'jb Wlmifi Druk en Uitgave van G* ter- 'izru, Maarstraat, Rijssen Nummer 81. Z; 1 Vlei 1920. jf#i 8$ Ég •-- JS Hf Misselijke gewoonten bij begrafenissen. Gemengd Nieuws. I - •- - W0'? O sÉSlfev -Jllp-A"--- - 1 GvSS&GÏll VA 8S8 V'^-r- v %§§fe 191 - - 5A 1 -' A WsmSm. Ingezonden Stukken enz. te zenden aan de Redactie voor dec Dondcïdagsmk morgens 10 uur, groote advertentiën eerde F: !zc: pee v.ji gecv dat geslobber en gekauw en na het minst teg.en dat ge rook k moet eerlijk zeggen, dat het mi uiterst pijnlijk geweest is, wanne1 men mijals ik in een huis v; oprechte droefheid waslastig vp met de gewichtige vraagdomi: ook een kop koffie, dominé oc een sigaar En nog steeds, als om mij heen zie die rookende b droefde vrienden en die de suikc in hun koffie omroerende bedroe de vriendinnen, dan krijg ik lus hen allen uit te drijven en met d door het verlies verslagenen nee te knielen tot gebed. Men verbaas' er zich vaak over wie al niet in vele streken van ons vaderland worden genoodigd ter begraven is O kon men er alleen de familie krijgenwaarbij men dan veilig rentenierende ooms en tantes kon Advertentiën enz. aan de Drukkerij te Rijssen voor des Vrijdags ent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Een onzer lezers schrijft ons het volgende Dezer dagen kwam mij een oudé courant in handen, waarin ik bij- i gaand stuk las. Misschien wilt u dat ook wel eens een plaatsje ge ven, het is m.i. het lezen wel waard. Het is een goede gewoonte in de Christelijke gemeenten, dat bh een begrafenis zoo mogelijk een predikant een predikant tegen woordig is, opdat een gewichtige plechtigheid als deze niet plaats hebbe zonder dat er getuigd wor de van de overwinning van den dood door de kracht van Jezus Christus Het is ook een goede ge woonte, dat bij zoo'n geh genheid familieleden en vrienden zich in liet sterfhuis vereenigen en eerbie dig den overledene nopem ic.n ss zijn laatster; toeft Tot zoo 'C1 is alles Tv 'vji dit ,ww,fe uf"; >v - - 1 haarhetd doel toch ops;al w, te .wijzen op verschillende ellendi ge-misbruiken, die zoo steeisgcwijze ingeslopen, ongemerkt brutaalweg her burgerecht hebben bemach tichd en zoodoende het oorspronke lijke goede en ernstige gelaat van een begrafenis vertekken tot mom bakkes. Laat ik maar eens- beginnen Een der ergelijkste misbruiken zag ik in de provincie Groningen, waar de dragers, rookende als schoor- steenen, onder de baar liepen. Als de tocht naar het kerkhof vol bracht is, en allicht ook voor dien tijd, pakken de dragers en mis schien alle aanwezigen een borrel. Men heeft boeren streken in ons vaderland gelukkig begint het wat af te zakken waar men eet en drinkt, dat het een lust is. Een bloedverwant van mij kwam als jong predikant in 't Noorden van Friesland en de tafel bezweek schier onder de gerechten. Hij voelde pijn in zijn hart een lief jongetje van een jaar of zeven was weggedragen. Hij sprak nu afloop der ter-aarde-bestelling een paar woorden en wilde weggaan. Maar een broeder, die zijn zaakjes wel wist en misschien voor zijn plezier uit was, zeidedomine er staat in de SchriftHet is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Ja gaf mijn bloedverwant verontwaardigd ten antwoord maar 't lijkt hier we[ een huis der maaltijden. We zouden ten opzichte van der gelijke ellendigheden wel eens wil len vragenIs het nu zoo noodig bij zulke droeve omstandigheden, toch vooral de lusten des vleesches te koesteren Zouken wij als pre dikanten niet goed doen met nooit iets te nemen in een sterfhuis, al leen als een soort protest tegen thuis latenen kon m er werfeeiijKe vrenden, de' medelijden- den verecnigen Thans gaat hel: vaak aldus: Teder die in eenig op- w de Ov \<Lnnev vc, jiV T veefiigwg zij du t uw oetu iOucne samen de krant las of hem.Jrp s. tra at wel eens tegenkwam, 'tdoe; ei niet toe, alles is een geldige reden om ter begrafenis te verschijnen, na tuurlijk veelal zonder iets dat naar rouw zweemt. En wanneer men nu nog op tijd kwam, maar u een op'tnippertje, 'tis half twaalf be graven, kwart over elf van huis, dan kan men de begrafenis nog halen. De predikant is' begonnen, klak daar gaat de deur ópen, of liever zij gaat niet open, omdat zij afgesloten is, maar de buitenstaan der-laatkomer gaat luide en on weerstaanbaar kloppen. Iedereen kijkt en keert zich om, de nieuwe ling moet een stoel hebben, een oneindig geschik en geschuif, want de ruimte is beperkt. De benien- de menschen dringen op hem aan met koffie en sigaren, gerammel j met kopjestoe neem er nog een- j tjeer is nog genoeg. En ondertusscheh verwacht men van den predikant, dat hij spreken j zal over de hoogst ernstige en ontroerende onderwerpeu dood en eeuwigheid. En als de domine weg is, dan wordt het vaak eerst gezellig, dan bespreekt men zijn zaken, den oogst en de vette kalveren. O, hoe moet elk treurende een walg krijgen van dit etende en drinkende con- doleantiepubliek, wels medelijden enkel in de zwarte ldeeren zit en dat voor de moeite van die aan te trekken ook een behoorlijk por- tie voeder verwacht. Hoe moet men op voorbeeld van 1 jobs vrienden, zwijgen, ziende dat ue smart groot was, zonder die smart, die eerbiedig vordert, te ont wijden met een banaal gekakel. S. RUSSEN. bericht van Maandag, rd 873 stuks vee als volgt oeien Ieren ilveren hapen im meren irkens iggen. ven f 1.30 tot f 1.45 p. Kg. km f 385-—i' 625 p. stuk. j f 295- f 510 f 60 f 215 f 240—f 415 i f 45—f 95 f 245—f 310 - -.50—f 5-25 p. w. '5- f 60— p. stuk. per stuk. j gaan hooren, want van den heer Doorenbos zal men ook in verband met' de opvoeding van kinderen veel kunnen leeren. ff iug. 'O. Eerdmans, eigenaar De Rus Zotow, dader van den moordaanslag op twee Marechaus sees te Deventer en deswege tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld met aftrek van preventieve hech tenis, heeft gratie gekregen en is per „Lingestroom" naar zijn land teruggekeerd. Door onvoorzichtigheid kwamen de ldeeren van een zekere vrouw B. te Amsterdam in aanraking met een brandend fornuis. Zij kreeg ernstige brandwonden aan het bo venlijf, de armen en het hoofd. Na be bra 'eer en den Ge- zie werd mhui Teel- z;jiu - arn tbs vervulling heeft hij; zijn pairoüi'i 6o ontstelen. L-e gemeenteveldwachter Van Rees en di! nachtwaker Harbers, die een onderzoek instelden, wis tem hem tot bekentenis te brengen. De man werd op staanden voet uit zijn be trekking ontslagen, terwijl hij zich Wegens diefstal voor den rechter zal hebben te verantwoorden. Naar wij thans nog vernemen heeft hij later bekend f 10 van iemand anders te hebben gekaapt. Hemelvaartsdag worden op het terrein van R. V. belangrijke se riewedstrijden Worden gehouden. In het bizonder vestigen wij de aandacht op het optreden van den heer Chambly heden Zaterdag avond in het Parkgebouw. Bijzonderheden vindt men in achterstaande advertentie. Maandagavond hebben de heer en 'mevrouw Clinge Doorenbos ons een genotvolle avond bezorgd. We behoeven er beslist geen kort verslag van te geven, want we zijn deze week nog bijna met niemand in gesprek geweest, of men vroeg: „Maandag naar 't Park geweest, e'ënig „Ik hoop dat ze gauw weerko men." Ons eigen oordeelWe hebben genoten en geleerd. Het is te hopen dat Rijssen spoe dig het echtpaar Doorenbos terugzie en dat vele ouders hen zullen zij stervende naar hei vervoerd. :gmg de arbeider O., bij de firma Driessen, te aal- ten, de vergissing, een flesch, waarin hij meende, dat brandewijn was, aan den rnond te zetten. Zij i bevatte echter creoline, die hij binnenkreeg, met het treurig ge volg, dat hij dienzelfden dag nog overleed. De aanhouding der valsche mun ters te Brussel, welke valsche Hollansche bankbiljetten van 40 gld hadden vervaardigd, heelt weer geleid tot de aanhouding van een bende valsche munters aldaar, die verscheidene duizenden valsche bankbiljetten van 20 frank hadden vervaardigd. Te Heerlen bevinden zich twee Duitschers in arrest bij wien ruim 130 stuks valsche Nederlandsche ziiverbonds waren gevonden, ter wijl de inspecteurs van politie uit Heerlen in verband hiermede te Aken nog een tweetal mannen aangehouden hebben. Een der aan gehoudenen verklaarde, dat er nog wel een 1H.000 zilverbons in voor raad zijn, allen valsch. Door de politie te Middelburg is een 56-jarige man aangehouden, die diefstal pleegde in een winkel. De aangehoudene, die reeds 12 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 wegene brandstichting, achter den rug heeft, zeide den diefstal te heb- ben gepleegd om in de gevangenis te komen. Hij verklaarde Dinsdag 5£&i£ 'Mb& '■- SÜIbÊ'-'3 :-t>>. L'YJV 5T- Tsvy -- v.:; ^■W&' SpÉËl At* "-•.•>•. f~ - ez^-.'r v'Vl Uvi vJ vC' 1 Y K,:,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1920 | | pagina 1