erieiamem Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., Haaritraat, Rijssen gevioj Nummer 83 Zaterdag 15 Mei 1920, wmmmmm mê ésmw& ism> Op Vrijdag 14 Mei e,L Volgende week Raadsels* KM» IjipIL Jte fe®s Ingezonden Stukken enz, te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmiddags 12 Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags- rnosge-ns J0 uur, groote advertentlën eerder,. Prijzenper vijf gewone regels! 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. I ®sJ Velen zullen door het bezoek der tentoonstelling hebben ervaren dat de Vakteekenschool een zeer nuttige instelling is. Ter kennis van de ingezetenen wordt gebracht, dat, (met het j oog op de invoering van den vr ijen Zaterdagmiddag voor de ge- meente-arbeiders) de Zaterdagsche dienst der gemeente-reiniging EEN HAL VEN DAG VERVROEGD zal worden, aoodat dus het ophalen van straatvuil en leeghalen der vuilnisbakken wat totnogtoe geschiedde G' deren zijn V. i ftgeschreven alhier de door R. wedstrijden ge- op Zaterdagmorgen in den vervolge zal plaats hebben op VRIJDAG MIDDAG en wat totnogtoe geschiedde op Zaterdagmiddag voortaan zal plaats vinden op ZATERDAGMORGEN. In verband hiermede worden belanghebbenden verzocht, hun straten EEN HALVEN DAG VROEGER te vegen en hun VUILNIS BAKKEN EEN HALVEN DAG VROEGER buiten te zetten Bovenvermelde regeling treedt in werking- J. LIGTENBERG, Gem,-Opzichter HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING. De Brandstoften-Commissie maakt bekend, dat de prijzen voor huis brandkolen (Groep A) thans zijn als volgt Anthraciet per H.L. f 3,70 Eierbriketten - 3,05 Stukkolen - 3,05 Zoo de kolen thuis bezorgd wor den, worden deze prijzen per H.L. 10 cent hooger. De prijzen der kolen voor de groepen B en C, komen f 2,per H.L. duurder dan voor groep A. De Brandstoffen-Commissie Rijssen. over de Burgemeester en Wethouders van Rijssen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat op de hierna bepaalden dagen zal worden overgegaan tot het Schou wen der Waterleidingen in deze gemeente, als op Maandag den 31 Mei 1920 en op volgende dagen. De onderhoudsplichtigen worden herinnerd aan art. 19, le lid, en 20, le en 2e lid, van het reglement op de waterleidingen, luidende Art. 19, le lid. „De waterlei dingen worden tegen elke schouw van alle riet, biezen, lies of an dere ruigten, door het verwijderen dei- wortels dezer planten, gezui verd, tot op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen diepte uitgediept en tot de op den ligger vermelde bodemsbreedte gebracht, aan de kanten afgestoken en de wallen of kanten opgezet." Art. 20, le en 2e lid. „Bij de zui vering der waterleidingen, welke altijd van be-neden af moet begin nen, worden de gesneden en los gemaakte ruigten door den onder houdsplichtige'uit de waterleiding weggevoerd. Ieder, onderhoudsplichtige plaatst, gedurende de zuivering, aan het uiteinde van zijn onraad een weep of weer ten einde wegdruiven dei- ruigten te voorkomen." Rijssen, den 1 Mei 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. KNOTTENBELT. De Secretaris, J. F. L. CHRISSTOFFELS. RUSSEN. Gisteren had alhier de tentoon stelling van de Vakteekenschool in het Parkgebouw plaats. O.i. gelooven we dat deze ten toonstelling zeer goed geslaagd mag heeten. Heel aardige werk stukken merkten op. houden. Het weer werkte bizonder mee, alhoewel het zich eerst niet zoo goee liet aanzien. Heel wat voetbalwedstrijden hebben we gezien, de een meer de onder minder mooi. Do Almelosche Boys hebben den eersten prijs welverdiend gewon nen. Hun spel was veel fraaier dan vanj Herakles. Deze menschen zijn o.i. \vei wat forsch. Vooral de links back van Herakles houdt er rare spel gels op na. Zijn optreden te- gem;. er den rechtsbuiten van Goor w%: ifair. Ook de linkshalf van Nijverdal is te forsch. De slechtste speler van den dag- was Nijverdalsch doelman. Pon- ger- van R. V. daarentegen was zéér: goed. Heel wat ballen heeft hij verwerkt. Ook de andere doel- verdedigers waren voor hun taak berekend. Elke speler afzonderlijk beoor- deelen kunnen we niet doen, over het algemeen genomen is er aardig gevoetbald. Uitslag als volgt Voetballen le prijs Almelo. 2e prijs: Twenthe. 3e prijs R. V. Prijzen balloopcn van meisjes M. Bosch, C. Kraaijenveld, D. Nij land, D. Waanders, Fa. Berg, G. Wiliems. Zakloopen, jongens beneden 16 jaar: Van de Spek, Schuurman, Pongers, Berg. Hardloopen met hindernissen B. Pongers (R. V.), Janmaat (He racles) Tijhof (R. V.) Estafetteloopen in ploegen van 4 over 4 maal 100 metereerste prijsAlmelo 2e prijs, Herakles. Het hardloopen werd wegens het vergevorderde uur tot na af loop der andere wedstrijden uitge steld, doch het bleek toen inmid dels zoo laat geworden te zijn, dat hiervoor weinig animo meer voor bestond, weshalve besloten werd dit punt maar van de agenda te schrappen. Zooals bij laatste aankondiging is gebleken is de toestemming voor de muziek door B. en W. gewei gerd Het was wel een tegenvaller voor het ijverige voetbalbestuur, temeer omdat het nu geen verma kelijkheden op Zondag waren. Het R. V.-bestuur brengen wij namens de sportliefhebbers onzen hartelijken dank voor den aangena men dag ons bezorgd. Den bekerwedstrijd 2e ronde R. V.Almelo, j.l. zondag gehouden, verloor R. V. met 30. J.l. Woensdag is in een weide van den heer Ter Horst bij de Pelmolen, een koe door den blik sem doodgeslagen. Het vorig jaar op dezeiide plaats eveneens een. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 786 stuks vee als volgt: 185 Koeien 10 Stieren 105 Kalveren 1 aififJJen 13 varkens 472 Biggen. Prijzen Vette koeien f 1.15 tot f 1.35 p. Kg. Neurenden f 380f 585 p. stuk. Guste f 310f 495 Stieren f 50f 240 Pinken f 245—f 475 Kalveren f 40—f 145 Varkens f 245—f 310 Biggen f 5.50— f 6. Schapen f 35f .- Lammeren f f - HandelVlug. p. w P stuk. per stuk. Moderne Dameskleeding. Nele Klauwaerdinne schrijft in „het Laatste Nieuws van Brussel", volgens „de Courant" Ze dragen wel 'n hoed. Ze hebben, als bloeze, iets dat op 'n rose of blauwe wolkje ge lijkt en nog doorzichtiger is dan zo'n wolkje. Ze hebben 'n rok... Mag dat nog 'n rok heten Ik noem 't 'n klein poppeiapken. Ze hebben, als kousen, 'n zeer fijn, zeer ijl, zeer onzichtbaar spin- newebje. Ze hebben heel hooge laarzen, net de Zevenmijls-laarzen.of schoen tjes die heel, heel laag even onder de voet dunne zooltjes zijn, met hakken als stelten, Zie, dat zijn de vrouwen in schouwburgen, concert en bal. Ik vraag het u, in gemoede, hoe- ven die vrouwen zich nog te klee- den? mim lm miiëi v;s$p éÖÖ&k K@ï§ x& !«ra?5£ yri W.:- - rlcViilv^riC l*>S-fc OOiliOOiilcOcöLULii j 0 •fe>

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1