ENNEN '.ken vaten een Agent De Smederij Aanbestedin Het Huis, g* B STRIJKPATRONEN GARNEERINGEN W. Schuurman ONGETWIJFELD AMEUBLEMENTEN ii 1 jiionfeld Wichers Delden iiiS en Rijssen. Advertentiën. - vmaterialen. Schuurman* 600 Ansichten ,DE POST" Meubelmagazijn 'tti? k tt iek verkoopen Gebr. Nijeboer, Almelo. MENTPUTTEN portland-cement. Voor Spotprijs te koop •Mm het aanvoeren van ft b noodigde zand voor de bz~ ukkdihg aer ffiikrtsteeg* li prima Saksische Kanaries TE L1NTELO. KunstmésthandeL Thomassiakkenmeel, KaÜzout en Kaïniet. GROOTSTE KEUZE Deventer Lange Bisschopstraat onder 's Heer Arendskerke ge tracht te hebben weer brand te stichten, doch regen en wind had den zijn voornemen doen misluk ken. Het gevaarlijk heerschap is ter beschikking der justitie ge- stejd. 1 oen de 38-jarige koperslager R. Zondagavond onder den invloed van sterken drank in zijn kosthuis kwam, schijnt hij in een woorden wisseling met een anderen kost ganger te zijn geraakt, welke nood lottige gevolgen heeft gehad. R. werd op een gegeven oogenblik door zijn medekostganger terug- gestooten, waardoor hij achterover tegen de deur kwam te vallen en bewusteloos bleef liggen. Onmid dellijk naar het ziekenhuis ge bracht, overleed hij in den morgen zonder weder bij kennis te zijn gekomen. De mede-kostganger is in hechtenis genomen. Te Appelscha is door de politie het lijkje gevonden van een pas- ge boren kind. Het lijkje was ge wikkeld in kleedingstukken, in een mand gepakt en in een schuur begraven. Op uermoeden, dat het kind een gewelddadigen dood is gestorven, is het lijkje opgezonden naar Heerenveen, ter sectie. terwijl men te Hulsberg bezig was met het boren van een put voor de nieuwe hoogspanningslei ding Hoensbroek— Maastricht, boorde men op circa 40 M. diepte een bruinkoollaag aan van meer dan 3M. dikte. Te Ouderker woord, dat hij te vies was. Het bleek den inspecteur ten duidelijkste dat hier verlfaarloozing en mishandeling in 't spel was. Met toestemming van den vade- heeft hij den jongen meegenomei naar het politiebureau. Meer dar acht jaren is hij in het krot oj: gesloten geweest. In heel de Kerk laan wist niemand het bestaan var den jongen en nog veel minde wist men van dit huiselijk schar daal, En dat in het centrum de; plaats. De zusters van het Groene Krui r hebben den ongelukkigen jongen gereinigd en goedgezinde ingezc tenen hebben hem van boven- e onderkleeren voorzien. '1 re wi 1 H Rijssen, zal Zaterdag 's nam. half twee, bij 'iek te Rijssen, len, rikkingen en brand- vr vens geschikt voor wasch- voerkuipen. Voor DELDEN gevraagd en RIJSSEN voor den vérkoop van NAAi- en WASCHSViACHiNES, met ruime provisie, met medewerking van een Hoofdagent. is voor atbraak ■■•$1 de han Voor AFBRAAK uit TE KOOP: afkomstig van Wed. G. J. Smit. Te bevragen bij W. SCHUURMAN. jkkrTadis' .elders enz. LN TRIOLEN en BUIZEN, ABUIZEN, CEMENTPANNEN -•' .TEGELS 20 X 30 c.M. :k /'OlJWK ALK,SCHELPKALK PLAVUIZEN in rood bevelend, Te HOLTEN te koop toebehoorende aan de Israël. Ge meente aldarr, afkomstig van de Erven Zandvliet. Brieven aan den Voorzitter van het Kerkbestuur den heer M. SMEER te Holten. Rijssensche Drukkerij. heeft een ernsti- - wacru wu onte v :ruo een mét een medebezoeker, buken vve;k ge zei. en genoodzaakt huiswaarts te kee- ren. Onderweg wilden een dertigtal personen zich op den veldwachter werpen, doch deze wist hen van 't lijf te houden, totdat hulp kwam opdagen van den rijksveldwachter v. d. Veen. Het tweetal veldwach ters wist de menigte, die al meer en meer aangegroeid was, uit el kander te drijven, niet zonder het vallen van harde klappen. Tegen tal van personen zal pro ces-verbaal worden opgemaakt. De politie te Veendam was in- geiluistert dat een 24-jarige zoon van den zadelmaker J. K. Eizinga in de Kerklaan op erge wijze door zijn ouders werd mishandeld en al sedert jaren was opgesloten. Een inspecteur vergezeld van een hoofdagent, deed een inval in de wonig, toen men vermoede dat het gezin aan de middagtafel zat. Allen waren gezeten, behalve één, de vermiste Johannes Albertus. Spoedig was de ongelukkige ge vonden, opgesloten in een obscuur krot met steenen vloer. Als een wezenlooze zat hij daar, in angst en vrees voor de vreemden. Hij gebruikte zijn sober middagmaal. Bijna geen kleeren had hij aan zijn lichaam en het bed, waarop hij moest slapen, geleek op een hoop vodden. Ter dekking had hij een oude jas. Op de vraag van den inspecteur, waarom de arme stumper niet mee aan tafel zat, gaf de vader tot ant- Het Gemeentebestuur wenscht VRIJDAG 7 ME! e.k. 's middag' H.ALF2ES publiek aan te besteder ke S.T. r; z e, sTFiTETT 5 UUR. MIDDAG 1 n'! ic n tingen verstrekt J. LIGTENBERG, Gem.-Opz. Alle boeken, die in de bladen worden aangeboden, worden door ons tegen DENZELFDEN PRIJS GELEVERD. Bestel dus uw boeken niet zelf dan bespaart ge u onkosten. fa. NIEUWENHUIS. Te koop aangeboden door j. NIJLAND op Elta 126 C 2. De STIER staat ter dekking des morgens vóór 8 uur en des avonds na 6 üur. J. KAMPHUIS, Plaagslage. L-öWffc D ZIJN ALLÉÉN VERKRIJGBAAR BIJ Zoo juist ontvangen een wagon verwacht met eenige dagen een wagonlading loont het de moeite van de reis, om ons magazijn te komen bezoeken, wanneer U meubels noodig hebt. ALLES UIT VOORRAAD. A k'V; ■V;.v i ck n OOidat i OOk-.T.1":;kC' •i;:>pm-iUU'Uk' -li T: s 0

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 2