Openbare Kennisgeving. GEMEENf EREINiGING. Dmk en Uitgave van G, ten Gatë Hzn.f Maarstraat, Rijsser Vjo Nummer 82» Zaterdag Mei 1920» op Vrijdag 14 Mei e»k* Van 't een op 't ander» Binnenlandsch Nieuws» ^85811^ Ingezonden Stokken enz. te zenden aan de Redactie voor des Donderdagsmiddags 12 oor, Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rij' morgens 50 uur» groote advertentiën eerder. Prijzen per vijf gewone regels t' f cent» elke regel meer 10 cent. Voor den har Ter kennis van de ingezetenen wordt gebracht, dat, (met het oog op de invoering van den vrijen Zaterdagmiddag voor de ge meente-arbeiders) den Zaterdagschen dienst der gemeente-reiniging EEN HAL VEN VERVROEGD zai worden, zoodat dus het ophalen van straatvuii en leeghalen der vuilnisbakken wat totnogtoe geschiedde op Zaterdagmorgen in den vervolge zai plaats hebben op VRIJDAG MIDDAG en wat totnogtoe geschiedde op Zaterdagmiddag voortaan Zal plaats vinden op ZATERDAGMORGEN. In verband hiermede worden belanghebbenden verzocht, hun straten EEN HALVEN DAG VROEGER te vegen en hun VUILNIS BAKKEN EEN HALVEN DAG VROEGER buiten te zetten. Bovenvermelde regeling treedt in werking Namens het Gojmoentebestuur, J. LIGTENBERG, Gem.-Opzichter. Du zitting van den keuringsraad zal aiinier plaats hebben 1 en 2 Juni voor Rijssep, 2, 3 en 4 Juni voor Helle ndoorn en 5 Juni voor Holten. Aangesteld tot rijksveldwachter brigadier majoor, de rijksveldwach ter brigadier J. Bijen, alhier. Een gewoon burger zal z'n kapi taal g woon lijk in z'n broekzak meedi gen, doch een schoolmees ter he< ft daar geen ruimte genoeg. Dat was in mijne jonge jaren toch 1. ei anders. Toen kwam een inbreker bij vergissing 's nachts eens iade woning van een school- meeste, terecht. ontwaakte en begreep al wat er te doen was. Doch digen toon voegde hij z'n toe Deze spoed! op wa RUSSEN. Onze vroegere stadgenoote mej. M. H. Heyndijk, thans onderwijzeres aan een Chr. Bewaarschool te Al melo, is te Utrecht geslaagd voor het diploma van Hoofd bij het Chr. Bewaarschoolonderwijs. Hemelvaartsdag zal in 't park- j gebouw een tentoonstelling gehou den worden van teekeningen der leerlingen van de Vak-Teeken- school alhier. De tentoonstelling zal geopend zijn van 's morgens 12 tot 's avonds 7 uur. Zaterdagavond hebben in het Parkgebouw de heer en mevrouw Chambly-Kardex op wonderbare wijze hun kunst ten beste gegeven. Vrijdagavond had in het Koen- derink de Jaarvergadering van le den der Vakteekenschool plaats. Uit het verslag van den secre taris merkten we op dat het aantal leerlingen steeg tot 48, dat van de gemeente Rijssen een renteloos voorschot van f 1000 werd ontvan gen en de gemeenten Holten, Goor, Wierden en Markelo de school met een bijdrage steunden. Door de bemoeiingen van den voorzitter ontving het Bestuur nog de som van f 375 van het Kost. Ekst. Hegligers-fonds. In de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester werden be noemd de heeren Theunissen, Iwe- ma en Vlogtman. Zooals de Voetbalvereeniging R. V. gewoon is, zullen ook dit jaar door haar op Hemelvaartsdag feest- wedstrijden gegeven worden. Deelnemenden vereenigingen zijnAlmelo I, Nijverdal I, He- recles III, Sportclub Goor en R. V. I, terwijl in de tweede afdee- ling R. V. II en Enter een wed strijd zullen spelen. Ter afwisseling zullen diverse spelen georganiseerd worden, o.m. touwtrekken, hardloopen rnet hin dernissen, zakloopen voor jongens en bij genoegzame deelname stoe lendans voor meisjes. Aan den stoelendans kunnen alle meisjes van 1016 jaar meedoen. Jongens en meisjes die aan zak loopen en stoelendans wenschen mee te doen moeten zich vóór Maandagavond opgeven bij de h.h. Oldekamp of Pluimers. Hoemeer er zich opgeven (vooral meisjes) hoe liever. De leeftijd voor jongens mag zijn van 1016 jaar. Ter opluistering zal het Muziek gezelschap „Wilhelmina" op het terrein aanwezig zijn. Wanneer allen medewerken zal het een gezellige dag worden. Meerdere bizonderheden vindt men in achterstaande advertentie. Nog vestigen wij de aandacht op den voor Zondag aangekondtg- den belangrijken bekerwedstrijd tusschen R. V. I. Laatstgenoemde staat als no. 2 op het ranglijstje voor de eerste klas. R. V. heeft geen gemakkelijke tegenpartij. nachtenken bezoeker toe: Beste vrienc hik kan hier over dag ner gens - cent vinden, dus 't zal u bij naf' hï ook wel' niet gelukken. Dat fiiaakte zooveel indruk, dat de bezoeker met bekwamen spoed aitrok. ja, 't komt er maar op aan, de rechte woorden te kiezen, hoe wel je dan toch nog niet altijd door iedereen wordt begrepen. Dat on dervond laatst een buur jongetje van me. Kleine Piet haalt bij den kruide nier een pond kanariezaad. Is het voor je moeder vroeg de kruidenier. Natuurlijk niet, antwoordt het ventje, 't is voor de kanarie. Als je elkaar niet begrijpt, noemt men dat vaak een misverstand. Zoo zeide een voorname dame, deftig in zijde gekleed, laatst op onder wijzenden toon tot haar dochtertje „Ja kind, al de zijden kleeren, die ik draag, komen van een on- noozel wormpje." „En dat onnoozel wormpje is papa niet waar?" antwoordde de kleine meid hierop. Nu dat antwoord had mama nu juist niet verwacht, evenmin als een korporaal in den Bosch. Hij had het over kameraadschap en vroeg aan vriend Slok„Wat zou je doen, als je zag, dat je ka meraad, als er appél geblazen wordt, een bord eten voor zich heeft staan en zijn knoopen nog niet gepoetst zijn? Even voor hem opeten, dan kon hij gauw zijn knoopen een streekje geven, antwoordde Slok. Hij dacht er niet aan, dat hij de knoopen ook zou kunnen poetsen. En dat heet het nog, dat de lui op goeden voet met elkaar leven. Maar als dat niet het geval is, zie je nog andere dingen gebeuren. Daar had je laatst dien Gerrit Panders. Hij moest voor den rech ter komen, omdat hij den veld wachter had mishandeld. De rech ter sprak hem heel vaderlijk toe: Ben jij niet Gerrit Panders Ja, mijnheer. Jongen, van jou hoo- aan een agerf Ikke, i: mishandelen al jaren-, uuy'J Ik heb niks anders jas tegen 'n boom meneer, verklaarde rAi toch n vaucr Ja, mi dat doe' -illemaaT niets ter zak^ agent Kroot zegt, dat je 'm m%andeid hebt. ^eugen^R" Holaf Meneer gedaan dat gegooid. - Dat is zoc Kroot. Nou, Kroot, da\ is dan toch niet zoo erg, dunkt mèj zei de rechter. Maar ik Kat in dejas, meneer Daardoor wend het geval bedenke lijk. Ik zal nu maat geen namen noemen, want het is er mij niet om te doen, ojn iemand in onge legenheid te brengen, al is het ook nog zulk een verwaand ventje, maar hij bradit m'n vriend van Buffelen toch Beelijk in de verle genheid. V an u:e: och wu heertje bi; -z'r.Jdochter op con/eten- tie was en bulderde hem tol Ik zal jou leeren m'n dochter te kussen Niet noodig, antwoordde het ventje, ik heb het juist geleerd. Ja dat jongmensch was lang niet op z'n mondje gevallen, maar zoo gaat het meer. Doch daarover later. HENDRIK. Een koopman van buiten is gis ternacht in een huis in de Raam straat te Rotterdam door twee vrou wen beroofd van 80.000 Mark, 30.000 kronen en 500 gulden. Door arbeiders van den heer Kroller is bij Oud-Reemst onder Hoenderloo een grooten meervos met een nest van 9 jongen uitge graven. De moervos is gedood, en van de jongen, tusschen de twee en drie weken oud, is er een met een spade bij het uitgraven ge dood, terwijl er twee door de jacht honden werden doodgebeten. De zes levende jongen worden door den jachtopziener van de „Hooge Veiuwe" Nab, grootgebracht met melk en wild. Twee der jonge vos sen zullen, wanneer ze groot zijn, dienst moeten doen als postwach- ters op het plein van het jachtslot „Hooge Veiuwe". De arbeider KL te Bemmel ge raakte door het schichtig worden van het paard dat voor een kar liep tusschen de kar en een hek. Aan de bekomen verwondingen is hij overleden. I A /iC Pn

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1