wezigen uit volle borst werden gezongen. Na de pauze trad de heer van Riemsdijk in 't costuum van een Oorlog bepaald, dat slechts) in de uiterste noodzakelijkheid j tegen ontvluchtende arrestanten; van 'n vuurwapen gebruik mag fordeh j gemaakt. Tevoren dienen alle vöoiWgs Rchtpartif waarbij minstens 25 personen betrokken waren, de ge- f Veel menschen zijn een liefheb- neele inventaris vernield, zelfs ber van 't .1, 2, 3, 4. deuren en vensters. Het verdere Personen boven 16 jaar komen meubiiaa vwo --m;t en klein ge- beslist niet aanmerking voor den slagen, e-. aautseujKe politie was. prijs. Op de inzendingen naam, wgen ct niet opgewas- adres en leeftijd vermelden, sen. De marechaussee van Sittard toog' neaenmergen op onderzoek maatregelen te worden gei^men hoijid afgebran T- (iestel R een molen met in-1 «W ,v |h - v pj A ^AA' Si .^v W'RjH Njf Cr -W* ^^its*w^a«>3iW»En?>aic«r'CiJZ» w- a.a.r.ts'aarcK»- Pa. '43 L 1 LU - - 000 p. -Dlgg ?en o: rvprp'l' f -£» rt; - W -.Kg R'--...a ,-v, A Vfc 4 h. In *3 t x^rss^^itxaBSBamaxsaniHissasajt .000 w 10 -Ü-- tot OP c.Li n|. f. c^> 1 "N Xi'W VO'u'U i. cïiöl-JOi .-,c. t®vssjj^Ks^_3AaaaKiEaaci:ïjï3att£U3Ea! Bzntrsnn-ï

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1