TER WEEL Vraagt de prima gebrande van G.J. Peddemors, Almelo OM AAN GELD TE KOMEN 40 cent per pond 20 cent per half pond 9 cent per ons H. J. VLOOTMAN, Groote Straat. KOUSEN en SOKKEN H. TE LINTELO. Prijs f 9 7.50. Advertentlën, een Sink persoon Bekerwedstrijd 2e ronde. Entree 15 cent, kinderen 5 cent. Ontvangen Bekend als Duitschland's Beste merk. 5Ï^SS8£2S2KS22Saï le soort Paarsch. merk 2e soort Rood merk 3e soort Blauw merk VERPAKT in HALFPONDS PAKJES N. V* Middenstands-^ Credietbank Rij ssen,1 Algemeene Vergadering Abonneert U op dit blad* -verkoop ik de KOEKJES voor Wij hebben voorradig eene prachtige sorteering in Zijde, Fill d^Ecosse, wol en katoen (zwart en fraaie fantasies). iVLaar op een bVik/raatete de met v: wed 7,o o e n niet mew kon. hein de baas, Dè or ze na- dan ook nrichting, „door het kje uit het dat de deur icht gedaan, eek bang, dat n en zijn p de gang- den eenen hem niet trap kon h baas. tstal hem ur op slot, opsluitend erbeek teling.2 den be- or niets A^teutéfc? •bdusdénhulpbewt- ^Merp zich toen Het werd een hevig a Dnitscher» v apt ul, u ,d jannen '•Ci ''^rig oogen aardet spaken zijn been- hij bijna en waren sloeg hem ue armen stevig om dsn hais, zoo dat hij bijna niet adem a kon en de ander liep naar beigaên een verdieping'lager om* daar num- er; vier Le ijisrjjTr n. Mum- daai ti uufrimeTchie. ging mee en liep mee naar boven. Met hun drieën sleepten ze den bewaker Verbeek de trap af en sloten hem op de eerste verdieping op de zaal op. Ze hadden hun vrijheid herwonnen. De bewaker sloeg een ruit stuk en riep om hulp, waarop spoedig e.en aantal personen voor het ge bouw samenschoolden: Om den op loop te verklaren, vertelden de drie boeven, dat er een leeuw van Ondergeteekende geeft bij dezen kennis dat de van Aandeelhouders is bepaald op WOENSDAG 19 ME! 1920, des avonds ten ACHT ure, in de Christelijke Bewaarschool, alhier. Te behandelen zaken 1. Verslag en goedkeuring der Balans en der Verlies- en Winst rekening, boekjaar 1919. r 2. Verkiezing van drie Commis sarissen. 3. Bespreking Incassozaken, enz. En voorts dat gemelde balans vanaf Maandag 10 Mei 1920, ge durende acht dagen, ter visie van aandeelhouders ligt, ten kantore der Vennootschap, Kerkstraat K no. 967. Namens den Raad van Commissarissen A. BA,AN, Voorzitter. In de Coöperatie ^Rijssen' voor directe indiensttreding- plaatst worden voor pakhuiswerk of hulp m de afdeeling kruidenierswaren, leeftijd tusschen 2030 jaar. Eigenhandig geschreven brieven, aan 't bestuur der vereeniging vóór 14 Mei a.s. Beleefd aanbevelend, beek nacht- twee an. Bij Ir ae in de In Almelo zijn verscheidene sehe zilverbons van óén guld beslag genomen. In verband me deze zaak is te.Emaien een v. d. B. in hechtenis genomen, wien ongeveer 900 dier bons wer den gevonden. 'ssM

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2